دروس کارشناسی ارشد مهندسی معماری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس پایه (الزامی): 8 واحد

روش تحقیق معماری، سیر اندیشه های معماری، حکمت هنر اسلامی، نظریه و روش های طراحی

دروس تخصصی (انتخابی): 8 واحد

سازه های سنتی، سازه های نو، معماری همساز با اقلیم، روشهای پیشرفته ساخت، نظریه های مکانیابی، برنامه ریزی کالبدی معماری، تنظیم شرایط زمین، روان شناسی محیط، حقوق معماری، مدیریت پروژه

پروژه های طراحی: 14 واحد

طرح معماری1، طرح معماری2، رساله و طرح نهایی

دروس اختیاری: 2 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد معماری منظر و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد
دروس تخصصی (الزامی): 25 واحد
ساختار منظر و محیط، مبانی نظری معماری منظر، تاریخ معماری منظر، قوانین محیط و نظام های طبیعی پویا، روان شناسی محیط، طراحی منظر و محیط1، طراحی منظر و محیط2، طراحی منظر و محیط3، گیاه شناسی کاربردی
دروس اختیاری (انتخابی): 2 واحد
پارک های جنگلی، مدیریت و نگهداری فضای سبز، علوم جانوری، اقلیم شناسی کاربردی، محیط زیست، باغسازی ایرانی، باغبانی
پایان نامه: 5 واحد

 

معرفی کامل کارشناسی ارشد معماری را در سایت 3گام مطالعه کنید.

 

دروس کارشناسی ارشد معماری اسلامی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس پایه (الزامی): 8 واحد
نظریه ها و روش های طراحی معماری، حکمت و هنر اسلامی، فرم و هندسه در طراحی مدولار، روش تحقیق در معماری
دروس اختصاصی (انتخابی): 8 واحد
معماری معاصر اسلامی ایران و جهان، نظریه های مکانیابی، تحلیل سازه های سنتی و نو و روش های ساخت آنها، روان شناسی محیط
دروس طراحی و پایان نامه (الزامی): 14 واحد
طراحی ابنیه مذهبی1، طراحی ابنیه مذهبی2، طراحی ابنیه مذهبی3، پایان نامه و رساله نهایی
دروس اختیاری: 2 واحد
تاریخ معماری اسلامی ایران، فلسفه معماری اسلامی، سازه های نو، روش های پیشرفته ساخت، سازه های سنتی، باغ سازی ایرانی، اقلیم شناسی کاربردی، زیبایی شناسی معماری، قوانین و مقررات شهری، شهرسازی اسلامی، هنرهای اسلامی، سیر تحول معماری اسلامی

 

دروس کارشناسی ارشد مطالعات معماری ایران و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس اصلی و تخصصی (الزامی): 18 واحد
روش شناسی تاریخ نگاری معماری، نقد آثار تاریخی معماری، پژوهش در تاریخ معماری ایران1، پژوهش در تاریخ معماری ایران2، پژوهش در تاریخ معماری ایران3، تاریخ تطبیقی معماری جهان اسلام
دروس اختیاری: 8 واحد
تاریخ شهر در ایران، آشنایی با مبانی باستان شناسی، آشنایی با سازه و مصالح سنتی، آشنایی با متون تاریخی و کتیبه ها، مروری بر نظریه های معماری، باغ ایرانی و تاریخ آن، تاریخ معماری شرق، مروری بر نظریه های مرمت
پایان نامه: 6 واحد 

 

دروس کارشناسی ارشد بازسازی پس از سانحه و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس اجباری: 24 واحد
سوانح و مجتمع های زیستی، جامعه شناسی و روان شناسی بلایا، مدیریت بحران و بازسازی، نظریه ها و دیدگاه های بازسازی، روش های ارزیابی خطر و آسیب پذیری، روش های مقاوم سازی ساختمان های موجود و آسیب دیده، مدیریت، برنامه ریزی و طراحی اردوگاه های پناهندگان و آسیب دیدگان، سمینارهای منتخب، کارگاه1، کارگاه2، کارگاه3
دروس اختیاری: 4 واحد
روش های جبران خسارت در بازسازی، نقش شهرسازی در کاهش خطرات سوانح طبیعی و حوادث انسان ساز، مبانی حقوقی مدیریت بحران
پایان نامه: 4 واحد

 

 

دروس کارشناسی ارشد معماری داخلی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 33 واحد

دروس اصلی و تخصصی: 27 واحد
درک بین محیط های داخلی، تئوری و تاریخ معماری1، تئوری و تاریخ معماری2، تکنولوژی محیط های داخلی، کارگاه طراحی داخلی 1، کارگاه طراحی داخلی2، کارگاه طراحی داخلی3
پایان نامه : 6 واحد
 طبق مندرجات سرفصل مصوب این رشته، فارغ التحصیلان سه رشته کارشناسی معماری، معماری داخلی و طراحی صنعتی با گذراندن دروس جبرانی زیر می توانند در کارشناسی ارشد معماری داخلی ادامه تحصیل دهند. البته گروه های آموزشی هر دانشگاه قوانین و شرایط خاص خود را دارا می باشد. مشاوره انتخاب رشته کنکور ارشد معماری در این مورد می تواند اطلاعات کامل تری ارائه دهد.

 

دروس جبرانی برای کارشناسی معماری:

مهندسی عوامل انسانی، مواد و روش های ساخت، گرافیک معماری داخلی، عکاسی پایه، نور و اکوستیک

 

دروس جبرانی برای کارشناسی معماری داخلی:

آشنایی با طراحی معماری، مواد و روش های ساخت، ایستایی

 

دروس جبرانی برای کارشناسی طراحی صنعتی:

آشنایی با طراحی معماری، آشنایی با تاریخ معماری جهان، برداشت، آشنایی با تنظیم شرایط محیطی، نور و اکوستیک
کارشناسی ارشد مجموعه هنرهای ساخت و معماری 

 

دروس کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد
دروس الزامی: 17 واحد
نظریه های مدیریت پروژه، روش های مدیریت پروژه1، روش های مدیریت پروژه2، تحقیق در عملیات و روش های کمی در مدیریت، مدیریت مالی پروژه، مدیریت مواد و مصالح، پروژه های موردی مدیریت1، پروژه های موردی مدیریت2
دروس اختیاری: 9 واحد
علوم ساختمان پیشرفته، سیستم های سازه ای پیشرفته، علوم و تکنولوژی مصالح ساختمانی، مدیریت سیستم اطلاعاتی، مدیریت ارزش و سیستم های VM، کامپیوتر در مدیریت پروژه، فنون ساخت پیشرفته، سیستم های تأسیسات ساختمان، قوانین و مدیریت پیمان، پروژه سازه، پروژه تأسیسات
پایان نامه: 4 واحد
سمینار: 2 واحد

 

 

دروس کارشناسی ارشد فناوری معماری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد
دروس الزامی: 14 واحد
حکمت هنر و فناوری در معماری، سیستم های ساختمانی پیشرفته، پروژه تکنولوژی معماری1، پروژه تکنولوژی معماری2، پروژه تکنولوژی معماری3
دروس اختیاری (انتخابی): 12 واحد
مبانی معماری بیونیک، فناوری های دیجیتال در تکنولوژی معماری، تکنولوژی- طبیعت- پایداری، کاربردهای پیشرفته کامپیوتر در معماری دیجیتال، مبانی مهندسی زلزله در معماری، علوم ساختمانی پیشرفته، مصالح و فناوری های نوین ساختمانی، تأسیسات مکانیکی- الکتریکی و تجهیزات، روش های تولید صنعتی ساختمان، پروژه طراحی سازه و تکنولوژی، آسیب شناسی و مقاوم سازی ساختمان
پایان نامه: 6 واحد 

 

دروس کارشناسی ارشد انرژی معماری و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 40 واحد
دروس جبرانی: 8 واحد
اقلیم و معماری بومی و سنتی، کامپیوتر تخصصی، جزئیات سیستم های فعال و غیر فعال خورشیدی، تنظیم شرایط سایت
دروس تخصصی: 22 واحد
مبانی طراحی اکولوژیک، مدیریت انرژی در معماری و شهرسازی، فیزیک ساختمان، سمینار مباحث ویژه، سیستم های اندازه گیری و بهینه سازی ساختمان های موجود، طراحی معماری و انرژی1، طراحی معماری و انرژی2
دروس اختیاری: 4 واحد
روش تحقیق، مراتب اجرایی ساختمان، برنامه ریزی و روش های طراحی
پروژه نهایی: 6 واحد

 

دروس کارشناسی ارشد مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی و تعداد واحدها:

تعداد کل واحدها: 32 واحد

دروس اصلی: 22 واحد

آشنایی با روش های آزمایشگاهی مرمت، شناخت معماری بناهای تاریخی، روش تحقیق، مطالعه و شناخت بافت های تاریخی، آسیب شناسی بناها و بافت های تاریخی، شناخت فنون مرمت بناهای تاریخی، مدیریت بحران و بازسازی پس از حوادث، طرح مرت معماری، طرح احیاء بناها و بافت های تاریخی، کارگاه مرمت بناهای تاریخی، زبان تخصصی

دروس اختیاری (انتخابی): 4 واحد

مدیریت در مرمت آثار تاریخی، سمینار، کاربرد کامپیوتر در آنالیز و طراحی سازه های سنتی، شناخت و مرمت باغ ایرانی، طرح معماری سازگار در جوار بناهای تاریخی، مقاوم سازی بناهای ارزشمند در مقابل زلزله، سیراندیشه ها

پایان نامه: 6 واحد