هدف و برنامه رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

در معرفی کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی (میکروبیولوژی) باید گفت یکی از رشته های علوم پایه پزشکی است که بر اساس استانداردهای قابل قبول و با استفاده از تکنیک های رایج آزمایشگاهی در تشخیص بیماری های عفونی جامعه  است و در تحقیقات ملی سهیم است و همچنین در آموزش نظری و عملی دانشجویان در رشته های مرتبط، در خدمت دانشگاه ها و موسسات آموزشی می باشد. انتظار می رود با اجرای برنامه آموزشی رشته کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی، همگام با پیشرفت علوم پایه پزشکی منجر به ارتقا سلامت جامعه شود. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی به تفکیک دانشگاه باید به اندازه ای باشد که بتواند نیازهای کادر آموزشی و پژوهشی و خدماتی مربوط به موسسات آموزشی و دانشگاه های علوم پزشکی، در مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاه های تشخیص طبی سراسر کشور در زمینه میکروب شناسی در این مقطع را تامین نماید و در آینده ایران جزو کشورهای پیشتاز در این رشته باشد.

 

 

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی

چارت و سر فصل دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی تدریس می شود را در جداول زیر مشاهده می کنید. دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی در کل باید 32 واحد را بگرانند که از این واحدها، تعداد 22 واحد اختصاصی (اجباری)، 4 واحد اختصاصی (اختیاری) و 6 واحد مربوط به پایان نامه است. همچنین به جز این دروس بسته به نظر گروه آموزشی دانشگاه ممکن است لازم باشد دانشجویان کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی تا سقف 20 واحد، دروس جبرانی را بگذرانند. سر فصل این دروس به تفکیک در جداول زیر آمده است.

 

سرفصل دروس کمبود یا جبرانی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
علوم تشریحی  3 34 34 68
بیوشیمی کاربردی  3 17 68 85
فیزیولوژی عمومی 3 34 34 68
ژنتیک عمومی 2 34 - 34
حیوانات آزمایشگاهی
و روش های نگهداری آن ها 
2 17 34 51
روش تحقیق در علوم پزشکی * 2 34 - 34
تکنولوژی اطلاع رسانی ** 2 17 34 51
آمار حیاتی  3 51 - 51

 

** گذراندن دروس روش تحقیق و تکنولوژی اطلاع رسانی از دروس جبرانی چارت کارشناسی ارشد میکروب شناسی، برای تمام دانشجویان دوره اجباری است.

 

 

سرفصل دروس اختصاصی اجباری برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
بیولوژی سلولی مولکولی
اوکاریوت ها و پروکاریوت ها
2 34 - 34
ساختمان و فیزیولوژی
 میکرو ارگانیسم ها
2 34 - 34
ژنتیک میکرو ارگانیسم ها  1 17   17
آنتی بیوتیک ها و
 عوامل ضد میکروبی
1 9 17 26
ارتباط میکرو ارگانیسم با میزبان  1 17 - 17
باکتری شناسی سیستماتیک 1 2 34 - 34
باکتری شناسی سیستماتیک 2 2 34 - 34
باکتری شناسی تشخیصی مولکولی  2 - 68 68
باکتری شناسی عملی 2 - 68 68
ویروس شناسی پزشکی 4 51 34 85
سمینار  1 - -  
کارآموزی در بیمارستان  2 - 102 102
پایان نامه  6 - - -

 

 

سرفصل دروس اختصاصی اختیاری برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته میکروب شناسی پزشکی

نام درس  تعداد واحد  ساعت
نظری عملی جمع
آسیب شناسی و آشنایی با تکنیک های آن 2 17 34 51
هماتولوژی 2 17 34 51
میکروسکوپ الکترونی 1 9 17 26
تک یاخته شناسی  2 17 34 51
قارچ شناسی 2 17 34 51
ایمنی شناسی با گرایش
بیماری های عمومی
3 34 34 68

دانشجویان باید از دروس بالا که در چارت کارشناسی ارشد میکروب شناسی  وجود دارد، در مجموع 4 واحد را بگذرانند