تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

تعداد بازدید 25313 دفعه

در مطلب زیر تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران را با توجه به دوره های پذیرفته شده روزانه، نوبت دوم، پردیس و... با توجه به قوانین سهمیه 5 درصد ایثارگران درج شده در دفترچه سنجش بررسی میکنیم. داوطلبان باید حتما به سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران کنکور سراسری توجه داشته باشند که در آینده با مشکل مواجه نشوند.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران تبدیل به یکی از سوالات متداول انتخاب رشته داوطلبان سهمیه 5 درصد شده است. در جلسات مشاوره ای که با این داوطلبان عزیز در مورد انتخاب رشته داریم یکی از عمده سوالات آن ها این است که " چند بار می شود از سهمیه ایثارگران استفاده کرد". به همین خاطر لازم دیدیم تا در مورد قوانین مربوط به دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد که در دفترچه انتخاب رشته سنجش درج شده است صحبت کنیم

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه ، در دفترچه سنجش آمده است که :

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎي رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. پس داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته  به این نکته توجه داشته باشند که در صورتی که به هر دلیلی ممکن است پس از قبولی در دوره های روزانه، در دانشگاه مربوطه ثبت نام نکنند، دیگر نمی توانند مجددا از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنند.

برای اطلاع از رتبه های قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران و همچنین تخمین شانس قبولی رتبه در سهمیه خود، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنید.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )، در دفترچه سنجش ذکر شده که داوطلبانی که از قبولی خود انصراف دهند تنها یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصد خود در کنکور می باشند. 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خودگردان

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خود گران طبق متن دفترچه سنجش دوبار می باشد یعنی داوطلبانی که مایل به انتخاب دوره های پردیس خودگردان باشند در صورت یکبار استفاده از سهمیه 5 درصد و انصراف از قبولی تنها یک بار دیگر برای استفتده از سهمیه ایثارگری خود فرصت دارند.برای اطلاع از شرایط و هزینه های دوره پردیس خودگردان و دوره های دیگر می توانید مطلب  انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه کنید.    

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره غیرانتفاعی

برای دوره غیر انتفاعی هم مانند دوره های پردیس خودگردان، تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای داوطلبان تا سقف دوبار می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پیام نور

داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران که مایل به انتخاب دوره های پیام نور در انتخاب رشته خود هستند در نظر داشته باشند که سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران برای دوره پیام نور تا دو بار مجاز می باشد.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره های نیمه حضوری، مجازی و مازاد

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای این دوره ها هم تا سقف دوبار استفاده می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران - متن دفترچه سنجش

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزي و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎي رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در دوره ﻫﺎي ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) ، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ، ﻧﻴﻤﻪ حضوری، ﻣﺠﺎزي، ﭘﺮدﻳﺲ  خود گردان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد آزﻣﻮن سراسری پذیرفته شوند. در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﻗﺒﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻪ منحصرا ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﻴﻪ 5 درصد ایثار گران خواهند بود.

 

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

کانال مشاوره، برنامه ریزی و انتخاب رشته کنکور سراسری

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/10/27

  سلام برادر من از این سهمیه‌ استفاده‌ کرده دیگه من نمی توانم استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  مونا‏ - 99/10/12

  سلام
  اگه تو اولین کنکور تجربی از سهمیه ایثارگری 5%استفاده کنیم (جواب)قبول نشیم باز بخوایم از سهمیه ایثارگری 5%استفاده کنیم باید دوباره کد ایثار گری جدید از ارگان بگیریم؟ممنون میشم اگه جواب بدین

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/10/5

  سلام من براساس سوابق تحصیلی غیزانتفاعی شرکت کردم و از سهمیه ۵درصدی جانبازی استفاده کردم. الان درصد جانبازی به ۲۵درصد رسیده و میخام دوباره کنکور ۱۴۰۰رو شرکت کنم. میخاستم بدونم میشه دوباره از سهمیه استفاده کنم یا نه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه آجودانی‏ - 99/10/4

  سلام من یکبار برای کنکور کاردانی به کارشناسی (کارودانش و فنی حرفه ای) از سهمیه 5درصد استفاده کردم و روزانه قبول شدم ولی نرفتم اصلا ثبتنامم نکردم آیا میتونم امسال کنکور سراسری 1400 با سهمیه 5درصد شرکت کنم؟!

