رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری - لیست کامل مدارک مورد پذیرش مجموعه پرستاری

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری وزارت بهداشت به صورت کامل در جدول پایین لیست شده است. اگر رشته شما در لیست مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری نباشد، امکان شرکت در کنکور این رشته را ندارید. اطلاعات جدول رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری به روز و مطابق با آخرین اطلاعیه سنجش پزشکی است و می توانید از اطلاعات آن استفاده کنید.

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری - لیست کامل مدارک مورد پذیرش مجموعه پرستاری

با دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانید از لیست کامل مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری مطلع شوید اما برای دسترسی راحت، این لیست را در جدول زیر آورده ایم. اگر رشته ی شما جزء رشته های لیست زیر نباشد، مجاز به شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری نخواهید بود. اطلاع از رشته های مجاز برای شرکت در یک رشته خاص در کنکور ارشد وزارت بهداشت اولین گام برای شروع روند مطالعه داوطلبان هست و معمولا فکر داوطلبان را به خود مشغول می کند؛ به همین دلیل لیست کامل رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری را برای شما آماده کرده ایم که با خیال راحت بتوانید برای کنکور ارشد این رشته آماده شوید.

در ادامه به تفکیک لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد هریک از رشته های مجموعه پرستاری را در قالب جداولی در اختیارتان قرار می دهیم. همچنین اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز وجود دارد، می توانید برای آشنایی بیشتر با این رشته مطالب زیر را مطالعه کنید:

معرفی رشته مجموعه پرستاری

منابع وزارت بهداشت برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری

بازار کار گرایش های کارشناسی ارشد پرستاری

 

علاوه بر این، اگر به دنبال پاسخ به سوالاتتان درباره کنکور ارشد مجموعه پرستاری و رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری هستید، از یک جلسه مشاوره تخصصی رایگان ارشد پرستاری استفاده کنید. برای ثبت نام و بهره مندی از یک جلسه مشاوره رایگان ارشد پرستاری کلیک کنید.

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد روان پرستاری - لیست کامل مدارک مورد پذیرش روان پرستاری

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد روان پرستاری مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد روان پرستاری

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد روان پرستاری

روان پرستاری

کارشناسی پرستاری

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری داخلی جراحی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری داخلی جراحی

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری داخلی - خارجی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید.

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری داخلی - خارجی

پرستاری داخلی - جراحی

کارشناسی پرستاری

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری سلامت جامعه - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری سلامت جامعه

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری سلامت جامعه مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید.

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری  سلامت جامعه

پرستاری سلامت جامعه

کارشناسی پرستاری

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه کودکان مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه از کودکان

پرستاری مراقبت های ویژه کودکان

کارشناسی پرستاری

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری کودکان - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری کودکان

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری کودکان مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری کودکان

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری کودکان

پرستاری کودکان

کارشناسی پرستاری

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری نظامی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری نظامی

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری نظامی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید.

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری نظامی

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری نظامی

پرستاری نظامی

کارشناسی پرستاری

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید.

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان

پرستاری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

هوشبری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

تکنولوژی اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری توانبخشی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری توانبخشی

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری توانبخشی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری توانبخشی

پرستاری توانبخشی

کارشناسی پرستاری

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری اورژانس - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری اورژانس

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری اورژانس مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری اورژانس

پرستاری اورژانس

پرستاری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

فوریت های پزشکی (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری مراقبت های ویژه

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری مراقبت های ویژه

پرستاری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

هوشبری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

تکنولوژی اتاق عمل (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری سالمندی - لیست کامل مدارک مورد پذیرش پرستاری سالمندی

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد پرستاری سالمندی مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد پرستاری سالمندی

پرستاری سالمندی

پرستاری

 

 

رشته های مجاز برای کنکور ارشد مدیریت پرستاری  - لیست کامل مدارک مورد پذیرش مدیریت پرستاری 

لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد مدیریت پرستاری مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش پزشکی می باشد و می توانید برای شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 از این اطلاعات استفاده کنید. 

 

جدول رشته های مجاز برای کنکور کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری

رشته امتحانی

مدارک مجاز مورد پذیرش در کنکور ارشد مدیریت پرستاری

مدیریت پرستاری

کارشناسی پرستاری (ارائه دو سال سابقه بالینی با مدرک کارشناسی الزامی است)

 

شما می توانید برای آمادگی کنکور ارشد مجموعه پرستاری از یک جلسه رایگان مشاوره تخصصی مجموعه پرستاری استفاده کنید.

 

 

 

 

 

سوالات متداول:

🔥 با چه مدرک لیسانسی می توانم در کنکور ارشد مجموعه پرستاری شرکت کنم؟

مجموعه پرستاری دارای گرایش های مختلفی است و داوطلبان کنکور ارشد مجموعه پرستاری می توانند در لینک رشته های مجاز برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری، لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری را در سایت 3گام ببینند.


 

🔥 لیست رشته های مجاز برای کنکور ارشد مجموعه پرستاری که اعلام کرده اید بر چه اساسی است؟

مدارک مورد پذیرش برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری مطابق با آخرین اطلاعیه مرکز سنجش آموزش پزشکی می باشد. اطلاعیه سنجش پزشکی تنها مرجع اعلام دقیق مدارک مورد پذیرش است.

🔥 رشته لیسانس من در لیست مدارک مورد پذیرش وجود داشت برای شرکت در کنکور ارشد مجموعه پرستاری چه کاری باید انجام دهم؟

اگر رشته شما در لیست رشته های مجاز باشد نیاز به اقدام خاصی ندارید و می توانید در ثبت نام کنکور ارشد بهداشت رشته ی مجموعه پرستاری را انتخاب کنید. اما دقت داشته باشید که با توجه به اینکه تغییر رشته می دهید باید اطلاعات کامل در مورد این رشته از جمله: منابع کنکور ارشد مجموعه پرستاری، دروس و ضرایب دروس کنکور ارشد مجموعه پرستاری، دانشگاه های پذیرنده  و ... کسب کنید که بتوانید موفق شوید. همچنین با مراجعه به همین مطلب و ثبت نام می توانید از یک جلسه مشاوره رایگان با مشاور تخصصی رشته مجموعه پرستاری استفاده کنید. 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

جستجو و انتخاب مدرس و مشاور در رشته پرستاری