ظرفیت دانشگاه های دارای رشته فیزیک 99

ظرفیت دانشگاه های دارای رشته فیزیک کل کشور در سال 99 را در این مطلب مشاهده می کنید. این ظرفیت ها شامل دانشگاه های دولتی، غیر انتفاعی، پیام نور، پردیس، آزاد و دیگر دوره ها در رشته فیزیک می باشد. اطلاع از این ظرفیت ها به شما کمک می کند تا حدود آخرین رتبه های قبولی رشته فیزیک هر دانشگاه را تخمین بزنید. 

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده رشته فیزیک 99 - به تفکیک دانشگاه

نوع دوره نام دانشگاه جنسیت پذیرش ظرفیت
روزانه دانشگاه ارومیه زن / مرد 55
روزانه دانشگاه اصفهان زن / مرد 45
نوبت دوم دانشگاه اصفهان زن / مرد 10
روزانه دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 32
نوبت دوم دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) زن 15
روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان زن / مرد 50
روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین زن / مرد 30
روزانه دانشگاه تبریز زن / مرد 36
نوبت دوم دانشگاه تبریز زن / مرد 24
روزانه دانشگاه تهران زن / مرد 35
روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) زن / مرد 40
روزانه دانشگاه زنجان زن / مرد 80
روزانه دانشگاه شاهد - تهران زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شهرکرد زن / مرد 30
نوبت دوم دانشگاه شهرکرد زن / مرد 5
روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 35
نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان زن / مرد 20
روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران زن / مرد 40
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 35
روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه شیراز زن / مرد 50
روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان زن / مرد 5
روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران زن / مرد 40
روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 50
نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران زن / مرد 15
روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز زن / مرد 38
روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 50
پردیس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران زن / مرد 7
روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 32
نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران زن / مرد 6
روزانه دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد زن / مرد 10
روزانه دانشگاه قم زن 60
روزانه دانشگاه قم مرد 60
نوبت دوم دانشگاه قم زن 30
نوبت دوم دانشگاه قم مرد 30
روزانه دانشگاه گیلان - رشت زن / مرد 90
روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر زن / مرد 90
روزانه دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 40
نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندرعباس زن / مرد 5
روزانه دانشگاه کاشان زن / مرد 83
نوبت دوم دانشگاه کاشان زن / مرد 28
روزانه دانشگاه یزد زن / مرد 60
روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز زن / مرد 2

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده دکترای پیوسته فیزیک

ظرفیت پذیرش و دانشگاه پذیرنده دکترای پیوسته فیزیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده دکترای پیوسته فیزیک در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ رشته روزانه
مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان 20

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته فیزیک (بدون گرایش)

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته فیزیک (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده رشته فیزیک (بدون گرایش) در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد 60 10 70
دانشگاه اراک 80 30 110
دانشگاه الزهرا (س) – تهران (ویژه خواهران) 70 0 70
دانشگاه بیرجند 60 0 60
دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین 35 0 35
دانشگاه تبریز 30 20 50
دانشگاه تفرش 60 0 60
دانشگاه تهران 50 0 50
دانشگاه جهرم 35 0 35
دانشگاه خلیج فارس - بوشهر 50 0 50
دانشگاه دامغان 60 60 120
دانشگاه زابل 35 0 35
دانشگاه زنجان  45 0 45
دانشگاه سلمان فارسی - کازرون 30 5 35
دانشگاه شاهرود  70 20 90
دانشگاه شهید باهنر - کرمان 85 0 85
دانشگاه شهید چمران - اهواز 33 0 33
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز 50 0 50
دانشگاه صنعتی اصفهان 45 0 45
دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران 40 0 40
دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول 45 0 45
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران 35 0 35
دانشگاه صنعتی شریف - تهران 40 0 40
دانشگاه صنعتی قم 30 0 30
دانشگاه صنعتی کرمانشاه 45 0 45
دانشگاه فردوسی مشهد 40 10 50
دانشگاه فسا 15 10 25
دانشگاه کاشان 21 4 25
دانشگاه کردستان - سنندج 45 0 45
دانشگاه کوثر – بجنورد (ویژه خواهران) 45 0 45
دانشگاه گلستان - گرگان 30 10 40
دانشگاه لرستان - خرم آباد 30 0 30
دانشگاه نیشابور 35 25 60
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 20 60
مرکز آموزش عالی استهبان 40 0 40
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 1559 224  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک اتمی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک اتمی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک اتمی در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 50
دانشگاه اصفهان 20 0 20
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 30 15 45
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 35
دانشگاه رازی - کرمانشاه 30 0 30
دانشگاه سمنان  30 10 40
دانشگاه شهرکرد  39 1 40
دانشگاه شهید بهشتی - تهران 30 0 30
دانشگاه شیراز 40 0 40
دانشگاه علم و صنعت ایران - تهران 25 0 25
دانشگاه قم 30 0 30
دانشگاه گیلان - رشت 35 0 35
دانشگاه مازندران - بابلسر 25 25 50
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 45
دانشگاه ولی عصر (عج) – رفسنجان 40 40 80
دانشگاه یزد 35 0 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 524 106  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک حالت جامد

