نمونه کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97

در کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور کارشناسی ارشد علوم تربیتی یک تراز یا نمره کل درج می شود که مبنای رتبه دهی و قبولی نهایی شما خواهد بود.

در کد رشته های انتخابی که داوطلب دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران، دارای حد نصاب حداقل 70 درصد تراز آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد نشده است، سنجش آن داوطلب را در آن انتخاب از سهمیه خارج کرده و داوطلب را براساس رتبه کشوری می سنجد که احتمال قبولی با رتبه کشوری قطعا بعید است زیرا قبولی با رتبه در سهمیه 5 درصد ایثارگران آسان تر است. برای آگاهی از شرایط دقیق قبولی با سهمیه 5 درصد ایثارگران ارشد توصیه اکید می شود ابتدا مطلب زیر مطالعه شود و سپس به سراغ کارنامه قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران در رشته علوم تربیتی بروید.

سهمیه 5 درصد ایثارگران کنکور ارشد

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش برنامه ریزی درسی 

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1)
160 3094 3793 6.67 26.67 6.67 2.22 21.67 15 0
180 3750 3656 0 30 0 40 0 0 20
184 3921 3626 5.56 30 16.67 2.22 11.67 -5 5
197 4399 3540 4.44 -1.66 30 -5.55 10 15 0
12378 13092 2544 0 13.33 16.67 3.33 -1.66 0 6.67

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 1) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 1) تعلیم و تربیت اسلامی (ضریب 3)
22 353 4788 0 20 30 0 40 13.33 0
113 2231 3668 5.56 5 30 16.67 2.22 13.33 3.33
7545 8124 2792 6.67 0 26.67 6.67 2.22 0 0
11563 12142 2446 0 6.67 13.33 16.67 3.33 0 0
11852 12431 2424 4.44 0 -1.66 30 -5.55 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت آموزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 3)
145 3069 3587 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 20
253 5525 3128 4.44 0 30 -5.55 10 15 -1.66
262 5754 3098 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 0
271 5968 3071 0 20 0 40 0 0 0
16175 16661 2059 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آموزش و بهسازی منابع انسانی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
159 3367 3490 5.56 5 16.67 2.22 11.67 -5 20
205 4454 3269 4.44 0 30 -5.55 10 15 -1.66
215 4657 3234 6.67 0 6.67 2.22 21.67 15 0
223 4818 3207 0 20 0 40 0 0 0
15317 15821 2115 0 6.67 16.67 3.33 -1.66 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش آموزش بزرگسالان

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) مدیریت آموزشی (ضریب 2) تکنولوژی آموزشی (ضریب 1) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
154 3267 3816 4.44 30 -5.55 10 0 0 15
187 4114 3609 5.56 16.67 2.22 11.67 1.67 13.33 -5
240 5182 3417 0 0 40 0 0 13.33 0
5224 5605 3343 6.67 6.67 2.22 21.67 5 0 15
14385 14766 2286 0 16.67 3.33 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تحقیقات آموزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 2) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2)
8 137 4985 0 20 30 40 13.33
59 1418 3679 5.56 5 30 2.22 13.33
311 6862 2749 6.67 0 26.67 2.22 0
12495 13054 2254 0 6.67 13.33 3.33 0
18679 19238 1823 4.44 0 -1.66 -5.55 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش تکنولوژی آموزشی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 4) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) تکنولوژی آموزشی (ضریب 4) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2)
139 2948 3457 5.56 30 16.67 1.67 13.33 -5
240 5363 3093 6.67 26.67 6.67 5 0 15
292 6279 2989 4.44 -1.66 30 0 0 15
9598 10185 2628 0 30 0 0 13.33 0
14895 15482 2216 0 13.33 16.67 0 0 0

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 3) روانشناسی تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 1) مدیریت آموزشی (ضریب 3) سنجش و انداز ه گیری در تعلیم و تربیت (ضریب 2) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 3) نظارت و راهنمایی (ضریب 2)
93 2153 4364 5.56 5 30 16.67 11.67 13.33 -5 20
182 4094 3868 6.67 0 26.67 6.67 21.67 0 15 0
250 5781 3566 0 20 30 0 0 13.33 0 0
9413 9834 3040 4.44 0 -1.66 30 10 0 15 -1.66
17817 18238 2229 0 6.67 13.33 16.67 -1.66 0 0 0

 

 

 

نمونه کارنامه های کارشناسی ارشد علوم تربیتی 97- کارنامه های سهمیه 5 درصد ایثارگری کارشناسی ارشد 97 گرایش علوم تربیتی

رتبه رتبه کشوری تراز زبان عمومی و تخصصی (ضریب 2) آمار و روش‌های تحقیق در علوم تربیتی (ضریب 2) روش‌ها و فنون تدریس (ضریب 3) مبانی اصول و فلسفه تعلیم و تربیت (ضریب 3) مقدمات برنامه‌ریزی آموزشی و درسی (ضریب 2) اموزش وپرورش تطبیقی (ضریب 2) روانشاسی رشد (ضریب 2)
102 1796 3497 0 20 0 40 0 0 0
141 2623 3259 6.67 0 6.67 2.22 15 26.67 -3.32
210 4247 2948 4.44 0 30 -5.55 15 0 -13.32
279 6184 2709 5.56 5 16.67 2.22 -5 0 1.67
10255 10746 2299 0 6.67 16.67 3.33 0 0 0