نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی مواد و متالورژی بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1)
88 1367 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
128 2152 1915 20 0 0 0 0
NULL NULL 1444 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش جوشکاری

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1)

ریاضی (ضریب 1)

خواص فیزیکی مواد (ضریب 2)

خواص مکانیکی مواد (ضریب 2)

شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)

94 1510 2260 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
125 2062 1917 20 0 0 0 0
126 2100 1891 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش استخراج و خوردگی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
78 1183 2521 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
125 2055 1927 20 0 0 0 0
141 2494 1707 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سرامیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 1) خواص فیزیکی مواد (ضریب 3) خواص مکانیکی مواد (ضریب 1) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 2)
92 1429 2280 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33
123 2007 1913 20 0 0 0 0
2433 2645 1608 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیومواد

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص فیزیکی مواد (ضریب 2) خواص مکانیکی مواد (ضریب 2) شیمی فیزیک و ترمودینامیک (ضریب 1) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضی (ضریب 2) خواص مواد مهندسی و بیومترپال ها (ضریب 2) شیمی آلی و بیوشیمی (ضریب 2) فیزیولوژی و آناتومی (ضریب 1)
108 1730 2426 -1.1 13.33 8.33 5.56 8.33     0 0 0
2350 2545 1915 20 0 0 0 0     0 0 0
2432 2627 1863 -11.1 -10 -13.32 7.41 23.33     20 -1.66 -6.66