 • تصویر فرد

  M‏ - 99/10/3

  سلام وقتتون بخیر من برادرم سال ۹۹ کنکور داد و از سهمیه استفاده کرد ولی امسال موند پشت کنکور و دانشگاه نرفت. خودمم کنکوری ۱۴۰۰ هستم میخواستم بدونم الان هم خودم و هم برادرم میتونیم از سهمیه جانبازی برا کنکور ۱۴۰۰ استفاده کنیم؟؟ ممنون

 • تصویر فرد

  هلیا‏ - 99/10/1

  سلام وقتتون ب خیر من در کنکور ۹۹ از سهمیه ۵درصد استفاده کردم اما انتخاب رشته نکردم و صرفا فقط در کنکور شرکت کردم میتونم در کنکور ۱۴۰۰ دوباره از سهمیه استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  Hosna‏ - 99/9/19

  سلام، خواهش میکنم جواب بدین من میخوام امسال هم وزارت علوم هم بهداشت کنکور بدم میشه دوبار کد سهمیه دریافت کنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  امینه‏ - 99/9/12

  سلام من برای ارشد از سهمیه فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد استفاده کردم و قبول شدم الان برای آزمون دکتری می‌تونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  ف.ص‏ - 99/9/11

  سلام من ارشد آزاد میخونم و از سهمیه استفاده کردم میخواستم بدونم برای کنکور ارشد بهداشت میتونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  پارسا فتاحی‏ - 99/9/3

  سلام من در کنکور ۱۳۹۶ از سهمیه ایثارگران ۲۵% استفاده کردم و قبول شدم برای کنکور ۱۹۶نمیتونم ازش استفاده کنم

 • تصویر فرد

  مونا‏ - 99/9/3

  سلام و خسته نباشید من مهندسی معماری شبانه قبول شدم یعنی از سهمیم استفاده کردم .. الان میخوام برای پزشکی دانشگاه آزاد بخونم امکانش هست از سهمیه استفاده کنم ؟ برای سری اول از سهمیه ۲۵ درصد به بالا استفاده کرده بودم .. الان میشه دوباره استفاده کرد ؟ از ۵ درصد یا ۲۵ درصد ؟

 • تصویر فرد

  سینا‏ - 99/9/3

  سلام و خسته نباشید خدمت شما من یکبار سال گذشته از سهمیه استفاده کردم ولی در انتخاب رشته هیچ جا پذیرفته نشدم امسال هم استفاده کردم و علوم آزمایشگاهی (شبانه) و زیست سلولی دانشگاه آزاد پذیرفته شدم آیا میتونم امسال هم از سهمیه استفاده کنم؟؟ چون گفته میشه دوبار در صورت پذیرفته شدن ضمن اینکه سهمیه ای که دارم ایثارگر 5 درصد است ممنون

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 99/8/30

  سلام.من یکبار با سهمیه ایثارگران دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی قبول شدم ولی بعد از 2ترم انصراف دادم و مجددا با سهمیه ایثارگری رشته دکترای عمومی دامپزشکی روزانه قبول شدم ولی الان به دلایلی نمیخام به این رشته وارد بشم. آیا میشه مجددا ازسهمیه ایثارگری برای دانشگاه آزاد برای قبولی در پزشکی استفاده کرد؟لطفا اگه میشه در اسرع وقت جواب بدین‌ممنون.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/9/1

  سلام وقت بخیر شما دیگه مجاز به استفاده از سهمیتون تو دوره روزانه نیستین ولی می تونید برای دوره های دیگه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  علی پارسا‏ - 99/8/25

  سلام
  من امسال از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کردم و در اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته روزانه شدم ولی بعد از انتخاب رشته هیچ دانشگاهی قبول نشدم
  میخواستم بدونم سال بعد هم میتونم از سهمیه استفاده کنم
  چون خودتون گفتید که تا استفاده از سهمیه منجر به قبولی در دانشگاه نشه میتونیم از سهمیه استفاده کنیم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/8/26

  سلام بله همونطور که تو متن هم گفته شده مشکلی در استفاده مجدد از  سهمیه برای سال اینده ندارین

 • تصویر فرد

  محم‏ - 99/8/14

  سلام من اگه سازمان سنجش با لغو محرومیتم موافقت کنه سال بعد سهمیه ایثارگریم حفظ میشه؟یا ازبین میره چون امسال با سوابق تحصیلی روزانه قبول شدم لغو محرومیت زدم

 • تصویر فرد

  علی پارسا‏ - 99/8/14

  سلام من امسال از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کردم ولی هیچ دانشگاهی قبول نشم میخواستم بدونم سال بعد هم میتونم از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/8/14

  سلام.پدرم دارای ۲۴ ماه جبهه از سال ۶۷ به بعد چرا سهمیه پنج درصد را بهم نمیداند از کجا وبا چه شرایطی خواهشا کمک کمک کنید برای شرکت کنکور ۱۴۰۰

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/8/14

  سلام
  من در مقطع کارشناسی از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و دانشگاه پذیرفته شدم.(دولتی)
  الان که میخوام ارشد شرکت کنم، دیگه نمیتونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Ha‏ - 99/8/14

