ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به تفکیک دانشگاه سال 98-99

تعداد بازدید 19443 دفعه

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سال 98-99 را به تفکیک دانشگاه های پذیرنده و در گرایش های مختلف این رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید.

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به تفکیک دانشگاه سال 98-99

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته پرستاری ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما از دفترچه راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 98 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد سال 98-99 را مشاهده می کنید.

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 64 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 38 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

اردبیل

3

2

البرز

5

2

ایران

3

2

بقیه الله

2

6

بیرجند

3

2

تبریز

4

2

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

سمنان

3

1

شهید بهشتی

4

5

قم

3

1

کردستان

4

0

کرمانشاه

4

2

گیلان

4

0

لرستان

3

2

مازندران

6

5

یزد

4

0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 6 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

4

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های دولتی 132 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 86 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

2

اردبیل

3

2

ارومیه

4

2

اصفهان

5

2

اهواز

5

2

ایلام

4

2

بقیه الله

2

6

بندرعباس

3

3

بوشهر

3

2

بیرجند

3

0

تبریز

10

2

تهران

6

5

جهرم

6

3

رفسنجان

3

4

زابل

6

5

زاهدان

5

4

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

شهرکرد

4

2

شهید بهشتی

5

5

شیراز

4

4

فسا

3

1

کاشان

5

2

کردستان

3

2

کرمان

6

3

کرمانشاه

3

2

گناباد

4

4

گیلان

4

3

لرستان

3

2

مشهد

4

3

همدان

4

2

یاسوج

3

1

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد 57 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش عادی

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد ارومیه

0

8

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

آزاد اسلامی واحد کرمان

0

10

آزاد اسلامی واحد نجف آباد

0

6

آزاد اسلامی واحد یزد

0

8

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 73 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 50 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

3

ایلام

4

2

بابل

3

1

بجنورد

3

2

تهران

3

2

رفسنجان

5

4

سبزوار

3

3

شاهد

6

5

شاهرود

3

2

شهید بهشتی

2

3

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

قزوین

3

2

کاشان

5

2

کرمانشاه

3

2

گلستان

3

3

گناباد

3

3

گیلان

3

2

لرستان

3

1

مازندارن

3

4

مشهد

3

1

یزد

6

2

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 45 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 27 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

2

اهواز

3

1

بیرجند

3

1

تبریز

3

2

تهران

3

0

زنجان

3

1

شهید بهشتی

3

5

شیراز

2

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

کرمان

3

3

گناباد

4

3

گیلان

3

3

مشهد

3

1

همدان

3

2

یاسوج

3

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 25 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 43 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 24 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

1

1

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بوشهر

2

2

تبریز

3

1

تهران

3

1

زاهدان

4

3

سمنان

3

1

شهرکرد

3

1

شهید بهشتی

2

2

گیلان

3

3

لرستان

3

2

مشهد

3

1

همدان

4

2

یاسوج

3

0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد 57 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

0

10

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 129 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 83 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

اراک

3

2

اردبیل

3

2

ارومیه

4

2

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بقیه الله

2

6

تهران

3

3

رفسنجان

3

4

زاهدان

4

3

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

سمنان

3

1

شاهد

6

5

شاهرود

3

2

شهرکرد

4

2

شهید بهشتی

3

3

شیراز

3

3

قزوین

3

1

کاشان

5

2

کردستان

3

2

کرمان

4

5

کرمانشاه

5

2

گلستان

3

3

گناباد

4

4

گیلان

4

3

لرستان

3

2

مازندران

6

5

مرکز قلب شهید رجایی

18

0

مشهد

3

2

همدان

4

2

یزد

5

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 23 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد یزد

0

8

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی 26 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 15 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

2

بابل

3

2

تهران

3

2

شهید بهشتی

3

3

شیراز

3

1

کرمان

3

2

مشهد

3

1

یزد

5

2

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 2 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

2

5

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 55 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 33 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

ارومیه

3

2

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بوشهر

2

1

بیرجند

3

1

تهران

3

1

زاهدان

4

2

شهید بهشتی

2

2

شیراز

2

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

2

2

قزوین

3

2

کاشان

3

2

کرمان

3

2

کرمانشاه

3

2

مازندران

3

4

مشهد

3

1

همدان

4

2

یاسوج

3

0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد 25 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد یزد

0

10

 

رزرو مشاوره انتخاب رشته ارشد بهداشت

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 13 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 10 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

3

تهران

2

1

شهید بهشتی

3

3

مشهد

2

1

همدان

3

2

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ...‏ - 99/7/25

  سلام
  برای وارد شدن به بخش تدریس و هیئت علمی دانشگاه
  به نظرتون کدوم گرایش ها بهتره؟
  ممنونم

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 98/11/16

  خوب

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc