بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی

برای اینکه بتوانید بهترین منابع کمک درسی و تست را برای سال یازدهم تجربی انتخاب کنید، بهتر است اول نگاهی به سطح و پایه خود در دروس مختلف بکنید. مثلا اگر شما دانش آموز ضعیفی هستید و به سراغ کتاب های خیلی سطح بالا بروید به مشکل می خورید و از آن درس بیزار و فراری ی شوید. پس بهتر است که با سطح خودتان کتاب های کمک درسی و تس را انتخاب کنید.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: دروس عمومی یازدهم تجربی

ابتدا سعی می کنیم با توجه به سطح هر دانش آموز، بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی را برای دروس عمومی شامل فارسی و نگارش، زبان انگلیسی، دین و زندگی و عربی معرفی کنیم.

 

 بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس فارسی و نگارش:

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی برای درس فارسی و نگارش، باید در مرحله اول براساس ماهیت خود درس فارسی و نگارش و در مرحله دوم براساس سطح و پایه دانش آموز یازدهمی تعیین شود.

 

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش یازدهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس فارسی یازدهم تجربی کتاب فارسی نشر الگو است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش یازدهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس فارسی یازدهم تجربی کتاب فارسی نشر الگو است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس فارسی و نگارش یازدهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس فارسی یازدهم تجربی کتاب سیر تا پیاز فارسی یازدهم گاج و کتاب سری 6420 فارسی یازدهم گاج است.

 

بهترین منابع با بهترین برنامه ریزی، نمره بالا در امتحانات و قبولی نهایی شما را در کنکور تجربی در سه سال آینده در بهترین رشته ها را تضمین می کند. در کنار داشتن بهترین منابع، بهترین مشاوره و برنامه ریزی را نیز داشته باشید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس دینی (دین و زندگی)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی در درس دینی یا همان دین و زندگی، کتاب های انتشارات گاج و خیلی سبز است. براساس سطح و پایه علمی دانش آموزان، بهترین منبع را تفکیک می کنیم.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی یازدهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس دینی یازدهم تجربی کتاب تست دینی یازدهم خیلی سبز است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی یازدهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس دینی یازدهم تجربی کتاب آس دینی یازدهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس دینی یازدهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس دینی یازدهم تجربی کتاب ماجراهای من و درسام دینی یازدهم خیلی سبز و کتاب سری 6420 دینی یازدهم گاج است.

 

درس دینی یازدهم در رشته تجربی باید به نحوی مطالعه شود که شما بتوانید چندین و چند دور آیات آن را مرور کنید در حدی که آیات آن را کاملا حفظ باشید. در برنامه ریزی سعی می کنیم تا توجه ویژه ای را برای مرور های دینی داشته باشیم.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس عربی

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی برای درس عربی، منبعی است که بتواند برای افراد با پایه بسیار قوی، بیشتر روی نکات تستی تاکید داشته باشد و برای دانش آموزان ضعیف بر روی مفاهیم و آموزش تاکید کند.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی یازدهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس عربی یازدهم تجربی کتاب تست عربی یازدهم خیلی سبز است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی یازدهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس عربی یازدهم تجربی کتاب سیر تا پیاز عربی یازدهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس عربی یازدهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس عربی یازدهم تجربی کتاب آموزش و آزمون عربی زبان قرآن یازدهم زیتون از مجموعه رشادت انتشارات مبتکران و ماجراهای من و درسام عربی یازدهم خیلی سبز​ است.

عربی کنکور تجربی در بین درسهای عمومی، سخت ترین درس است و خیلی از داوطلبان کنکور تجربی از این درس می ترسند. در حالیکه این درس از نظر تست زنی و نمره گرفتن در امتحانات، یکی از آسانترین درسهاست. مشاوران برتر، روشهای خاصی را برای مطالعه عربی پیشنهاد می کنند.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس زبان انگلیسی

بهترین منابع کمک درسی و تستی یازدهم تجربی دردرس زبان انگلیسی، عملاً به سابقه دانش آموز در زبان انگلیسی دارد. بعضی از دانش آموزان از کودکی با زبان انگلیسی آشنا شده اند و اصلا نیازی به کتاب ندارند و بعضی دیگر به قدری ضعیف هستند که باید چند کتاب را برای تقویت زبان انگلیسی یازدهم تجربی بخوانند.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی یازدهم: برای دانش آموزان قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس زبان انگلیسی یازدهم تجربی کتاب آی کیو (IQ) زبان انگلیسی یازدهم گاج است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی یازدهم: برای دانش آموزان متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس زبان انگلیسی یازدهم تجربی کتاب آموزش انگلیسی یازدهم کانگرو از مجموعه رشادت انتشارات مبتکران و کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای جامع زبان یازدهم مبتکران​ است.