  سلام خسته نباشید
  ببخشید بین منی که پدرم ۱۸ ماه دواطلبانه در جبهه بوده
  با کسی که پدرش ۲0 ما ه دواطلبانه بوده از نظرتاثیر سهمیه ۵درصد فرق وجودداره؟؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/8/12

  اگر در پذیرش بدون کنکورپیام نور ایثارگری استفاده کرده باشی وقبول بشی در ازمون سراسری سهمیه داری ؟
  انصراف از دانشگاه برای کسانی که معافیت تحصیلی گرفتند برای شرکت در کنکور ۱۴۰۰همراه ثبت نام است ؟

 • تصویر فرد

  اکرم‏ - 99/8/9

  سلام یکی از پسرم دانشگاه آزاد بدون کنکور از سهمیه ۵درصد استفاده کرده .آیا میتونه اون یکی پسرم درکنکور ۱۴۰۰ ازسهمیه ۵درصد استفاده کند؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/8/10

  سلام بله مشکلی نداره ایشون هم می تونن از سهمیه ایثارگری استفاده کنن 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/8/2

  سلام
  برای دانشگاه آزاد چند بار میشه سهمیه 5 درصد استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 99/7/6

  سلام امسال اگه قبول نشم میتونم برای سال از سهمیه‌ ام استفاده کنم ؟ شرایطش چجوریه؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/7/3

  سلام وقت بخیر ، بنده یکبار از سهمیه ایثارگر استفاده کردم و سراسری قبول شدم و فارغ التحصیل شدم ،الان میخوام دوباره کنکور تجربی بدم ،دیگه نمیتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Tin‏ - 99/7/2

  سلام من برادرم سال ۹۶ کنکور داد
  نمیدونم از سهمیه ایثارگری پدرم استفاده کرد یا نه
  الان من برای کنکور ۱۴۰۰ نمیتونم استفاده کنم اگه اون استفاده کرده باشه ؟
  چجوری میتونم بفهمم اون استفاده کرده یا نه ؟
  چون یادمون نمیاد

 • تصویر فرد

  راض‏ - 99/7/1

  سلام ببخشید من یک بار از سهمیه ایثارگری برای روزانه استفاده کردم الان دوباره کنکور شرکت کردم ولی میخام از سهمیه برای ازاد استفاده کنم توی کارنامه نوشته اگه مدارکو تحویل ندم ک قبلا استفاده نکردم سهمیه اعمال نمیشه برای دانشگاه ازاد چطور میتونم ازش استفاده کنم؟چون اگه توی کنکور سراسری سهمیه تایید نشه برای انتخاب رشته ازاد سهمیه اعمال نمیشه خواهش میکنم جواب بدیدن ضروریه

 • تصویر فرد

  سکینه‏ - 99/7/1

  سلام ببخشید من سال قبل از سهمیه رزمندگان استفاده کردم انتخاب رشته کردم ولی مردود شدم ودر کنکور امسال هم موقع ثبت نام با همون کد قبلی ثبت نام کردم ولی الان که نتیجه اومده برام سهمیه مناطق میتونم سال 1400از سهمیه رزمندگان باز استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/23

  با سلام ..بنده پارسال دکتری شرکت کردم و هنگام اعلام نتایج مرحله اول در قسمت توضیحات از سهمیه رزمندگان استفاده شده بود ولی در نتیجه نهایی قبول نشدم اما امسال در قسمت توضیحات چیزی از سهمیه رزمندگان ذکر نشده بود بنظرتون سهمیه بنده اعمال نشده ؟

 • تصویر فرد

  ava‏ - 99/6/21

  سلام خسته نباشید
  ببخشید امکانش هست دریک سال از سهمیه ۵درصدی در هردو‌ازمون وزارت علوم و بهداشت استفاده کرد؟؟

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 99/6/19

  سلام خسته نباشید
  سهمیه فقط روی رتبه تاثیر داره یا موقه انتخاب رشته هم شانس قبولی رو افزایش میده؟

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 99/6/16

  سلام من از سهمیه 5 درصد برای کارشناسی ارشد یکبار استفاده کردم و قبول شدم آیا میتونم برای آزمون استخدامی هم از آن استفاده کنم؟؟؟.. لطفا جواب بدین

 • تصویر فرد

  سادات‏ - 99/6/16

  سلام و خسته نباشید
  بنده امسال تو ازمون ارشد با سهمیه 5 درصدایثارگری شرکت کردم و باتوجه به سهمیه مجاز به انتخاب رشته شدم
  رشته نیازمند به مصاحبه هستش، اگه بنده روزانه انتخاب رشته کنم و تو مصاحبه پذیرفته نشم آیا سهمیه ام از بین میره یا میتونم دوباره سال بعد تو ازمون ارشد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/6

