علوم تربیتی

 

 

کنکور سراسری برای کد رشته علوم تربیتی1در نوبت بعد از ظهر انجام می­ شود. دقت داشته باشید که شما فارغ از گرایش انتخابی‏تان امکان پاسخ دهی به سؤالات تمامی گرایش ‏های مجموعه علوم تربیتی1را دارید.

در این نوبت ابتدا دفترچه شماره1 به داوطلب داده می­ شود که شامل دروس زبان عمومی و تخصصی، آمار و روش تحقیق، روانشناسی تربیتی، فنون تدریس، اصول و فلسفه تعلیم و تربیت، مدیریت آموزشی و تکنولوژی آموزشی می باشد و پس از اتمام زمان پاسخگویی، این دفترچه جمع آوری شده و دفترچه شماره2 پخش می­ شود که شامل دروس سنجش و اندازه گیری، مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی، نظارت و راهنمایی و تعلیم و تربیت اسلامی می باشد.

ترتیب تحویل دفترچه ­ها و زمان پاسخگویی هر یک در جدول زیر آمده است.

بعد از برگزاری کنکور ارشد رشته علوم تربیتی داوطلبان به کسب رتبه و پذیرفته شدن در ظرفیت پذیرش و دانشگاه های پذیرینده کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی فکر می کنند تا بدانند که ایا امکان قبولی متناسب با رتبه خود را دارند یا نه!

 

جدول دفترچه های کنکور کارشناسی ارشد مجموعه علوم تربیتی

ردیف

نام درس

تعداد تست

دفترچه مربوطه

زمان پاسخگویی

1

زبان عمومی و تخصصی

30 تست

شماره 1

105 دقیقه

2

آمار و روش تحقیق

20 تست

3

روانشناسی تربیتی

20 تست

4

فنون تدریس

20 تست

5

اصول و فلسفه تعلیم و تربیت

20 تست

6

مدیریت آموزشی

20 تست

7

تکنولوژی آموزشی

20 تست

1

سنجش و اندازه گیری

20 تست

شماره 2

45 دقیقه

2

مقدمات برنامه ریزی آموزشی و درسی

20 تست

3

نظارت و راهنمایی

20 تست

4

تعلیم و تربیت اسلامی

20 تست