بودجه بندی و تعداد سوالات کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

در اینجا بودجه بندی فصل به فصل دروس مرتبط با ارشد مدیریت کسب و کار یا MBA را قرار داده ایم تا شما بتوانید با دید بازتری تصمیم به مطالعه و برنامه ریزی کنید. در ضمن می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بودجه بندی و نحوه مطالعه دروس رشته مدیریت کسب و کار مطالب زیر را در سایت 3گام مطالعه کنید:

بودجه بندی، تعداد سوالات و تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مدیریت کسب و کار (mba)

راهنمای مطالعه کنکور ارشد مدیریت کسب و کار (MBA)

 

جدول عناوین و سرفصل های درس ریاضی عمومی (1) در کارشناسی ارشد مدیریت MBA

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

تابع

2

0

0

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

 

یا فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

حد و پیوستگی

2

2

2

مشتق و کاربرد مشتق

5

6

2

انتگرال و کاربرد آن

4

3

8

انتگرال

مشتق انتگرال

1

0

1

حد بالا و پایین انتگرال

0

0

1

انتگرال توابع مثلثاتی

0

0

1

تغییر متغیر و جزء به جزء

1

1

0

روش های ویژه

0

1

0

انتگرال ناسره و همگرایی و واگرایی انتگرال

0

0

3

محاسبه انتگرال مجهول بر حسب معلوم

0

0

1

کاربرد

1

1

1

مختصات قطبی

1

2

0

اعداد مختلط

1

0

2

دنباله و سری

2

4

2

خارج از سرفصل ها

0

1

0

 
 

 

جدول عناوین و سرفصل های درس ریاضی عمومی (2) در کارشناسی ارشد مدیریت MBA

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

ماتریس و جبر خطی

0

1

0

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

 

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

هندسه تحلیلی

0

1

0

توابع چند متغیره

7

5

5

توابع چند متغیره

حد و پیوستگی

1

1

1

مشتق جزئی و ضمنی

3

1

3

قضیه اویلر

0

1

0

به دست آوردن نقاط بحرانی توابع دو متغیره

1

0

1

به دست آوردن ماکزیمم و مینیمم توابع مقید با استفاده از ضرایب لاگرانژ

0

1

0

گرادیان، کرل، دیورژانس و مشتق سویی

2

1

0

رویه ها، خم ها و توابع برداری

2

1

0

انتگرال توابع چند متغیره

2

0

2

میدان های برداری و انتگرال گیری روی مسیر ها و سطوح

2

4

7

مباحث خارج از سرفصل های تعیین شده

0

0

0

 
 

 

 

جدول عناوین سرفصل های درس هوش و استعداد تحصیلی - GMAT در کارشناسی ارشد MBA

عنوان سرفصلها

90

91

92

93

94

95

96

حل مسئله

کل سوالات

10

10

10

 

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

 

 

 

 

 

 

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

هوش و بازی با اعداد

0

2

3

تشکیل معادله

3

2

3

حساب

1

0

0

جبر

0

0

0

ترکیبات و احتمال

1

0

0

درصد و سرعت

2

4

3

نظریه اعداد

0

1

0

هندسه

3

1

1

متفرقه

0

0

0

استدلال منطقی

کل سوالات

10

10

10

گزاره های منطقی

0

0

0

استدلال استنتاجی

0

0

0

استدلال استقرایی

0

0

0

استدلال تمثیلی

0

0

0

تضعیف استدلال

0

2

1

تقویت استدلال

1

2

1

مفروض پنهان

2

2

3

نتیجه گیری و تعیین موضوع از متن

4

2

5

تناقض در متن

1

2

0

استلال های مشابه هم

2

0

0

هدف بیان جملات و متن

0

0

0

کفایت داده

کل سوالات

10

10

10

هوش و بازی با اعداد

0

0

1

تشکیل معادله

1

4

2

حساب

1

0

0

جبر

1

2

0

ترکیبات و احتمال

0

2

0

درصد و سرعت

2

0

3

نظریه اعداد

2

1

1

هندسه

3

1

3

متفرقه

0

0

0

درک مطلب

5

5

5

تصحیح جمله

5

5

5

 

جدول عناوین سرفصل های درس زبان تخصصی MBA در کارشناسی ارشد MBA

Title

 

90

91

92

93

94

95

96

structure

35

35

35

خرید فایل کامل از طریق لینک زیر

 

 

 

 

 

 

فقط مخصوص داوطلبان دارای طرحهای مشاوره و برنامه ریزی 3گام

برای ثبت نام و ورود به پنل هوشمند مشاوره و برنامه ریزی 3گام در ارشد MBA بر روی لینک زیر ثبت نام کنید.

 

vocabulary

 

25

25

25

 Books of Vocabulary

504 essential words for toefl

33

35

34

400 Must-Have Words for the TOEFL

30

28

25

Essential Words For The TOEFL

30

32

34

Barron’s 1100 words

29

31

29

3500 essential words for the GRE

95

94

95

cloze passage

15

15

15

reading comprehension

25

25

25

Parts of Reading

understanding facts and details

19

12

7

identifying negative facts

1

1

3

locating referents

0

0

1

understanding vocabulary in context

2

2

1

making interferences

1

8

8

determining purpose

2

2

5

recognizing paraphrases

0

0

0