ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه  به تفکیک دانشگاه سال 98-99

تعداد بازدید 6595 دفعه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه را به تفکیک دانشگاه های پذیرنده این رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به تفکیک دانشگاه سال 98-99

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی و آزاد سال 98-99 را مشاهده می کنید.

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی 58 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 18 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارومیه

4

2

اصفهان

5

2

اهواز

4

2

ایران

4

1

تبریز

8

3

تهران

5

1

زاهدان

5

0

شهید بهشتی

3

1

شیراز

3

1

کاشان

3

1

کرمانشاه

5

1

لرستان

4

1

مشهد

5

2

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 98-99 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  در رشته علوم تغذیه پذیرش داشته است.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

15

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی 22 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه بالینی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهیه پرداز

ایران

5

0

تبریز

4

2

تهران

3

1

شهید بهشتی

3

2

شیراز

3

1

مشهد

4

0

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی 5 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 0 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد تغذیه ورزشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

تبریز

5

0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی 20 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های دولتی سال 98-99

 

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهیه پرداز

اصفهان

6

2

تهران

5

1

شیراز

3

1

قزوین

3

1

یزد

3

1

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی درتغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید. برای سال تحصیلی 98-99 فقط دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  در رشته علوم بهداشتی در تغذیه پذیرش داشته است.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم بهداشتی در تغذیه دانشگاه های آزاد سال 98-99

 

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

0

15

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی 0 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد علوم تغذیه در بحران و حوادث غیر مترقبه دانشگاه های دولتی سال 98-99

 

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

0

6

 
 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc