برای مطالعه خود، هوشـــــمندانه برنامه ریزی کنید .

گزیده ای از اتاق فکر انفورماتیک پزشکی

ورود به اتاق فکر

انفورماتیک پزشکی

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد انفورماتیک پزشکی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد انفورماتیک پزشکی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد انفورماتیک پزشکی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه