برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1401 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هوافضا کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

 

داوطلبان گرامی می توانند از مطلب انتخاب رشته کنکور ارشد خود آموز انتخاب رشته ارشد را مطالعه کنند.

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 1401

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی
6 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
36 مهندسی هوافضا - جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
90 مهندسی هوافضا - مهندسی فضایی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
125 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل روزانه - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
132 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
257 مهندسی هوافضا - جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
269 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
273 مهندسی هوافضا - آئرودینامیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
281 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
298 مهندسی هوافضا - آئرودینامیک روزانه - دانشگاه تربیت مدرس
418 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
511 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم - دانشگاه اصفهان
544 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
565 مهندسی هوافضا - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
756 مهندسی هوافضا - جلو برندگی مجازی دولتی - دانشگاه تربیت مدرس
1214 مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترل پردیس - دانشگاه تربیت مدرس

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 1400

رتبه نام زیرگرایش محل قبولی
14 مهندسی هوا فضا  - جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
191 مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیک نوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
240 مهندسی هوا فضا  - مهندسی فناوری ماهواره روزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
273 مهندسی هوا فضا  - دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
323 مهندسی هوا فضا  - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
383 مهندسی هوا فضا  - جلو برندگی نوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
442 مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
478 مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیک نوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
786 مهندسی هوا فضا  - مهندسی فناوری ماهواره پردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
866 مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیک روزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
913 مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیک روزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1726 مهندسی هوا فضا  - سازه های هوایی روزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3321 مهندسی هوا فضا  - دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 99 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 99

رتبه نام زیر گرایش  محل قبولی 
22 جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
23 دینامیک پرواز و کنترل روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
29 جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
84 سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
95 مهندسی فضایی روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
109 آئرودینامیک روزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
168 جلو برندگی روزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
240 آئرودینامیک شبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
352 دینامیک پرواز و کنترل شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
527 سازه های هوایی روزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
558 دینامیک پرواز و کنترل شبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
593 آئرودینامیک روزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
759 دینامیک پرواز و کنترل پردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1045 جلو برندگی پردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1138 سازه های هوایی شبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 98 را مشاهده می کنید. 

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 98

رتبه  نام زیرگرایش نام دانشگاه
67 مهندسی فضایی روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
84 دینامیک پرواز و کنترل روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
135 آئرودینامیک روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
152 آئرودینامیک روزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
216 جلو برندگی روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
248 دینامیک پرواز و کنترل روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
330 سازه های هوایی روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
357 سازه های هوایی روزانه دانشگاه تربیت مدرس
381 مهندسی فضایی روزانه پژوهشگاه هوا فضا
467 آئرودینامیک روزانه دانشگاه شیراز
492 مهندسی فضایی نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
568 آئرودینامیک نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
788 سازه های هوایی نوبت دوم دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 97 را مشاهده می کنید.
 

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 97

رتبه نام زیر گرایش محل قبولی
110 دینامیک پرواز و کنترل روزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
175 جلو برندگی روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
234 آئرودینامیک روزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
291 دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
353 سازه های هوایی روزانه- دانشگاه تربیت مدرس
429 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
509 دینامیک پرواز و کنترل پردیس- دانشگاه تبریز
563 دینامیک پرواز و کنترل نوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
626 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
722 سوانح هوایی و صلاحیت های پروازی نوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
854 جلو برندگی روزانه- دانشگاه سمنان
950 سازه های هوایی نوبت دوم- دانشگاه سمنان
1140 جلو برندگی پردیس- دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 96 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 96

رتبه عنوان زیر شاخه و گرایش محل قبولی
43 جلوبرندگی روزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
246 جلوبرندگی روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
285 جلوبرندگی روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
290 ائرودینامیک روزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
306 ائرودینامیک روزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
348 دینامیک پروازوکنترل نوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
589 ائرودینامیک روزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
694 جلوبرندگی نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
718 ائرودینامیک نوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
986 جلوبرندگی پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
994 سازه های هوایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1019 ائرودینامیک پردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1093 سازه های هوایی نوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر