گزیده ای از اتاق فکر مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

ورود به اتاق فکر

مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

  • کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

    هدف از دوره کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی تجزیه و تحلیل نظام خدمات بهداشتی، ارزیابی بیمارستان ها از نظر کیفی و کمی، اداره بیمارستان ها و مراکز بهداشتی و درمانی و تجزیه و تحلیل اقتصادی فعالیت های بیمارستانی است.

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 96

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه