نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی، یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته زیست شناسی سلولی و مولکولی بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش سلولی و مولکولی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 4) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1)
17 149 5956 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
75 785 4189 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33
83 886 4069 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67
99 1160 3770 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5
102 1197 3748 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10
143 1589 3412 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
211 2721 2904 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
234 3007 2804 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
6967 7545 1962 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66
7006 7584 1957 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66
7372 7950 1908 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
7565 8143 1877 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش ژنتیک

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 4) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1)
9 99 6302 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
92 1065 3866 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
95 1094 3833 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
123 1467 3515 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
143 1657 3373 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
211 2607 2941 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
214 2614 2939 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
253 3235 2752 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
7377 7907 1900 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
7531 8061 1878 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
8226 8756 1781 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
9126 9656 1635 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش میکروبیولوژی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 4) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2)
5 106 5315 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
7 115 5226 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33
76 747 3793 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5
89 909 3665 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67
97 1145 3469 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
103 1260 3394 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10
169 2100 3001 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0
334 4547 2394 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
7370 7924 1901 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67
8246 8800 1782 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0
8664 9218 1715 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66
9801 10355 1485 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیوشیمی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 4) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 2)
14 131 5906 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
101 1206 3660 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
128 1571 3364 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
146 1811 3226 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
171 2105 3088 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
254 3284 2690 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
272 3414 2661 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
312 4218 2477 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
6471 7163 2001 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
6909 7601 1946 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
7825 8517 1818 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8739 9431 1678 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیوفیزیک

رتبه

رتبه کشوری

تراز

زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2)

مجموعه زیست شناسی (ضریب 3)

ژنتیک (ضریب 1)

بیوشیمی (ضریب 2)

زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 3)

میکروبیولوژی (ضریب 1)

بیوفیزیک (ضریب 4)

18 161 5985 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 23.33
84 929 4072 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 23.33
146 1814 3329 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
149 1897 3285 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 5
180 2258 3116 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
2548 2816 2892 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 1.67
3248 3516 2684 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 3.33
4298 4566 2447 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
4853 5121 2340 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 11.67
5092 5360 2299 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 11.67
7924 8192 1864 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 0
8151 8419 1834 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش میکروبی و مولکولی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 1) بیوفیزیک (ضریب 1)
7 85 5499 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 23.33
19 209 4818 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0
84 953 3651 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 23.33
95 1129 3504 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 0
96 1133 3503 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 5
142 1744 3158 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 0
270 3583 2600 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 1.67
337 4570 2409 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 3.33
7096 7784 1922 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 0
7805 8493 1827 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 11.67
8965 9653 1649 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 11.67
10049 10737 1342 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش بیوتکنولوژی دریا

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 3) بیوشیمی (ضریب 3) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 2) میکروبیولوژی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 3)
12 121 6089 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66
107 1368 3710 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 0
110 1378 3703 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 0
122 1522 3606 48.89 7.5 0 0 0 43.33 0
143 1785 3432 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 0
233 3024 2954 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0
236 3036 2952 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 -3.32
295 3877 2730 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0
5689 6093 2285 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 13.33
6584 6988 2138 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 8.33
8218 8622 1888 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 0
8959 9363 1755 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی و مولکولی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش صنعت و محیط زیست

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) مجموعه زیست شناسی (ضریب 3) ژنتیک (ضریب 2) بیوشیمی (ضریب 2) زیست شناسی سلولی و مولکولی (ضریب 1) میکروبیولوژی (ضریب 3) مجموعه ویروس شناسی، قارچ شناسی و ایمنی شناسی (ضریب 2) بیوفیزیک (ضریب 1) مجموعه زیست شناسی دریا (ضریب 2)
14 152 5912 65.56 23.33 40.74 20 18.33 15 -1.66 23.33 -1.66
70 722 4350 48.89 7.5 0 0 0 43.33 53.33 0 0
94 1041 3960 35.56 8.33 9.26 8.33 11.67 35 -5 23.33 0
115 1286 3734 10 24.17 7.41 3.33 18.33 1.67 31.67 0 0
122 1380 3664 24.44 14.17 31.58 5 11.67 5 10 5 0
154 1940 3322 17.78 -3.32 3.7 3.33 23.33 25 0 1.67 -3.32
215 2742 3006 14.44 1.67 5.56 0 0 40 0 0 0
282 3792 2714 17.78 6.67 10.53 5 10 -1.66 0 3.33 0
5108 5533 2360 21.11 1.67 -5.55 -8.32 3.33 0 0 11.67 8.33
5373 5798 2314 5.56 1.67 -5.55 -1.66 13.33 -1.66 -6.66 0 13.33
7408 7833 1993 -5.55 -5 -7.4 5 10 5 -1.66 11.67 0
8654 9079 1809 3.33 10 1.85 -3.32 -3.32 0 1.67 0 0