اطلاعات دروس دوره کارشناسی ارشد فیزیک:

معرفی ارشد فیزیک و چارت درسی آن برای پذیرفته شدگان و داوطلبان این رشته ضروری است. در دوره کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک شما باید 32 واحد پاس کنید که 6 واحد آن مربوط به پایان نامه و 14واحد آن برای دروس الزامی و مابقی برای دروس تخصصی اختیاری خواهد بود.

 

دروس فیزیک

 

 

دروس الزامی کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس الزامی در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 مکانیک کوانتوم پیشرفتة1 3  
2 مکانیک کوانتوم پیشرفتة2* 3 مکانیک کوانتوم پیشرفتة1
3 الکترودینامیک1 3  
4 مکانیک آماری پیشرفتة1 3  
5 فیزیک محاسباتی * 2 یا 3 (بنابرگرایشی که در آن تحصیل می کنید)  
6 آزمایشگاه پیشرفتة فیزیک * 2  
در مجموع 14واحد را باید بگذرانید و فقط گذاراندن یکی از دروس ستاره دار الزامی میباشد. اگر داوطلب شرکت در کنکور ارشد مجموعه فیزیک هستید حتما مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد فیزیک را مطالعه کنید.

 

 

دروس اختیاری مشترک کارشناسی ارشد رشته فیزیک

 

دروس اختیاری مشترک در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 مکانیک کلاسیک 3  
2 الکترودینامیک2 3 الکترودینامیک1
3 مکانیک کوانتومی نسبیتی 3 مکانیک کوانتوم پیشرفتة2
4 مکانیک آماری پیشرفتة2 3 مکانیک آماری پیشرفتة1
5 فیزیک محاسباتی2 3 فیزیک محاسباتی1

 

 

دروس تخصصی گرایش اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس تخصصی گرایش اتمی و مولکولی در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 فیزیک پلاسما 3  
2 الکترونیک کوانتومی 3  
3 آز اتمی و مولکولی پیشرفته 1 2  
4 آز اتمی و مولکولی پیشرفته 2 2  
5 روشهای کوانتومی در فیزیک اتمی و مولکولی 3  
6 فیزیک لیزر 3  
7 اسپکتروسکوپی لیزری 3  
8 موضوعات ویژه 3  

 

 

دروس تخصصی گرایش حالت جامد کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس تخصصی گرایش حالت جامد در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 فیزیک حالت جامد پیشرفتة1 3 -
2 فیزیک حالت جامد پیشرفتة2 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
3 آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفتة1 2  فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
4 آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفتة2 2 آزمایشگاه فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
5 خواص مغناطیسی مواد 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
6 خواص دی‌الکتریکی و نوری جامدات 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
7 ابر رسانائی 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة1
8 فیزیک نیمه هادی‌ها 3 -
9 فیزیک دستگاه‌های چند ذره‌ای 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة2
10 نظریة کوانتومی جامدات 3 فیزیک حالت جامد پیشرفتة2
11 فیزیک سطح و کاربردهای صنعتی آن 4 فیزیک حالت جامد پیشرفتة2
12 موضوعات ویژه 3 -

 

 

 

دروس تخصصی گرایش گرانش، کیهان شناسی یا نجوم در کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس تخصصی گرایش گرانش، کیهان شناسی یا نجوم در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 فیزیک نجومی 1 3  
2 فیزیک نجومی 2 3  
3 گرانش 1 3  
4 گرانش 2 3  
5 ساختار و تحول ستارگان 3  
6 ساختار و تحول کهکشانها 3  
7 فیزیک خورشید 1 3  
8 فیزیک خورشید 2 3  
9 پالسارها 3  
10 وسایل نجومی و رصد 2  
11 موضوعات ویژه (نجوم ، اختر فیزیک، کیهانشناسی، خورشید، فیزیک جو و فیزیک زمین) 3  

 

 

دروس الزامی  گرایش هسته ای کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس الزامی گرایش هسته ای در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 فیزیک هسته ای پیشرفته 1 3  
2 فیزیک هسته ای پیشرفته 2 3  
3 موضوعات ویژه 3  

 

 

 

دروس اختیاری تخصصی گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس اختیاری گرایش ذرات بنیادی در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 مبانی نظری مکانیک کوانتوم 3 -
2 مبانی فلسفی مکانیک کوانتوم 3 -
3 نظریة میدان‌های کوانتومی1 3 م. کوانتوم پیشرفتة2 یا موافقت استاد
4 نظریة میدان‌های کوانتومی2 3 نظریة میدان‌های کوانتومی1
5 فیزیک – فلسفه1 3 -
6 فیزیک – فلسفه2 3 فیزیک – فلسفه1
7 موضوعات ویژه 3 -

 

 

دروس اختیاری تخصصی گرایش ذرات بنیادی کارشناسی ارشد فیزیک

 

دروس اختیاری تخصصی گرایش ذرات بنیادی در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
1 مقدمات ذرات بنیادی 3 -
2 مکانیک کوانتومی پیشرفتة3 3 مکانیک کوانتومی پیشرفتة2
3 گروه‌های لی در ذرات بنیادی 3 نظریة گروه‌ها
4 فیزیک ذرات بنیادی پیشرفتة1 3 نظریة گروه‌ها
5 موضوعات ویژه 3 -

 

 

واحدهای الزامی پژوهشی کارشناسی ارشد فیزیک

 

واحدهای الزامی پژوهشی در چارت درسی کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک

موضوعات ویژه 3 واحد
سمینار و روش تحقیق 2 واحد
پایان نامه 6واحد 

 

* باید در نظر داشت که هر دانشگاهی با توجه به نگرش خود، تا حدی این سیلابس را تغییر میدهد. به طور مثال: در بعضی از دانشگاه ها (مثل دانشگاه تهران) واحدهای سمینار و پایان نامه را با هم ادغام کرده و پایان  نامه را به صورت  8 واحد ارائه می کنند و همچنین بعضاً "موضوعات ویژه" به صورت اختیاری تخصصی ارائه میشود.