معرفی رشته دکتری اقتصاد

رشته دکتری اقتصاد در بردارنده مجموعه ای از فعالیت های آموزشی و پژوهشی است که دانشجو پس از موفقیت در آزمون دکتری اقتصاد آنها را می گذارند. فارغ التحصیلان دکتری اقتصاد به عنوان متخصص این رشته، آمادگی پژوهش و تدریس در عرصه های علوم اقتصادی و ورود به بازار کار رشته اقتصاد در مقطع دکتری را پیدا می کند.

هدف دکتری اقتصاد

هدف از ایجاد رشته دکتری اقتصاد، تربیت افراد متخصص و پژوهشگران کارآمد در زمینه های مختلف اقتصادی است. پیشرفت دانش اقتصاد در زمینه های نظری و کاربردی، رسیدن به خودکفایی اقتصادی و مشارکت در پیشبرد برنامه های علمی از دیگر اهداف دکتری اقتصاد می باشد.

ضرورت و اهمیت دکتری اقتصاد

ضرورت و اهمیت ایجاد دکتری اقتصاد، به دلیل تسلط دانشجویان و محققان این رشته به رویدادهای اقتصادی و اتخاذ تصمیم های بهینه، بر اساس آخرین پیشرفت های علمی در زمینه علوم اقتصادی می باشد. از سوی دیگر تامین کادر آموزشی و پژوهشی دانشگاه های کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص در گرایش های دکتری اقتصاد، از دلایل دیگر ایجاد این دوره می باشد.

توانایی فارغ التحصیلان دکتری اقتصاد

فارغ التحصیلان دکتری اقتصاد دارای توانایی تدریس، پژوهش در موضوعات متنوع اقتصادی و بخصوص در گرایش اصلی دکتری اقتصاد خواهند بود. بدین ترتیب فارغ التحصیلان دکتری اقتصاد می توانند به تدریس در دانشگاهها و موسسات تحقیقاتی و همچنین کارشناسی در نهادها و سازمانهای اجرایی کمک نمایند.

بازار کار دکتری اقتصاد

بازار کار دکتری اقتصاد در دستگاه های اجرایی دولتی و خصوصی مانند دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی، نهادها و سازمان های اجرایی در امور اقتصادی است.

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری اقتصاد

لازم به ذکر است داوطلبانی می توانند در آزمون دکتری اقتصاد شرکت کنند که فارغ التحصیل رشته اقتصاد در تمامی گرایش ها، مدیریت قرارداد های بین المللی نفت و گاز و حقوق نفت و گاز باشند.

ظرفیت پذیرش دکتری اقتصاد 98

ظرفیت پذیرش دکتری اقتصاد در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2112 علوم اقتصادی
دوره تحصیلی نام دانشگاه یا موسسه محل تحصیل نام رشته تحصیلی نام گرایش ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد بیمه  2
روزانه  دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 2
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 2
روزانه  دانشگاه تهران علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 7
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
روزانه  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 2
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 2
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
روزانه  دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد پولی 2
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد پولی 2
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس علوم اقتصادی اقتصاد پولی 4
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 4
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی اقتصاد پولی 3
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه شیراز علوم اقتصادی اقتصاد پولی 4
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 4
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد پولی 3
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد پولی 2
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 8
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 1
روزانه  دانشگاه قم علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 3
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 2
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  2
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  2
روزانه  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  1
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  3
روزانه  دانشگاه شیراز علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  6
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  1
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  3
روزانه  دانشگاه الزهرا(س)(ویژه خواهران)-تهران علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 2
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی توسعه اقتصادی  
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 4
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 3
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 2
روزانه  دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 2
روزانه  دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 3
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 4
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی- تهران علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 4
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 3
روزانه  دانشگاه یزد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 2
روزانه  دانشگاه ارومیه  علوم اقتصادی اقتصاد مالی 2
روزانه  دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 2
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا- همدان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
روزانه  دانشگاه صنعتی شریف- تهران علوم اقتصادی اقتصاد مالی 2
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
روزانه  دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 2
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 2
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 2
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 1
روزانه  دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد منابع 2
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد منابع 1
روزانه  دانشگاه رازی- کرمانشاه  علوم اقتصادی اقتصاد منابع 1
روزانه  دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد منابع 1
روزانه  دانشگاه شهید چمران- اهواز علوم اقتصادی اقتصاد منابع 4
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد منابع 3
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی 2
روزانه  دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا 1
روزانه  دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا 1
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد ایران 3
روزانه  دانشگاه تربیت مدرس اقتصاد اقتصاد سلامت 3
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) اقتصاد نفت و گاز بازارها و مالیه نفت و گاز 7
نوبت دوم دانشگاه تهران علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 5
نوبت دوم دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد پولی 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 1
نوبت دوم دانشگاه قم علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  3
نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 3
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 1
نوبت دوم دانشگاه یزد علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 1
نوبت دوم دانشگاه اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا- همدان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 1
نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد منابع 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد منابع 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد ریاضی 2
نوبت دوم دانشگاه تبریز علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا 1
نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر علوم اقتصادی اقتصاد نهادگرا 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد علوم اقتصادی اقتصاد ایران 1
نوبت دوم دانشگاه تربیت مدرس اقتصاد اقتصاد سلامت 1
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  3
پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 3
غیر انتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم  علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 5
غیر انتفاعی دانشگاه غیر انتفاعی شهید اشرافی اصفهانی- اصفهان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 7
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 1
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد سنجی 2
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد پولی 1
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد پولی 4
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز علوم اقتصادی اقتصاد پولی 3
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) علوم اقتصادی اقتصاد اسلامی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  2
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  1
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز علوم اقتصادی اقتصاد بخش عمومی  6
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی توسعه اقتصادی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 2
پردیس خودگردان دانشگاه سمنان  علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 1
پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران علوم اقتصادی اقتصاد بین الملل 4
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد مالی 1
پردیس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس خودگردان ارس در جلفا) علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 2
پردیس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان علوم اقتصادی اقتصاد شهری و منطقه ای 1

 

منابع آزمون دکتری اقتصاد 98

یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای آزمون دکتری اقتصاد 98، انتخاب بهترین منابع با توجه به شرایط و زمان داوطلبان می باشد.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری شامل گرایش های اقتصاد سنجی، اقتصاد پولی، اقتصاد مالی، اقتصاد بخش عمومی، توسعه اقتصادی، اقتصاد اسلامی، اقتصاد منابع، اقتصاد ریاضی، اقتصاد شهری و منطقه ای، اقتصاد نهادگرا، اقتصاد ایران، اقتصاد بین الملل و اقتصاد بیمه می باشد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: گرایش اقتصاد سنجی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد سنجی به تحلیل آماری مدل ها و روابط اقتصادی و مطالعه نظام مند پدیده های اقتصادی می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: گرایش اقتصاد پولی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد پولی به قوانین مربوط به پول و تجزیه و تحلیل آن و  بررسی اثرات سامانه های پولی، موسسات مالی و جنبه های بین المللی پول می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: گرایش اقتصاد مالی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد مالی به تخصیص منابع اقتصادی در شرایط عادی و ناامن، قیمت گذاری دارایی و تامین مالی و نحوه ی تصمیم گیری تحت شرایط نا امن در بازارهای مالی می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: گرایش اقتصاد بخش عمومی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد بخش عمومی به تجزیه و تحلیل فعالیت های اقتصادی دولت های می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: گرایش توسعه اقتصادی

دکتری اقتصاد در گرایش توسعه اقتصادی، به طرح استراتژی و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و گسترش تئوری های توسعه اقتصادی و برنامه ریزی متناسب با قانون اساسی می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد اسلامی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد اسلامی به مفاهیم و مبانی اقتصاد اسلامی در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری کشورها و تحلیل رفتارهای اقتصادی افراد و جامعه می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد منابع

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد منابع به شناسایی نقش منابع در اقتصاد و استفاده بهینه از آن ها می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد ریاضی

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد ریاضی به تحلیل دقیق نظریه ها و پدیده های اقتصادی می پردازد و با استفاده از علم ریاضی، روابط دقیق بین متغیرهای اقتصادی را  بیان می کند.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد شهری و منطقه ای

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای به بررسی انتخاب های مکانی خانوارها و بنگاه ها می پردازد. این گرایش انتخاب های مکانی ناکارآمد را مشخص می کند و سیاست های جایگزین برای گسترش انتخاب های جغرافیایی کارآمد را ارائه می نماید.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد نهادگرا

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد نهادگرا، با توجه به نقش نهادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در تعیین پدیده های اقتصادی به تجزیه و تحلیل اقتصادی می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد ایران

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد ایران، به ابزار، مفاهیم و تکنیک های اقتصادی در حوزه بهداشت و مراقبت های بهداشتی می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد بین الملل

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد بین الملل به مطالعه الگوهای تعیین نرخ ارز و تراز پرداخت ها و بررسی جریان مربوط به مبادله کالا و خدمات در کشورهای مختلف می پردازد.

گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری: اقتصاد بیمه

دکتری اقتصاد در گرایش اقتصاد بیمه به محاسبات مربوط به حق بیمه و انتخاب افراد مناسب در گروه های بیمه ای می پردازد.

