هدف رشته و برنامه کارشناسی ارشد پرستاری 

در راستای معرفی کارشناسی ارشد پرستاری باید گفت که خدمات تخصصی پرستاری یکی از نیازهای رو به افزایش جوامع در حال توسعه از جمله کشور ایران است. گسترش و توسعه جامعه، رشد جمعیت، پیدایش مشکلات جدید سلامت و... همگی از عواملی هستند که نیاز به  شناخت و گسترش روش های توسعه سلامت در بزرگسالان را روز افزون می کند. با توجه به نقش بی بدیل پرستار در توسعه سلامت جامعه و نظر به اهمیت خدمات تخصصی و عالمانه پرستاری، تحصیلات پرستاران در مقطع کارشناسی ارشد و به شکل تخصصی با هدف تامین مراقب با کیفیت مطلوب برای افراد ضروری به نظر می رسد. رویکرد رشته و برنامه درسی پرستاری، تربیت نیروی انسانی کارامد برای ارائه خدمات بالینی و مراقبت پرستاری اختصاصی می باشد. به خاطر همین نیاز روز افزون، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد پرستاری به تفکیک دانشگاه در هر سال افزایش پیدا می کند تا بتوانند در خدمت رسانی به جامعه ایفای نقش کنند.

 

 

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری 

چارت و سر فصل دروسی که در مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته پرستاری تدریس می شود با توجه به گرایش های مختلف متفاوت است. اما همه گریش های کارشناسی ارشد پرستاری باید تعداد 32 واحد را با احتساب پایاننامه بگذرانند. ممکن است با توجه به دانشگاه و گرایش ارشد پرستاری،چارت و سرفصل دروس دارای درس های پیش نیاز و پایه هم باشند. در ادامه مطلب به تفکیک، چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری  گرایش های مختلف را مشاهده می کنید.

 

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری- روان پرستاری

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری را در جدول زیر مشاهده می کنید.تعداد کل واحد هایی که دانشجویان کارشناسی  ارشد روان پرستاری باید بگذرانند 32 واحد است که از این تعداد 28 واحد دروس تخصصی و 4 واحد مربوط به پایان نامه می باشد.

 

سرفصل دروس کمبود یا جبرانی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری 

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  جمع
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  1 9 17 26
آمار و روش تحقیق پیشرفته  3 34 34 68
جمع 4 43 51 94

 

 

سرفصل دروس اختصاصی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته روان پرستاری 

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  کارآموزی کارورزی جمع
 اخلاق حقوق و قانون در روان پرستاری 1/5 17 17 - - 34
نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها  2 26 - 26 - 52
مدیریت پرستاری در بخش های روان پزشکی  1/5 17 - 26 - 43
روش های آموزشی 1/5 17 17 - - 34
داروشناسی اختصاصی 1/5 17 - 26 - 43
اصول سلامت روان و روان پرستاری  1/5 17 - 26 - 43
اصول مشاوره در روان پرستاری  1 9 - 26 - 35
اختلالات روانی بزرگسالان و
مراقبت های روان پرستاری
2 17 - 51 - 68
مداخلات روان پرستاری فردی  2 17 - 51 - 68
مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی 2 17 - 51 - 68
مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان 2 17 - 51 - 68
اختلالات روانی سالمندان  و مراقبت های
روان پرستاری
1/5 17 - 26 - 43
پرستاری اعتیاد 1 9 - 26 - 35
فوریت های روان پرستاری  1 9 - 26 - 35
کارورزی 6 - - - 408 408
پایان نامه 4 - - - - -

 

 

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری- گرایش داخلی جراحی

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری در گرایش داخلی جراحی را در جدول زیر مشاهده می کنید.تعداد کل واحد هایی که دانشجویان کارشناسی  ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی باید بگذرانند 32 واحد است که از این تعداد 28 واحد دروس تخصصی و 4 واحد مربوط به پایان نامه می باشد.

 

سرفصل دروس کمبود یا جبرانی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری گرایش داخلی – جراحی

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  جمع
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  1 9 17 26
آمار و روش تحقیق پیشرفته  3 34 34 68
جمع 4 43 51 94

 

 

سرفصل دروس اختصاصی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری گرایش داخلی – جراحی

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  کارآموزی کارورزی جمع
 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای  1/5 17 17 - - 34
نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها  2 26 - 26 - 52
مدیریت خدمات پرستاری
 در بخش های بالینی 
1/5 17 - 26 - 43
روش های آموزش به مددجو 1/5 17 17 - - 34
داروشناسی اختصاصی 1/5 26 - - - 26
پاتوفیزیولوژی 1/5 26 - -- - 26
پایش وضعیت سلامت بزرگسالان  2 17 - 51 - 68
پرستاری از اختلالات و بیماری های حاد
داخلی- جراحی
3 26 - 77 - 98
پرستاری از اختلالات و بیماری های مزمن
داخلی- جراحی
3 26 - 77 - 98
طب مکمل،  طب جایگزین و
نقش پرستار در آن ها 
1/5          
پدافند غیر عامل و نقش پرستار در آن  0/5 9 - - - 9
پرستاری انکولوژی  1/5 9 - 51 - 60
مراقبت ها ی تسکینی و نقش پرستار در آن  1 9 - 26 - 35
کارورزی 6 - - - - 408
پایان نامه 4 - - - - -

 

 

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری- گرایش سالمندی

چارت و سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری در گرایش سالمندی را در جدول زیر مشاهده می کنید.تعداد کل واحد هایی که دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری گرایش سالمندی باید بگذرانند 32 واحد است که از این تعداد، 7واحد دروس پایه ، 21 واحد دروس تخصصی و 4 واحد مربوط به پایان نامه می باشد.

 

سرفصل دروس کمبود یا جبرانی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری گرایش سالمندی

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  جمع
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی  1 9 17 26
آمار و روش تحقیق پیشرفته  3 34 34 68
جمع 4 43 51 94

 

 

سرفصل دروس پایه  و اصلی  برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری گرایش سالمندی

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  عملی  کارآموزی جمع
 اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای  1/5 26 17 - 43
نظریه ها، الگوهای پرستاری و کاربرد آن ها  2 26 - 26 52
مدیریت پرستاری بالینی  1/5 26 - 26 52
روش های تدریس و برنامه ریزی آموزشی  1/5 17 17 - 34

 

 

سرفصل دروس اختصاصی برنامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته پرستاری گرایش سالمندی

نام درس    تعداد واحد درسی  تعداد ساعت 
نظری  کارآموزی جمع
اپیدمیولوژی در سالمندی 2 17 51 68
بررسی وضعیت سلامت سالمند 2 17 51 68
داروشناسی سالمندی و فرآورده های مکمل  2 17   51
سالمندی سالم و فعال   2 17 51 68
پرستاری سالمندی 1- بیماری ها و اختلالات
جسمی و عملکردی
4 34 102 136
پرستاری سالمندی 2- وضعیت روانشناختی بیماری ها و اختلالات
روانی
3 26 77 103
پرستاری سالمندی 3-مسائل و مشکلات اجتماعی  3 26 77 103
ساختار ها و سیستم های مراقبتی
ویژه سالمندان
3 26 77 103
پایان نامه 4 - - -