برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه و محل قبولی سال های گذشته برای موفقیت در کنکور ضروری است. در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد تربیت بدنی می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی استفاده کنید.

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1402 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1402

رتبه کشوری

نام گرایش

محل قبولی

12

یادگیری و کنترل حرکتی

روزانه - دانشگاه تهران

668

رشدحرکتی

روزانه - پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

60

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

روزانه - دانشگاه شیراز

92

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

92

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

259

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

654

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

مجازی - دانشگاه تهران

654

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

677

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

866

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

روزانه - دانشگاه اراک

983

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

روزانه - دانشگاه زنجان

1014

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

1239

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

نوبت دوم - دانشگاه کاشان

1736

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

مجازی - دانشگاه تهران

1839

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

نوبت دوم - دانشگاه کاشان

2422

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز

2422

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

3130

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

پردیس خودگردان - دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا)

3130

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

4077

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

روزانه - دانشگاه قم

6289

فیزیولوژی ورزشی و تندرستی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

6734

فیزیولوژی ورزشی کاربردی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

7719

فیزیولوژی و تغذیه ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

5029

مهندسی ورزش

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

85

تمرینات اصلاحی

روزانه - دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)

91

تمرینات اصلاحی

نوبت دوم - دانشگاه اصفهان

119

تمرینات اصلاحی

روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان

152

تربیت بدنی سازگارانه و ورزش معلولین

نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران

282

تمرینات اصلاحی

روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

309

تمرینات اصلاحی

روزانه - دانشگاه رازی - کرمانشاه

946

تمرینات اصلاحی

روزانه - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار

1013

تمرینات اصلاحی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1390

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن

1390

تمرینات اصلاحی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

1516

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم

1597

تمرینات اصلاحی

نوبت دوم - دانشگاه اصفهان

1597

آسیب شناسی ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

1877

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز

2011

تمرینات اصلاحی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

4411

تمرینات اصلاحی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

5559

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل

6120

آسیب شناسی ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

9461

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان

9461

آسیب شناسی ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

10163

تمرینات اصلاحی

غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان

10163

آسیب شناسی ورزشی

آزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان خوراسگان

47

مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد

172

مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

روزانه - دانشگاه تهران

4104

مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی

غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

5317

مدیریت بازاریابی در ورزش

پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهریار

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1401

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
6رفتار حرکتی - رشد حرکتیروزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
69رفتار حرکتی - رشد حرکتیروزانه - دانشگاه تهران
315رفتار حرکتی - رشدحرکتیروزانه - دانشگاه خوارزمی
1201رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتینوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1231رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتینوبت دوم - دانشگاه سمنان
26فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
31فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشینوبت دوم - دانشگاه تهران
48فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
81فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه - دانشگاه خوارزمی
111فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردینوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
434فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیروزانه - دانشگاه ارومیه
710فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
790فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
956فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
1743فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
2343فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستینوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
4404فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیروزانه - دانشگاه قم
564آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
945آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - آسیب شناسی ورزشیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1499آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
1557آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
4514آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
5783آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
12168آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - آسیب شناسی ورزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1069مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیمجازی دولتی - دانشگاه تهران
1472مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1486مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشمجازی دولتی - دانشگاه تهران
1630مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2251مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
2769مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشمجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3260مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیغیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان
4362مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیپردیس - دانشگاه رازی - کرمانشاه
4811مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشیمجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1400

5رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشیروزانه - دانشگاه تهران
598رفتار حرکتی  - رشدحرکتیروزانه - دانشگاه تبریز
1360رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3203رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
4253رفتار حرکتی  - رشدحرکتیپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
122فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه - دانشگاه شیراز
300فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیروزانه - دانشگاه اراک
457فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی کاربردیپردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
764فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستینوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
3911فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی و تغذیه ورزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
5856فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیپردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
7837فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
451بیومکانیک ورزشی  - بیومکانیک ورزشیروزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
400آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
902آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
972آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحیپردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3226آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز
7969آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
9203آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - آسیب شناسی ورزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
41مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه - دانشگاه تهران
49مدیریت ورزشی  - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیروزانه - دانشگاه تهران
313مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
799مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه - دانشگاه ایلام
1698مدیریت ورزشی  - مدیریت رویدادهای ورزشیروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1792مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشینوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2461مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزشمجازی - دانشگاه تهران
2832مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3491مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزشمجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3609مدیریت ورزشی  - مدیریت رویدادهای ورزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5586مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیپردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
10639مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیمجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
11525مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
11806مدیریت ورزشی  - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
456یادگیری و کنترل حرکتیشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
848یادگیری و کنترل حرکتیروزانه - دانشگاه سمنان
1488رشدحرکتیمجازی - دانشگاه تهران
249فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینیروزانه - دانشگاه شیراز
301فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه - دانشگاه زنجان
437فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
482تغذیه ورزشروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
499فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه - دانشگاه سمنان
2158تغذیه ورزشغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
2520فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3482تغذیه ورزشپردیس - دانشگاه مازندران - بابلسر
3970تغذیه ورزشپردیس - دانشگاه مازندران - بابلسر
4523فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیپردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5602فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیپردیس - دانشگاه سمنان
6393تغذیه ورزشغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6856فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
8836فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود
14حرکات اصلاحیروزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
83حرکات اصلاحیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
126حرکات اصلاحیروزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
230حرکات اصلاحیروزانه - دانشگاه شهرکرد
477حرکات اصلاحیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
553حرکات اصلاحیپردیس - دانشگاه ارومیه
781حرکات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
840حرکات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
906حرکات اصلاحیمجازی - دانشگاه تهران
2286حرکات اصلاحیپردیس - دانشگاه ارومیه
2325حرکات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
2531حرکات اصلاحیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
7175امدادگر ورزشیغیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
9845حرکات اصلاحیغیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
661مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیشبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
686مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه - دانشگاه گیلان - رشت
778مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیشبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1046مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1217مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیروزانه - دانشگاه قم
1255مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
1519مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیشبانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1555مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیشبانه - دانشگاه گیلان - رشت
1805مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیشبانه - دانشگاه ایلام
2476مدیریت بازاریابی در ورزشمجازی - دانشگاه تهران
2959مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
6240مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیپردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
7043مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیمجازی - دانشگاه تهران
7950مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیپردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
11781مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیپیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98 را مشاهده می کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی​  کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
33رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشیروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
124رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشیروزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
226رفتار حرکتی - رشدحرکتیروزانه دانشگاه شیراز
338رفتار حرکتی - رشدحرکتیروزانه دانشگاه تبریز
456رفتار حرکتی - رشدحرکتیروزانه دانشگاه الزهرا(س)
568رفتار حرکتی - رشدحرکتینوبت دوم دانشگاه تهران
754رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتینوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
816رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشیروزانه دانشگاه اراک
1923رفتار حرکتی - رشدحرکتیپیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
4712رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتیپردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
11572رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
20فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه دانشگاه تهران
56فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه دانشگاه فردوسی مشهد
108فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
200فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه دانشگاه الزهرا(س)
358فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستینوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
414فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشروزانه دانشگاه شیراز
501فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردینوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)
640فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردینوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
716فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
818فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه دانشگاه بجنورد
911فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضپردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
1075فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشروزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
1208فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد
1562فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیپیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3598فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردیپردیس خودگردان دانشگاه شیراز
4510فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشغیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
9551فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیپردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت
217بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشیروزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
367بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشینوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
6140بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشیپردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
20آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحینوبت دوم دانشگاه تهران
44آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشینوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
99آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیروزانه دانشگاه گیلان - رشت
128آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحینوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
164آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحینوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
229آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیروزانه دانشگاه ارومیه
473آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشینوبت دوم دانشگاه اراک
3320آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
9595آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحیغیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
45مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیروزانه دانشگاه تهران
149مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه دانشگاه فردوسی مشهد
213مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
338مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه دانشگاه خوارزمی
373مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
463مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشنوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
656مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشیروزانه دانشگاه گیلان - رشت
728مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشینوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت
781مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیروزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
880مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه دانشگاه اراک
1156مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشنوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2243مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشپیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5646مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزشپردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7554مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیپیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
63حرکات اصلاحیروزانه- دانشگاه خوارزمی
91حرکات اصلاحیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
325امدادگر ورزشینوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
945حرکات اصلاحیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
3362حرکات اصلاحیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
11960حرکات اصلاحیغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
152بیومکانیک ورزشیروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
344بیومکانیک ورزشیروزانه- دانشگاه اصفهان
533بیومکانیک ورزشیروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
724بیومکانیک ورزشینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
88رشدحرکتیروزانه- دانشگاه تهران
171روانشناسی ورزشیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
422روانشناسی ورزشیروزانه- دانشگاه اراک
613یادگیری و کنترل حرکتیروزانه- دانشگاه تبریز
707یادگیری و کنترل حرکتیروزانه- دانشگاه ارومیه
986رشدحرکتینوبت دوم- دانشگاه تبریز
1765یادگیری و کنترل حرکتینوبت دوم- دانشگاه سمنان
13897یادگیری و کنترل حرکتیپردیس- دانشگاه ارومیه
41فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
69فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
225فیزیولوژی ورزشی کاربردینوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
333فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضنوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
211تغذیه ورزشروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
557فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
611فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
668فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
837فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضنوبت دوم- دانشگاه اصفهان
945فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینینوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1139تغذیه ورزشروزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1258فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه- دانشگاه سمنان
1433فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستیروزانه- دانشگاه سمنان
1769فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضنوبت دوم- دانشگاه قم
10148تغذیه ورزشغیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
91مدیریت رویدادهای ورزشیروزانه- دانشگاه تهران
330مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیروزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
457مدیریت بازاریابی در ورزشروزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
539مدیریت رویدادهای ورزشیروزانه- دانشگاه تبریز
620مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه- دانشگاه گیلان - رشت
887مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشیروزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
931مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشیروزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1220مدیریت رویدادهای ورزشینوبت دوم- دانشگاه ارومیه
1485مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشینوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3750مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحیپیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
11305مدیریت رویدادهای ورزشیپردیس- دانشگاه تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
91رشدحرکتیروزانه-دانشگاه تهران
113یادگیری وکنترل حرکتیروزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
164یادگیری وکنترل حرکتیروزانه-دانشگاه اصفهان
186رشدحرکتیروزانه-دانشگاه شیراز
234یادگیری وکنترل حرکتیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
253یادگیری وکنترل حرکتیروزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
269رشدحرکتیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
278رشدحرکتیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
328اموزش تربیت بدنیروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6245یادگیری وکنترل حرکتیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
6468رشدحرکتیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
17فیزیولوژی کاربردیروزانه-دانشگاه تهران
479فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضروزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1150فیزیولوژی ورزشی کاربردینوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1230فیزیولوژی ورزشی کاربردیروزانه-دانشگاه اراک
1449فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینینوبت دوم-دانشگاه ارومیه
3642فیزیولوژی ورزشی کاربردیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
7655فیزیولوژی فعالیت ورزشی محضپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
11491فیزیولوژی ورزشی کاربردیغیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار
150بیومکانیک ورزشیروزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
286بیومکانیک ورزشینوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
812بیومکانیک ورزشینوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1158بیومکانیک ورزشینوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
55امدادگرورزشینوبت دوم-دانشگاه تهران
82حرکات اصلاحیروزانه-دانشگاه اصفهان
127امدادگرورزشینوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
166حرکات اصلاحینوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
217امدادگرورزشیروزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
242حرکات اصلاحیروزانه-دانشگاه شهرکرد
303حرکات اصلاحینوبت دوم-دانشگاه اراک
315حرکات اصلاحینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
320امدادگرورزشیروزانه-دانشگاه اراک
849حرکات اصلاحیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
1724حرکات اصلاحیمجازی-دانشگاه تهران
3668امدادگرورزشیپردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
4150امدادگرورزشیپردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
4280امدادگرورزشیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
448مدیریت رویدادهای ورزشیروزانه-دانشگاه تبریز
463مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشیروزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
857مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشینوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
1002مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشینوبت دوم-دانشگاه جهرم
1222مدیریت بازاریابی درورزشنوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
2798مدیریت رسانه های ورزشیپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
2984مدیریت بازاریابی درورزشپیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری
7001مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشیپردیس خودگردان-دانشگاه تهران
14993مدیریت بازاریابی درورزشغیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی