تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

در مطلب زیر تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران را با توجه به دوره های پذیرفته شده روزانه، نوبت دوم، پردیس و... با توجه به قوانین سهمیه 5 درصد ایثارگران درج شده در دفترچه سنجش بررسی میکنیم. داوطلبان باید حتما به سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران کنکور سراسری توجه داشته باشند که در آینده با مشکل مواجه نشوند.

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران تبدیل به یکی از سوالات متداول انتخاب رشته داوطلبان سهمیه 5 درصد شده است. در جلسات مشاوره ای که با این داوطلبان عزیز در مورد انتخاب رشته داریم یکی از عمده سوالات آن ها این است که " چند بار می شود از سهمیه ایثارگران استفاده کرد". به همین خاطر لازم دیدیم تا در مورد قوانین مربوط به دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد که در دفترچه انتخاب رشته سنجش درج شده است صحبت کنیم

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه ، در دفترچه سنجش آمده است که :

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎی رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. پس داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته  به این نکته توجه داشته باشند که در صورتی که به هر دلیلی ممکن است پس از قبولی در دوره های روزانه، در دانشگاه مربوطه ثبت نام نکنند، دیگر نمی توانند مجددا از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنند.

برای اطلاع از رتبه های قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران و همچنین تخمین شانس قبولی رتبه در سهمیه خود، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنید.

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )، در دفترچه سنجش ذکر شده که داوطلبانی که از قبولی خود انصراف دهند تنها یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصد خود در کنکور می باشند. 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خودگردان

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خود گران طبق متن دفترچه سنجش دوبار می باشد یعنی داوطلبانی که مایل به انتخاب دوره های پردیس خودگردان باشند در صورت یکبار استفاده از سهمیه 5 درصد و انصراف از قبولی تنها یک بار دیگر برای استفتده از سهمیه ایثارگری خود فرصت دارند.برای اطلاع از شرایط و هزینه های دوره پردیس خودگردان و دوره های دیگر می توانید مطلب  انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه کنید.    

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره غیرانتفاعی

برای دوره غیر انتفاعی هم مانند دوره های پردیس خودگردان، تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای داوطلبان تا سقف دوبار می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پیام نور

داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران که مایل به انتخاب دوره های پیام نور در انتخاب رشته خود هستند در نظر داشته باشند که سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران برای دوره پیام نور تا دو بار مجاز می باشد.

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره های نیمه حضوری، مجازی و مازاد

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای این دوره ها هم تا سقف دوبار استفاده می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران - متن دفترچه سنجش

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎی رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در دوره ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) ، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ، ﻧﻴﻤﻪ حضوری، ﻣﺠﺎزی، ﭘﺮدﻳﺲ  خود گردان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد آزﻣﻮن سراسری پذیرفته شوند. در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﻗﺒﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻪ منحصرا ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﻴﻪ 5 درصد ایثار گران خواهند بود.

 

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید

 • تصویر فرد

  مریم شکوهی‏ - 02/3/10

  سلام من در کنکور ارشد سال 1402 از سهمیه 5 درصدی استفاده کردم اگه انتخاب رشته نکنم سال بعد میتونم دوباره از سهمیه استفاده کنم؟؟؟؟

 • تصویر فرد

  سحر امیری‏ - 02/1/17

  سلام وقت بخیر
  من تو کنکور دی ۱۴۰۱ شرکت کردم ولی از سهمیه استفاده نکردم
  الان برای ثبت نام کنکور تیر نمیتونم کد سهمیم رو وارد کنم باید چیکار کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه مرادی‏ - 01/12/17

  با سلام
  من امسال با استفاده از سهمیه 5 درصد پردیس پرستاری قبول شدم .
  آیا من بعد از اخذ مدرک کارشناسی دوباره می تونم با سهمیه ی 5 درصد کنکور کارشناسی مجدد بدهم ؟
  لطفا راهنمایی بفرمایید که چه راهی وجود داره که من بتونم مجدد در کنکور سهمیه داشته باشم

 • تصویر فرد

  کیمیا سواری‏ - 01/11/24

  ببخشداین سهمیه 5درصدی چقدرتاثیرداره روکنکورمیشه توضیح بدید

 • تصویر فرد

  Amir RN‏ - 01/11/20

  سلام وقت بخیر
  من و برادر بزرگترم هر دو در آزمون استخدامی شرکت کارو تامین ۱۴۰۱ شرکت کردیم برای برادرم سهمیه ۵ درصد جانبازی محاسبه شد و قبول شد ولی برای لحاظ نشد میشه راهنماییم کنید ممنون میشم

 • تصویر فرد

  امیررضا ایینه‏ - 01/10/29

  سلام خسته نباشیدببخشید من کنکوری 1402 هستم تیر کنکور بدم قبول نشم یا انتخاب رشته نکنم می تونم دفعه بعد که کنکور دادم دوباره استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد احمدی‏ - 01/10/8

