گزیده ای از اتاق فکر آموزش بهداشت

ورود به اتاق فکر

آموزش بهداشت

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد آموزش بهداشت آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد آموزش بهداشت در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه