تخمین رتبه  گروه آزمایشی ریاضی در کنکور سراسری 97

بسیاری از داوطلبان بعد از کنکور سراسری  97 و اعلام پاسخ ها در سایت سنجش تمایل دارند بتوانند قبل از اعلام نتایج رتبه خود را محاسبه نمایند. تا از این طریق هم بر استرس و نگرانی خود غلبه کنند و هم بتوانند تا قبل از اعلام نتایج و شروع انتخاب رشته، با اطلاع از حدود رتبه خود و رشته هایی که داوطلبان در کنکور سراسری سال گذشته پذیرفته شده اند، با آمادگی کامل به سراغ انتخاب رشته بروند. به همین دلیل گروه مشاوره و برنامه ریزی 3گام با ارائه ی توضیحاتی بر اساس دفترچه کنکور 96 رشته ریاضی فیزیک، نحوه تخمین رتبه را بر اساس نمره خام داوطلب در گروه آزمایشی علوم ریاضی در ادامه توضیح می دهد.

پیش از توضیح در مورد نحوه محاسبه رتبه باید در ابتدا در مورد نمره خام و نمره کل زیر گروه ها توضیح دهیم تا بتوانید تخمین رتبه را بهتر درک کنید.

 

 

 

کارنامه گروه آزمایشی ریاضی کنکور 96

نمرات خام و نمره کل زیر گروه ها  ­­­­­­­

 

محاسبه نمره خام داوطلب در کنکور 97

برای تعیین نمره تراز دروس (عمومی یا تخصصی)، لازم است تمامی نمرات خام همه داوطلبان در هر گروه آزمایشی و در هر درس موجود باشد.

نمره کل داوطلب در هر زیر گروه

نمره کل داوطلب در هر زیر گروه جهت تخمین رتبه، میانگین وزنی نمرات تراز دروس عمومی و اختصاصی داوطلب با توجه به ضریب هر درس در آن زیر گروه می باشد.

محاسبه نمره کل داوطلب کنکور 97

برای محاسبه نمره کل داوطلب  در کنکور سراسری 97 باید تراز هر درس محاسبه شود و در ضریب مربوط به همان درس ضرب شود و حاصل با یکدیگر جمع شود. در مورد دروس عمومی باید این مجموع با عدد سه نیز جمع شود. چون ضریب مربوط به دروس تخصصی نسبت به دروس عمومی بیشتر می باشد اگر درصد دروس عمومی داوطلب نسبت به دروس تخصصی کمتر باشد زیاد در رتبه داوطلب تاثیر نمی گذارد.

داوطلبان جهت تخمین رتبه باید این مطلب را نیز مدنظر داشته باشند که معیار مقایسه بر اساس بیشترین درصدها در یک درس می باشد. به عنوان مثال درصد تمام داوطلبان را در درس ریاضی بررسی می کنند و اگر بیشترین درصد 50 باشد مابقی درصد ها را بر اساس این درصد می سنجند. به همین دلیل گفته می شود که نباید داوطلبان هیچ درسی را در کنکور سفید باقی بگذارند.

 

زیر گروه های رشته ریاضی

در جدول زیر، زیر گروه های رشته ریاضی در کنکور سراسری  97 و ضرایب دروس به تفکیک زیر گروه های آزمایشی، کنکور سراسری 97 به طور کامل توضیح داده شده است. رشته هایی که دارای ضریب یکسان هستند در یک زیر گروه قرار می گیرند.

 

زیر گروه های رشته ریاضی در کنکور 97

 

 

 

نمره کل سابقه تحصیلی

نمره کل سابقه تحصیلی کنکور سراسری 97، به دو بخش نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم و نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی تقسیم می شود.

نمره کل سابقه تحصیلی دیپلم

سابقه تحصیلی دیپلم در نمره کل داوطلبان تاثیر دارد. دیپلمه های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی که دیپلم خود را از سال 84 به بعد گرفته اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی کشوری برگزار شده است، سوابق تحصیلی دیپلمشان به میزان حداکثر 25 درصد در نمره کل نهایی شان تاثیر می گذارد.

جدول تاثیر سوابق تحصیلی دیپلم در کنکور 97

نمره کل سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی

سابقه تحصیلی پیش دانشگاهی برای داوطلبانی گروه های آزمایشی ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، علوم و معارف اسلامی و هنر کنکور سراسری 97 که مدرک پیش دانشگاهی خود را از سال 91-90 به بعد گرفته اند و امتحانات یک یا چند درس آن ها به صورت نهایی کشوری برگزار شده است، به میزان حداکثر 5 درصد در نمره کل نهایی آنها تاثیر گذار می باشد.

جدول تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی در کنکور 97

تخمین رتبه در سهمیه در هر زیر گروه

تخمین رتبه در سهمیه هر زیر گروه، بر اساس نمره کل داوطلبان کنکور سراسری 97 (که بر اساس فرمول بالا محاسبه می شود) در هر زیر گروه و هر سهمیه به صورت نزولی مرتب و رتبه دهی می شود. اگر نمره کل داوطلبان یکسان باشد رتبه برابری را خواهند داشت.

بر اساس کارنامه بالا رتبه در سهمیه داوطلب در زیر گروه یک 1528 ، در زیر گروه دو 1527 و در زیر گروه سه، 1525 می باشد. این رتبه ها بر اساس نمره کل داوطلب در هر زیر گروه (9239 در زیر گروه 1، 9234 در زیر گروه 2، 9198 در زیر گروه 3) و هر سهمیه (سهمیه بندی مناطق 1،2،3، سهمیه رزمندگان، ایثارگران و شهدا و سهمیه بهیاران) به ترتیب نزولی مرتب و رتبه بندی شده اند.

 

تخمین رتبه کشوری در هر زیر گروه

تخمین رتبه کشوری در هر زیر گروه، بر اساس نمره کل داوطلب در هر زیر گروه بدون اعمال سهمیه به ترتیب نزولی مرتب و رتبه بندی می شود. این رتبه ها بر اساس نمره کل داوطلب در هر زیر گروه (9239 در زیر گروه 1، 9234 در زیر گروه 2، 9198 در زیر گروه 3) و بدون در نظر گرفتن سهمیه به ترتیب نزولی مرتب و رتبه بندی شده اند.

تخمین رتبه کل در سهمیه

جهت تخمین رتبه کل در سهمیه، بیشترین نمره کل زیر گروه های داوطلب در هر سهمیه، به ترتیب نزولی مرتب و رتبه دهی می شود. رتبه کل در سهمیه کارنامه بالا 1592 می باشد که این رتبه بر اساس نمره کل زیر گروه های داوطلب در هر سهمیه (9239 در زیر گروه 1، 9234 در زیر گروه 2، 9198 در زیر گروه 3) به صورت نزولی مرتب و رتبه بندی می شود.

تخمین رتبه کل کشوری

بیشترین نمره کل زیر گروه های هر داوطلب بدون در نظر گرفتن سهمیه، به ترتیب نزولی مرتب و رتبه دهی می شود. به عنوان رتبه کل کشوری کارنامه بالا 244 می باشد. برای محاسبه این رتبه باید در ابتدا نمره کل زیر گروه های داوطلب )زیر گروه 1، 2، 3) بدون در نظر گرفتن سهمیه محاسبه شوند و سپس از بیشترین رتبه به سمت کمترین رتبه مرتب شوند و رتبه دهی شوند.