  من سال 1401در کنکور انسانی با سهمیه 5درصدی ثبت نام کردم و روزانه قبول شدم ولی انتخاب رشته نکردم نرفتم دانشگاه ایا باز میتونم از سهمیه ۵ درصدی استفاده کنم ممنون میشم جواب بدین ؟؟؟

 • تصویر فرد

  حدیث کاظمی‏ - 01/9/25

  سلام ممنون از سایت خوبتون

 • تصویر فرد

  سوگل احمدی‏ - 01/9/25

  سلام وقتتون بخیر،بنده یکبار از با سهمیه ۵درصد ارشد روزانه قبول شدم و مدرک هم گرفتم،الان میتونم دوباره کنکور ارشد دانشگاه ازاد از سمیه ۵درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه مغازه ای‏ - 01/9/22

  سلام
  من سهمیه ۲۵ درصد دارم
  متونم هم در کنکور وزارت علوم و هم در کنکور وزارت بهداشت ثبت نام کنم ؟ یعنی امسال دو تا کنکور با سهمیه بدم

 • تصویر فرد

  زینب عابدی‏ - 01/9/20

  سلام بنده سهمیه ۵ درصدی ایثارگری دارم و قصد شرکت در دو دکنکور وزارت علوم و بهداشت رو دارم آیا میتونم برای هر دو کنکور از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  علی کاظمی‏ - 01/9/19

  سلام
  من بک بار در کنکور کارشناسی از سهمیه 25 درصد استفاده کردم و دانشگاه روزانه قبول شدم و الان فارغ التحصیل همان رشته هستم
  آیا برای کنکور کارشناسی ارشد مجدد میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  بهار عبدالله زاده‏ - 01/9/12

  سلام وقت بخیر من رشتم فنی بوده و برای کاردانی به کارشناسی از سهمیه 5 درصد استفاده کردم اما برای کاردانی استفاده نکردم الان میتونم مجدد از سهمیه برای کنکور سراسری استفاده کنم؟لطفا راهنماییم کنید

 • تصویر فرد

  مرتضی حیدری‏ - 01/8/24

  سلام و خسته نباشید
  برادر من یکبار از سهمیه 5 درصد در کنکور کارشناسی استفاده کرده؛ آیا این امکان وجود داره که من بتونم از همون سهمیه در کنکور دکتری استفاده کنم؟
  و سوال دیگه اینکه بعد از مهلت ثبت نام کنکور زمانی داده میشه که بشه کد رهگیری رو وارد کرد و اطلاعات رو ویرایش کرد؟
  چون کد رهگیری ایثارگران نیروی انتظامی رو انگار فقط حضوری میشه گرفت
  ممنون

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/25

  سلام خدمت شما 
  بله هر فرزرند به شکل جداگانه می تونه از سهمیه استفاده کنه 
  و احتمالا یکبار هم فرصت ویرایش بعد از ثبت نام میدن

 • تصویر فرد

  ... ...‏ - 01/8/21

  سلام وقت بخیر
  من ار سهمیه ۵٪ تو کنکور کارشناسی استفاده کردم یک بار برای کنکور ارشد هم سهمیه ۵٪ شامل میشه برام یا نه ؟ لطفا جواب بدید خیلی مهمه ممنون از ادمین بزرگوار

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/23

  سلام خدمت شما بله در هر مقطه سهمیه جداگانه دارین 

 • تصویر فرد

  مصطفی اسکندری‏ - 01/8/14

  با سلام برادر من سال ۹۵ با سهمیه ایثارگری دانشگاه دولتی قبول شد سال بعد بنده کنکور سراری دالرم آیا بندههم میتونم از سهمیه ایثارگری پدرم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/18

  سلام خدمت شما بله هر فرزند به صورت جداگانه میتونه از سهمیه استفاده کنه 

 • تصویر فرد

  زهرا ماهانی ‏ - 01/8/13

  سلام وقت بخیر ، بنده کارشناسی حقوق دارم و قصد دارم هم برای ارشد و هم برای آزمون وکالت از سهمیه استفاده کنم ، آیا میتونم برای هر دو آزمون از سهمیه استفاده کنم یا مجاز هستم فقط برای یک آزمون ؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/14

  سلام خدمت شما بله میتونید در هر دو آزمون از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  سیما دارابی‏ - 01/8/12

  سلام آیا سهمیه ۵ درصدی ایثارگری را برای دو نوبت کنکور دی و تیر روزانه میشه استفاده کرد و برای حصول اطمینان از کجا باید سوال کرد.متشکرم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/14

  سلام خدمت شما بله میتونید تو هر مرتبه از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  ارام بنفشوي‏ - 01/8/10

  سلام
  من ١٤٠٠ از سهمیه ٥ درصد استفاده کردم و مردود شدم ١٤٠١ هم استفاده کردم و مردود شدم میتونم بازم برای ١٤٠٢ استفاده کنم از ٥ درصد ؟

 • تصویر فرد

  مهرداد اسلامی‏ - 01/8/9

  سلام من سال ۹۸ از سهمیه استفاده کردم انتخاب رشته هم کردم دانشگاه هم قبول شدم ارشد روزانه انصراف دادم همون وسطایه ترم یک میخوام دوباره ارشد امتحان بدم دوباره از سهمیه میشه استفاده کرد

 • تصویر فرد

  مریم خراسانی ‏ - 01/8/7

  سلام
  من تو کنکور 1401 شرکت کردم و مجاز به انتخاب رشته شدم اما قبول نشدم از سهمیه هم استفاده کرده بودم میخواستم بدونم واسه کنکور بعدی هم میتونم از سهمیه پنج درصدی ایثارگری استفاده کنم؟
  و اینکه اگه تو هر دو کنکور شرکت کنم یعنی هم دی و هم تیر توی هر دو میتونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/9

  سلام خدمت شما بله میتونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید و هم دی هم تیر میتونید سهمیه رو داشته باشید

 • تصویر فرد

  Tina Taherkhani‏ - 01/8/5

  سلام،من در ارشد ۴۰۱ از سهمیه ۵٪ ایثارگران استفاده کردم و غیرانتفاعی تهران اوردم و الان ترم یک هستم ولی قصد انصراف دارم.در صورت انصراف ایا میتونم مجدد از سهمیه ۵٪ ایثارگران برای ارشد ۴۰۲ استفاده کنم؟ممنونم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/9

  سلام خدمت شما بله میتونید مجدد از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  رستم ناصری ‏ - 01/8/5

  سلام خسته نباشید من ۱۴۰۲ قراره کنکور بدم، بعد میخواستم بدونم الان سهمیه ایثارگران رو میشه هم برای کنکور دی و تیر استفاده کرد یا فقط باید یکیشون رو انتخاب کنم و برا یکیشون اعمالش کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/9

  سلام خدمت شما برای هر دو کنکور می تونید از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  محمد حسینی‏ - 01/8/4

  سلام .بنده یکی از 3 نماینده جامعه ایثارگران هستم و 8 ماه پیگیر این مصوبه سازمان سنجش بودیم درحال حاضر دوبار هر کسی که سهمیه دارد میتواند استفاده کند که یک بار روزانه و یک بار غیر روزانه و به امید خدا برای بار سوم هم در تلاش هستیم انجام شود ..پس لطفا با اطلاعات تکمیل تری دوستان را راهنمایی فرمایید .هم میتوانید از بنیاد شهید تهران هم استعلام بگیرید .با تشکر

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/9

  سلام روزتون بخیر کجای متن اطلاعاتش کامل نبوده؟

 • تصویر فرد

  Psssss Vhhjgh‏ - 01/8/4

  سلام من سال ۱۴۰۰ از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم و شبانه قبول شدم ولی امسال انصراف دادم، برای ۱۴۰۲ میشه از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/9

  سلام روزتون بخیر بله میتونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  Mhsa Fani‏ - 01/7/26

  سلام.امسال من و خواهرم باهم میخوایم کنکور بدیم آیا سهمیه رو دوتامون میتونیم استفاده کنیم یا فقط یک نفرمون؟؟؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/8/1

  سلام خدمت شما هر دو می تونید از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  آرش شجاعی‏ - 01/7/22

  لطفا جواب بدین

  من پدرم از سال ۶۵ توی منطقه بوده از طرف نیروهای مسلح

  الان شرایط استفاده برای من چجوریه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه رمضانی‏ - 01/7/19

  سلام وقتتون بخیر
  من کنکور انسانی دانشگاه دولتی قبول شدم و درحال تحصیلم
  آیا میشه بعد از فارغ التحصیلی مجددا کنکور تجربی بدم با استفاده از سهمیه؟؟

 • تصویر فرد

  مراد محمدی‏ - 01/7/7

  سلام وفت بخیر
  ببخشید من کنکور ۴۰۱ با سهمیه دانشگاه آزاد قبول شدم، میشه بدون انصراف از دانشگاه دوباره از سخمیه استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  مقصود مولایی‏ - 01/7/5

  سلام اگر امسال دانشگاه دولتی با استفاده از سهمیه ۵درصد قبول شده باشیم وبه دلایلی نتونیم دانشگاه ثبت نام کنیم برای اینکه سهمیه حفظ بشه باید به دانشگاه مراجعه کنیم یااینکه نباید هیچ اقدامی انجام بدیم میتونیم امسال با این سهمیه دانشگاه شرکت کنیم چون من دیدم چند نفری که سوال از شما پرسیدن گفتند ما چندبار از سهمیمون استفاده کردیم

 • تصویر فرد

  امیرعلی نصیری‏ - 01/7/4

  سلام من برادرم سال 98 از سهمیه 5 درصد استفاده کرد و دانشگاه روزانه قبول شد. ایا من میتونم برای امسال از این سهمیه استفاده کنم؟لطفا جواب بدید🙏🏼

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/7/4

  سلام خدمت شما بله شما هم می تونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  مقصود مولایی‏ - 01/7/3

  سلام پسرم امسال از سهمیه 5درصد دانشگاه سراسری استفاده کردن و کارشناسی انتخاب رشته کردن و روزانه قبول شدن چون امتحان نهایی شهریور نتونستند قبول بشن میتونه یکبار دیگه از سهمیه 5درصد استفاده کنند و در آن دانشگاهی که قبول شده چه اقدامی باید انجام بده تا بتونه تو کنکور سراسری شرکت کنه

 • تصویر فرد

  ... ...‏ - 01/6/29

  سلام وقتتون بخیر
  ببخشین برای سال ۱۴۰۲ ک کنکور دو بار برگزار میشه
  میتونم در هر دو بار از سهمیه ام ک ۵ درصدی هس استفاده کنم ؟؟

 • تصویر فرد

  یونس احمدپور‏ - 01/6/17

  سلام من امسال باسهمیه ۵درصدارشد روزانه مهندسی منابع آب قبول شدم برای ادامه تحصیل می تونم دوباره برای چه دانشگاه‌هایی از سهمیه ۵درصد می تونم استفاده کنم

 • تصویر فرد

  ramin‏ - 01/6/1

  سلام خسته نباشید من سهمیه 5درصدی دارم رشتم فنیه آزمون کاردانی شرکت کردم و قبول شدم خواستم بدونم زمانی که فارغ التحصیل شدم و مدرک کاردانیمو گرفتم میتونم از سهمیم داخل کنکور سراسری رشته انسانی استفاده کنم یانه

 • تصویر فرد

  حسینی‏ - 01/5/20

  سلام خسته نباشید
  ممنون میشم به سوالم پاسخگو باشین
  اگر من امسال دانشگاه پیام نور شرکت کنم رشته علوم تربیتی
  میتونم همینجور که دارم در دانشگاه پیام نور تحصیل میکنم هم کنکور دوباره شرکت کنم هم از سهمیه پنج درصدیم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  m‏ - 01/5/15

  سلام من در کنکور دانشگاه روزانه مجاز شدم اگر انتخاب رشته نکنم آیا میتوانم دوباره در کنکور شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما بله مشکلی نداره می تونی دمجدد شرکت کنید

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 01/5/15

  سلام ازسهمیه ۵درصدمیشه دردومقطع تحصیلی هم ارشدوهم دکتری استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما بله می تونی داستفاده کنید مشکلی نداره

 • تصویر فرد

  علی‏ - 01/5/14

  سلام ایا میشه از یک سهمیه دو نفر استفاده کنند؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما بله

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 01/5/12

  سلام وقتتون بخیر
  من سال 99 باسهمیه 5درصدم دانشگاه پیام نور قبول شدم اما نرفتم سال پیش ینی 1400 هم ازسهمیم استفاده کردم ولی امسال کنکور401 سهمیه برام لحاظ نشده میگن سنوات پیش استفاده کردی درصورتی ک من روزانه اصلا هیچ رشته ای قبول نشدم ینی میشه این بخاطره بخاطر پیام نور دوسال پیش باشه؟؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما بله برای همون دو باری هست که استفاده کردین از سهمیه و ربطی به استفاده برای روزانه نبوده

 • تصویر فرد

  شیوا‏ - 01/5/12

  سلام من در انتخاب رشته پارسالم اشتباه کردم و جای دو عدد اشتباه تایپ شد و از سهمیه ۵درصد استفاده کردم و قبول شدم. و همه رشته هایی که انتخاب کرده بودم پزشکی بود که یکی به اشتباه بین آنها ثبت شد و در همون رشته اشتباهی قبول شدم
  نمیشه اعتراض بزنم روش چون سهمیه م امسال لحاظ نشد؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/5/18

  سلام خدمت شما همون سال گذشته باید اقدام می کردین 

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 01/4/10

  سلام
  هیچ راهی نیست که بشه از سهمیه پنج درصدی استفاده کرد، من پارسال نمیدونستم برا پیام نور که قبول شدم استفاده شده.تو سیستم زده شما قبلا استفاده کردید.ولی من اصلا دانشگاه هم ثبت نام نکردم، راهی نیست امسال بتونم استفاده کنم

 • تصویر فرد

  نیلوفر‏ - 01/4/10

  سلام وقتتون بخیر.اعمال سهمیه پنج درصدی تو کنکور ارشد وزارت بهداشت و وزارت علوم ب هم ارتباطی دارند؟
  یعنی اگه من امسال ارشد وزارت علوم قبول شم میتونم بعدها تو ارشد وزارت بهداشت هم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 01/4/8

  سلام من سال ٩٧کنکور دادم و با استفاده از سهمیه شبانه قبول شدم ولی اصلا ثبت نام نکردم امسال دوباره میتونم از سهمیه استفاده کنم؟!توی کارتم زده سهمیه رو ولی نوشته اعمال نشده باید با پشتیبانی سازمان سنجش تماس بگیرم؟!

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/4/8

  سلام..من سال 99باسوابق تحصیلی تو دانشگاه غیرانتفاعی پذیرفته شدم ولی کلا ثبت نام نکردم.الان روی کارت ورود به جلسه ام اینو نوشته اصلا منظورشو متوجه نمیشم ونمیدونم باید چیکار کنم😔تذکرمهم:نظربه اینکه شما در سنوات گذشته........مجازبه استفاده مجدداز سهمیه نیستید..اینجاشو متوجه نمیشم❌بنابراین چنانچه در موعد مقرر موفق به اخذ مدرک دیپلم(نظام قدیم)یادوره پیش دانشگاهی یا نظام جدیدتا شهریور1400نشده اید ویا مجوز کتبی برای شرکت در ازمون سراسری 1401رااز این سازمان اخذ نموده اید میتوانید مدارک لازم را تهیه وهمراه این برگه حداکثر تاتاریخ1401/4/13از طریق سیستم پیشخوان...ارسال نمایید درصورت دارا بودن ضوابط سهمیه اعمال خواهد شد❌ولی اصلا نمیدونم منظورشون ازدیپلم چیه من96دیپلم گرفتم..واینکه گفته مدارک و مجوزکتبی اصلانمیدونم باید چیکار کنم ومنظورشون چه مدارکیه لطفا راهنمایی کنید ممنونم

 • تصویر فرد

  Sh‏ - 01/4/8

  سلام .من ازمون اموزش و پرورش برای ارسال مدارک معرفی شدم ولی نمیخوام برم .ایا برای سال بعد سهمیه ام رو دارم؟سهمیه 25درصد دارم .

 • تصویر فرد

  حمید‏ - 01/4/6

  سلام من سهمیه ۵درصد دارم پارسال روزانه قبول نشدم میتونم باز استفاده کنم؟و اینکه همون کد پارسال رو باید بزنم یا باید جدید بگیرم لطفا راهنماییم کنید خیلی واجبه

 • تصویر فرد

  علیرضا‏ - 01/4/6

  سلام،پارسال دردانشگاه پیام نورقبول شدم،متوجه شدم که سهمیه ی۵درصدایثارگریم استفاده شده،الان ترم دو هستم وچندروزدیگه قصدشرکت درکنکور رودارم،آیا الان میتونم از پیام نورانصراف بدم؟سهمیه م برای کنکورامسال برمیگرده؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 01/4/5

  سلام ببخشید میخواستم بدونم تو یه سال میشه از سهمیه ۵ درصد هم برای کنکور تجربی استفاده کرد و هم برای کنکور زبان؟

 • تصویر فرد

  Parham‏ - 01/4/5

  سلام خسته نباشید من توی کنکور ۱۴۰۰ با سهمیه ایثاگری ۵ درصد داشتم باسوابق تحصیلی دانشگاه ازاد قبول شدم برای امسال میتونم از سهمیه ایثارگری استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  N.n‏ - 01/4/4

  سلام وقت بخیر من سال های پیش در کنکور سراسری شرکت کردم از سهمیه ۵ درصدی هم استفاده کردم ولی هیچ دانشگاه روزانه ای قبول نشدم ، فقط چهار سال پیش گویا در انتخاب رشته پیام نور قبول شدم ولی ثبت نام نکردم. الان فارغ التحصیل کارشناسی دانشگاه ازاد هستم که بدون کنکور ثبت نام کردم…. در حال حاضر توی کارت ازمون سراسریم زده شده که چون اسمت در لیست پذیرفته شدگان دانشگاه های روزانه و غیر روزانست نمیتونی از سهمیه استفاده کنی …مگه نمیگن اگه روزانه قبول نشی میتونی مجددا از سهمیه استفاده کنی ؟ ممکنه مشکلی پیش اومده باشه ؟ من الان به هیچ وجه نمیتونم‌از‌سهمیه استفاده کنم دیگه؟
  و سوال دوم اینکه اگه درج نکنم که فارغ التحصیل کارشناسیم (چون ازاد بودم) مشکلی پیش میاد ؟

 • تصویر فرد

  Farnaz‏ - 01/4/2

  سلام وقت بخیر، من پارسال ارشد 1400 با سهمیه 5درصد ایثارگران شرکت کردم. بعد از اعلام نتیجه نهایی فقط در دوره مجازی قبول شدم. اما دانشگاه ثبت نام نکرد. کنکور ارشد امسال 1401 مجدد با سهمیه 5درصد شرکت کردم. اما با سهمیه آزاد گزینش شدم. درواقع سهمیه م رو با وجود تایید شدن، لحاظ نکردن. الان باید چیکار کنم؟ یعنی چون پارسال مجازی قبول شدم (البته ثبت نام نکردم) الان سهمیه م رو لحاظ نکردن؟؟

 • تصویر فرد

  Ali.prghlmi‏ - 01/4/1

  سلام خسته نباشید من کنکور 1400 از سهمیه ایثارگران استفاده کردم و روزانه قبول شدم ولی انصراف دادم ایا 1401 هم میتونم استفاده کنم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/4/4

  سلام خدمت شما نه متاسفانه دوباره نمی تونید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  هاشم سراوانی‏ - 01/3/31

  باسلام و وقت بخیر
  من فرزند جانباز 50 درصد هستم در سال 98 کنکور دادم و علوم قرآن و حدیث شبانه قبول شدم وباز دوباره سال 99 کنکور دادم و ادبیات فارسی روزانه قبول شدم ونرفتم بدون اینکه از رشته علوم قرآن و حدیث شبانه انصراف بدهم الان برای کنکور 1401 ثبت نام کرده ام و تقریبا 7الی8روز تا برگزاری آزمون کنکور سراسری باقی مانده است آیا من برای اعمال مجدد سهمیه انصراف بدهم از علوم قرآن و حدیث شبانه

 • تصویر فرد

  مبینا‏ - 01/3/31

  سلام،من سال ۱۴۰۰ کنکور دادم انتخاب رشته کردم ولی چیزی قبول نشدم بازم میتونم از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/31

  سلام خدمت شما بله می تونید مجدد از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  سمیه مرمرشاهی‏ - 01/3/29

  سلام
  من برای کارشناسی از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و دانشگاه فرهنگیان قبول شدم حالا برای ارشد که خواستم دوباره استفاده کنم برام اعمال نشده،مگه اینطوری نبود که برای هر مقطع یکبار میشد استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/30

  سلام خدمت شما بله باید بشه شاید پذیرفته نشدنش دلیل دیگه ای داره به پشتیبانی سنجش پیام بدین

 • تصویر فرد

  یاسین‏ - 01/3/27

  سلام من در کنکور سراسری 1400 از سهمیه ۵ درصد ایثارگران استفاده کردم ولی انتخاب رشته نکردم امسال هم در کنکور 1401 سهمیه ایثارگران ۵درصد رو زدم خواستم بدونم اگر امسال به دانشگاه ازاد ثبت نام کنم سال بعد در کنکور ۱۴۰۲ که ثبت نام کنم میتونم دوباره با همین سهمیه انتخاب رشته بکنم؟

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 01/3/25

  سلام
  دونفر از اعضای یه خانواده همزمان میتونن توی کنکور از سهمیه ی ۵ درصد استفاده کنن ؟؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/28

  سلام خدمت شما بله هر دو می تونن از سهمیه ایثارگران طبق قوانین استفاده کنن

 • تصویر فرد

  شادی‏ - 01/3/13

  سلام بنده با سهمیه ۲۵درصد رزمندگان در ازمون دکتری۱۴۰۱دانشگاه پیام نور برای مصاحبه پذیرفته شدم اگر مصاحبه شرکت کنم و قبول بشوم ایا سهمیه بنده محفوظ میماند که سال بعد شرکت کنم و روزانه قبول بشوم؟

 • تصویر فرد

  S.h‏ - 01/3/9

  سلام. من در کنکور دکتری ۱۴۰۱ استفاده کردم ولی بعد انتخاب رشته به مصاحبه نرفتم. سال بعد دوباره میتونم استفاده کنم‌از سهیمه ۵ درصد؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/10

  سلام خدمت شما بله مشکلی نداره می تونید از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  N.n‏ - 01/3/7

  سلام وقت بخیر
  ایا میشه هم برای ارشد هم برای کنکور سراسری تجربی (رشته های با کنکور) انتخاب رشته کرد ولی فقط یکیشو بریم؟ یعنی اگه سراسری انتخاب رشته کنیم و رشته خوبی قبول شیم میشه از انتخاب رشته ای که در ارشد انجام دادیم انصراف بدیم؟ تداخل ایجاد میشه و مشکل پیش میاد؟

 • تصویر فرد

  Tooba‏ - 01/3/4

  سلام خسته نباشیدمن سال400ازسهمیه 5درصداستفاده کردم روزانه اوردم اماتوانتخاب رشته قبول نشدم واسه دانشگاه ازادقبول شدم الان میتونم دوباره واسه روزانه ازسهمیه ام استفاده کنم؟انتخاب رشته روزانه کردم اماقبول نشدم واسه ازادقبول شدم

