برای ورود به نرم افزار انتخاب رشته ارشد 3گام روی لینک زیر کلیک کنید.

https://final.3gaam.com/

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا

در جداول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1402 و سال های قبل از آن را می توانید مشاهده کنید. این اطلاعات می تواند به شما در مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد هوافضا کمک کند که تا حدودی بتوانید شانس قبولی خود را در کنکور ارشد بسنجید. 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1402

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1402 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 1402

رتبهنام گرایشمحل قبولی
209آئرودینامیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
209مهندسی هوا فضا-آیرو دینامیکآزاد - دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
462آئرودینامیکروزانه - دانشگاه شیراز
635آئرودینامیکپردیس خودگردان - دانشگاه شیراز
859جلو برندگیروزانه - دانشگاه سمنان
897سازه های هواییمجازی - دانشگاه تربیت مدرس

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1401

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1401 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 1401

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی
6مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
36مهندسی هوافضا - جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
75مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
90مهندسی هوافضا - مهندسی فضاییروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
125مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلروزانه - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
132مهندسی هوافضا - سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
220مهندسی هوافضا - سازه های هواییروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران
257مهندسی هوافضا - جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
269مهندسی هوافضا - سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
273مهندسی هوافضا - آئرودینامیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
281مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم - دانشگاه تهران - دانشکده علوم و فنون نوین
298مهندسی هوافضا - آئرودینامیکروزانه - دانشگاه تربیت مدرس
418مهندسی هوافضا - سازه های هواییپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
511مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم - دانشگاه اصفهان
544مهندسی هوافضا - سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر
565مهندسی هوافضا - سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
756مهندسی هوافضا - جلو برندگیمجازی دولتی - دانشگاه تربیت مدرس
1214مهندسی هوافضا - دینامیک پرواز و کنترلپردیس - دانشگاه تربیت مدرس

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1400

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 1400 را مشاهده می کنید.  نمونه رتبه ها و محل قبولی بر اساس کد ضریب و از رتبه بهتر به رتبه بدتر مرتب شده اند.

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 1400

رتبهنام زیرگرایشمحل قبولی
14مهندسی هوا فضا  - جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
191مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیکنوبت دوم - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
240مهندسی هوا فضا  - مهندسی فناوری ماهوارهروزانه - دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
273مهندسی هوا فضا  - دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
323مهندسی هوا فضا  - سازه های هواییروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
383مهندسی هوا فضا  - جلو برندگینوبت دوم - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
442مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیکنوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
478مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیکنوبت دوم - دانشگاه تربیت مدرس
786مهندسی هوا فضا  - مهندسی فناوری ماهوارهپردیس خودگردان - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
866مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیکروزانه - دانشگاه صنعتی شاهرود
913مهندسی هوا فضا  - آئرودینامیکروزانه - دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران
1726مهندسی هوا فضا  - سازه های هواییروزانه - دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران
3321مهندسی هوا فضا  - دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم - دانشگاه شهید بهشتی - تهران

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 99

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 99 را مشاهده می کنید. 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 99

رتبهنام زیر گرایش محل قبولی 
22جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
23دینامیک پرواز و کنترلروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
29جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی شریف - تهران
84سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
95مهندسی فضاییروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
109آئرودینامیکروزانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
168جلو برندگیروزانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
240آئرودینامیکشبانه - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
352دینامیک پرواز و کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
527سازه های هواییروزانه - دانشگاه صنعتی سهند - تبریز
558دینامیک پرواز و کنترلشبانه - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
593آئرودینامیکروزانه - دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان)
759دینامیک پرواز و کنترلپردیس - دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
1045جلو برندگیپردیس - دانشگاه شهید بهشتی - تهران
1138سازه های هواییشبانه - دانشگاه صنعتی شاهرود

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 98

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 98 را مشاهده می کنید. 

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 98

رتبه نام زیرگرایشنام دانشگاه
67مهندسی فضاییروزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران
84دینامیک پرواز و کنترلروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
135آئرودینامیکروزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
152آئرودینامیکروزانه دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
216جلو برندگیروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
248دینامیک پرواز و کنترلروزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران
330سازه های هواییروزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
357سازه های هواییروزانه دانشگاه تربیت مدرس
381مهندسی فضاییروزانه پژوهشگاه هوا فضا
467آئرودینامیکروزانه دانشگاه شیراز
492مهندسی فضایینوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
568آئرودینامیکنوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد
788سازه های هوایینوبت دوم دانشگاه تبریز

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 97

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 97 را مشاهده می کنید.
 

 

 

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 97

رتبهنام زیر گرایشمحل قبولی
110دینامیک پرواز و کنترلروزانه- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
175جلو برندگیروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
234آئرودینامیکروزانه- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
291دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم- دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران
353سازه های هواییروزانه- دانشگاه تربیت مدرس
429سازه های هوایینوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
509دینامیک پرواز و کنترلپردیس- دانشگاه تبریز
563دینامیک پرواز و کنترلنوبت دوم- دانشگاه تهران-دانشکده علوم و فنون نوین
626سازه های هوایینوبت دوم- دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران
722سوانح هوایی و صلاحیت های پروازینوبت دوم- دانشگاه علوم و فنون هوایی (شهید ستاری)
854جلو برندگیروزانه- دانشگاه سمنان
950سازه های هوایینوبت دوم- دانشگاه سمنان
1140جلو برندگیپردیس- دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 96

در جدول زیر نمونه رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد هوافضا 96 را مشاهده می کنید .

 

برخی از رتبه ها و محل قبولی کارشناسی ارشد مهندسی هوافضا سال 96

رتبهعنوان زیر شاخه و گرایشمحل قبولی
43جلوبرندگیروزانه-دانشگاه صنعتی شریف -تهران
246جلوبرندگیروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
285جلوبرندگیروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
290ائرودینامیکروزانه-دانشگاه علم وصنعت ایران -تهران
306ائرودینامیکروزانه-دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی -تهران
348دینامیک پروازوکنترلنوبت دوم-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
589ائرودینامیکروزانه-دانشگاه صنعتی مالک اشتر
694جلوبرندگینوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
718ائرودینامیکنوبت دوم-دانشگاه فردوسی مشهد
986جلوبرندگیپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
994سازه های هوایینوبت دوم-دانشگاه صنعتی شاهرود
1019ائرودینامیکپردیس خودگردان-دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران
1093سازه های هوایینوبت دوم-دانشگاه صنعتی مالک اشتر