  من توی ثبت نام کنکور، زدم سهمیه 5%. الان میتونم با سهمیه منطقه انتخاب رشته کنم که 5% بمونه برای سال بعد؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/10

  انتخاب سهمیه دست شما نیست و رتبتون یبار با سهمیه محاسبه میشه و شانس قبولیتون چک میشه یبار هم با سهمیه مناطق با هرکدوم قبول بشین سنجش اعلامش می کنه 

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/6

  چرا پاسخ نمیدید؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/3

  استفاه مجدد از سهمیه

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/3

  استفاه مجدد از سهمیه

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/2

  سلام. من امسال سه تا کنکور هنر زبان و ریاضی رو شرکت کردم
  اگه فقط هنر و زبان رو انتخاب رشته کنم، میتونم برای سال بعد ار سهمیم برای ریاضی استفاده کنم؛

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 99/6/2

  سلام اگر با سهمیه 5درصد دانشگاه آزاد قبول بشم تا کی باید انصراف بدم که بتونم دوباره از سهمیه ام برای 1400 استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/29

  سلام ، لطفا جواب بدین ممنونم ، من پارسال از سهمیه ام استفاده کردم و غیرانتفاعی قبول شدم ثبت نام نکردم ، آیا میتونم امسال در صورتی که تو انتخاب رشته ام مردود بشم برای سال ۱۴۰۰ از سهمیه ام استفاده کنم ؟؟

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  مطلبی که گفتم برام خیلی واجبه خواهشا جواب بدید چون تا 1شهریور وقت دارم ممنون

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  چون موقع ثبت نام برا کنکور 99سهمیمو وارد کردم ولی الان موقع گرفتن کارت زده منطقه 3.نمیشه برا ازاد از سهمیه استفاده کرد چون اصن از سهمیه استفاده نکرده ام قبلا لطفا زود جواب بدید ممنون

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  سلام من سال 90 سراسری دادم و از سهمیه ایثارگری استفاده نکردم و روزانه قبول شدم با سهمیه منطقه 3.میخوام بدونم الان ک برا 99 ثبت نام کرده ام میتونم از سهمیه ام برا انتخاب رشته دانشگا ازاد استفاده کنم

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/28

  سلام من ۳بار در کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصدی استفاده کردم و مردود شدم و امسال روی کارت ازمون برام سهمیه مناطق لحاظ شده!!
  آیا دیگه نمیتونم از سهمیه ۵ درصدی استفاده کنم برای امسال؟؟

 • تصویر فرد

  Sadaf‏ - 99/5/28

  سلام خواهش میکنم جواب بدید من دانشجوی شبانه هستم که با سهمیه ی آزادگی قبول شدم امسال دوباره میخوام کنکور بدم و چون میشه از هر سهمیه در هر مقطع یکبار استفاده کرد امسال من ویرایش کردم و سهمیه ی جانباز بالای ۲۵ درصد رو زدم چون پدرم جانباز و ازاده هستند ویرایش من ثبت شد اما الان که کارت ورود به جلسه گرفتم نوع سهمیه رو فرزنده ازاده زده تو رو خدا راهنماییم کنید من باید چیکار کنم الان امکان ویرایش هم وجود نداره

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/5/28

  سلام من و خواهرم امسال کنکور داریم ایا سهمیه 5 درصد فقط برای یکیمون در نظر گرفته میشه و اینکه اگه من امسال مجاز به روزانه بشم ولی انتخاب رشته نکنم برای سال بعد میتونم دوباره از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/28

  سلام وقت بخیر 
  هر دوتون مجاز به استفاده از سهمیه هستین مشکلی پیش نمیاد
  برای سوال دوتون هم به شرطی که انتخحاب رشته نکنید می تونید سال بعد هم از سهمیه استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  صهیب‏ - 99/5/25

  سلام لطفا پاسخ بدید ضروریه
  من پارسال در کنکور شرکت کردم با سهمیه ولی تعیین رشته نکردم
  امسال باز شرکت کردم ولی یه مشکلاتی پیش اومد و نتونستم درس بخونم
  ایا سال بعد میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Seppp‏ - 99/5/24

  سلام وقتتون بخیر
  من ۹۸ روزانه یا سوابق قبول شدم با سهمیه ۵ درصد و یک ترم درس خوندم اما نصراف دادم اسفند
  امسال کنکور ثبتنام کردم و سهنیه ۵ درصد وارد کردم
  ایا امسال سهمیه ۵ درصد برام میشه برای دانشگاه ازاد؟
  چون از دولتی محرومم کلا امسال.

