تحلیل تغییر ضرایب دروس مجموعه مهندسی کامپیوتر ارشد 99
تحلیل تغییر ضرایب دروس مجموعه مهندسی کامپیوتر ارشد 99

 

 

تحلیل تغییر ضرایب دروس مجموعه مهندسی کامپیوتر ارشد 99

طبق اطلاعیه سازمان سنجش و اطلاعات دفترچه کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر تغییرات اساسی در ضرایب و دروس بعضی گرایش های مهندسی کامپیوتر ایجاد شده است. و گرایش های الگوریتم ها و محاسبات و قرآن کاوی رایانشی ایجاد شده است. با نگاهی مختصر متوجه می شویم که بیشترتغییرات مربوط به گرایش های هوش مصنوعی و معماری کامپیوتر می باشد. در کنکور سال 98 و قبل از آن چهار دسته سوال داشتیم که شامل دروس زبان با ضریب یک، ریاضی با ضریب دو، مشترک با ضریب چهار و تخصصی با ضریب سه که دروس زبان و ریاضی و مشترک برای کلیه گرایش ها مثل هم بود و تنها تفاوت آن ها در دروس تخصصی بود. در اطلاعیه سنجش در مورد کنکور 99 شاهد تغییرات چشم گیر بوده ایم که اولا تعداد دسته سوالات به سه دسته تغییر کرده است که شامل زبان، ریاضی و تخصصی است و این دروس برای تمامی گرایش­ ها مثل هم هستند. ضریب ریاضی و زبان برای تمام گرایش ها یکسان و برابر یک و ضریب هر کدام از درس های تخصصی برای گرایش های مختلف متفاوت است و از دو تا چهار متغیر است. جالب تر اینکه دروس کلیه گرایش های کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر یکسان شده است ولی ضریب هر کدام از درس های تخصصی برای هر کدام از گرایش ها متفاوت است.

درس هایی که داوطلبان گرایش های نرم افزار و شبکه های کامپیوتری و رایانش امن باید مطالعه کنند تغییر نکرده است و تنها ضریب دروس تغییر کرده است ولی دروس مورد مطالعه در گرایش هوش مصنوعی تغییر کرده است  و داوطلبان به جای مطالعه دروس سیگنال ها و سیستم ها و مدار های الکتریکی باید دروس پایگاه داده ها و طراحی و ساخت کامپایلر ها را مطالعه کنند. دروس مورد مطالعه در گرایش معماری کامپیوتر نیز مانند گرایش نرم افزار و هوش مصنوعی است و تنها تفاوت آن ها در ضریب دروس است. برای موفقیت در کنکور ارشد کامپیوتر و قبولی در گرایش مورد علاقه خود مطلب تحلیل دروس و روش صحیح مطالعه کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر را مطالعه کنید.

حال به بررسی جزیی هر یک از رشته ها و گرایش های این مجموعه می پردازیم:

 

تحلیل تغییر ضرایب دروس مجموعه مهندسی کامپیوتر ارشد 99 در گرایش های مختلف

معماری سیستم های کامپیوتری: برای موفقیت در گرایش معماری سیستم های کامپیوتری باید وقت بیشتری را بر روی دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر گذاشت. بعد از دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتر، دروس سیستم عامل و شبکه های کامپیوتر اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن). تا قبل از اطلاعیه کنکور 99 سازمان سنجش دروس سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری ضریب 4 داشتند که حالا ضریب 3 دارند ولی ضریب دروس مدار منطقی و معماری کامپیوتری تغییر نکرده است.

 

نرم افزار: برای موفقیت در گرایش نرم افزار باید وقت بیشتری را بر روی دروس ضریب 4، یعنی ساختمان داده و طراحی الگوریتم گذاشت. بعد از دروس ساختمان داده و طراحی الگوریتم، دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، سیستم های عامل، هوش مصنوعی، پایگاه داده ها و کامپایلر اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن). تا قبل از اطلاعیه کنکور 99 سازمان سنجش دروس نظریه زبان ها و ماشین ها و سیستم های عامل ضریب 4 داشتند که حالا ضریب 3 دارند ولی ضریب دروس ساختمان داده ها، طراحی الگوریتم، هوش مصنوعی، پایگاه داده ها و کامپایلر تغییر نکرده است.

 

هوش مصنوعی و رباتیکز: برای موفقیت در گرایش هوش مصنوعی باید وقت بیشتری را بر روی درس ضریب 4، یعنی هوش مصنوعی گذاشت. بعد از درس هوش مصنوعی، دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده و طراحی الگوریتم و سیستم های عامل اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن). تا قبل از اطلاعیه کنکور 99 سازمان سنجش دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم و سیستم های عامل ضریب 4 داشتند که حالا ضریب 3 دارند و درس هوش مصنوعی ضریب 3 داشت که حالا ضریب 4 دارد.

 

شبکه های کامپیوتر: برای موفقیت در گرایش شبکه های کامپیوتری باید وقت بیشتری را بر روی درس ضریب 4، یعنی شبکه های کامپیوتری گذاشت. بعد از درس شبکه های کامپیوتری، دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر و سیستم عامل اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن). تا قبل از اطلاعیه کنکور 99 سازمان سنجش دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر و سیستم های عامل ضریب 4 داشتند که حالا ضریب 3 دارند ولی ضریب درس شبکه های کامپیوتری تغییر نکرده است.

 

 

رایانش امن: برای موفقیت در گرایش رایانش امن باید وقت بیشتری را بر روی دروس ضریب 4، یعنی سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری گذاشت. بعد از دروس سیستم عامل و شبکه های کامپیوتری، دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، ساختمان داده و طراحی الگوریتم و پایگاه داده اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن). تا قبل از اطلاعیه کنکور 99 سازمان سنجش دروس نظریه زبان ها و ماشین ها، ساختمان داده و طراحی الگوریتم ضریب 4 داشتند که حالا ضریب 3 دارند ولی ضریب دروس سیستم های عامل، شبکه های کامپیوتری و پایگاه داده تغییر نکرده است.

 

بایوانفورماتیک: برای موفقیت در گرایش بایوانفورماتیک باید وقت بیشتری را بر روی دروس ضریب 4، یعنی هوش مصنوعی گذاشت. بعد از درس هوش مصنوعی، دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم و پایگاه داده اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن).

 

الگوریتم ها و محاسبات: برای موفقیت در رشته الگوریتم ها و محاسبات باید وقت بیشتری را بر روی دروس ضریب 4، یعنی نظریه زبان ها و ماشین ها و ساختمان داده و طراحی الگوریتم گذاشت. بعد از دروس نظریه زبان ها و ماشین ها و ساختمان داده و طراحی الگوریتم، دروس سیستم های عامل و کامپایلر اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن).

 

قرآن کاوی آموزشی: برای موفقیت در رشته قرآن کاوی رایانشی باید وقت بیشتری را بر روی دروس ضریب 4، یعنی هوش مصنوعی گذاشت. بعد از درس هوش مصنوعی، دروس مدار منطقی، معماری کامپیوتر، ساختمان داده، طراحی الگوریتم و سیستم عامل اهمیت بالایی دارند (بخاطر ضریب 3 بودن).

در کل شاید ظاهرا تغییراتی که سازمان سنجش ایجاد کرده است  غیر منتظره و برای بعضی ها ناخوشایند باشد ولی از نظر دیگر حق انتخاب موقع انتخاب رشته را بالا برده است.