چارت و سر فصل دروس گرایش های ارشد هنرهای ساخت و معماری

همانطور که می دانید مجموعه هنرهای ساخت و معماری در مقطع ارشد دارای سه گرایش اصلی می باشد. این سه گرایش شامل مدیریت پروژه و ساخت، معماری و انرژی و فناوری معماری می باشد. در جداول ادامه مطلب چارت و سرفصل دروس اختیاری و الزامی هر کدام از این گرایش ها را مشاهده می کنید. اطلاع از چارت و سرفصل دروس مقطع ارشد برای داوطلبان کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری این مزیت را دارد که بتوانند قبل از مطالعه متوجه شوند آیا واقعا می توانند با این رشته و گرایش ها ارتباط برقرار کنند و آیا مقطع ارشد رشته هنرهای ساخت و معماری با پیش فرض آن ها سازگار هست یا نه. حالا با همه این توضیحات به نظر می رسد که مطالعه مطالب زیر برای دواطلبان این رشته در مقطع کارشناسی ارشد مفید باشد:

معرفی ارشد هنرهای ساخت و معماری

مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هنرهای ساخت و معماری​

 

در جداول زیر چارت و سرفصل دروس گرایش های سه گانه مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش مدیریت پروژه و ساخت 

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس الزامی و اختیاری گرایش مدیریت پروژه و ساخت مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

 

سرفصل دروس الزامی گرایش مدیریت پروژه و ساخت

ردیف نام درس در گرایش مدیریت پروژه و ساخت تعداد واحد نظری عملی کل پیش نیاز یا همنیاز
1 سیستم های ساختمانی و روش های اجرا 2 16 32 48 -
2 فناوری های نوین ساخت 2 16 32 48 -
3 نظریه های مدیریت پروژه 2 16 32 48 -
4 کاربرد کامپیوتر در مدیریت پروژه 2 16 32 48 -
5 روش های مدیریت پروژه 1 2 16 32 48 -
6 روش های مدیریت پروژه 2 2 16 32 48 -
7 مدیریت مالی پروژه 2 16 32 48 -
8 سمینار و روش تحقیق 2 16 32 48 -
9 روش های آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت 2 16 16 16 -
10 پایان نامه 6 - - - -
  جمع 24        

 

 

سرفصل دروس اختیاری گرایش مدیریت پروژه و ساخت

ردیف نام درس در گرایش مدیریت پروژه و ساخت واحد نظری عملی کل پیش نیاز و همنیاز
1 قوانین و مقررات پیمان 2 16 32 48 -
2 برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 2 16 32 48 -
3 پروژه های موردی مدیریت 2 16 32 48 -
4 مدیریت تدارکات پروژه 2 16 32 48 -
5 مدیریت و مهندسی ارزش 2 16 32 48 -
6 مدیریت سیستم اطلاعاتی 2 16 32 48 -
7 تحقیق در عملیات 2 2 16 32 48 -
8 کاربرد هوش مصنوعی در مدلسازی و بهینه سازی 2 16 32 48 -
  جمع 16 - - - -

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش معماری و انرژی 

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس الزامی و اختیاری گرایش معمای و انرژی مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

 

سرفصل دروس الزامی گرایش معماری و انرژی

عناوین دروس گرایش معماری و انرژی واحد نظری عملی  ساعت
حوزه طراحی و
معماری و انرژی
طراحی معماری و انرژی 1 3 0 3 96
طراحی معماری و انرژی 2 3 0 3 96
طراحی شهری و انرژی 4 1 3 112
حوزه دروس پایه
و تخصصی
مبانی معرفتی علوم معماری در اسلام 2 2 0 32
معماری، اقلیم و آسایش 2 2 0 32
سیستم های فعال و غیرفعال 2 2 0 32

 

 

سرفصل دروس اختیاری گرایش معماری و انرژی

ردیف نام درس گرایش معماری و انرژی واحد نظری عملی ساعت
دروس اختیاری سیستم ها و روش های سنجش
و ممیزی بنا
2 2 0 32
انتقال حرارت 2 2 0 32
روش پژوهش و رساله نگاری 2 2 0 32
سمینار 2 1 1 48
اصول کاربردی صرفه جویی انرژی
 در تجارب معماری و شهرسازی
2 2 0 32
شبیه سازی انرژی
در ساختمان و کاربرد نرم افزار
2 1 1 48
تحلیل انرژی 2 2 0 32
سیستم های مکانیک،
برقی و کنترل در ساختمان
2 2 0 32
مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی 2 2 0 32
پایان نامه  6 0 6 192

 

 

چارت و سرفصل دروس ارشد هنرهای ساخت و معماری گرایش فناوری معماری

در جداول زیر به ترتیب چارت و سرفصل دروس جبرانی، الزامی و اختیاری گرایش فناوری معماری مقطع ارشد هنرهای ساخت و معماری را مشاهده می کنید.

 

سرفصل دروس جبرانی گرایش فناوری معماری

ردیف عنوان درس گرایش فناوری معماری تعداد واحد ساعت نظری  ساعت عملی کل پیش نیاز یا هم نیاز
1 پروژه طراحی معماری 5 32 96 126 -
2 سیستم های ساختمانی 2 16 32 48 -
3 مصالح ساختمانی 2 16 32 48 -
4 ساختمان 2 3 16 64 80 -
جمع   12 88 224 302  

 

سرفصل دروس الزامی گرایش فناوری معماری

ردیف نام درس گرایش فناوری معماری تعداد واحد نظری عملی جمع پیش نیاز یا هم نیاز
1 حکمت هنر و فناوری در معماری 2 16 32 48 -
2 سیستم های ساختمانی پیشرفته 2 16 32 48 -
3 پروژه تکنولوژی معماری (1)  3 - 96 96 -
4 پروژه تکنولوژی معماری (2) 3 - 96 96 پروژه تکنولوژی معماری (1)
5 پروژه تکنولوژی معماری (3) 4 - 128 128 پروژه تکنولوژی معماری (2)
6 پایان نامه 6 - - - پروژه تکنولوژی معماری (3)
  جمع 20 32 384 416  

 

 

سرفصل دروس اختیاری گرایش فناوری معماری

ردیف عنوان درس گرایش فناوری معماری واحد نظری عملی کل پیش نیاز یا هم نیاز
1 مبانی معماری بیونیک
الزامی برای گرایش معماری بیونیک
2 16 32 48 -
2 فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری
 الزامی برای گرایش معماری دیجیتال
2 16 32 48 -
3 تکنولوژی، طبیعت، پایداری
الزامی برای گرایش معماری بیونیک
2 16 32 48 -
4 کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال
الزامی برای گرایش معماری دیجیتال
2 16 32 48 -
5 مبانی مهندسی زلزله در معماری 2 16 32 48 -
6 علوم ساختمانی پیشرفته 2 16 32 48 -
7 مصالح و فناوری های نوین ساختمانی 2 16 32 48 -
8 تاسیسات مکانیکی، الکتریکی و تجهیزات 2 16 32 48 -
9 روش های تولید صنعتی ساختمان 2 16 32 48 -
10 پروژه طراحی سازه و تکنولوژی 2 16 32 48 -
11 آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان 2 16 32 48 سیستم های ساختمانی پیشرفته
 پروژه تکنولوژی معماری (2)
  جمع 22 176 352 48 مصالح و فناوری های نوین
 ساختمانی