برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات به همراه مطلب مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد معماری می تواند به شما در انتخاب رشته کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. برای اطلاع از ویژگی ها و استفاده از امکانات ربات تخمین رتبه به این لینک تخمین رتبه کارشناسی ارشد مراجعه کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 1401 را مشاهده می کنید.

 

جدول برخی از نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مجموعه معماری 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
85 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
125 مهندسی معماری - مهندسی معماری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
137 مهندسی معماری - مهندسی معماری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
140 مهندسی معماری - پایداری نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
239 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
660 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه قم
666 مهندسی معماری - معماری آموزشی و فرهنگی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
872 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
918 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
1016 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1597 مهندسی معماری - مهندسی معماری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش
1672 مهندسی معماری - مهندسی فناوری نوبت دوم - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
2296 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
3484 مهندسی معماری - مهندسی معماری پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
4316 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان
5505 مهندسی معماری - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
6499 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
6875 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم
11327 مهندسی معماری - مهندسی معماری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سپهر دانش معاصر- اصفهان
2687 مهندسی معماری اسلامی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
4183 مهندسی معماری اسلامی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
7019 مهندسی معماری اسلامی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج
207 مطالعات معماری ایران روزانه - دانشگاه هنر تهران
8893 مطالعات معماری ایران غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم
461 بازسازی پس از سانحه پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
851 بازسازی پس از سانحه پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
15 معماری داخلی روزانه - دانشگاه تهران
539 معماری داخلی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
570 معماری داخلی پردیس - دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج)
7653 معماری داخلی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 1400 را مشاهده می کنید.

جدول برخی از نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مجموعه معماری 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
11 مهندسی معماری  - مهندسی فناوری روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
63 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
96 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
196 مهندسی معماری  - مهندسی فناوری روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
933 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
964 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
1106 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
1180 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان
1193 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه کردستان - سنندج
1357 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
2000 مهندسی معماری  - مسکن غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
2217 مهندسی معماری  - مهندسی معماری روزانه - دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول
2411 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن
3102 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان
3588 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سجاد - مشهد
3640 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
4169 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی
4603 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد
5225 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی
7003 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
9733 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی
10274 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن
10915 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن
11098 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
11205 مهندسی معماری  - مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد
1905 مهندسی معماری منظر  - مهندسی معماری منظر غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر
9801 مهندسی معماری اسلامی  - مهندسی معماری اسلامی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج
73 مطالعات معماری ایران  - مطالعات معماری ایران روزانه - دانشگاه هنر اصفهان
377 مطالعات معماری ایران  - مطالعات معماری ایران پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
2158 معماری داخلی  - معماری داخلی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 99 را مشاهده می کنید.

جدول برخی از نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مجموعه معماری 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
110 مهندسی معماری پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1139 معماری آموزشی و فرهنگی پردیس - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1958 مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
2054 مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3061 مهندسی معماری پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5765 مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان
6672 مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
6705 مهندسی معماری غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد
7073 مهندسی معماری پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم
9370 مهندسی معماری غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
209 مهندسی معماری منظر روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
1428 مهندسی معماری منظر غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
1246 مهندسی معماری منظر غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
9866 مهندسی معماری اسلامی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
101 بازسازی پس از سانحه روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
42 معماری داخلی روزانه - دانشگاه تهران
1035 معماری داخلی پردیس - دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج)
1723 معماری داخلی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران
2836 معماری داخلی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
9343 معماری داخلی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 98 را مشاهده می کنید.

 

نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 98

رتبه  نام زیرگرایش محل قبولی 
25 مهندسی معماری روزانه - مهندسی معماری
56 مهندسی معماری - معماری آموزشی و فرهنگی روزانه - مهندسی معماری - معماری آموزشی و فرهنگی
79 مهندسی معماری - فضاهای درمانی و بهداشتی نوبت دوم - مهندسی معماری - فضاهای درمانی و بهداشتی
95 مهندسی معماری روزانه - مهندسی معماری
144 مهندسی معماری روزانه - مهندسی معماری
163 مهندسی معماری - فناوری روزانه - مهندسی معماری - فناوری
202 مهندسی معماری روزانه - مهندسی معماری
344 مهندسی معماری روزانه - مهندسی معماری
403 مهندسی معماری نوبت دوم - مهندسی معماری
552 مهندسی معماری پردیس خودگردان - مهندسی معماری
842 مهندسی معماری غیرانتفاعی - مهندسی معماری
974 مهندسی معماری پیام نور - مهندسی معماری
1674 مهندسی معماری - مسکن غیرانتفاعی - مهندسی معماری - مسکن
5891 مهندسی معماری پیام نور - مهندسی معماری
8974 مهندسی معماری غیرانتفاعی - مهندسی معماری
10832 مهندسی معماری غیرانتفاعی - مهندسی معماری
14618 مهندسی معماری غیرانتفاعی - مهندسی معماری
16450 مهندسی معماری غیرانتفاعی - مهندسی معماری
263 مهندسی معماری منظر روزانه - مهندسی معماری منظر
414 مهندسی معماری منظر روزانه - مهندسی معماری منظر
1141 مهندسی معماری منظر پردیس خودگردان - مهندسی معماری منظر
16247 مهندسی معماری منظر غیرانتفاعی - مهندسی معماری منظر
15 معماری داخلی نوبت دوم - معماری داخلی
1201 معماری داخلی پردیس خودگردان - معماری داخلی
2343 معماری داخلی غیرانتفاعی - معماری داخلی
15632 معماری داخلی غیرانتفاعی - معماری داخلی

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری 97 را مشاهده می کنید .

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
32 مهندسی معماری نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
38 مهندسی معماری منظر نوبت دوم- دانشگاه تهران
50 معماری داخلی نوبت دوم- دانشگاه تهران
75 مهندسی معماری منظر نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
96 مهندسی معماری روزانه- دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
170 بازسازی پس از سانحه نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
267 مهندسی معماری نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
412 مهندسی معماری نوبت دوم- دانشگاه گیلان - رشت
437 مهندسی معماری نوبت دوم- دانشگاه زنجان
668 مهندسی معماری پردیس- دانشگاه تربیت مدرس
921 معماری داخلی پردیس- دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج)
934 مسکن غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران
1321 مهندسی معماری نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1406 معماری داخلی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1822 مهندسی معماری منظر غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2287 مهندسی معماری اسلامی نوبت دوم- دانشگاه هنر اسلامی تبریز
2882 مهندسی معماری غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
2905 معماری داخلی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
3591 مهندسی معماری غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
5299 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه دهخدا - قزوین
8119 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
8865 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
8999 مهندسی معماری اسلامی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
9717 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز
10141 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی سلمان - مشهد
11118 مهندسی معماری اسلامی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان
12246 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت
16290 مهندسی معماری غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان
10600 مطالعات معماری ایران غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم
2450 مطالعات معماری ایران غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رسام  ـ کرج

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد معماری سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
440 مهندسی معماری روزانه-دانشگاه رازی -کرمانشاه
548 مهندسی معماری روزانه-دانشگاه گیلان -رشت
615 مهندسی معماری روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
653 مهندسی معماری نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
664 مهندسی معماری روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
695 مهندسی معماری پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
702 مهندسی معماری نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
902 مهندسی معماری روزانه-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
951 مهندسی معماری نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
6904 مهندسی معماری غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی ارم -شیراز
9389 مهندسی معماری غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی اسوه -تبریز
644 مهندسی معماری منظر روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
2950 مهندسی معماری اسلامی غیر انتفاعی-دانشگاه سوره -تهران /غیرانتفاعی /
236 مطالعات معماری ایران روزانه-دانشگاه هنراصفهان
1124 معماری داخلی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی میرداماد-گرگان
3608 معماری داخلی پردیس خودگردان-دانشگاه هنر
3997 معماری داخلی غیر انتفاعی-دانشگاه سوره -تهران /غیرانتفاعی /