مشخصات دوره آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته آمار زیستی

در معرفی کارشناسی ارشد آمار زیستی، بخش چارت دروس و سر فصل ها از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطلب به بررسی دروس آموزشی کارشناسی ارشد آمار زیستی می پردازیم.

 1- نام دوره:

کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی (Ms of Biostatistics)

2- طول دوره تحصیلی:

مطابق آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب شورای عالی برنامه ‌ریزی می باشد.

3- نام دروس و تعداد واحدهای درسی:

تعداد کل واحدهای این دوره 32 واحد شامل 20 واحد دروس اختصاصی اجباری (core)، 6 واحد دروس اختصاصی اختیاری (noncore) و 6 واحد پایان نامه می ‌باشد. دانشجو می ‌بایست از میان 18 واحد اختیاری 6 واحد را انتخاب کند. دانشجو موظف است علاوه بر گذراندن واحدهای دوره با تشخیص گروه آموزشی و تائید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را نیز بگذراند.

دروس اختصاصی اجباری (core)                               20 واحد

دروس اختصاصی اختیاری (noncore)                        6 واحد

پایان نامه                                                           6 واحد

جمع                                                                  32 واحد

 

 

الف) دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد آمار زیستی*

 

جدول دروس کمبود یا جبرانی کارشناسی ارشد آمار زیستی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

نظری

عملی

جمع

01

روشهای آمار زیستی (1)

3

51

-

51

02

کلیات پزشکی

2

34

-

34

03

اصول و روشهای اپیدمیولوژی

3

51

-

51

04

** سیستم‌های اطلاع رسانی پزشکی

1

9

17

26

جمع

 

9

 

 

 

 * دانشجو موظف است با تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، تمامی یا تعدادی از دروس کمبود یا جبرانی (جدول الف) را بگذراند.

** گذراندن این درس برای کلیه دانشجویان به عنوان درس کمبود یا جبرانی الزامی است.

 

 

ب) دروس اختصاصی اجباری (core) کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی

 دانشجو موظف است یکی از دو درس فوق را انتخاب نماید.

 

جدول دروس اختصاصی اجباری کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

05

استنباط آمار زیستی

3

51

-

51

-

06

روشهای آمار زیستی (2)

3

51

-

51

01

07

روشهای آمار زیستی (3)

3

51

-

51

06

08

تحلیل داده‌های بقاء در تحقیقات پزشکی

3

51

-

51

01 و 05

09

طرح و تحلیل کارآزمائی بالینی

3

51

-

51

06

10

تحلیل چند متغیره کاربردی

3

51

-

51

06

11

سمینار

2

34

-

34

-

12

پایان نامه

6

-

-

-

-

جمع

 

26

-

-

-

-

 

 

 ج) دروس اختصاصی اختیاری (Non core) کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی

 

جدول دروس اختصاصی اختیاری کارشناسی ارشد ناپیوسته آمار زیستی

کد درس

نام درس

تعداد واحد

ساعت

پیش نیاز

نظری

عملی

جمع

13

اصول جمعیت شناسی پزشکی

3

51

-

51

-

14

روشهای آماری در اپیدمیولوژی

3

51

-

51

01 و 03

15

تحلیل داده‌های طبقه بندی شده

3

51

-

51

01 و 06

16

روشهای نمونه گیری

3

51

-

51

01 و 06

17

شبیه سازی آماری

3

51

-

51

01 و 06

18

آمار ناپارامتری

3

51

-

51

01 و 06

 

جمع

18

306

-

306

-

 

تبصره: دانشجویان ملزم به گذراندن 6 واحد از دروس فوق با هماهنگی گروه آموزشی مربوطه می ‌باشند.

درس ‌های اصلی ارشد آمار زیستی معمولاً استنباط آماری، روش های آمار زیستی 2، روش های آمار زیستی 3، تحلیل داده های بقا در تحقیقات پزشکی، طرح و تحلیل کارآزمایی بالینی و تحلیل چند متغیره است که هریک 3 واحد درسی می باشند.

درس ‌های اختیاری اصول جمعیت شناسی پزشکی، روش های آماری دراپیدمیولوژی، تحلیل داده های طبقه بندی شده، شبیه سازی آماری، روش های نمونه گیری و آمار ناپارامتری می باشند که هر دانشگاهی به دلخواه خود تعدادی را ارائه می دهد.

    

اولویت بندی دانشگاه ها

 شهید بهشتی، تهران، تربیت مدرس، شیراز، همدان، اصفهان، ایران، مشهد، علوم بهزیستی و بعد از آن هم شهرستان ‌ها...