 • تصویر فرد

  ت‏ - 99/5/19

  سلام وقت بخیر.اگر کسی در کارشناسی از سهمیه ۵ درصد استفاده کنه و در ارشد هم میتونه از سهمیه استفاده کنه؟اگر سهمیه ۵ درصد درج بشه و سایت قبول نکنه مشکل از کجاست؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/5/18

  سلام..من امسال کنکور ارشد دادم با سهمیه 5 درصد میدونم ک رتبم جوری میشه که میتونم روزانه از یه دانشگاهی قبول بشم ولی قصد دارم انتخاب واحد نکنم و برای سال بعد خودمو اماده کنم در این صورت میشه سال بعد از این سهمیه استفاده کنم یا نه؟؟
  یعنی امسال اصلا انتخاب واحد نکنم میشه سال بعد ازش استفاده کنم منظورم از امتیاز روزانش هست؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/19

  سلام اگر انتخاب رشته نکنید مجاز هستین که از سهمیتون مجدد استفاده کنید و مشکلی پیش نمیاد

 • تصویر فرد

  طاهره‏ - 99/5/18

  سلام من هنگام ثبت نام ارشد و ویرایش اطلاعات استفاده از سهمیه 5 درصد را درج نکردم با توجه به اینکه الان زمان گذشته امکان پیگیری برایلحاظ نمودن سهمیه هست؟ ممنون

 • تصویر فرد

  m‏ - 99/5/15

  چرا سنجش رک نگفته که کسانی که فقط مجاز روزانه شوند سهمیه 5 درصد باطل میشود ...نیاز به طرح معما نبود واینهمه بچه ها را گیج کنند واقعا متاسفم برای سنجش با این همه سواد ودرکش ؟؟؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 99/5/13

  سلام.ببخشید من یه بار از سهمیه 5 درصدی تو کارشناسی استفاده کردم و مشغول تحصیلم.الان درصد پدرم بیشترشده ایا میتونم از سهمیه 25درصدی تو مقطع کارشناسی استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/10

  سلام ابتدا تشکر میکنم از سایت خوبتان که بسیار مفید است.
  من ارشد 97 هم از سهمیه 5 درصد و هم از سهمیه شاگرد اولی استفاده کردم که بعد از پذیرش در مقطع ارشد به سایت دانشگاه و پورتال خود مراجعه کردم متوجه شدم از سهمیه شاگرد اولی پذیرفته شده ام.
  امسال دکتری99 شرکت کردم و وقتی کارت ورود به جلسه ام آمد سهمیه آزاد لحاظ شده بود،با اینکه موقع ثبتنام 5 درصد انتخاب کرده بود و اطلاعات رو وارد کردم.ولی من باز درزمان دریافت کارت، ویرایش اطلاعات سهمیه 5 درصد رو وارد کردم که شاید پذیرفته بشود.
  آیا من مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصد نیستم که سهمیه ازاد نوشته بود؟؟؟
  پیشاپیش ممنونم از پاسخگویی :)

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 99/5/2

  سلام خسته نباشید
  فقط میتوانیم از یک سهمیه استفاده کنیم؟
  اگر از سهمیه ۵درصد استفاده کنیم نمیتوانیم از سهمیه منطقه ۳ استفاده کنیم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/4

  سلام وقت بخیر 
  این دو سهمیه با هم اعمال میشن سهمیه مناطق یه سهمیه عمومی هست 

 • تصویر فرد

  بهناز‏ - 99/4/13

  محمد
  با سلام من در کنکور ارشد٩٨شرکت کردم با سهمیه ٥٪

  ودر مقطع ارشد روزانه شهیدبهشتی در حال تحصیل هستم
  ایا میشود من از این رشته انصراف بدهم .
  و در کنکور سراسری (کارشناسی)سال اینده شرکت کنم
  و سهمیه ۵٪برای من اعمال میشود؟ یا نه؟
  ایا امکان استفاده دوبار از سهمیه ٥٪؜برای من
  با اینکه یک بار از این سهمیه استفاده کردم در مقطع ارشد ، و الان میخواهم برای کنکور کارشناسی بدهم است

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/4/14

  بله تو هر مقطع یکبار مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصدی ایثارگران برای دوره روزانه هستین 

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/3/9

  سلام.
  من تو آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ شرکت کردم و سهمیه ۵ درصدی داشتم و قبول نشدم امسال هم تو آزمون کارشناسی ارشد ۹۹شرکت کردم و همون کد پیگیری سال قبل رو بهم دادن (یعنی شماره ۱۲ رقمی تغییر نکرده)
  می خواستم بدونم که کد ایثارگری باید متفاوت باشه؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 99/3/6

