دروس عمومی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

دروس عمومی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی شامل سه بخش گرامر، کلمه و ریدینگ است. که در ادامه به تفکیک به توضیح هر کدام از آن ها پرداخته می شود. سر فصل ها و چارت دروس، بخشی از معرفی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی را تشکیل می دهند.

 

جدول درس های عمومی کنکور کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی

 زبان عمومی

گرامر

کلمه

ریدینگ

زبان تخصصی

تاریخ ادبیات

رویکردهای نقد ادبی

تاریخچه نقد ادبی

فنون و صناعات ادبی


گرامر:

در این بخش، که عموما بین 10 تا 20 سوال را شامل می شود، دانش داوطلبین از قوانین دستور زبان مورد سنجش قرار می گیرد. سوالات به دو شکل تصحیح جمله و سوالات چهار گزینه ای طرح می شوند. در سوالات تصحیح جمله هر جمله به سه یا چهار قسمت تبدیل شده و داوطلب باید بخشی از جمله که اشتباه گرامری در آن رخ داده را تشخیص دهد. در سوالات چهار گزینه ای هم باید موردی که به بهترین نحو صورت سوال را تکمیل می کند انتخاب شود.

 

 

کلمه:

در بخش کلمه عموما با سوالاتی مواجه هستیم که جمله ای را مطرح کرده اند و در جای خالی یک یا دو کلمه قرار می گیرند. این بخش هم بین 10 تا 20 سوال را در بر می گیرد که معمولا یک یا دو سوال آخر آن به ضرب المثل ها و عبارات زبانی تثبیت شده اختصاص دارند.    

 

ریدینگ:

این بخش از سه تا چهار متن تشکیل شده که عموما به ترتیب از آسان به سخت مرتب شده اند. هر متن به موضوعی تخصصی ارتباط دارد، مثلا متون علمی، فرهنگی یا ورزشی. هر متن بین 5 تا 7 سوال در پی دارد که از همان متون طرح شده اند. سوالات معمولا به بررسی مفهوم کلی متن، لحن نویسنده یا نکاتی از خلال خطوط اختصاص دارند.

 

 

 

 

دروس تخصصی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی  

این دروس شامل تاریخ ادبیات، رویکردهای نقد ادبی، تاریخچه نقد ادبی و فنون و صناعات ادبی است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود:

 

تاریخ ادبیات:

در این درس به بررسی تاریخ ادبیات انگلیس از قرون وسطی تا اواخر قرن بیستم پرداخته شده است. هر قرن با مقدمه ای درباره کلیات قرن آغاز می شود و با توضیحاتی درباره نویسندگان مطرح و آثار ایشان ادامه می یابد. نویسندگان این درس به دو دسته نویسندگان مطرح و نویسندگان کمتر شناخته شده تقسیمی شوند که از هر کدام بریده ای از آثار مطرح ایشان جهت مطالعه آورده شده است. سوالات این درس در کنکور از اطلاعات خود نویسنده یا آثار آن ها طرح می شوند و در کنکور دست کم 20 تا 40 سوال را در بر می گیرند.

 

رویکردهای نقد ادبی:

در این درس به رویکردهای مطرح نقد ادبی پرداخته شده است. این رویکرد ها که عمدتا در قرن بیستم شکل گرفته اند به بررسی و تحلیل آثار ادبی می پردازند. پایه نقد ادبی در فلسفه، روانشناسی و جامعه شناسی است و رویکردهای مطرح نقد در این حوزه همگی از حوزه های دیگر علوم انسانی وام گرفته اند. در سال های اخیر ده سوال از سوالات تخصصی کنکور کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی به رویکردهای نقد ادبی و تاریخچه نقد اختصاص داشته است که معمولا از رویکردهای متاخر نیمه دوم قرن بیستم طرح شده اند.

 

تاریخچه نقد ادبی:

نقد ادبی تاریخچه کهنی دارد. تمامی فلاسفه یونان باستان و رم در زمینه ادبیات نظریاتی داشته اند. می توان افلاطون را اولین منتقد ادبی دانست. در این درس به بررسی سیر تاریخی نقد ادبی و افرادی که در این زمینه نظریاتی داشته اند پرداخته می شود. این درس در کنار رویکردهای نقد ادبی ده سوال را به خود اختصاص می دهد.

فنون و صناعات ادبی: استعاره، مجاز، و دیگر آرایه های ادبی در حیطه این درس قرار می گیرند. در این درس هم چنین نیم نگاهی به نقد و مکاتب ادبی نیز وجود دارد. این بخش 10 سوال را به خود اختصاص می دهد.