نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد زبان انگلیسی یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته زبان انگلیسی بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آموزش زبان انگلیسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (آموزش) (ضریب 3)
73 1013 3626 28.89 12.22
85 1288 3412 22.22 11.11
117 1858 3077 7.22 13.33
123 2007 3007 26.11 0
139 2169 2945 30.56 0
164 2713 2766 12.22 8.89
206 3531 2550 18.89 3.33
298 5554 2185 1.67 5

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش زبان و ادبیات انگلیسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (ادبیات) (ضریب 3)
51 806 3303 26.11 1.11
68 1117 3100 30.56 0
83 1369 2972 28.89 0
105 1758 2798 22.22 0
162 3026 2428 18.89 0
210 3969 2247 12.22 0
213 4007 2242 7.22 0
6966 7298 1867 1.67 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد زبان انگلیسی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مترجمی زبان انگلیسی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی رشته های زبان (ضریب 2) زبان تخصصی (مترجمی) (ضریب 3)
19 305 4158 30.56 13.33
36 595 3670 26.11 6.67
83 1530 2974 28.89 0
107 1944 2800 22.22 0
122 2254 2692 18.89 3.33
4207 4446 2247 12.22 0
4251 4490 2242 7.22 0
7511 7750 1867 1.67 0