طول دوره دکتری اقتصاد

دوره دکتری اقتصاد نا پیوسته دارای دو قسمت آموزشی و پژوهشی است. قسمت آموزشی را مجموعه ای از دروس تشکیل میدهد که در این برنامه آمده است. در قسمت پژوهشی عمده کار دانشجو دکتری اقتصاد گره گشایی و پژوهش پیرامون مسائل و مشکلات اقتصادی از طریق تدوین رساله است.

حداقل و حداکثر طول دوره دکتری اقتصاد (آموزشی و پژوهشی) به ترتیب چهار و پنج است. حداکثر مدت مجاز برای اتمام دوره آموزشی دکتری اقتصاد چهار و نیم سال تحصیلی است. هر دانشجو دکتری اقتصاد پس از گذراندن دروس اصلی دکتری اقتصاد و گرایش های اصلی و فرعی باید در امتحان جامع دکتری اقتصاد که به صورت کتبی از مباحث زیر به عمل خواهد آمد شرکت نماید.

ضرایب دروس آزمون دکتری اقتصاد

ضرایب دروس آزمون دکتری اقتصاد به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی آمار  4
ریاضی
اقتصاد ایران
اقتصاد اسلامی
در سطح کارشناسی ارشد اقتصاد خرد
اقتصاد کلان
اقتصاد سنجی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

دروس گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری-دروس جبرانی

داوطلبان پس از موفقیت در آزمون دکتری اقتصاد در تمامی گرایش ها، 6 واحد به عنوان جبرانی در دانشگاه می گذرانند.

 

دروس جبرانی دکتری اقتصاد – تمامی گرایش ها

تعداد واحد

نام درس

3

ریاضیات پیشرفته

3

اقتصاد سنجی کاربردی

6

جمع کل

 

چارت درسی دکتری اقتصاد

چارت درسی دکتری اقتصاد شامل 36 واحد به شرح زیر است:

دروس اصلی مشترک: 8 واحد

دروس گرایش اصلی: 6 واحد

دروس گرایش فرعی: 4 واحد (بدون 2 واحد سمینار در جدول دروس تخصصی گرایش ها)

رساله: 18 واحد

 

دروس اصلی مشترک دکتری اقتصاد

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد خرد پیشرفته 1

2

اقتصاد خرد پیشرفته 2

2

اقتصاد کلان پیشرفته 1

2

اقتصاد کلان پیشرفته 2

8

جمع کل

 

دروس تخصصی گرایش های رشته اقتصاد در مقطع دکتری متفاوت است. جداول زیر دروس تخصصی هر کدام از گرایش های دکتری اقتصاد می باشد.

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد سنجی

تعداد واحد

نام درس

2

تئوری اقتصاد سنجی 1

2

تئوری اقتصاد سنجی 2

2

سمینار اقتصاد سنجی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد پولی

تعداد واحد

نام درس

2

نظریه های پولی پیشرفته 1

2

نظریه های پولی پیشرفته 2

2

سمینار اقتصاد پولی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد مالی

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد مالی 1

2

اقتصاد مالی 2

2

سمینار اقتصاد مالی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش بخش عمومی

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1

2

اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2

2

سمینار اقتصاد بخش عمومی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش توسعه اقتصادی

تعداد واحد

نام درس

2

توسعه اقتصادی 1

2

توسعه اقتصادی 2

2

سمینار توسعه اقتصادی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد اسلامی

تعداد واحد

نام درس

2

ماهیت پول و ربا

2

تامین مالی اسلامی

2

سمینار پول و تامین مالی اسلامی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد منابع

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد منابع طبیعی

2

اقتصاد محیط زیست

2

سمینار اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش  اقتصاد ریاضی

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد ریاضی پیشرفته 1

2

اقتصاد ریاضی پیشرفته 2

2

سمینار اقتصاد ریاضی

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد شهری و منطقه ای

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد شهری

2

اقتصاد منطقه ای

2

سمینار اقتصاد شهری و منطقه ای

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش نهادگرا

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد نهادگرای 1

2

اقتصاد نهادگرای 2

2

سمینار اقتصاد نهادگرا

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد ایران

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد ایران 1

2

اقتصاد ایران 2

2

سمینار اقتصاد ایران

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد بین الملل

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد بین الملل پیشرفته 1

2

اقتصاد بین الملل پیشرفته 2

2

سمینار اقتصاد بین الملل

6

جمع کل

 

دروس تخصصی دکتری اقتصاد – گرایش اقتصاد بیمه

تعداد واحد

نام درس

2

اقتصاد بیمه پیشرفته

2

مباحث پیشرفته آمار و اقتصاد سنجی مالی

2

سمینار اقتصاد بیمه

6

جمع کل