ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی به تفکیک دانشگاه 1400

با دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت می توانید ظرفیت پذیرش ارشد رشته ایمنی شناسی را به تفکیک دانشگاه ها، نوع دوره و... مشاهده کنید. برای سهولت دسترسی داوطلبان به این اطلاعات، ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرنده کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی (ایمونولوژی) 1400 در اینجا آمده است.  در این ظرفیت ها به اطلاعاتی چون دوره روزانه، نام دانشگاه ها و شهریه پردازها اشاره شده است. علاوه بر به دست آوردن اطلاعات ظرفیت پذیرش، داوطلبان نیاز دارند چارت دروس و سایر ابعاد آموزشی این رشته را هم بشناسند تا با شناخت بیشتر بتوانند تصمیم گیری کنند لذا مطالعه مطلب دروس دوره کارشناسی ارشد رشته ایمونولوژی را به داوطلبان پیشنهاد می کنیم.

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه های دولتی 1400

مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره عادی کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه های دولتی 51 نفر و مجموع ظرفیت پذیرش برای دوره شهریه پرداز این رشته 0 نفر می باشد. ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه های دولتی 1400 را در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد ایمونولوژی دانشگاه های دولتی 1400

دانشگاه

عادی (روزانه)

بین الملل (شهریه پرداز)

اراک

3

0

اهواز

3

0

بابل

3

0

بیرجند 

3

0

تبریز

3

0

تهران

3

0

سمنان

3

0

شاهد

3

0

شهید بهشتی

3

0

کردستان

3

0

کرمان

3

0

کرمانشاه

3

0

لرستان

3

0

مازندران

3

0

مشهد

3

0

همدان

3

0

یزد

3

0

108

51

0

 

 

ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرتده کارشناسی ارشد رشته ایمنی شناسی پزشکی در سال 97

جمع کل

بین الملل (شهریه پرداز)

روزانه

دانشگاه

6

3

3

یزد

6

3

3

همدان

6

3

3

مشهد

4

2

2

مازندران

3

1

2

لرستان

4

2

2

کرمانشاه

5

2

3

کرمان

5

2

3

کردستان

7

2

5

شیراز

7

3

4

شهید بهشتی

3

1

2

شهر کرد

4

2

2

دانشگاه شاهد

4

1

3

سمنان

4

1

3

رفسنجان

8

3

5

تربیت مدرس

6

3

3

بیرجند

5

2

3

بابل

7

2

5

ایران

5

2

3

اهواز

5

2

3

اصفهان

4

1

3

اراک

108

43

65

جمع کل