ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به تفکیک دانشگاه 1400

اطلاع از ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری در معرفی کارشناسی ارشد پرستاری ضروری است و به شما کمک می کند تا برای قبولی در دانشگاه مورد نظر خود برنامه ریزی بهتری داشته باشید. در نظر داشته باشید ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال های مختلف برای کارشناسی ارشد رشته پرستاری ممکن است متفاوت باشد اما معمولا در همین محدوده قرار دارد. این اطلاعات مستقیما با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت سال 1400 استخراج شده است. در جداول زیر ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه های دولتی و آزاد 1400 را مشاهده می کنید.

 

 

برای آشنایی بیشتر با کارشناسی ارشد پرستاری مطلب چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری مطالعه کنید این اطلاعات به شما در شناخت بهتر این رشته کمک می کند و علاقه شما را نسبت به رشته پرستاری در مقطع ارشد محک می زند.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 76 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 36 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

6

2

اردبیل

4

1

البرز

4

2

ایران

3

1

بقیه الله

3

1

بیرجند

4

0

تبریز

4

2

زنجان

4

1

سبزوار

3

1

سمنان

4

0

شهید بهشتی

6

2

قم

6

2

کردستان

4

1

کرمانشاه

4

5

گیلان

3

5

لرستان

4

5

مازندران

6

5

یزد

4

5

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 6 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 1 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 1400 

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

2

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های دولتی 132 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 86 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

5

2

اردبیل

6

2

ارومیه

6

2

اصفهان

6

3

اهواز

6

1

ایران 3 1

ایلام

4

2

بابل 4 2

بقیه الله

3

5

بندرعباس

6

0

بوشهر

5

1

بیرجند

4

2

تبریز

6

3

تهران

8

2

جهرم

6

2

رفسنجان

7

2

زابل

4

2

زاهدان

5

2

زنجان

5

1

سبزوار

4

2

شهرکرد

5

2

شهید بهشتی

8

2

شیراز

6

2

فسا

5

0

کاشان

5

2

کردستان

4

2

کرمان

6

2

کرمانشاه

4

2

گناباد

5

2

گیلان

6

2

لرستان

4

1

مشهد

6

2

همدان

5

1

یاسوج

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد 1400 

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد 0 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه های آزاد 42 نفر است که در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش عادی

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد ارومیه

0

5

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

10

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

آزاد اسلامی واحد کرمان

0

6

آزاد اسلامی واحد نجف آباد

0

6

آزاد اسلامی واحد یزد

0

5

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 63 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 22 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

1

ایلام

3

1

بابل

3

1

تهران

3

2

بجنورد 3 1

رفسنجان

3

1

سبزوار

3

1

شاهد

4

2

شاهرود

3

1

شهید بهشتی

3

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

0

قزوین

3

1

کاشان

3

1

کرمانشاه

3

1

گلستان

3

1

گناباد

3

1

گیلان

3

1

لرستان

3

1

مازندارن

3

1

یزد

4

1

 

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 53 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 11 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

1

اهواز

3

0

تبریز

3

1

تربیت مدرس 4 1

تهران

3

1

جهرم

4

0

زاهدان 4 0
زنجان 3 1

شهید بهشتی

3

1

شیراز

3

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

4

0

کرمان

3

1

گناباد

4

1

گیلان

3

1

لرستان 3 0

مشهد

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 1400

مجموع ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 8 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

4

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

4

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 46 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 14 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

1

اصفهان

3

1

اهواز

3

1

بوشهر

3

1

تبریز

3

1

تهران

4

1

رفسنجان

3

0

زاهدان 3 1

سمنان

3

1

شهرکرد

3

1

شهید بهشتی

3

1

گیلان

3

1

لرستان

3

1

همدان

3

1

یاسوج

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 111 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 34 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

1

ارتش

5

2

اردبیل

3

1

ارومیه

3

1

اصفهان

4

1

اهواز

3

1

بقیه الله

3

1

تهران

4

2

رفسنجان

3

1

زابل 3 0

زاهدان

3

1

زنجان

2

1

سبزوار

2

1

سمنان

3

0

شاهد

3

1

شاهرود

3

1

شهرکرد

3

1

شهید بهشتی

5

2

شیراز

3

1

قزوین

3

1

کاشان

3

1

کردستان

3

2

کرمان

3

1

کرمانشاه

3

1

گلستان

3

1

گناباد

2

1

گیلان

3

1

لرستان

3

1

مازندران

3

1

مرکز قلب شهید رجایی

10

0

مشهد

4

1

همدان

4

1

یزد

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 23 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

3

آزاد اسلامی واحد یزد

0

3

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی 25 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 7 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

1

بابل

3

1

تهران

4

1

شهید بهشتی

4

1

شیراز

3

1

کرمان

3

1

مشهد

3

0

یزد

2

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 4 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 8 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

4

8

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 50 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 16 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

4

1

ارومیه

2

1

اصفهان

3

1

اهواز

3

1

بوشهر

2

1

بیرجند

2

1

تهران

3

1

زاهدان

3

1

شهید بهشتی

3

1

شیراز

3

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

0

قزوین

3

1

کاشان

2

1

کرمان

2

1

کرمانشاه

2

1

مازندران

2

1

مشهد

3

0

همدان

2

1

یاسوج

3

0

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد 10 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد پزشکی تهران

