برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی

مصاحبه با رتبه های برتر ارشد تربیت بدنی نشان می دهد که داشتن اطلاعات در مورد رتبه و محل قبولی سال های گذشته برای موفقیت در کنکور ضروری است. در جداول زیر رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی را مشاهده می کنید این اطلاعات کاملا بر اساس کارنامه های واقعی و قبولی های سال های گذشته داوطلبان کنکور ارشد تربیت بدنی می باشد. همچنین می توانید برای اطلاع از حدود درصد مورد نیاز برای رتبه های مشابه از مطلب تخمین رتبه ارشد تربیت بدنی استفاده کنید.

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1401 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1401

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
6 رفتار حرکتی - رشد حرکتی روزانه - دانشگاه فردوسی مشهد
69 رفتار حرکتی - رشد حرکتی روزانه - دانشگاه تهران
315 رفتار حرکتی - رشدحرکتی روزانه - دانشگاه خوارزمی
1201 رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
1231 رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی نوبت دوم - دانشگاه سمنان
26 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه - دانشگاه شهید چمران - اهواز
31 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی نوبت دوم - دانشگاه تهران
48 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
81 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه - دانشگاه خوارزمی
111 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم - دانشگاه خوارزمی
434 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی روزانه - دانشگاه ارومیه
710 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
790 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
956 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
1743 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
2343 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی شاهرود
4404 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی روزانه - دانشگاه قم
564 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
945 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - آسیب شناسی ورزشی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1499 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
1557 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
4514 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
5783 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - تمرینات اصلاحی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس
12168 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - آسیب شناسی ورزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
1069 مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی مجازی دولتی - دانشگاه تهران
1472 مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1486 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی دولتی - دانشگاه تهران
1630 مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادها و گردشگری ورزشی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
2251 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
2769 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی دولتی - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3260 مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان
4362 مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی پردیس - دانشگاه رازی - کرمانشاه
4811 مدیریت ورزشی - مدیریت سازمان ها و باشگاه های ورزشی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 1400 را مشاهده می کنید. نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 1400

5 رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشی روزانه - دانشگاه تهران
598 رفتار حرکتی  - رشدحرکتی روزانه - دانشگاه تبریز
1360 رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3203 رفتار حرکتی  - روانشناسی ورزشی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
4253 رفتار حرکتی  - رشدحرکتی پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
122 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه - دانشگاه شیراز
300 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی روزانه - دانشگاه اراک
457 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی کاربردی پردیس خودگردان - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
764 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی نوبت دوم - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
3911 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی و تغذیه ورزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
5856 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی پردیس خودگردان - دانشگاه گیلان - رشت
7837 فیزیولوژی ورزشی  - فیزیولوژی ورزشی و تندرستی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
451 بیومکانیک ورزشی  - بیومکانیک ورزشی روزانه - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
400 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
902 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
972 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3226 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز
7969 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - تمرینات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
9203 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی  - آسیب شناسی ورزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
41 مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه - دانشگاه تهران
49 مدیریت ورزشی  - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه - دانشگاه تهران
313 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
799 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه - دانشگاه ایلام
1698 مدیریت ورزشی  - مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
1792 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی نوبت دوم - دانشگاه بوعلی سینا - همدان
2461 مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی - دانشگاه تهران
2832 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
3491 مدیریت ورزشی  - مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3609 مدیریت ورزشی  - مدیریت رویدادهای ورزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5586 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
10639 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی مجازی - دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
11525 مدیریت ورزشی  - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
11806 مدیریت ورزشی  - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 99 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
456 یادگیری و کنترل حرکتی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
848 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه - دانشگاه سمنان
1488 رشدحرکتی مجازی - دانشگاه تهران
249 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی روزانه - دانشگاه شیراز
301 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه - دانشگاه زنجان
437 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
482 تغذیه ورزش روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
499 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه - دانشگاه سمنان
2158 تغذیه ورزش غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز
2520 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
3482 تغذیه ورزش پردیس - دانشگاه مازندران - بابلسر
3970 تغذیه ورزش پردیس - دانشگاه مازندران - بابلسر
4523 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی پردیس - دانشگاه گیلان - رشت
5602 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی پردیس - دانشگاه سمنان
6393 تغذیه ورزش غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6856 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
8836 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود
14 حرکات اصلاحی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
83 حرکات اصلاحی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
126 حرکات اصلاحی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
230 حرکات اصلاحی روزانه - دانشگاه شهرکرد
477 حرکات اصلاحی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
553 حرکات اصلاحی پردیس - دانشگاه ارومیه
781 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
840 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان
906 حرکات اصلاحی مجازی - دانشگاه تهران
2286 حرکات اصلاحی پردیس - دانشگاه ارومیه
2325 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
2531 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
7175 امدادگر ورزشی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان
9845 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
661 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی شبانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
686 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
778 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شبانه - دانشگاه شهید باهنر - کرمان
1046 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1217 مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی روزانه - دانشگاه قم
1255 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه - دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان
1519 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شبانه - دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز
1555 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شبانه - دانشگاه گیلان - رشت
1805 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی شبانه - دانشگاه ایلام
2476 مدیریت بازاریابی در ورزش مجازی - دانشگاه تهران
2959 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
6240 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
7043 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی مجازی - دانشگاه تهران
7950 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی پردیس - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
11781 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 98 را مشاهده می کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی​  کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 98

