گزیده ای از اتاق فکر حسابداری

ورود به اتاق فکر

حسابداری

  • معرفی دکتری حسابداری

    اساتید دوره دکتری حسابداری توسط رویکرد آموزشی، پژوهشی به آموزش روش های مناسب تخمین در سطوح پیشرفته، به دانشجویان می پردازند.

اطلاعیه های ویژه