برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد حقوق کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1401 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
18 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
26 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه شیراز
84 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
231 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
491 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
926 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2459 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
6551 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
7861 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان
9042 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت
9609 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه
12447 حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
18435 حقوق خصوصی - حقوق خصوصی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
18875 حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
22836 حقوق خصوصی - حقوق مالی - اقتصادی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
29232 حقوق خصوصی - حقوق ثبت اسناد و املاک غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
4 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه تهران
31 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
38 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
47 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه خوارزمی
1113 حقوق بین الملل پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1253 حقوق بین الملل مجازی دولتی - دانشگاه قم
2785 حقوق بین الملل پیام نور - دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین
7998 حقوق بین الملل غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
9878 حقوق بین الملل مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
13830 حقوق بین الملل غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
94 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
286 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه ارومیه
357 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
639 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد
783 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس - دانشگاه شیراز
808 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1148 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی دولتی - دانشگاه قم
1252 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1951 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3209 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
3235 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
3802 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5385 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
5838 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
6604 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
6885 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
14763 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
14883 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
29585 حقوق جزا و جرم شناسی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
9 حقوق عمومی روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
30 حقوق عمومی نوبت دوم - دانشگاه تهران
49 حقوق عمومی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
52 حقوق عمومی روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
53 حقوق عمومی روزانه - دانشگاه تبریز
55 حقوق عمومی روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1418 حقوق عمومی مجازی دولتی - دانشگاه قم
1642 حقوق عمومی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
1660 حقوق عمومی مجازی دولتی - دانشگاه قم
3462 حقوق عمومی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
5413 حقوق عمومی مجازی دولتی - دانشگاه قم
7311 حقوق عمومی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران
13356 حقوق عمومی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
38 حقوق بشر روزانه - دانشگاه تهران
148 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکری روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
384 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
3165 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق تجارت الکترونیکی غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
32581 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک - حقوق مالکیت فکری غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
301 حقوق محیط زیست روزانه - دانشگاه مازندران - بابلسر
15 حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
16 حقوق تجارت بین الملل - حقوق انرژی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
56 حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گاز روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
164 حقوق تجارت بین الملل - حقوق نفت و گاز پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
425 حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل مجازی دولتی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
981 حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
29951 حقوق تجارت بین الملل - حقوق تجارت بین الملل غیر انتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی بین المللی چابهار
7 حقوق تجاری - حقوق تجاری اقتصادی بین المللی روزانه - دانشگاه تهران
149 حقوق تجاری - حقوق شرکت های تجاری روزانه - دانشگاه شهرکرد

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 1400 را مشاهده می کنید.نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 1400

رتبه نام گرایش - زیرگرایش محل قبولی
29 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
66 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه تبریز
695 حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادی پردیس خودگردان - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
990 حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادی پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
1061 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1080 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1646 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1693 حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاک مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2637 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5239 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد
5486 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
5705 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان
6011 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
6076 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8842 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین
9605 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی مجازی غیر انتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
9804 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت
9959 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
10388 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند
10598 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان پویا – اصفهان
11698 حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاک غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد
11729 حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
12003 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
13405 حقوق خصوصی  - حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین
17265 حقوق خصوصی  - حقوق مالی - اقتصادی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز
18755 حقوق خصوصی  - حقوق اقتصادی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
21726 حقوق خصوصی  - حقوق ثبت اسناد و املاک غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
23361 حقوق خصوصی  - حقوق مالی - اقتصادی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین
6 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
10 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
25 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
26 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل نوبت دوم - دانشگاه تهران
43 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه خوارزمی
49 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه خوارزمی
110 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
311 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل پردیس خودگردان - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
421 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل پردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
2207 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل مجازی - دانشگاه شیراز
2448 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل مجازی - دانشگاه قم
2710 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل مجازی - دانشگاه شیراز
3386 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل پیام نور - دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه
11102 حقوق بین الملل  - حقوق بین الملل غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی صفاهان - اصفهان
140 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
263 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم - دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین
281 حقوق جزا  - مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
341 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
502 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1344 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه گیلان - رشت
1436 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی مجازی - دانشگاه شیراز
3829 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
5514 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
5814 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
6295 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
8606 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
10022 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
40768 حقوق جزا  - حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
12 حقوق عمومی  - حقوق عمومی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
35 حقوق عمومی  - حقوق عمومی نوبت دوم - دانشگاه تهران
37 حقوق عمومی  - حقوق عمومی روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
80 حقوق عمومی  - حقوق عمومی روزانه - دانشگاه اصفهان
7626 حقوق عمومی  - حقوق عمومی مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
12766 حقوق عمومی  - حقوق عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
15287 حقوق عمومی  - حقوق عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
30353 حقوق عمومی  - حقوق عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان
29 حقوق بشر  - حقوق بشر روزانه - دانشگاه تهران
4086 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک  - حقوق تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
4282 مالکیت فکری و تجارت الکترونیک  - حقوق تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
319 حقوق محیط زیست  - حقوق محیط زیست نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
67 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق نفت و گاز روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
263 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
999 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین الملل مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1127 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین الملل مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1160 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
5296 حقوق تجارت بین الملل  - حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
76 حقوق خانواده  - حقوق خانواده غیرانتفاعی - دانشگاه غیر انتفاعی امام صادق (ع )
13496 حقوق خانواده  - حقوق خانواده غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
575 حقوق کیفری اطفال و نوجوان  - حقوق کیفری اطفال و نوجوان روزانه - دانشکده علوم انسانی و هنر حضرت معصومه(س) - قم

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 99 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 99 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
490 حقوق خصوصی روزانه - دانشگاه آیت اله حایری - میبد
558 سردفتری اسناد رسمی روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
993 حقوق اقتصادی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1425 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1449 حقوق خصوصی مجازی - دانشگاه قم
1455 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
1691 حقوق خصوصی پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین
1748 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
2306 حقوق مالی - اقتصادی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2377 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
2377 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
3045 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
3146 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین
5190 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
5388 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
7537 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
13958 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار
14115 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری
15237 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری
21722 حقوق خصوصی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
23249 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
15 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
26 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
34 حقوق بین الملل روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
569 حقوق بین الملل پردیس - دانشگاه شیراز
679 حقوق بین الملل پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
700 حقوق بین الملل مجازی - دانشگاه شیراز
1231 حقوق بین الملل پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت
1380 حقوق بین الملل پردیس - دانشگاه شیراز
1422 حقوق بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
5098 حقوق بین الملل غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین
249 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه کاشان
337 حقوق جزا و جرم شناسی شبانه - دانشگاه کردستان - سنندج
393 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه - دانشگاه دامغان
1457 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی - دانشگاه قم
2532 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
3113 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران
4149 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
6901 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
7420 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
8379 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک
9137 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری
14842 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
16873 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
21741 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی دانا - یاسوج
39 حقوق عمومی شبانه - دانشگاه تهران
79 حقوق دادرسی اداری روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
837 مدیریت نظارت و بازرسی روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
917 حقوق عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
2918 حقوق عمومی غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی عدالت
7010 حقوق عمومی غیرانتفاعی - موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
118 حقوق بشر شبانه - دانشگاه تهران
392 حقوق بشر پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
346 حقوق مالکیت فکری شبانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2923 حقوق مالکیت فکری مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
34 حقوق محیط زیست روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
6 حقوق تجارت بین الملل روزانه - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
19 حقوق نفت و گاز روزانه - دانشگاه تهران
32 حقوق تجارت بین الملل روزانه - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
45 حقوق نفت و گاز روزانه - دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
52 حقوق نفت و گاز شبانه - دانشگاه تهران
338 حقوق تجارت بین الملل مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
378 حقوق تجارت بین الملل مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1165 حقوق تجارت بین الملل مجازی - دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
1301 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
2185 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
11642 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
18244 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی - دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
2186 حقوق خانواده غیرانتفاعی - دانشکده غیرانتفاعی رفاه - تهران
48 حقوق شرکتهای تجاری روزانه - دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری
146 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی پردیس - دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 98 را مشاهده می کنید. اطلاعات رتبه و محل قبولی به شما در پیش بینی دقیق ترین تخمین رتبه ارشد حقوق کمک خواهد کرد.
 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 98

رتبه  نام زیرگرایش  محل قبولی 
21 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
41 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
64 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
99 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
111 حقوق خصوصی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
173 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه
202 حقوق خصوصی گرایش حمل و نقل تجاری نوبت دوم دانشگاه تهران
289 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه گیلان - رشت
358 حقوق خصوصی روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
620 حقوق خصوصی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
905 حقوق خصوصی پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
1519 حقوق خصوصی پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام
1819 حقوق خصوصی پردیس خودگردان دانشگاه شیراز
2169 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
4900 حقوق خصوصی مجازی دانشگاه قم
6764 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل
9024 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10822 حقوق خصوصی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
13141 حقوق خصوصی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران
12 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه تهران
44 حقوق بین الملل نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
78 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143 حقوق بین الملل روزانه دانشگاه شیراز
223 حقوق بین الملل نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
563 حقوق بین الملل پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب
1078 حقوق بین الملل پردیس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر
1449 حقوق بین الملل پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت
1886 حقوق بین الملل غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
24 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
50 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
83 حقوق کیفری اطفال و نوجوان روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
223 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه کاشان
287 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه دانشگاه دامغان
401 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد
793 حقوق جزا و جرم شناسی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد
969 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1476 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2377 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت
8415 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران
10230 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
22 حقوق عمومی روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
50 حقوق عمومی روزانه دانشگاه تبریز
64 حقوق عمومی نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
113 حقوق عمومی روزانه دانشگاه قم
163 حقوق عمومی نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر
209 حقوق عمومی روزانه دانشگاه قم
374 حقوق عمومی گرایش دادرسی اداری پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1119 حقوق عمومی غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران
5921 حقوق عمومی غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه
16 حقوق بشر روزانه دانشگاه تهران
52 حقوق بشر نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران
213 حقوق بشر روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
4384 حقوق بشر غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
71 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم دانشگاه تهران
131 حقوق مالکیت فکری روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
2372 حقوق مالکیت فکری پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
147 حقوق محیط زیست روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر
14 حقوق تجارت بین الملل روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
42 حقوق تجارت بین الملل روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
126 حقوق تجارت بین الملل گرایش نفت و گاز نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
877 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
163 حقوق خانواده نوبت دوم دانشگاه ارومیه
437 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی پردیس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 97 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
119 حقوق ارتباطات نوبت دوم- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
85 حقوق بشر نوبت دوم- دانشگاه تهران
115 حقوق بشر روزانه- دانشگاه علامه طباطبایی - تهران
3674 حقوق بشر غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
18 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تهران
93 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
152 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
317 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه شیراز
449 حقوق بین الملل روزانه- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
814 حقوق بین الملل نوبت دوم- دانشگاه قم
1152 حقوق بین الملل پردیس- دانشگاه مازندران - بابلسر
1914 حقوق بین الملل پیام نور- دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول
2838 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم
3260 حقوق بین الملل پیام نور- دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار
6148 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر
13658 حقوق بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه
37 حقوق نفت و گاز روزانه- دانشگاه تهران
49 حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
143 حقوق تجارت بین الملل پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1011 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران
10037 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس
19676 حقوق تجارت بین الملل غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی چابهار
12 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی نوبت دوم- دانشگاه تهران
173 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی پردیس- دانشگاه تهران پردیس البرز کرج
19 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
57 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
83 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
126 حقوق جزا و جرم شناسی روزانه- دانشگاه اصفهان
155 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه تبریز
232 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه بوعلی سینا - همدان
302 حقوق جزا و جرم شناسی نوبت دوم- دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد
610 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1454 حقوق جزا و جرم شناسی پردیس- دانشگاه تبریز
2458 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان
3090 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران)
6682 حقوق جزا و جرم شناسی غیرانتفاعی- دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم)
13244 حقوق جزا و جرم شناسی مجازی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران
121 حقوق خانواده نوبت دوم- دانشگاه ارومیه
23 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
86 حقوق اقتصادی روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
144 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه فردوسی مشهد
201 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه اصفهان
240 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه فردوسی مشهد
290 حقوق خصوصی روزانه- دانشگاه شاهد - تهران
375 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه اصفهان
419 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه قم
524 حقوق خصوصی نوبت دوم- دانشگاه قم
2017 حقوق اقتصادی پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
3606 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد
8209 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور
9373 حقوق خصوصی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی - کاشان
11420 حقوق ثبت اسناد و املاک غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
31 حقوق عمومی نوبت دوم- دانشگاه تهران
88 حقوق عمومی روزانه- دانشگاه تبریز
194 حقوق عمومی روزانه- دانشگاه قم
237 حقوق دادرسی اداری روزانه- دانشگاه تبریز
305 حقوق عمومی نوبت دوم- دانشگاه قم
651 حقوق دادرسی اداری پیام نور- دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری
1571 حقوق عمومی مجازی دولتی- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
2483 حقوق عمومی پردیس- دانشگاه سمنان
6451 حقوق عمومی غیرانتفاعی- موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم
1409 حقوق محیط زیست پردیس- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
101 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه شهید بهشتی - تهران
203 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
297 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه تهران پردیس فارابی قم
775 حقوق مالکیت فکری روزانه- دانشگاه قم
2473 حقوق تجارت الکترونیکی غیرانتفاعی- دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران

 

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق 96 را مشاهده می کنید.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد حقوق سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
69 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه تهران
72 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
105 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه خوارزمی -تهران
108 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه تبریز
124 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شیراز
129 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شهرکرد
183 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه فردوسی مشهد
196 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
402 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه بین المللی امام خمینی /ره /-قزوین
437 حقوق خصوصی روزانه-دانشگاه قم
5157 حقوق خصوصی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
8172 حقوق خصوصی غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی علامه فیض کاشانی -کاشان
9756 حقوق ثبت اسنادواملاک غیر انتفاعی-موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر-قم
49 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تربیت مدرس
65 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
71 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
75 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
82 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه تهران
157 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه مازندران -بابلسر
218 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه شیراز
311 حقوق بین الملل روزانه-دانشگاه قم
375 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
398 حقوق بین الملل نوبت دوم-دانشگاه قم
738 حقوق بین الملل پیام نور-دانشگاه پیام نوراستان تهران -تهران جنوب
49 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه تهران
58 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
85 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
93 حقوق جزاوجرم شناسی نوبت دوم-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
894 حقوق جزاوجرم شناسی پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
1996 حقوق جزاوجرم شناسی غیر انتفاعی-دانشگاه غیرانتفاعی شهیداشرفی اصفهانی -اصفهان
4882 حقوق جزاوجرم شناسی پردیس خودگردان-دانشگاه قم
15 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
113 حقوق عمومی روزانه-دانشگاه تهران
287 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه شهیدچمران -اهواز
295 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه سمنان
303 حقوق عمومی نوبت دوم-دانشگاه مازندران -بابلسر
737 حقوق عمومی پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
1089 حقوق نفت وگاز پردیس خودگردان-دانشگاه تهران
83 حقوق بشر روزانه-دانشگاه تهران
94 حقوق بشر روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
115 حقوق بشر روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
207 حقوق مالکیت فکری روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
220 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
252 حقوق مالکیت فکری نوبت دوم-دانشگاه تربیت مدرس
264 حقوق مالکیت فکری روزانه-دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)
1497 حقوق محیطزیست پردیس خودگردان-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
11 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه شهیدبهشتی -تهران
25 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
39 حقوق تجارت بین الملل روزانه-دانشگاه تهران
58 حقوق تجارت بین الملل نوبت دوم-دانشگاه تهران
38 حقوق خانواده روزانه-دانشگاه علوم قضایی وخدمات اداری دادگستری
81 حقوق ارتباطات روزانه-دانشگاه علامه طباطبایی -تهران
6 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی روزانه-دانشگاه تهران
15 حقوق تجاری اقتصادی بین المللی نوبت دوم-دانشگاه تهران

 

مطالعه یک مطلب بسیار مهم: قبولی و برنامه ریزی در آزمون وکالت