  سلام من پارسال کدایثارگری گرفتم اما چون اشتباه وارد کردم برام اعمال نشد امسال همون کد پارسالو وارد کردم دوباره اایا باید دوباره کد میگرفتم یا همون قبلیه اخه توی دفترچه سنجش نوشته بود کد برای هرازمون متفاوته لطفا پاسخم رو بدید ممنون درضکم فرمی هم برای ترگان مربوطه پرنکردم اخذه تو دفترچه نوشته باد فرم پر کنید

 • تصویر فرد

  همراز‏ - 99/3/4

  سلام وقتتون بخیر من از سهمیه 5% استفاده کردم و خودگردان قبول شدم الانم مشغول به تحصیلم ایا میتونم برای ارشد هم مجددا ازش استفاده کنم؟ بازم تاکید میکنم الان خودگردان میخونم ارشد هم میخوام همین ازاد یا خدگردان باشه بازم میتونم استفاده کنم؟/

 • تصویر فرد

  M.H‏ - 99/2/29

  سلام من سهمیه۵درصدم رادرکنکور۹۷استفاده کردم والان انصراف دادم،میتونم درکنکور۱۴۰۰ازسهمیه ام دوباره استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/2/30

  سلام در چه دوره ای پذیرفته شده بودین که انصراف دادین؟

 • تصویر فرد

  حسینی‏ - 99/2/24

  سلام،من یکبار از سهمیه ۵درصدی واسه کنکور کارشناسی استفاده کردم دانشگاه دولتی قبول شدم ولی نرفتم الان میخوام واسه کنکور ارشد شرکت کنم میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟اگه میتونم و استفاده کردم ولی انتخاب رشته و ثبت نام نکردم سال بعد باز میتونم استفاده کنم یا همون یکبار؟ممنون

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 99/2/23

  سلام من کنکور98 باسهمیه 5 درصد کنکور دادم ولی استفاده نکردم ازش برای انتخاب رشته امسال هم براکنکور99 سپاه همون کد پارسال و بهم داد مشکلی نداره؟؟ جواب لازم هستم شدید

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 99/2/7

  با سلام و عرض ادب.
  سؤالی داشتم از خدمتتون.
  فردی سال های ۹۶_۹۷_۹۸ با سهمیه ۵٪ ایثارگری در کنکور سراسری شرکت کرده اما تنها در سال ۹۷ انتخاب رشته کرد و در نهایت یه رشته شبانه قبول شد!
  ثبت نام هم کرد اما بعد انصراف داد!
  حالا برای کنکور ۹۹ میتونه مجددا از سهمیه ۵٪ استفاده کنه یا خیر؟
  شدیدا به پاسخگوییتون نیازمندیم!
  ممنون میشم در اسرع وقت پاسخمو بدید.
  در پناه حق.

 • تصویر فرد

  fatemeh‏ - 99/1/29

  سلام من پارسال کنکورشرکت کردم وقتی رتبمو دیدم انتخاب رشته نکردم میدونستم ک روزانه قبول نمیشم
  چندبارمیتونم استفاده کنم؟؟؟

 • تصویر فرد

  ali y‏ - 99/1/13

  سلام ببخشید من کنکور ۹۸ با ۵ درصد سهمیه امتحان دادم ولی رشته ای که میخواستم رو قبول نشدم و الان دارم برای ۹۹ میخونم میخواستم بدونم امسال و ساله دیگ هم میشه از سهمیه ی ۵ درصد ایثارگران استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 99/1/13

  سلام من از سهمیه ۵ درصدی استفاده کردم و الان در یک رشته روزانه دولتی دارم درس می خونم میخاستم بپرسم میتونم برای دانشگاه آزاد استفاده کنم از این سهمیه؟

 • تصویر فرد

  فریدون‏ - 99/1/5

  سلام عذر خواهی میکنم من کنکو ر۹۸باسهمیه ۵درصدی دانشگاه دولتی دوره روزانه ودانشگاه آزاد قبول شدم که دانشگاه آزاد ثبت نام کردم ،امسال کنکور ۹۹ میتونم باسهمیه ۵درصدی مجددا دوره های غیرروزانه و یا دانشگاه آزاد شرکت کنم ؟؟ خیلی ممنون اگه جواب بدید.