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/3/7

  سلام خدمت شما بله میتونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  Sogand‏ - 01/2/29

  سلام خسته نباشید
  من ۱۴۰۰ کنکور دادم ؛انتخاب رشته هم انجام دادم ولی غیر انتفاعی قبول شدم و نرفتم آیا امکانش هست امسال بتونم از سهمیه ۵ درصد هم دوباره استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مهلا‏ - 01/2/27

  سلام من پارسال از سهمیه 5درصد استفاده کردم و شبانه قبول شدم ولی نرفتم. حالا امسال کد رو که وارد کردم. الان موقع گرفتن کارت ورود به جلسه نوشته مجاز به استفاده از سهمیه نیستم و سهمیه آزاد برام حساب شده
  مگه نگفتن برای نوبت دوم دو بار میشه استفاده کرد از سهمیه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/2/27

  سلام خدمت شما به پشتیبانی سنجش پیام بدین

 • تصویر فرد

  N.M‏ - 01/2/25

  سلام خسته نباشید من سال 1400 با سهمیه رزمندگان ارشدبرنامه ریزی درسی پیام نور قبول شدم و با ثبت نام غیر حضوری در دانشگاه پذیرش شدم ولی شهریه ای پرداخت نکردم و انتخاب واحد انجام ندادم ودر سامانه آموزش دانشگاه به صورت‌ اینترنتی درخواست انصراف دادم، الان برای کنکور 1401 میشه از سهمیه رزمندگان استفاده کنم ؟در کارت ورود به جلسه برام سهمیه آزاد اومده و نوشته شده چون در سنوات گذشته استفاده شده نمیتونم استفاده کنم
  آیا باید اعتراض بدم؟ممنون میشم راهنمایی کنین

 • تصویر فرد

  yam‏ - 01/2/18

  سلام من از سهمیه پنج درصد ایثارگرانم استفاده کردم و با سوابق تحصیلی روزانه قبول شدم ولی اون رشته نرفتم .
  الان میخوام ارشد کنکور بدم میتونم باز از سهیمه پنج درصدم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/2/19

  سلام خدمت شما در هر مقطع یکبار می تونید از سهمیه استفاده کنید و مشکلی نداره

 • تصویر فرد

  یاسر‏ - 01/2/5

  سلام ببخشید میخواستم بدونم من 1400کد ایثار گری ۵درصد رو گرفتم واسه ۱۴۰۱هم باید بازم کد بگیرم ؟یا اینکه لازم نیست؟لطفا جواب بدید.

 • تصویر فرد

  Ali‏ - 01/1/29

  سلام. وقت بخیر . تمامی فرزندان ایثارگر حق استفاده از سهیمه ۵ درصد رو دارن یا اگر فرزند بزرگ تر از سهمیه استفاده کرد فرزند کوچک تر دیگه نمیتونه از سهمیه استفاده کنه؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/1/29

  سلام خدمت شما تمامی فرزندان می تونن از سهمیه استفاده کنن 

 • تصویر فرد

  نلی‏ - 01/1/24

  سلام‌ وقت‌بخیر اگه همزمان در دو‌کنکور سراسری و‌ ارشد ثبت نام کنیم سهمیه ۵ درصدی برای هر دو ازمون اعمال میشه ؟ یا فقط واسه یکیش؟

 • تصویر فرد

  رها‏ - 01/1/24

  سلام من سال ۱۴۰۰ کنکور دادم ولی موفق به قبولی در دانشگاه روزانه نشدم و از ۵ درصد سهمیه ام استفاده کردم امسال مجددأ کنکور میدم(تجربی و رشته تخصصی زبان)آیا امکان استفاده مجدد از سهمیه برام وجود داره ؟و اینکه تو هر دو کنکورم لحاظ میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 01/1/27

  سلام خدمت شما بله مشکلی نیست می تونید مجدد از سهمیتون استفاده کنید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  محسن‏ - 01/1/20

  سلام.وقت بخیر. من در سال 1387 دانشگاه آزاد با سهمیه 5 درصد قبول شدم و فارغ التحصیل شدم. سهمیه من شده 25درصد و با این شرایط میتونم از سهمیه 25 درصد برای کنکور سراسری و آزاد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 01/1/12

  سلام
  من کنکور 1401 هستم و ثبت نام کردم با سهمیه رزمندگان ولی امسال امکان رفتن به دانشگاه واسم موجود نیست چطور میتونم از سهمیه ام در کنکور 402 استفاده کنم ‌‌؟!
  تشکر

