رشته های مجاز برای دکتری بیوشیمی بالینی

تعداد بازدید 872 دفعه

رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکترای بیوشیمی بالینی وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری بیوشیمی نباشد امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری بیوشیمی به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

رشته های مجاز برای دکتری بیوشیمی بالینی 

لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور دکتری رشته بیوشیمی را در جدول زیر مشاهده می کنید. اگر رشته ی شما جز رشته های لیست زیر نباشد مجاز به شرکت در کنکور دکتری بیوشیمی نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور دکتری وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور دکتری بیوشیمی را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور دکتری این رشته آماده شوید. لیست رشته های مجاز برای کنکور دکتری بیوشیمی بالینی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور دکتری وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. برای راحتی کار شما لیست رشته های مجاز به ترتیب حروف الفبا مرتب شده است.
همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطلب معرفی دکتری رشته بیوشیمی را مطالعه کنید. 

رشته امتحانی  مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور دکتری بیوشیمی بالینی
دکتری بیوشیمی بالینی ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
دﻛﺘـﺮی ﺣﺮﻓـﻪای ﭘﺰﺷﻜﻲ
دﻛﺘـﺮی ﺣﺮﻓـﻪای داروﺳﺎزی
دﻛﺘـﺮی ﺣﺮﻓـﻪای داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
دﻛﺘﺮی ﺣﺮﻓﻪای ﻋﻠﻮم آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻲ
ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ داروﺳﺎزی
ﻋﻠﻮم ﺗﻐﺬﻳﻪ

رزرو مشاوره با رتبه های برتر

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc