گزیده ای از اتاق فکر مهندسی پزشکی (بیومواد)

ورود به اتاق فکر

مهندسی پزشکی (بیومواد)

  • معرفی کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد (بیومواد)

    هدف از ایجاد کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد (بیومواد)، تربیت متخصصانی است که بتوانند با بهره گیری از مهارت های مهندسی و آنلایز مسائل بیولوژیکی و پزشکی وسایلی را طراحی کنند که به پزشکان در تشخیص دقیق تر و درمان بهتر کمک کند.

اطلاعیه های ویژه