معرفی ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

 

 

معرفی کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی یکی از رشته های علوم پایه پزشکی است. انتقال بیماری از منبع عفونت مانند غذای آلوده می تواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم صورت پذیرد. کارشناسی ارشد رشته میکروبیولوژی مواد غذایی، بر پایه استانداردهای قابل قبول مواد غذایی و با استفاده از روش های رایج آزمایشی در تشخیص میکروارگانیسم های عفونت زا از غذا، در جهت ارتقای سلامت جامعه تلاش می کند.

مقطع کارشناسی ارشد یکی از مقاطع مهم و تخصصی برای آموزش نیروی انسانی مورد نیاز جامعه شناخته می شود لذا وزارت بهداشت در جهت آموزش نیروی انسانی متخصص در میکروب شناسی مواد غذایی اقدام به جذب داوطلبان از طریق کنکور ارشد میکروب شناسی مواد غذایی می کند و در این راستا بر طبق آخرین تغییرات، لیست رشته های مجاز و منابع کنکور کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی وزارت بهداشت اعلام می گردند.

 

 

زمینه های فعالیت دانش آموختگان ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

دانش آموختگان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، در زمینه نحوه نگهداری مواد غذایی، شناخت آلودگی و فساد مواد غذایی و عفونت های ایجاد شده از میکروارگانیسم ها، همکاری در تدریس دروس نظری و عملی میکروب شناسی مواد غذایی در مقاطع مختلف آموزشی، فعالیت در مراکز تحقیقاتی مرتبط با رشته به عنوان مجری یا همکار پژوهشی، ارائه خدمات میکروب شناسی مواد غذایی جهت کنترل کیفی در صنایع غذایی و پیشگیری از انتقال بیماری هایی که توسط غذا و آشامیدنی ها اتفاق می افتد، کمک به امر بازرسی بهداشتی و ایمنی مواد غذایی در سطح جامعه با انجام آزمایشات لازم و تفسیر نتایج آن ها و شناسایی مخاطرات مواد غذایی آلوده در سطح جامعه، فعالیت می نمایند.

 

بازار کار ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

بازار کار دانش آموختگان کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی، در صنایع غذایی و بازرسی های مربوط به آن، آزمایشگاه های کنترل کیفیت مواد غذایی و در زمینه تحقیقات در مواد غذایی می باشد.

 

 

رشته های مجاز به شرکت در کنکور ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی

رشته های مجاز برای کنکور ارشد میکروب شناسی مواد غذایی باید دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های میکروب شناسی، علوم آزمایشگاهی، علوم تغذیه، علوم و صنایع غذایی، بیوشیمی، زیست شناسی (گرایش های میکروبیولوژی، بیوشیمی و ژنتیک) باشند و دکترای عمومی در یکی از رشته های پزشکی، داروسازی، دامپزشکی، می توانند در کنکور ارشد میکروب شناسی مواد غذایی شرکت کنند.

 

ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی وزارت بهداشت

 

جدول ضرایب دروس کنکور کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی وزارت بهداشت

نام درس

ضریب

باکتری شناسی

3

تغذیه عمومی

1

بیوشیمی عمومی

1

انگل شناسی

1

قارچ شناسی

1

ویروس شناسی

1

زبان عمومی

2

 

 

روس و تعداد واحدهای کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

دروس اختصاصی اجباری: 22 واحد

دروس اختصاصی اختیاری: 5 واحد از 11 واحد

پایان نامه: 5 واحد

جمع: 32 واحد

علاوه بر واحدهای فوق، دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تایید شواری تحصیلات تکمیلی دانشگاه، همه یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی را بگذراند.

 

 

جدول دروس جبرانی دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

ایمنی شناسی عمومی

2

34

-

34

-

ژنتیک عمومی

2

34

-

34

-

باکتری شناسی عمومی

2

34

-

34

-

اصول تغذیه

2

34

-

34

-

بیوشیمی مواد غذایی

2

34

-

34

-

بیوشیمی کاربردی

2

-

68

68

-

آمار حیاتی

3

51

-

51

-

روش تحقیق

2

34

-

34

-

*سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

-

حیوانات آزمایشگاهی و روش نگهداری آن ها

2

17

34

51

-

بیولوژی سلولی مولکولی

2

34

-

34

 

جمع

22

 

 

 جدول دروس اختصاصی اجباری دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

باکتری شناسی مواد غذایی نظری (1)

2

34

-

34

3

باکتری شناسی مواد غذایی عملی (1)

1

-

34

34

 

باکتری شناسی مواد غذایی نظری (2)

2

34

-

34

12

باکتری شناسی مواد غذایی عملی (2)

1

-

34

34

13

ویروس شناسی مواد غذایی

1

17

-

17

-

میکروب شناسی صنعتی

3

34

34

68

3

انگل شناسی و قارچ شناسی مواد غذایی

3

34

34

68

-

سم شناسی مواد غذایی و متابولیت های میکروبی

2

34

-

34

-

بیوتکنولوژی مواد غذایی

2

17

34

51

-

میکروب شناسی مواد غذایی پیشرفته

2

34

-

34

-

سیستم های کنترل و تضمین کیفیت در مواد غذایی

1

17

-

17

-

سمینار

1

17

-

17

-

پروژه

1

-

34

34

-

پایان نامه

5

-

-

-

-

جمع

27

 

 

 جدول دروس اختیاری دوره کارشناسی ارشد میکروب شناسی 

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

ایمنی مواد غذایی

2

34

-

34

-

اصول نگهداری مواد غذایی

2

34

-

34

-

اپیدمیولوژی بیماری های ناشی از غذا

1

17

-

17

-

نگهدارنده های مواد غذایی

1

17

-

17

-

استانداردهای میکروبیولوژی در مواد غذایی

1

17

-

17

-

ارزیابی مخاطرات میکروبیولوژیکی مواد غذایی

1

17

-

17

-

میکروب شناسی آب

2

17

34

51

-

گندزداها و ضدعفونی کننده ها

1

17

-

17

-

جمع

11

187

-

187

 

 

 دانشجویان ملزم به گذراندن 5 واحد از دروس اختصاصی اختیاری با نظر گروه مربوطه می باشند.