بهترین منابع کمک درسی و تست درس زبان انگلیسی یازدهم: برای دانش آموزان ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس زبان انگلیسی یازدهم تجربی کتاب سیر تا پیاز زبان انگلیسی یازدهم گاج و کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای جامع زبان یازدهم​ مبتکران است.

 

در درس زبان، بیشتر روی لغات متمرکز شوید. مشکل لغات در این است که اصلا در حافظه نمی ماند. فقط یک برنامه مروری دقیق و روزانه است که می تواند زبان را برای شما درس بسیار ترازآوری بسازد.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: دروس تخصصی کنکور تجربی نظام جدید

اصلی ترین دغدغه و مشکل دانش آموزان یازدهم تجربی برای انتخاب بهترین منابع کمک درسی و تست این است که باید حتماً کتابی را انتخاب کنند که هم بتواند پاسخگوی امتحانات درون مدرسه ای باشد و هم برای آزمون آزمایشی مناسب باشد و هم پایه تست زنی آنها را برای کنکور تجربی قوی تر کند.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس زیست شناسی یازدهم

بهترین منبع کمک درسی و تست برای درس زیست شناسی در سال یازدهم تجربی، می تواندمهم ترین نوع تعیین منابع کمک درسی و تست سال یازدهم باشد. زیست شناسی یازدهم به دلیل ارتباط ترکیبی با زیست شناسی های سال دهم و دوازدهم اهمیت خیلی زیادی دارد. در واقع به نوعی پایه زیست شناسی دانش آموز کنکوری در سال دهم زده می شود که اگر دقت نکند باعث می شود تا بسیار در درس زیست شناسی به مشکل بخورد. از طرفی زیست شناسی هایی که موسسات به عنوان منابع کمک درسی و تستی ارائه می دهند، قدری پیچیده و سنگینن شده است، چون که این موسسات براساس تغییرات در زیست شناسی کنکور، این کتابها را نوشته اند و در نتیجه زیست شناسی سال یازدهم نیز دارای نکته های ترکیبی بسیار زیادی است که همین موضوع این درس را برای دانش آموز سخت تر می کند. در انتخاب بهترین منابع برای درس زیست شناسی یازدهم برای دانش آموزان تجربی ما سعی کردیم تا علاوه بر انتخاب یک منبع خوب، براساس نوع متن کتاب و سطح دانش آموز در درس زیست شناسی، هدف دانش آموز را نیز در آن کتاب کمک درسی و تستی مشخص کنیم.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس زیست شناسی یازدهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس زیست شناسی یازدهم، کتاب زیست شناسی یازدهم نشر الگو یا کتاب زیست شناسی یازدهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + آی کیوی زیست شناسی یازدهم گاج (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی یازدهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس زیست شناسی یازدهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس زیست شناسی یازدهم، کتاب سیر تا پیاز زیست شناسی یازدهم گاج  (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + پرسشهای چهار گزینه ای زیست شناسی یازدهم گربه انتشارات خانه زیست شناسی (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی یازدهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس زیست شناسی یازدهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس زیست شناسی یازدهم، کتاب زیست شناسی یازدهم زیر ذره بین انتشارت خانه زیست شناسی  (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب سیر تا پیاز زیست شناسی یازدهم گاج (برای تقویت پایه کنکور) + زیست شناسی یازدهم سری 6420 گاج (برای امتحان پاین ترم)

 

زیست شناسی مهم ترین درس کنکور است. مهم ترین اصل برای درصدهای بالا در زیست شناسی این است که بتوانید به روش خاصی آن را مطالعه کنید و بتوانید خیلی آن را مرور کنید و تستهای زیادی بزنید و از همه مهم تر اینکه باید از سال یازدهم برای زیست شناسی آماده شوید.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس شیمی یازدهم

به خاطر بالا بودن ضریب درس شیمی در قبولی کنکور تجربی، بهترین منابع کمک درسی و تست برای شیمی یازدهم، اهمیت بسیار بالایی پیدا می کند. شیمی کنکور تجربی، بسیار سخت تر شده است و اگر از سال یازدهم، پایه خوبی برای آن ساخته نشود، کار بسیار سخت تر می شود و بنابراین باید با انتخاب منابع خوب برای افزایش پایه علمی و به دست آوردن نمره های بالا در امتحان به خاطر تأثیر معدل، پایه تستی و کنکوری را نیز تقویت کنیم. باید از همین سال یازدهم، زمانبندی برای تست زنی شیمی را تقویت کنید، چون شیمی درس زمانبری است.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس شیمی یازدهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس شیمی یازدهم، کتاب پرسش‌های چهارگزینه‌ای شیمی یازدهم مبتکران (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + فار آزمون شیمی یازدهم (برای تقویت پایه کنکور)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس شیمی یازدهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس شیمی یازدهم، سیر تا پیاز شیمی یازدهم گاج (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + شیمی یازدهم تست خیلی سبز (برای تقویت پایه کنکور) + کتاب شیمی یازدهم سری 6420 گاج (برای امتحان ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس شیمی یازدهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس شیمی یازدهم، آموزش شیمی یازدهم مبتکران (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + شیمی یازدهم میکروطبقه بندی گاج (برای تقویت پایه کنکور) + شیمی یازدهم پرسمان گاج (برای امتحانات ترم و آخر ترم)

 

شیمی از سه بخش حفظی و مفهومی و مسئله تشکیل شده. هر بخش روش خاصی برای مطالعه می خواهد. بنابراین برنامه ریزی برای شما بسیار متفاوت است.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس فیزیک یازدهم

درس فیزیک، یک درس مفهومی است. درسی که منبع کمک درسی و تست برای آن بسیار اهمیت دارد، زیرا خود کتاب درسی به تنهایی پوشش دهنده همه مسائل نیست و تمرینات ساده تری نسبت به کنکور دارد. بنابراین داشتن بهترین منابع کمک درسی و تست در درس فیزیک، اهمیت دو چندانی خواهد داشت. بهترین منابع برای درس فیزیک در مقطع یازدهم برای گروه تجربی، آن دسته از منابعی هستند که برای دانش آموزان قوی، تستهای بسیار زیاد و تنوعی داشته باشد. برای دانش آموزان متوسط، مثال های تفهیمی خوبی داشته باشد و برای دانش آموزان ضعیف، درسنامه بسیار قابل فهم و روانی داشته باشد.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس فیزیک یازدهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس فیزیک یازدهم، کتاب تست فیزیک یازدهم نشر الگو (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس فیزیک یازدهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس فیزیک یازدهم، کتاب فیزیک یازدهم تجربی سری میکرو طبقه بندی گاج (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب پرسمان فیزیک یازدهم گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس فیزیک یازدهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس فیزیک یازدهم، آموزش شگفت انگیز فیزیک یازدهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و امتحانات ترم) + کتاب فیزیک یازدهم تجربی سری میکرو طبقه بندی گاج (برای تسلط روی تست های کنکور)

 

درس فیزیک را باید جوری مطالعه کرد که بتوان زیاد تست زد. هر قدر بیشتر تست بزنید درصدتان بالاتر می رود. برنامه ریزی شما باید بیشتر روی تست زنی متمرکز باشد. در ضمن باید مسائل فیزیک برای دانش آموزان ضعی حتما تشریحی برنامه ریزی شود تا پایه ضعیف آنها بسیار قوی شود.

 

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس ریاضی یازدهم

بهترین منابع کمک درسی و تست برای درس ریاضی، کاملاً نسبی است. ممکن است یک منبع که برای یک نفر بسیار بد است برای یک نفر دیگر بهترین منبع باشد و بالعکس. بنابریان برای انتخاب بهترین  کتاب کمک درسی و تستی در درس ریاضی بهتر است دقیقا سطح هر دانش آموز مشخص شود و سپس براساس آن منبع مناسب  و مخصوص آن دانش آموز انتخاب شود.

تیم مشاوران 3گام، شما را تعیین سطح می کنند هم از نظر پایه علمی و هم از نظر روانشناسی و یادگیری و تست زنی و سپس به شما می گویند که جزء داوطلبان قوی هستید یا ضعیف. برای انجام تستهای روانشناسی و یادگیری در پنل مشاوره و برنامه ریزی 3گام ثبت نام کنید و سپس به بخش آزمون ها بروید.

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس ریاضی یازدهم: دانش آموز قوی:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان قوی در درس ریاضی یازدهم، کتاب ریاضی یازدهم نردبام خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + آی کیو (IQ) ریاضی یازدهم گاج (برای تسلط به تست های کنکوری)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس ریاضی یازدهم: دانش آموز متوسط:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان متوسط در درس ریاضی یازدهم، کتاب تست ریاضی یازدهم خیلی سبز (برای آموزش و تقویت پایه و آزمون های آزمایشی) + کتاب پرسمان ریاضی یازدهم گاج (برای امتحانات ترم)

بهترین منابع کمک درسی و تست یازدهم تجربی: درس ریاضی یازدهم: دانش آموز ضعیف:

بهترین منبع کمک درسی و تستی برای دانش آموزان ضعیف در درس ریاضی یازدهم، سیر تا پیاز ریاضی یازدهم گاج (برای آموزش و تقویت پایه و امتحانات ترم) +کتاب ریاضی یازدهم میکروطبقه بندی گاج (برای تسلط روی تست های کنکوری)

 

 

درس ریاضی نیز مانند درس فیزیک، نیاز به تمرین زیاد دارد. پس زیاد باید تست کار کنید. برنامه ریزی برای ریاضی باید دارای تمرین و تست زیاد باشد.