معرفی دکتری مدیریت آموزشی

دوره دکتری مدیریت آموزشی، به مسائل نظری، پژوهش و برنامه ریزی در امر مهم آموزش و کاربردهای این رشته می پردازد.

رشته مدیریت آموزشی

رشته مدیریت آموزشی، دانش حاصل از به کارگیری روش علمی است که از این روش جهت بررسی ویژگی ها و توضیح عناصر سازمانی و روابط بین آن ها در سازمان های آموزشی استفاده می شود. گسترش موسسات آموزش عالی و نیاز به تربیت و تامین نیروی انسانی در قالب هیات علمی در این رشته برای دانشگاهها، منجر به ایجاد دوره دکتری مدیریت آموزشی گردید که به اعطای مدرک دکتری مدیریت آموزشی می انجامد.  

رشته های مجاز برای شرکت در آزمون دکتری مدیریت آموزشی

فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در تمامی رشته ها می توانند در آزمون دکتری مدیریت آموزشی شرکت کنند.

ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت آموزشی 98

ظرفیت پذیرش دکتری مدیریت آموزشی در سال 98 در دوره های روزانه، نوبت دوم و پردیس خودگردان مطابق جدول زیر می باشد:

 

2143 مدیریت آموزشی 
دوره نام دانشگاه رشته تحصیلی ظرفیت پذیرش
روزانه  دانشگاه ارومیه  مدیریت آموزشی 2
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4
روزانه  دانشگاه امام صادق (ع) مدیریت آموزشی 4
روزانه  دانشگاه بوعلی سینا - همدان مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه تهران( محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6
روزانه  دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 2
روزانه  دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 2
روزانه  دانشگاه شهید چمران - اهواز مدیریت آموزشی 4
روزانه  دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  مدیریت آموزشی 5
روزانه  دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه کردستان - سنندج مدیریت آموزشی 3
روزانه  دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 4
نوبت دوم دانشگاه تهران مدیریت آموزشی 2
نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم) مدیریت آموزشی 2
نوبت دوم دانشگاه سمنان (محل تحصیل مهدی شهر) مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد مدیریت آموزشی 1
نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل مدیریت آموزشی 1
پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی - تهران مدیریت آموزشی 6
پردیس خودگردان دانشگاه شیراز مدیریت آموزشی 3
پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران  مدیریت آموزشی 5

 

منابع دکتری مدیریت آموزشی 98

انتخاب بهترین منابع دکتری مدیریت آموزشی 98 با توجه به شرایط و زمان داوطلبان، یکی از مهم ترین بخش های آمادگی برای کنکور دکتری 98 است.

مشاوران 3 گام بر اساس هدف، شرایط و مدت زمان مطالعه داوطلب مناسب ترین منابع را معرفی می نمایند. برای اطلاع از منابع در پنل مشاوره و برنامه ریزی ما ثبت نام نمایید.

بازار کار دکتری مدیریت آموزشی  

فارغ التحصیلان دکتری مدیریت آموزشی، با کسب توانایی ها و مهارت های لازم، قادر خواهند بود وارد بازار کار این رشته شوند و در موسسات آموزش عالی با سمت استاد یاری به تدریس و تحقیق بپردازند. تجزیه و تحلیل مسائل آموزشی کشور، ایجاد، ابداع، نوآوری و برنامه ریزی در امور مربوط به مدیریت آموزشی از وظایف این افراد می باشد.

زمینه های فعالیت متخصصان دکتری مدیریت آموزشی

زمینه های فعالیت متخصصان دکتری مدیریت آموزشی به منظور نیل به اهداف زیر می باشد:

1. مسئولیت اجرای عالی ترین امور آموزشی کشور

2. تدریس و پژوهش در زمینه مدیریت آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

3. برنامه ریزی و سیاستگذاری در امر آموزش

4. مسئولیت اجرای امور مربوط به موسسات استانی و ملی

5. مدیریت در نهادهای صنعتی

6. انجام مشاوره مدیریت در موسسات مختلف

دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی

 دروس و ضرایب آزمون دکتری مدیریت آموزشی به شرح زیر می باشد:

ضریب دروس عمومی که شامل زبان عمومی دکتری و استعداد تحصیلی است برابر 1 و ضریب دروس تخصصی برابر 4 است.

 

عنوان درس ضریب
دروس تخصصی در سطح کارشناسی فلسفه، مبانی و اصول تربیت 4
در سطح کارشناسی ارشد امار و روش تحقیق (کمی و کیفی)
سازمان مدیریت آموزشی (مبانی نظری، اصول، رفتار سازمانی)
نظارت و راهنمایی آموزشی
زبان انگلیسی 1
استعداد تحصیلی  1

 

طول دوره دکتری مدیریت آموزشی

طول دوره دکتری مدیریت آموزشی 4 سال است. دروس و تدوین پایان نامه، تابع آئین نامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت فرهنگ و آموزش عالی می باشد که دو مرحله آموزشی و پژوهشی را شامل می شود.

دانشجوی دوره دکتری مدیریت آموزشی باید پس از گذراندن کلیه واحد های درسی، دوره امتحان جامع  دکتری را با موفقیت بگذارند. پس از گذراندن امتحان جامع مرحله پژوهشی آغاز می شود و دانشجو می تواند بر اساس مقررات مربوطه به تدوین رساله دوره دکتری مدیریت آموزشی اقدام نماید.