 • تصویر فرد

  مبینا‏ - 98/12/26

  سلام ..برا دانشگاه آزاد هم میشه دو بار از سهمیه استفاده کرد؟؟؟

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 98/12/18

  سلام خسته نباشید بنده از سهمیه استفاده کردم قبول شدم برای مقطع کارشناسی اگر این کارشناسی رو تموم کنم میتونم دوباره بای ارشد از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  Sahar‏ - 98/12/14

  سلام من پارسال از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و مجاز نشدم
  برای امسال باید باز کد رهگیری جدید بگیرم یا باهمون کد قبلی امکانش هست ؟

 • تصویر فرد

  سید امیر‏ - 98/12/9

  سلام من با سهمیه پنج درصد در کنکور 98 دوره روزانه قبول شدم ولی شرکت نکردم
  درخواست رفع محرومیت دوره های روزانه 99 دادم و موافقت شد
  آیا در 99میتوانم از سهمیه پنج درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  یاس‏ - 98/12/8

  سلام خسته نباشید،
  من امسال از سهمیه 5% در کنکور ارشد میخوام استفاده کنم، میخواستم بدونم خواهرم که امسال کنکور سراری داره اونم میتونم از این سهمیه استفاده کنه!? تا حالا هم هیچ یک از اعضای خونواده از این سهمیه استفاده نکردیم

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/12/6

  سلام خسته نباشید، ببخشید من میخوام برای کارشناسی ارشد از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم، آیا خواهرم هم میتونه سال بعد برای کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصد استفاده کنه یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/12/6

  سلام خدمت شما
  بله هر فرزند به صورت جداگانه مجاز به استفاده از سهمیه در مقاطع مختلف هستش

 • تصویر فرد

  محمد منصوری‏ - 98/11/28

  سلام اگر کسی پارسال از سهمیه رزمندگان 5 درصد استفاده کند برا پردیس خودگردان ودانشگاه ازاد ایا میتواند امسال هم از این سهمیه استفاده کند

 • تصویر فرد

  داریوش‏ - 98/11/23

  سلام خسته نباشید پارسال کد ایثارگری نیروی انتظامی گرفتم آیا همون کد ایثارگری را می توان دوباره استفاده کرد؟یا دوباره باید درخواست داد

 • تصویر فرد

  فرزند ایثارگر.‏ - 98/11/21

  سلام وقت بخیر
  من سال ۹۰ کنکور سراسری از سهمیه استفاده نکردم و سال ۹۴ از سهمیه شاهد و ایثارگری استفاده کردم.
  الان میخوام دوباره کنکور سراسری بدم میتونم از سهمیه ام استفاده کنم(قبلا در کنکور سراسری استفاده نکرده بودم)
  ممنون

 • تصویر فرد

  الف.زارعی‏ - 98/11/21

  فرزند شهید چندبار امکان استفاده از سهمیه رو داره؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 98/11/20

  سلام.
  اگر کسی کنکور ارشد با سهمیه۲۵٪ جانبازی مجاز به انتخاب رشته بشه اما بعد از انتخاب رشته هیجا قبول نشه ، ایا سال بعد مجددا میتونه از سهمیه برای ارشدش استفاده کنه یا خیر؟

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 98/11/20

  سلام اگه با سهمیه ۵درصد ارشد آزمون بدم روزانه هم مجاز بشم ولی انتخاب رشته نکنم. میتونم سال بعد از سهمیه ۵درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Wrisha‏ - 98/11/18

  سلام خسته نباشید ببخشید برای کنکور تعداد دفعات مجاز برای استفاده از سهمیه ی ۵ درصدی چنده؟..

 • تصویر فرد

  تارا‏ - 98/11/17

  سلام خسته نباشید من کنکور ۹۷ شرکت کردم و از سهمیه پنج درصد استفاده کردم و روزانه قبول شدم ولی انصراف دادم
  میتونم بازم از سهمیه پنج درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مائده‏ - 98/11/17

  سلام من امسال میخوام هم کنکور انسانی بدم هم حسابداری فنیو حرفه ای میتونم از سهمیه 5 درصدی هر دوجا استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فرزاد‏ - 98/11/17

  سلام
  من 5% داشتم و امسال برای نرفتن به سربازی پیام نور شرکت کردم و مرخصی زدم
  امسال میتونم از سهمیه 5% استفاده کنم؟
  *این قسمت در صورت انصراف از قبولی اولیه یعنی چی؟
  باتشکر

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/20

  سلام وقت بخیر 
  یعنی اگه از سهمیه استفاده کرده باشین و قبول شده باشین ولی ثبت نام نکنید از استفاده مجدد از سهمیه محروم میشید تعداد دفعات مجازشم که برای روزانه یک بار و برای سایر دوره ها دوبار هست 
  شما می تونید مجددا از سهمیتون استفاده کنید .

