منابع آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی 1401

دروس و مواد آزمون استخدامی آموزش و پرورش 1401، به دو بخش دروس عمومی و اختصاصی طبقه بندی می شود. در جدول زیر مواد آزمون برای دروس عمومی و اختصاصی آمده است.

جدول دروس و مواد آزمون عمومی و اختصاصی آموزگاری ابتدایی

دروس عمومی دروس اختصاصی
زبان و ادبیات فارسی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت
معارف اسلامی روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی
زبان انگلیسی روانشناسی رشد
ریاضی و آمار روشها و فنون تدریس
کامپیوتر و مهارتهای ICDL اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی
هوش تحصیلی  
اطلاعات عمومی  

منابع دروس عمومی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی 1401

اصلی ترین مرحله برای آمادگی آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی، داشتن یک هدف و برنامه ریزی دقیق و صحیح است. برای شروع برنامه ریزی باید شرایط خود رابسنجید و مبتنی با شرایط خود، منابع مورد نیاز خود را تهیه کنید. تهیه منابع خوب برای آزمون استخدامی آموزگاری ابتدایی، یکی از مهم ترین فاکتورهای قبولی و موفقیت در این آزمون استخدامی متعلق به آموزش و پرورش خواهد بود.

برای دروس عمومی آزمون استخدامی آموزگار ابتدایی برای سال 1401 می توانید از کتاب ها و منابع زیر استفاده کنید.

عنوان درس متقاضیان با پایه قوی متقاضیان با پایه ضعیف مطالعه ضربتی و فشرده
زبان و ادبیات فارسی کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات آراه زبان و ادبیات فارسی آزمون های استخدامی انتشارات جهش کتاب زبان و ادبیات فارسی انتشارات امید انقلاب
معارف اسلامی کتاب معارف و فرهنگ اسلامی آزمون های استخدامی انتشارات جهش کتاب معارف، احکام و اندیشه اسلامی انتشارات رویای سبز   کتاب معارف اسلامی انتشارات امید انقلاب
ریاضی و آمار کتاب ریاضی و آمار انتشارات امید انقلاب کتاب جامع الکترونیکی سایت ای-استخدام و بخش درس ریاضیات و آمار کتاب ریاضیات و آمار انتشارت آراه
زبان انگلیسی کتاب لغتنامه زبان کنکور گاج +  کتاب زبان انگلیسی آرمون های استخدامی انتشارات رویای سبز غات زبان کنکور (سطر به سطر) انتشارات مهر و ماه + کتاب زبان انگلیسی آزمون های استخدامی انتشارات جهش کتاب زبان انگلیسی انتشارات امید انقلاب
هوش و استعداد تحصیلی هوش و استعداد تحصیلی و شغلی انتشارات آئین طب هوش و سنجش و استعداد تحصیلی انتشارات رویای سبز  هوش و توانمندیهای عمومی انتشارات آراه یا کتاب هوش و استعداد تحصیلی امید انقلاب
کامپیوتر و ICDL آزمون های استخدامی کامپیوتر انتشارات پرستش کتاب کامپیوتر نکته پلاس انتشارات آئین طب علوم رایانه انتشارات آراه و یا کتاب کامپیوتر انتشارات امید انقلاب
اطلاعات عمومی اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب + کتاب اطلاعات عمومی آزمون های استخدامی انتشارات شباهنگ اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و قانون اساسی انتشارات آیین طب
مجموعه دروس عمومی کتاب جامع دروس عمومی آزمون های استخدامی سایت ای- استخدام کتاب آزمون های استخدامی و اطلاعات عمومی انتشارات آراه نمونه آزمون های تضمینی استخدامی و اطلاعات عمومی از انتشارات رویای سبز

 

منابع دروس تخصصی آموزگاری ابتدایی 1401

دروس اختصاصی کد شغلی آموزگاری ابتدایی در آزمون استخدامی آموزش و پرورش عبارتند از: 

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی

روانشناسی رشد

روشها و فنون تدریس

اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی

 

منابع درس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنس اصول و فلسفه تعلیم و تربیت دکتر علی شریعتمداری، انتشارات امیرکبیر
متقاضیان با وقت زیاد اصول و فلسفه تعلیم و تربیت مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کم  کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اصول و فلسفه تعلیم و تربیت انتشارات جهش

 

منابع درس روانشناسی پرورشی یا روانشناسی تربیتی استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنس روانشناسی تربیتی دکتر علی اکبر سیف انتشارات سمت 
متقاضیان با وقت زیاد روانشناسی تربیتی مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کم کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی تربیتی انتشارات جهش

 

منابع درس روانشناسی رشد استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنس روانشناسی رشد لورا برک (دو جلد)
متقاضیان با وقت زیاد روانشناسی رشد مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کم کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روانشناسی رشد انتشارات جهش

 

منابع درس روشها و فنون تدریس استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنس مهارت های آموزشی و پرورشی (روش ها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات سمت 
متقاضیان با وقت زیاد روشها و فنون تدریس پوران پژوهش
متقاضیان با وقت کم کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش روشها و فنون تدریس انتشارات جهش

 

منابع درس اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی استخدامی آموزگاری ابتدایی

منبع رفرنس روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دکتر علی اکبر سیف، انتشارات دوران
متقاضیان با وقت زیاد سنجش و ارزشیابی آموزشی مدرسان شریف
متقاضیان با وقت کم کتاب جامع دروس اختصاصی آموزگاری ابتدایی بخش اندازه گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی انتشارات جهش