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک حالت جامد در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک حالت جامد در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 0 50
دانشگاه اصفهان 20 0 0 20
دانشگاه ایلام 25 0 0 25
دانشگاه بوعلی سینا - همدان 30 15 0 45
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 45 25 0 70
دانشگاه خوارزمی - تهران (محل تحصیل واحد کرج) 35 0 0 35
دانشگاه دامغان 60 0 0 60
دانشگاه رازی - کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه زنجان  45 5 0 50
دانشگاه سمنان  30 10 0 40
دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان 30 15 0 45
دانشگاه شاهد - تهران 30 0 0 30
دانشگاه قم 30 0 0 30
دانشگاه کاشان 21 4 0 25
دانشگاه گیلان - رشت 40 0 0 40
دانشگاه مازندران - بابلسر 30 20 0 50
دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل 30 15 0 45
دانشگاه ملایر 60 60 0 120
دانشگاه یاسوج 60 5 0 65
دانشگاه یزد 35 0 0 35
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 736 174 50  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک نظری

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک نظری در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک نظری در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 50
دانشگاه تبریز 27 18 45
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های آزاد) 0 15 15
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی – تهران (رشته های دارای تعهد به آموزش و پرورش) 17 0 17
دانشگاه کاشان 21 4 25
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 115 37  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هسته ای

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هسته ای در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هسته ای در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم پیام نور مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه ارومیه 50 0 0 50
دانشگاه بجنورد 45 0 0 45
دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار 45 25 0 70
دانشگاه دامغان 60 60 0 120
دانشگاه رازی - کرمانشاه 30 0 0 30
دانشگاه سمنان  35 15 0 50
دانشگاه کاشان 21 4 0 25
دانشگاه گیلان - رشت 35 0 0 35
دانشگاه مازندران - بابلسر 30 20 0 50
دانشگاه یزد 30 0 0 30
مرکز آموزش عالی اقلید 40 0 0 40
دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق 0 0 50 50
دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز 0 0 50 50
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 421 124 100  

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هواشناسی

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هواشناسی در آزمون سراسری ریاضی و فنی رو می تونید به تفکیک نوبت پذیرش بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94 تو جدول زیر ببینید:

ظرفیت پذیرش و دانشگاههای پذیرنده فیزیک هواشناسی در آزمون سراسری ریاضی و فنی بر اساس دفترچه انتخاب رشته 94
دانشگاه/ نوبت پذیرش روزانه نوبت دوم مجموع ظرفیت در دانشگاه
دانشگاه رازی - کرمانشاه 30 0 30
دانشگاه هرمزگان - بندرعباس 22 8 30
دانشگاه یزد 35 0 35
مجموع ظرفیت پذیرش در هر نوبت 87 8