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/11/16

  سلام من پارسال از سهمیه ایثار گری استفاده کردم ولی مردود شدم و امسال میخوام دوباره کنکور بدم از همون کد پارساله میشه استفاده کرد یا باید کد جدید گرفت باز ؟

 • تصویر فرد

  محمدرضا‏ - 98/11/15

  سلام خسته نباشید
  من کنکور ۹۸ از سهمیه ۵ درصد ایثارگران استفاده کردم و انتخاب رشته هم کردم ولی مردود شدم
  میخواستم بپرسم که امکان استفاده ی دوباره از سهمیه وجود داره یا نه؟

 • تصویر فرد

  bahram‏ - 98/11/12

  سلام من امسال از سهمیه. ۵درصد درانتخاب رشته بر اساس سوابق تحصیلی استفاده کردم ودرمهندسی کامپیوتر پیام نور قبول شدم وثبت نام کردم آیا میتونم برای کنکور ۹۹از سهمیه ام دوباره استفاده کنم ودر دانشگاه روزانه قبول بشم وآیا باید قبل ثبت نام برای کنکور از دانشگاه انصراف بدم تا بتونم مجددا از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  صدف‏ - 98/11/11

  سلام من سال پیش از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و انتخاب رشته کردم ولی مجاز نشدم
  میتونم امسال باز ازش استفاده کتم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/12

  سلام خدمت شما 
  بله تا موقعی که استفاده از سهمیتون به قبولی منجر بشه مجاز هستیداستفاده کنید 

 • تصویر فرد

  F.m‏ - 98/11/6

  سلام.من یکبار کنکور گرافیک دادم باسهمیه ایثارگری روزانه قبول شدم ولی ثبت نام نکردم و غیر انتفاعی درس خوندم.الان میخوام کنکور هنر بدم آیا تاثیری داره سهمیه ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/11/10

  سلام خدمت شما
  هر داوطلب تو هر مقطع برای دوره روزانه فقط یک بار مجاز به استفاده از سهمیه هست شمام چون روزانه قبول شدین و نرفتین دیگه مجاز به استفاده از سهمیه برای دوره روزانه نیستین

 • تصویر فرد

  saber‏ - 98/11/6

  سلام خسته نباشید،اگه مثلا کنکور بدی و سهمیه‌ت هم ۵ درصدی باشه اما انتخاب رشته نکنی یعنی فقط رتبه ای که آوردی رو نگاه کنی،تا چند بار مجاز به استفاده از این سهمیه هستی؟

 • تصویر فرد

  یا علی مدد ‏ - 98/10/28

  سلام اگر از سهمیه پنج درصد ایثارگری برای ارشد استفاده کنیم و قبول بشیم
  میشه دوباره از سهمیه برای آزمون وکالت هم استفاده کنیم ؟
  با تشکر از ادمین

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/10/29

  سلام خدمت شما بله مجاز هستید تو هر آزمون به صورت جداگانه از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  Mohamad‏ - 98/10/17

  سلام خسته نباشید...اگر یکی از فرزندان برای کنکور کارشناسی از سهمیه استفاده کنه و برای کنکور کارشناسی ارشد هم استفاده کنه(هر دو روزانه میتونه باشه؟)و اگر برای جفتش استفاده شه فرزند دیگه میتونه از سهمیه استفاده کنه یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/10/19

  سلام وقت بخیر
  بله هر فرزند به صورت جداگانه مجاز به استفاده از سهمیه هستش و در هر مقطع هم به صورت جداگانه می تونه از سهمیه استفاده کنه 

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 98/10/12

  با سلام اگریکبارازسهمیه ۵درصدی ایثارگران استفاده کرده و روزانه قبول شوم وثبت نام کنم وبعد یک سال بخواهم انصراف دهم و دوباره کنکور بدم میتونم ازسهمیه دوباره استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/10/14

  سلام خدمت شما
  توی متن کامل توضیح داده شده 
  استفاده از سهمیه ایثارگران برای دوره روزانه فقط یبار مجازه 

 • تصویر فرد

  آذر ‏ - 98/9/24

  سلام.
  اگر کسی با سهمیه 5 درصد کنکور ارشد بدهد اما انتخاب رشته نکند آیا باز هم مجاز به استفاده از سهمیه است ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/9/24

  سلام خدمت شما 
  بله مشکلی پیش نمیاد استفاده از سهمیه تهنها زمانی غیر مجاز میشه که انتخاب رشته کنید و قبول بشین و انصراف بدین 

 • تصویر فرد

  یاس‏ - 98/9/16

  تا جایی که بنده متوجه شدم شکا قبول نشدید فقط اسمتان به عنوان چند برابر ظرفیت معرفی شده. پس به نظرم میتونین استفاده کنین چون تو بند سازمان سنجش نوشته در صورتی قبولی. در رشته های نیمه مرتمرکز اسمتان ابتدا معرفی میشه بعد از مصاحبه قبولی یا ردی شما را اعلام میکنن پس با خیال راحت میتونین ثبت نام بکنین

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 98/8/2

  سلام من امسال فوریتهای پزشکی قبول شدم با سهمیه 5درصد ولی توی مصاحبه رد شدم و ج متمرکز هم مردود بود گفتم میشه برای 99از سهمیه استفاده کرد

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc