آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت دبیر و تربیت معلم

برای همه بسیار اهمیت دارد که برای اینکه در دانشگاه های تربیت معلم قبول شوند چه رتبه ای باید به دست بیاورند و برای این کار خودشان را با رتبه های سال های گذشته می سنجند. اما آیا واقعا در تربیت معلم با همان رتبه مشابه قبول می شوند یا ه بسیار جای بحث دارد.

آخرین رتبه قبولی دانشگاه فرهنگیان، تربیت معلم و تربیت دبیر

کسی که با رتبه خود توانسته است آخرین نفری باشد که در یک رشته خاص یا در جمع کل رتبه ها و رشته ها، در تربیت معلم و تربیت دبیر و دانشگاه های فرهنگیان قبول شده باشد، فرد مهمی از نظر اطلاعاتی است. چرا که نشان می دهد که شانس قبولی نسبت به او در سال بعد چقدر افزایش یا کاهش می یابد. اما آیا واقعا برای تعیین شانس قبولی در تربیت معلم و استخدام در آموزش و پرورش، همین داده کفایت می کند. دقیقا جواب این سوال "خیر" است. وجود شرایط خاص دیگر از سلامت جسمانی و روحی و روانی گرفته تا مصاحبه های عقیدتی سیاسی و تحقیقات محلی باعث پیچیده تر شدن آخرین رتبه قبولی در تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان می شود. تنها چیزی که با قطعیت می توان گفت این است که طعا رتبه هایی با رتز زیر 6500 حق انتخاب و قبولی در رشته ای تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان را ندارند.

برای اینکه بتوانیم بیشتر به شما کمک کنیم، شرایط مصاحبه و معاینات پزشکی و تحقیقات محلی را در نظر نمی گیریم و براساس شرایط تراز و رتبه تعیین می کنیم که هر تراز تا چه حدی از شانس را در گروه های آزمایشی مختلف خواهد داشت.

جداول پایین حاصل ساعت ها تحلیل رتبه های قبولی دانشگاه های فرهنگیان و تربیت معلم است و اطلاعات ارزشمندی را به شما می دهد. 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته تجربی

رشته تجربی با وجود رشته های پزشکی، رقابت اصلی را در این گروه دارد و رشته های تربیت معلم در رده چهارم و حتی پنجم رقابتی قرار می گیرند. در دسته اول رقابت، رشته ای پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی، در ردسته دوم رقابت رشته های فیزیوتراپی، بینایی سنجی و شنوایی شناسی و در دسته سوم سار رشته های پیراپزشکی ماننند رادیولوژی و پرستاری و ... قرار دارند. در دسته چهارم رشته های تربیت معلم و رشته هایی مانند رشته های اصلی شناور انسانی مثل مدیریت و حسابداری و رشته های علوم پایه و گروه بهداشت تجربی قرار می گیرند.

در جدول زیر با توجه به تراز قبولی شانسهای قبولی را می توانید ببینید. شانس های بیش از 50 درصد، شانس خوبی برای قبول دارند. البته هر قدر این به 100 درصد نزدیک تر شوید شانس شما قطعی تر خواهد شد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
تجربی تراز 9000 به بالا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 8500 80 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 80 درصد
تزار 7500 تا 7800 50 تا 60 درصد
تراز 7300 تا 7500 40 تا 50 درصد
تزار 7200 تا 7300 30 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 20 تا 30 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 20 درصد

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته ریاضی

با توجه به وجود مشکل بزرگ بیکاری و بازار کار در رشته های ریاضی، می توان در نظر گرفت که رقابت برای رشته های تربیت معلم در گروه ریاضی افزایش یافته است و تقریبا تا رده سوم رقابتی بالا آمده است. رشته های مانند کامپیوتر و عمران و برق و مکانیک هنوز در دسته اول قرار داردند و رشته ای مانند حسابداری در رده دوم است و از رده سوم  برخی به تربیت معلم نظر داشته باشند.

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته ریاضی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
ریاضی تراز 9000 به بالا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 9000 80 تا 90 درصد
تزار 7500 تا 8000 60 تا 70 درصد
تراز 7000 تا 7500 بیش از 50 درصد
تراز 6800 تا 7000 بین 30 تا 50 درصد
تراز 6500 تا 6800 کمتر از 30 درصد

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته انسانی

در رشته های علوم انسانی یکی از محبوبترین رشته، رشته های تربیت معم و دانشگاه های فرهنگیان بوده است. حتی بعضی فقط برای معلم شدن به سراغ این رشته انسانس آمده اند. تربیت معلم برای بعضی در دسته اول رقابتی و برای بسیاری در رده دوم رقابتی قرار دارد.

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته انسانی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
انسانی تراز 9000 به بالا 90 تا 100 درصد
تراز 8500 تا 9000 90 درصد به بالا
تراز 8000 تا 8500 70 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 70 درصد
تراز 7500 تا 7800 بیش از 50 درصد
تراز 7300 تا 7500 40 تا 50 درصد
تزار 7200 تا 7300 25 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 10 تا 25 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 10 درصد

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته هنر

در رشته های هنر با توجه به شناور بودن این رشته و شرکت بچه های تجربی و ریاضی و انسانی در این رشته در کنار رشته اصلی خود، دسته رقابتی تربیت معلم نامشخص است ولی براساس بررسی نتایج مشخص شد که تقریبا در دسته پنجم تا هفتم رقابتی قرار می گیرید. در دسته اول و دوم و سوم و چهارم رشته های اصلی گروه آزمایشی اصلی تجربی و ریاضی و انسانی قرار دارند و بعد از آنها رشته های اصلی هنر مثل موسیقی و بازیگری و کارگردانی و طراحی صنعتی و سینما قرار دارد. در نهایت م یتوان دسته دقیق ان را بین دسته 5 تا 7 رقابتی طبقه بندی کرد. 

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته هنر را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
هنر تراز 8500 به بالا 100 درصد
تراز 8000 تا 8500 80 تا 90 درصد
تراز 7800 تا 8000 60 تا 80 درصد
تزار 7000 تا 7800 50 تا 60 درصد
تراز 6800 تا 7000 کمتر از 40 درصد
تراز 6800 تا 6500 زیر 20 درصد

 

 

شانس قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته زبان های خارجی

در رشته های زبان های خارجی نیز مانند رشته های هنر با توجه به شناور بودن این رشته و شرکت بچه های تجربی و ریاضی و انسانی در این رشته در کنار رشته اصلی خود، دسته رقابتی تربیت معلم نامشخص است ولی براساس بررسی نتایج مشخص شد که تقریبا در دسته چهارم  یا پنجم رقابتی قرار می گیرید. در دسته اول و دوم و سوم و چهارم رشته های اصلی گروه آزمایشی اصلی تجربی و ریاضی و انسانی قرار دارند و بعد از آنها رشته های تربیت معلم گروه زبان های خارجی قرار دارد. در نهایت می توان دسته دقیق آن را بین دسته 4 یا 5 رقابتی طبقه بندی کرد. 

جدول زیر شانس رقابتی و قبولی تربیت معلم و دانشگاه های فرهنگیان در رشته زبان های خارجی را در ترازهای مختلف نشان می دهد.

گروه آزمایشی تراز شانس قبولی بدون در نظر گرفتن شرایط مصاحبه و سایر شرایط قبولی
زبان های خارجی تراز 8000 به بالا 100 درصد
تراز 7800 تا 8000 70 تا 90 درصد
تراز 7500 تا 7800 50 تا 70 درصد
تراز 7300 تا 7500 کمتر از 40 درصد
تزار 7200 تا 7300 30 تا 40 درصد
تراز 7000 تا 7200 کمتر از 20 درصد
تراز 6500 تا 7000 زیر 10 درصد

 

 

کارنامه های قبولی تربیت معلم، دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر

در کارنامه های قبولی داوطلبان تربیت معلمی یکی از مشترکات، این بود که اکثر آنها رشته های تربیت معلم را در اولویت های الایی خود قرار داده بوند و حتی در بعضی از کارنامه ها اولویت اول و دوم به این کد رشته ها تعلق داشته است. در بعضی از کارنامه ها حتی تربیت معلم در اولویت های نسبتا وسط و حتی اولویت های نسبتا آخر قرار داشت. از این بحث این نتیجه گرفته می شود که اولویت بندی و بالاتر گذاشتن کدرشته های تربیت معلم، تاثیری در افزایش شانس قبولی شما نخواهد داشت. تنها موردی که شانس شما را برای رشته های تربیت معلمی در اولویت بندی تغییر می دهد این است که اگر تربیت معلم را در انتخاب های اول گذاشته باشید و حائز دو برابر اضافه ظرفیت دعوت شوندگان به سایر مراحل تربیت معلم شده باشید، قطعا به مصاحبه دعوت می شوید ولی اگر در اولویت های آخر گذاشته باشید و احتمال قبولی شما در کد رشته های بالاتر زیاد باشد شاید به مصاحبه و بقیه مراحل دعوت نشوید. نکته دیگر این است که می توان گفت بهترین جا برای چیدن کد رشته های تربیت معلم با توجه به تراز شما مشخص می شود.

تراز های 9000 به بالا بین انتخاب های سطح اول رشته های برتر و انتخاب رشته های سطح دوم
تراز های بین 8000 تا 9000 لا به لای انتخاب های سطح اول رشته های برتر با در نظر گرفتن بازار کار و علاقه مندی داوطلب
ترازهای بین 7000 تا 8000 بین 10 انتخاب اول
تراز های 6500 تا 7000 بین 5 انتخاب اول

سایر بخش های کنکور سراسری تجربی

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  محمد امین‏ - 01/5/31

  سلام
  تراز ۷۵۰۰ ریاضی امکان دعوت به مصاحبه رو داره ؟

 • تصویر فرد

  ماهور‏ - 01/5/12

  سلام من با تراز ۷۱۱۹ و رتبه ۷۳۳۷ فر هنگیان میارم

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 00/5/11

  سلام من ترازم 6440 و رتبه ام در سهمیه 5 درصد 12000 است شانس قبولی دبیری زیست یا شیمی یا آموزش ابتدایی و دعوت به مصاحبه رو دارم؟؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  لاوین‏ - 00/4/26

  سلام رتبه قبولی در دانشگاه فرهنگیان در رشته تجربی چند هس ؟؟؟باید رتبه مون چقد باشع در رشته تجربی بتونیم از فرهنگیان قبول بشیم

 • تصویر فرد

  بیخیآل‏ - 99/12/17

  سلام رفقا...
  برای اینکه برای گزیتش فرهنگیان دعوت بشید باید ترازتون بالای 6500 باشه ظاهرا ولی خب هرچی بالاتر باشه تراز خب خیلی بهتره...
  نکته بعد میشه رتبه و مصاحبه و گزینشو این داستانا
  موفق باشید...

 • تصویر فرد

  زهرا کریمی‏ - 99/10/29

  ایا با رتبه 1000 در منطقه 3 دبیری را میتوان اورد

 • تصویر فرد

  فرهنگیان‏ - 99/10/3

  سلام دوستان.کسانی که میخوان از دانشگاه فرهنگیان قبول بشن حتما در ازمون عملی تربیت بدنی شرکت کنند.چون عده ی زیادی از ازمون عملی تربیت بدنی خبری ندارن .اگه تو ازمون عملی تربیت بدنی که سازمان سنجش اطلاعیه خواهد گذاشت شرکت کنید احتمالش خیلی زیاده که از فرهنگیان تربیت بدنی قبول بشین.با ارزوی موفقیت.

 • تصویر فرد

  حیدر‏ - 99/8/29

  سلام . میخواستم بدونم معدل کل 14به بالا آیا در مصاحبه یک نفر که معدلش بالاتر است . ممکن است در قبولیش تاثیر بگذارد

 • تصویر فرد

  عطیه شیرانی‏ - 99/8/10

  در منطقه ما در کنکور امسال ۹۹ که ۳نفر دبیر هنر زن نیاز داشته اما چونکه تراز نمره آنها زیر ۶۵۰۰ بوده هیچکسی به مصاحبه دعوت نشده
  لذا نمره‌من در رشته هنر ۱۱۷۹ وتراز نمره من ۶۲۵۶ بوده و مجاز به انتخاب رشته دانشگاه فرهنگیان شده بودم
  حالا جهت‌ تکمیل ظرفیت امکان دارد مرا جهت مصاحبه دعوت کنند.
  لطفا جوابم دهید.

 • تصویر فرد

  پیام‏ - 99/7/28

  سلام دوستان
  رتبه من در سهمیه ایثارگر ۳۱۵۰ هست.بنظرتون چقدر امکان قبولی در فرانگیان وجود داره؟

 • تصویر فرد

  محمدحسین پورنعمت‏ - 99/7/11

  سلام برای قبولی دانشگاه فرهنگیان حداقل آخرین تراز ورتبه باید چه قدر باشد ممنون میشم جواب بدین ؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 99/7/8

  من سال ۹۸ یعنی پارسال کنکور دادم رتبه ۴۸۹ منطقه دو مصاحبه دانشگاه فرهنگیان هم دعوت شدم و قبول شدم اما به دلیلی اینکه رشتبه حقوق دانشگاه خوارزمی رو قبل فرهنگیان زده بودم حقوق قبول شد.توی کارنامه سبزم رتبم بین نفرات پذیرفته شده فرهنگیان هم از لحاظ مصاحبه و هم رتبه اول شده.میخواستم بدونم امکان اینکه الان ترم ۳ هستم انتقالی بگیرم برای فرهنگیان هست؟ و اینکه میشه بعد گرفتن لیسانس دوباره کنکور بدم و برم فرهنگیام؟ممنون میشم راهنماییم کنید🙏

 • تصویر فرد

  Hana‏ - 99/7/7

  سلام می خواستم بدونم با رتبه 10000و تراز7400رشته انسانی دعوت به مصاحبه می شوم؟
  و چقدر شانس قبولی در دانشگاه فرهنگیان دارم؟
  ممنون

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/7/4

  سلام ببخشید با رتبه ۸۰۰۰ وتراز ۷۵۰۰ایا فرهنگیان بومی کرمان قبول میشم

 • تصویر فرد

  ..‏ - 99/6/31

  سلام ببخشید برای دانشگاه فرهنگیان تهران برای رشته هنر چه رتبه ای قابل قبوله؟

 • تصویر فرد

  بیژن‏ - 99/6/30

  سلام با تراز 7200 ورتبه ۱۵۰۰۰درمنطقه 3می تونم تربیت معلم قبول بشم رشته انسانی
  لطفا زود جواب بدید سپاس فراوان

 • تصویر فرد

  Melika‏ - 99/6/9

  سلام میخواستم ببینم برای قبولی در دانشگاه فرهنگیان رشته تجربی بهتره یا ریاضی؟

 • تصویر فرد

  Nazanin‏ - 99/5/11

  سلام
  می خواستم بدونم برای قبولی تو دانشگاه فرهنگیان رشته ریاضی بهتره یا انسانی
  ممنون

 • تصویر فرد

  Saba‏ - 99/4/16

  سلام میخواستم بدونم برای قبولی تربیت معلم دانشگته فرهنگیان رشته آموزش ابتدایی چه ترازی لازمه هم چنین رتبه منطق و کشوری باید چند باشه و برای تراز قبولی تربیت معلم چه درصد هایی بزنم

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 99/4/14

  سلام ممنونم از توضیحاتتون
  من یه سوال داشتم ،می خواستم بدونم اگه بخوام استاد عربی بشم باید در کنکور انسانی چه درصد هایی بزنم ؟؟

 • تصویر فرد

  پ.کریمی‏ - 99/3/20

  سلام علیکم. خسته نباشید.
  بنده دانشجومعلم دانشگاه فرهنگیان هستم.
  پارسال قبول شدم(یعنی ورودی 98 از کنکور تجربی).
  در دفترچه ی انتخاب رشته از منطقه ی15 تا منطقه ی 19 تهران قابلیت انتخاب برای تدریس بعد از فارغ التحصیلی داشتند. البته سال قبلش(کنکور97) تا جایی که یادمه منطقه ی14 هم قابلیت انتخاب داشت.
  بنابر این، برای انتخاب منطقه ی استخدامی باید به کدهای آخر دفترچه ی انتخاب رشته مراجعه کنید.
  ظاهرا مناطق 1تا 14 قابلیت انتخاب ندارند.

 • تصویر فرد

  زینب سلیمانی‏ - 99/2/15

  سلام برای دبیری شیمی منطقه ۳ چه درصدایی باید بزنم؟

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 99/1/31

  سلام خسته نباشید بنده رشته کامپیوتر فنی هستم با حداقل چه رتبه ای میتوانم به دانشگاه فرهنگیان بروم؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/1/23

  بسیار ممنون
  مفید بود.
  با آرزوی موفقیت برای همه عزیزان

 • تصویر فرد

  ابوالفضل قاسملو‏ - 98/12/28

  سلام و خسته نباشید حداقل رتبه قبولی برای اموزش ریاضی چه رتبه ی است

 • تصویر فرد

  حامد‏ - 98/12/28

  سلام من رشته تجربی منطقه سه چه تراز و رتبه ای باید داشته باشم برای فرهنگیان

 • تصویر فرد

  کیوان‏ - 98/11/2

  سلام
  میخواستم بدونم برای قبولی تو دانشگاه فرهنگیان تو رشته انسانی با شانس حداقل ۵۰درصد باید چه درصدهایی رو بزمم تا به نراز مطلوببرسم

 • تصویر فرد

  فرشته‏ - 98/10/7

  سلام، من سال گذشته کنکورتجربی دادم اماامسال میخام کنکورانسانی بدم،بنظرتون بدون شرکت کردن درآزمونهای آزمایشی میتونم فرهنگیان قبول بشم؟

 • تصویر فرد

  شیدا‏ - 98/10/3

  سلام ببخشید آیا اگرخانواده ما فرهنگی باشد سهمیه ای در دانشگاه فرهنگیان دارد؟

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 98/8/14

  سلام و عرض ادب. ببخشید من متولد ۷۷/۳/۶ هستم آیا میتونم کنکور تجربی۹۹ بدم و فرهنگیان قبول شم؟ خیلی ضروریه و ممنونتون میشم پاسخ بدید.

 • تصویر فرد

  ناشناس‏ - 98/8/9

  سلام خانم ذبیحی برای دبیری حسابداری باید درآزمون استخدامی اموزش وپرورش ثبت نام کنی

 • تصویر فرد

  آیسان‏ - 98/8/6

  سلام ببخشید من رشتم انسانی بود و دوست دارم آموزش ابتدایی برم ترازم تو آزمونای گزینه دو9060 است میتونم امید داشته باشم

 • تصویر فرد

  سما ذبیحی‏ - 98/7/24

  سلام
  برای قبولی در رشته دبیری حسابداری چه رتبه ای باید بیاریم؟
  یا اصلا این رشته وجود داره یا نه؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/7/21

  سلام رشته ی من انسانیه ولی خیلی دوست دارم هنرو ادامه بدم و برم تربیت معلمی هنر میشه با دادن کنکور انسانی به دانشگاه تربیت معلمی هنر رفت

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 98/7/18

  سلام من رتبم 7217هست در زیر گروه 5برای اموزش ابتدایی با تراز 7476به مصاحبه دعوت شدم نمری کامل رو دریافت کردم اما بخاطر رتبه رد شدم امکانش هست برای تکمیل ظرفیت فرهنگیان دعوت بشم

 • تصویر فرد

  مهناز‏ - 98/6/17

  سلام رشته علوم انسانی هستم ،با رتبه 3700 منطقه 2 (همدان ) و تراز 8400 ، مصاحبه و گزینشم انجام شده و میدونم نتیجه رضایت بخش است . چقدر احتمال قبولی در دانشگاه فرهنگیان رو دارم

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 98/6/10

  سلام بارتبه ی 4126وتاثیرمثبت30درصدمعدل دوازدهم شانس قبولی ازدانشگاه فرهنگیان(دبیری آموزش ابتدایی )رودارم یانه؟؟

 • تصویر فرد

  غزل‏ - 98/5/22

  سلام بارتبه7094سهمیه پنج درصدی وتراز7944 شانس قبولی در دانشگاه فرهنگیان(دبیری زیست شیمی ابتدایی )چقدره؟

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

برای کنکور دی دیر نشده، همین امروز ثبت نام کن و شروع کن