0

5

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

5

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 12 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 4 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 1400

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

1

تهران

3

1

مشهد

3

1

همدان

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی 64 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 38 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

اردبیل

3

2

البرز

5

2

ایران

3

2

بقیه الله

2

6

بیرجند

3

2

تبریز

4

2

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

سمنان

3

1

شهید بهشتی

4

5

قم

3

1

کردستان

4

0

کرمانشاه

4

2

گیلان

4

0

لرستان

3

2

مازندران

6

5

یزد

4

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی 6 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری توانبخشی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

4

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های دولتی 132 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 86 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

 جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی  دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

3

2

اردبیل

3

2

ارومیه

4

2

اصفهان

5

2

اهواز

5

2

ایلام

4

2

بقیه الله

2

6

بندرعباس

3

3

بوشهر

3

2

بیرجند

3

0

تبریز

10

2

تهران

6

5

جهرم

6

3

رفسنجان

3

4

زابل

6

5

زاهدان

5

4

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

شهرکرد

4

2

شهید بهشتی

5

5

شیراز

4

4

فسا

3

1

کاشان

5

2

کردستان

3

2

کرمان

6

3

کرمانشاه

3

2

گناباد

4

4

گیلان

4

3

لرستان

3

2

مشهد

4

3

همدان

4

2

یاسوج

3

1

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد 57 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی - جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری داخلی – جراحی دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش عادی

ظرفیت پذیرش شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد ارومیه

0

8

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

آزاد اسلامی واحد کرمان

0

10

آزاد اسلامی واحد نجف آباد

0

6

آزاد اسلامی واحد یزد

0

8

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 73 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 50 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

3

ایلام

4

2

بابل

3

1

بجنورد

3

2

تهران

3

2

رفسنجان

5

4

سبزوار

3

3

شاهد

6

5

شاهرود

3

2

شهید بهشتی

2

3

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

قزوین

3

2

کاشان

5

2

کرمانشاه

3

2

گلستان

3

3

گناباد

3

3

گیلان

3

2

لرستان

3

1

مازندارن

3

4

مشهد

3

1

یزد

6

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشگاه های دولتی 45 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 27 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اصفهان

3

2

اهواز

3

1

بیرجند

3

1

تبریز

3

2

تهران

3

0

زنجان

3

1

شهید بهشتی

3

5

شیراز

2

2

علوم بهزیستی و توانبخشی

3

1

کرمان

3

3

گناباد

4

3

گیلان

3

3

مشهد

3

1

همدان

3

2

یاسوج

3

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد 25 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری سلامت جامعه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی 43 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 24 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

اراک

1

1

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بوشهر

2

2

تبریز

3

1

تهران

3

1

زاهدان

4

3

سمنان

3

1

شهرکرد

3

1

شهید بهشتی

2

2

گیلان

3

3

لرستان

3

2

مشهد

3

1

همدان

4

2

یاسوج

3

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد 57 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری کودکان دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد خوراسگان

0

10

آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول

0

10

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی 129 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 83 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

اراک

3

2

اردبیل

3

2

ارومیه

4

2

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بقیه الله

2

6

تهران

3

3

رفسنجان

3

4

زاهدان

4

3

زنجان

3

1

سبزوار

3

3

سمنان

3

1

شاهد

6

5

شاهرود

3

2

شهرکرد

4

2

شهید بهشتی

3

3

شیراز

3

3

قزوین

3

1

کاشان

5

2

کردستان

3

2

کرمان

4

5

کرمانشاه

5

2

گلستان

3

3

گناباد

4

4

گیلان

4

3

لرستان

3

2

مازندران

6

5

مرکز قلب شهید رجایی

18

0

مشهد

3

2

همدان

4

2

یزد

5

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد 23 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد یزد

0

8

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی 26 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 15 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت های ویژه  نوزادان دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

2

بابل

3

2

تهران

3

2

شهید بهشتی

3

3

شیراز

3

1

کرمان

3

2

مشهد

3

1

یزد

5

2

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی 2 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 5 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری نظامی دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

بقیه الله

2

5

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی 55 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 33 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ارتش

3

2

ارومیه

3

2

اصفهان

3

2

اهواز

3

2

بوشهر

2

1

بیرجند

3

1

تهران

3

1

زاهدان

4

2

شهید بهشتی

2

2

شیراز

2

1

علوم بهزیستی و توانبخشی

2

2

قزوین

3

2

کاشان

3

2

کرمان

3

2

کرمانشاه

3

2

مازندران

3

4

مشهد

3

1

همدان

4

2

یاسوج

3

0

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد 25 نفر می باشد.ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری مراقبت های ویژه دانشگاه های آزاد سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد روان پرستاری دانشگاه های آزاد سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

آزاد اسلامی واحد تهران پزشکی

0

15

آزاد اسلامی واحد یزد

0

10

 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی 13 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 10 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99 را در جدول زیر مشاهده می کنید.

 

جدول ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد مدیریت پرستاری دانشگاه های دولتی سال 98-99

نام دانشگاه

ظرفیت پذیرش دوره عادی

ظرفیت پذیرش دوره شهریه پرداز

ایران

3

3

تهران

2

1

شهید بهشتی

3

3

مشهد

2

1

همدان

3

2