مجموعه علوم اقتصادی در مقطع کارشناسی ارشد دارای رشته های مختلف و یک گرایش است که ضرایب مواد امتحانی در آن ها به طور کامل یکسان است. این رشته ها عبارتند از:

علوم اقتصادی (دارای گرایش محیط زیست)

اقتصاد نظری یا اقتصاد محض

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

اقتصاد انرژی

بانکداری اسلامی

اقتصاد اسلامی

اقتصاد شهری

اقتصاد و تجارت الکترونیک

برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

اقتصاد نفت و گاز

اقتصاد هنر

گرایش دفاع و پدافند اقتصادی

گرایش اقتصاد مسکن

 

ضرایب دروس

رشته ها

زبان عمومی و تخصصی  با ضریب 1

اقتصاد خرد با ضریب 4

اقتصاد کلان با  ضریب 4 

ریاضی با ضریب 2

آمار با ضریب 2

مجموعه دروس تخصصی شامل پنج درس:

(تجارت بین الملل، مالیه، بخش عمومی، پول و بانکداری، اقتصاد اسلامی) با ضریب 3

علوم اقتصادی، توسعه و برنامه ریزی، اقتصاد

انرژی، اقتصاد اسلامی، بانکداری اسلامی،

اقتصاد و تجارت الکترونیک، برنامه ریزی

سیستم های اقتصادی، اقتصاد شهری، اقتصاد

نفت و گاز، اقتصاد هنر

 

 

ظرفیت پذیرش گرایشهای کارشناسی ارشد مجموعه علوم اقتصادی

رای مشاهده جداول تفکیکی، استان به استان و دانشگاه به دانشگاه ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد اقتصاد 98 به لینک زیر مراجعه فرمایید. می توانید با کلیک بر روی نام دانشگاه، استان، نوع دوره، گرایش و هر پارامتر دیگر، لیستها را فیلتر کنید تا اطلاعات را با جزئیات دقیق تر بررسی نمایید.

بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

جدول دانشگاهها و ظرفیتهای پذیرش کارشناسی ارشد اقتصاد 98