در جدول زیر می توانید اطلاعات مورد نیاز در مورد دروس و ضرایب آنها در گرایش های مختلف رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل را بشناسید. همچنین برای دسترسی داوطلبان به اطلاعات کامل و جامع درباره رشته علوم سیاسی و روابط بین الملل و کنکور ارشد آن مطالب زیر هم در سایت 3گام قرار گرفته اند. 

ظرفیت دانشگاه های کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

بازار کار کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل

نمونه کارنامه، رتبه ها، درصدها و قبولی های ارشد علوم سیاسی 

 

دروس گرایش های ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل بر اساس اطلاعات دفترچه ثبت نام

عنوان درس/عنوان گرایش علوم سیاسی روابط بین الملل مطالعات منطقه ای اندیشه سیاسی در اسلام دیپلماسی و سازمانهای بین المللی
زبان عمومی و تخصصی 1 1 2 1 2
مبانی علم سیاست 2 0 0 2 1
جامعه شناسی سیاسی 1 0 0 1 0
اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی 0 2 1 0 2
اندیشه های سیاسی (غرب و اسلام) 1 1 0 2 0
تحولات سیاسی اجتماعی ایران 1 0 0 1 0
جهان سوم و مسائل آن 1 1 0 1 0
نظامهای سیاسی تطبیقی 1 0 1 0 0
حقوق بین الملل عمومی 0 1 0 1 2
سازمانهای بین المللی 0 1 1 1 2
تاریخ روابط بین الملل 0 1 0 1 2
تاریخ سیاست خارجی ایران از صفویه تا به امروز 0 0 0 0 2
روش پژوهش 0 0 1 0 0
سیاست و حکومت منطقه مرتبط 0 0 2 0 0

 

گرایش روابط بین الملل در علوم سیاسی به دو گرایش روابط بین الملل و دیپلماسی کنترل تسلیحات تفکیک می شود.