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
33 رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
124 رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
226 رفتار حرکتی - رشدحرکتی روزانه دانشگاه شیراز
338 رفتار حرکتی - رشدحرکتی روزانه دانشگاه تبریز
456 رفتار حرکتی - رشدحرکتی روزانه دانشگاه الزهرا(س)
568 رفتار حرکتی - رشدحرکتی نوبت دوم دانشگاه تهران
754 رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
816 رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی روزانه دانشگاه اراک
1923 رفتار حرکتی - رشدحرکتی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
4712 رفتار حرکتی - یادگیری و کنترل حرکتی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی
11572 رفتار حرکتی - روانشناسی ورزشی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
20 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه دانشگاه تهران
56 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
108 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
200 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه دانشگاه الزهرا(س)
358 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
414 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش روزانه دانشگاه شیراز
501 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س)
640 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
716 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
818 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه دانشگاه بجنورد
911 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان
1075 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود
1208 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد
1562 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
3598 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
4510 فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزش غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد
9551 فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت
217 بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
367 بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان
6140 بیومکانیک ورزشی - بیومکانیک ورزشی پردیس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
20 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی نوبت دوم دانشگاه تهران
44 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
99 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی روزانه دانشگاه گیلان - رشت
128 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج)
164 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
229 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی روزانه دانشگاه ارومیه
473 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - امدادگر ورزشی نوبت دوم دانشگاه اراک
3320 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
9595 آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی - حرکات اصلاحی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
45 مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه دانشگاه تهران
149 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه دانشگاه فردوسی مشهد
213 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
338 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه دانشگاه خوارزمی
373 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
463 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
656 مدیریت ورزشی - مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه دانشگاه گیلان - رشت
728 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت
781 مدیریت ورزشی - مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
880 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه دانشگاه اراک
1156 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران
2243 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج
5646 مدیریت ورزشی - مدیریت بازاریابی در ورزش پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
7554 مدیریت ورزشی - مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 97 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
63 حرکات اصلاحی روزانه- دانشگاه خوارزمی
91 حرکات اصلاحی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
325 امدادگر ورزشی نوبت دوم- دانشگاه شهید باهنر - کرمان
945 حرکات اصلاحی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
3362 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
11960 حرکات اصلاحی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شفق - تنکابن
152 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
344 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه اصفهان
533 بیومکانیک ورزشی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
724 بیومکانیک ورزشی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
88 رشدحرکتی روزانه- دانشگاه تهران
171 روانشناسی ورزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
422 روانشناسی ورزشی روزانه- دانشگاه اراک
613 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه- دانشگاه تبریز
707 یادگیری و کنترل حرکتی روزانه- دانشگاه ارومیه
986 رشدحرکتی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
1765 یادگیری و کنترل حرکتی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
13897 یادگیری و کنترل حرکتی پردیس- دانشگاه ارومیه
41 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
69 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
225 فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
333 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
211 تغذیه ورزش روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
557 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار
611 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
668 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
837 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
945 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
1139 تغذیه ورزش روزانه- دانشگاه صنعتی شاهرود
1258 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه- دانشگاه سمنان
1433 فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی روزانه- دانشگاه سمنان
1769 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض نوبت دوم- دانشگاه قم
10148 تغذیه ورزش غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
91 مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه- دانشگاه تهران
330 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
457 مدیریت بازاریابی در ورزش روزانه- دانشگاه مازندران - بابلسر
539 مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه- دانشگاه تبریز
620 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه- دانشگاه گیلان - رشت
887 مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی روزانه- دانشگاه رازی - کرمانشاه
931 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی روزانه- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
1220 مدیریت رویدادهای ورزشی نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
1485 مدیریت اماکن و تاسیسات ورزشی نوبت دوم- دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل
3750 مدیریت اوقات فراغت ورزش های تفریحی پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
11305 مدیریت رویدادهای ورزشی پردیس- دانشگاه تبریز

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی 96 را مشاهده می کنید. 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
91 رشدحرکتی روزانه-دانشگاه تهران
113 یادگیری وکنترل حرکتی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
164 یادگیری وکنترل حرکتی روزانه-دانشگاه اصفهان
186 رشدحرکتی روزانه-دانشگاه شیراز
234 یادگیری وکنترل حرکتی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
253 یادگیری وکنترل حرکتی روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
269 رشدحرکتی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
278 رشدحرکتی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
328 اموزش تربیت بدنی روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
6245 یادگیری وکنترل حرکتی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
6468 رشدحرکتی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
17 فیزیولوژی کاربردی روزانه-دانشگاه تهران
479 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض روزانه-دانشگاه الزهرا/س /-تهران
1150 فیزیولوژی ورزشی کاربردی نوبت دوم-دانشگاه شهیدمدنی اذربایجان -تبریز
1230 فیزیولوژی ورزشی کاربردی روزانه-دانشگاه اراک
1449 فیزیولوژی فعالیت ورزشی بالینی نوبت دوم-دانشگاه ارومیه
3642 فیزیولوژی ورزشی کاربردی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
7655 فیزیولوژی فعالیت ورزشی محض پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
11491 فیزیولوژی ورزشی کاربردی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی سناباد-گلبهار
150 بیومکانیک ورزشی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
286 بیومکانیک ورزشی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
812 بیومکانیک ورزشی نوبت دوم-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
1158 بیومکانیک ورزشی نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
55 امدادگرورزشی نوبت دوم-دانشگاه تهران
82 حرکات اصلاحی روزانه-دانشگاه اصفهان
127 امدادگرورزشی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
166 حرکات اصلاحی نوبت دوم-دانشگاه بوعلی سینا-همدان
217 امدادگرورزشی روزانه-دانشگاه شهیدباهنر-کرمان
242 حرکات اصلاحی روزانه-دانشگاه شهرکرد
303 حرکات اصلاحی نوبت دوم-دانشگاه اراک
315 حرکات اصلاحی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
320 امدادگرورزشی روزانه-دانشگاه اراک
849 حرکات اصلاحی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
1724 حرکات اصلاحی مجازی-دانشگاه تهران
3668 امدادگرورزشی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
4150 امدادگرورزشی پردیس خودگردان-دانشگاه خوارزمی -تهران
4280 امدادگرورزشی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
448 مدیریت رویدادهای ورزشی روزانه-دانشگاه تبریز
463 مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
857 مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی نوبت دوم-دانشگاه تربیت دبیرشهیدرجایی -تهران
1002 مدیریت راهبردی درسازمان های ورزشی نوبت دوم-دانشگاه جهرم
1222 مدیریت بازاریابی درورزش نوبت دوم-دانشگاه محقق اردبیلی -اردبیل
2798 مدیریت رسانه های ورزشی پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان البرز-مرکزکرج
2984 مدیریت بازاریابی درورزش پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -واحدری
7001 مدیریت اماکن وتاسیسات ورزشی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
14993 مدیریت بازاریابی درورزش غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی