گزیده ای از اتاق فکر اتاق عمل

ورود به اتاق فکر

اتاق عمل

  • کارنامه و قبول شدگان ارشد اتاق عمل 97

    در اینجا، تعدادی از کارنامه ها و قبول شدگان ارشد اتاق عمل آزمون وزارت بهداشت گنجانده شده است. توجه داشته باشید که آخرین رتبه قبولی ارشد اتاق عمل در هر دانشگاه برای شما بسیار حائز اهمیت است.

اطلاعیه های ویژه