نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

داشتن اطلاعات درصد، رتبه و قبولی داوطلبان کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک در سال 97 به داوطلبان ارشد مهندسی مکانیک سال 98 این کمک را می کند که بهترین برنامه ریزی را برای خود انجام دهند. نمونه کارنامه های ارشد مهندسی مکانیک 97 سهمیه 5 درصد ایثارگری در این مطلب گنجانده شده است.

 

نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97

 

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته ارشد مهندسی مکانیک بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش ساخت و تولید

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 1) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 1) ساخت و تولید (ضریب 4)
53 662 4202 0 0 38.6 31.67 0 0
92 1233 3614 50 0 7.02 13.33 0 6.67
97 1337 3532 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0
100 1387 3503 8.89 15 0 0 0 18.33
141 1878 3221 0 0 0 5 0 18.33
165 2103 3125 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0
167 2166 3097 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0
167 2166 3097 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0
184 2386 3009 36.67 5 17.54 3.33 10 0
223 2867 2837 86.67 0 0 0 0 0
265 3599 2637 0 11.67 5.26 1.67 10 0
273 3681 2620 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0
285 3856 2579 57.78 1.67 0 0 0 0
305 4261 2497 0 0 10.53 13.33 -1.66 0
320 4536 2445 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0
347 4911 2378 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0
372 5208 2332 0 5 1.75 11.67 0 0
7978 8735 1875 8.89 0 -1.74 5 5 0
7995 8752 1873 16.67 0 0 0 0 0
10706 11463 1624 3.33 0 0 0 0 0
14658 15415 1048 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش طراحی کاربردی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
34 338 4547 0 0 38.6 31.67 0
69 804 3727 16.67 5 28.07 13.33 13.33
121 1487 3116 34.44 3.33 19.3 3.33 10
124 1506 3101 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
134 1626 3031 0 21.67 15.79 8.33 3.33
139 1701 2988 36.67 5 17.54 3.33 10
142 1721 2979 50 0 7.02 13.33 0
203 2537 2666 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
210 2639 2630 0 11.67 5.26 1.67 10
215 2668 2622 0 1.67 22.81 3.33 3.33
225 2779 2594 0 0 10.53 13.33 -1.66
236 2882 2562 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
275 3510 2424 86.67 0 0 0 0
308 4045 2320 0 5 1.75 11.67 0
322 4260 2287 57.78 1.67 0 0 0
482 6488 1995 8.89 15 0 0 0
534 7265 1918 0 0 0 5 0
561 7746 1872 8.89 0 -1.74 5 5
619 8624 1794 16.67 0 0 0 0
747 11024 1609 3.33 0 0 0 0
14326 15495 519 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تبدیل انرژی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
33 345 4535 0 0 38.6 31.67 0
65 669 3883 16.67 5 28.07 13.33 13.33
95 1137 3323 34.44 3.33 19.3 3.33 10
114 1346 3173 36.67 5 17.54 3.33 10
121 1426 3109 0 21.67 15.79 8.33 3.33
160 1821 2881 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
164 1856 2867 0 1.67 22.81 3.33 3.33
169 1871 2862 50 0 7.02 13.33 0
174 1923 2838 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
205 2336 2679 0 11.67 5.26 1.67 10
237 2828 2530 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
242 2900 2514 0 0 10.53 13.33 -1.66
263 3228 2437 86.67 0 0 0 0
311 3929 2296 57.78 1.67 0 0 0
372 4768 2155 0 5 1.75 11.67 0
464 5988 2001 8.89 15 0 0 0
577 7668 1838 0 0 0 5 0
607 8173 1797 16.67 0 0 0 0
623 8367 1780 8.89 0 -1.74 5 5
737 10667 1610 3.33 0 0 0 0
14356 15501 419 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیومکانیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 3) زبان عمومی و تخصصی (ضریب 3) ریاضیات (ضریب 4) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 4) مبانی بیومکانیک 1 و 2 (ضریب 3) دروس پایه پزشکی (فیزیولوژی، آناتومی و فیزیک پزشکی) (ضریب 3)
46 546 4203 0 0 38.6 31.67 0 0         0 0
74 909 3723 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0         0 0
95 1192 3477 50 0 7.02 13.33 0 6.67         0 0
102 1333 3378 34.44 3.33 19.3 3.33 10 0         0 0
111 1495 3283 36.67 5 17.54 3.33 10 0         0 0
120 1572 3241 86.67 0 0 0 0 0         0 0
167 2012 3046 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0         0 0
175 2135 2997 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0         0 0
212 2557 2841 57.78 1.67 0 0 0 0         0 0
259 3293 2654 0 11.67 5.26 1.67 10 0         0 0
261 3331 2642 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0         0 0
280 3567 2590 8.89 15 0 0 0 18.33         0 0
298 3744 2557 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0         0 0
308 3928 2518 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0         0 0
323 4228 2461 0 0 10.53 13.33 -1.66 0         0 0
383 5283 2300 0 0 0 5 0 18.33         0 0
423 5688 2243 0 5 1.75 11.67 0 0         0 0
471 6460 2147 16.67 0 0 0 0 0         1.75 5
637 8775 1906 8.89 0 -1.74 5 5 0         0 -1.66
10879 11734 1641 3.33 0 0 0 0 0         0 0
14614 15469 965 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0         -19.29 13.33

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سیستم محرکه خودرو

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 3) جامدات (ضریب 3) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 2)
40 396 4423 0 0 38.6 31.67 0
68 762 3799 16.67 5 28.07 13.33 13.33
91 1157 3371 34.44 3.33 19.3 3.33 10
107 1321 3257 36.67 5 17.54 3.33 10
117 1394 3211 50 0 7.02 13.33 0
132 1544 3111 0 21.67 15.79 8.33 3.33
152 1741 3010 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
155 1767 2995 86.67 0 0 0 0
192 2262 2790 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
216 2538 2694 0 1.67 22.81 3.33 3.33
219 2605 2676 57.78 1.67 0 0 0
226 2710 2644 0 11.67 5.26 1.67 10
259 3212 2518 0 0 10.53 13.33 -1.66
278 3475 2460 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
361 4680 2236 0 5 1.75 11.67 0
425 5504 2125 8.89 15 0 0 0
566 7554 1904 16.67 0 0 0 0
587 7920 1868 0 0 0 5 0
596 8113 1850 8.89 0 -1.74 5 5
9950 10820 1631 3.33 0 0 0 0
14633 15503 487 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش طراحی سیستم های دینامیکی خودر

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2)

ریاضیات (ضریب 3)

حرارت و سیالات (ضریب 1)

جامدات (ضریب 3)

دینامیک و ارتعاشات (ضریب 4)

63 742 3653 0 0 38.6 31.67 0
71 878 3511 16.67 5 28.07 13.33 13.33
92 1225 3190 34.44 3.33 19.3 3.33 10
101 1358 3111 36.67 5 17.54 3.33 10
109 1429 3071 50 0 7.02 13.33 0
125 1589 2995 86.67 0 0 0 0
153 1857 2865 0 21.67 15.79 8.33 3.33
176 2087 2773 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
179 2110 2764 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
190 2170 2744 0 11.67 5.26 1.67 10
208 2374 2677 57.78 1.67 0 0 0
313 3992 2306 0 1.67 22.81 3.33 3.33
317 4098 2288 0 0 10.53 13.33 -1.66
320 4158 2278 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
355 4717 2201 0 5 1.75 11.67 0
393 5267 2125 8.89 15 0 0 0
496 6683 1975 8.89 0 -1.74 5 5
552 7432 1904 16.67 0 0 0 0
583 7813 1868 0 0 0 5 0
9967 10795 1631 3.33 0 0 0 0
14653 15481 639 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سازه بدنه خودرو

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) ریاضیات (ضریب 3) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 4) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3)
41 458 4253 0 0 38.6 31.67 0
69 853 3655 16.67 5 28.07 13.33 13.33
106 1358 3193 34.44 3.33 19.3 3.33 10
112 1395 3173 50 0 7.02 13.33 0
124 1530 3092 36.67 5 17.54 3.33 10
130 1593 3061 6.67 8.33 8.77 23.33 -5
146 1778 2976 0 21.67 15.79 8.33 3.33
169 2038 2868 86.67 0 0 0 0
216 2683 2647 0 11.67 5.26 1.67 10
233 2845 2605 7.78 -3.32 5.26 6.67 20
239 2920 2587 57.78 1.67 0 0 0
256 3181 2523 0 13.33 24.56 6.67 -1.66
259 3254 2506 0 0 10.53 13.33 -1.66
267 3364 2479 0 1.67 22.81 3.33 3.33
329 4298 2307 0 5 1.75 11.67 0
445 5999 2076 8.89 15 0 0 0
545 7383 1932 8.89 0 -1.74 5 5
560 7578 1913 0 0 0 5 0
579 7926 1879 16.67 0 0 0 0
10138 11004 1626 3.33 0 0 0 0
14628 15494 586 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66

 

 

 نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مکاترونیک

 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 1) ریاضیات (ضریب 2) حرارت و سیالات (ضریب 2) جامدات (ضریب 2) دینامیک و ارتعاشات (ضریب 3) ساخت و تولید (ضریب 2)
45 507 4048 0 0 38.6 31.67 0 0
67 756 3702 16.67 5 28.07 13.33 13.33 0
98 1253 3209 34.44 3.33 19.3 3.33 10 18.33
116 1465 3080 36.67 5 17.54 3.33 10 0
138 1704 2952 0 21.67 15.79 8.33 3.33 0
141 1725 2942 50 0 7.02 13.33 0 18.33
182 2177 2743 0 11.67 5.26 1.67 10 0
193 2250 2722 7.78 -3.32 5.26 6.67 20 0
203 2347 2688 6.67 8.33 8.77 23.33 -5 0
226 2607 2621 0 1.67 22.81 3.33 3.33 0
242 2828 2558 0 13.33 24.56 6.67 -1.66 0
268 3227 2466 8.89 15 0 0 0 0
276 3365 2438 86.67 0 0 0 0 0
294 3714 2368 0 0 10.53 13.33 -1.66 0
317 4091 2302 0 0 0 5 0 0
320 4126 2297 57.78 1.67 0 0 0 0
403 5254 2134 0 5 1.75 11.67 0 0
584 7950 1858 8.89 0 -1.74 5 5 0
635 8714 1796 16.67 0 0 0 0 6.67
750 11159 1609 3.33 0 0 0 0 0
14358 15484 798 -4.43 -20 -19.29 -6.66 -6.66 0

 

 

سایر بخش های مجموعه مهندسی مکانیک

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

انتخاب رشته ارشد مکانیک