ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی به داوطلبان کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشند. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته ویروس شناسی پزشکی ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 34 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 6 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اهواز

4

1

ایران

4

1

تهران

4

0

شیراز

4

0

کرمان

3

0

گلستان

4

1

لرستان

3

1

مشهد

4

1

همدان

4

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی 41 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی این رشته 13 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ویروس شناسی پزشکی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت دوره عادی

ظرفیت دوره شهریه پرداز

اهواز

2

0

ایران

3

2

تبریز

2

0

تربیت مدرس

5

1

تهران

3

1

شیراز

2

1

کرمان

4

0

گلستان

6

3

لرستان

3

2

مشهد

4

1

موسسه سرم سازی رازی

4

2

همدان

3

0