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 01/1/14

  سلام خدمت شما انتخاب رشته نکنید امسال مشکلی پیش نمیاد

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 00/12/3

  سلام ، من سال ۹۸ از سهیمه ۵ درصد استفاده کردم اما در انتخاب رشته مردود شدم و ارشد را دانشگاه غیرانتفاعی خواندم آیا الان میتوانم با سهیمه ۵ درصد در کنکور دکتری شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 00/12/1

  سلام من سال 99 برای ارشد از 5% استفاده کردم و روزانه قبول شدم. الان 1400 میخوام آزمون استخدامی آموزش پرورش شرکت کنم بنظرتون میتونم مجددا از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  نوید‏ - 00/11/30

  سلام من 96 سراسری از سهمیه 5درصد استفاده کردم سراسری روزانه قبول شدم و لیسانس گرفتم و امروز آخرین مهلت ثبت نام ارشده و من میتونم از سهمیه 5درصد استفاده کنم برای کنکور ارشد یا نه ؟ قبلا ارشد ثبت نام نکردم و اولین باره
  سوال دوم اگه استفاده کنم و امکان قبولی روزانه داشته باشم ولی رشته و دانشگاه انتخاب نکنم بازم میتونم سال بعد استفاده کم یا نه ؟

 • تصویر فرد

  Zohreh‏ - 00/11/24

  من از سهمیه‌ای پنج درصد ایثارگران یک بار برای پیام نور استفاده کردم، قصد دارم کنکور مجدد بدم آیا میتونم دوباره از سهمیه‌م استفاده کنم؟ چطور؟

 • تصویر فرد

  پزشک اینده‏ - 00/11/23

  جوابم گرفتم —-ممنون ازسایت خوبتون

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/11/25

  خوشحالیم استفاده کردین 

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 00/11/21

  سلام
  من دانشجوی داروسازی پردیس هستم که برای کنکور سراسری از سهمیه ی ایثارگران استفاده کردم
  آیا برای آزمون تخصص و قبولی دانشگاه روزانه بازم میتونم از سهمیه م استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 00/11/16

  من سه بار واسه ثبت نام از کد ایثارگری استفاده کردم و به جز بار اول در بقیه موارد با مشکل تایید در زمان دریافت کارت ورود به جلسه مواجه شدم و برام سهمیه مناطق لحاظ کردن با وجود اینکه من هیچکدام از موارد قبولی نداشتم و هر دفعه هم به یگان مربوطه مراجه میکنم و یه کد تکراری دریافت میکنم دلیل عدم تایید چه میتواند باشد؟

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 00/11/16

  سلام و وقت بخیر. ببخشید بنده سالهای 98 و 99 و 1400 از ارگان مربوطه کد 12 رقمی سهمیه رو گرفتم و هرسال کد فرق میکرد ، برای امسال هم از ارگان مون کد رو گرفتم ولی عین سال 1400 بود ؛ میترسم این کد تأیید نشه ؛ میشه راهنماییم کنید ؟

 • تصویر فرد

  مهران‏ - 00/11/15

  سلام وقت بخیر
  برای شرکت دوباره در کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت همون کد قبلی رو باید وارد کنیم یا باید یه کد جدید بگیریم؟

 • تصویر فرد

  اوا‏ - 00/11/15

  سلام من از سهمیه 5 درصد استفاده کردم برای کنکور 1400 اما اصلا انتخاب رشته نکردم میخواستم بدونم امسال میتونم از سهمیه استفاده کنم ؟؟؟ یا مثلا چند مرتبه میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/11/18

  سلام خدمت شما بله میتونید از سهمیتون استفاده کنید مشکلی نیست 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/11/11

  سلام
  من پارسال کنکور دادم از سهمیه 5درصد استفاده کردم
  و دانشگاه آزاد شیراز حقوق
  و دانشگاه شیراز حقوق مجازی آوردم ینی این ها می‌تونستم برم
  ولی متأسفانه تجدید داشتم و نتونستم
  امسال میخام کنکور بدم میخاستم بدونم
  بازم از سهمیه 5درصد میشه استفاده کرد
  لطفاً جواب بدید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/11/12

  سلام خدمت شما بله مشکلی نیست و می تونید باز هم از سهمیه خودتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  سهیلا‏ - 00/11/11

  سلام من سال ۹۴ و ۹۵ سهمیه فرزند ازاده رو در ثبت نام کنکور زدم، هر دوسال دانشگاه ازاد آوردم ولی نرفتم، ایا میتونم مجدد از سهمیه در کنکور ۱۴۰۱ استفاده کنم؟ یا سوخت شده؟

 • تصویر فرد

  عسل عزیزی‏ - 00/11/2

  اگه کسی از سهمیه ایثارگران برای کارشناسی استفاده کنه میتونه برای ارشد هم استفاده کنه ؟؟؟؟؟
  چقدر غیر عادلانه ست
  کاش هر جای کشور که عزیزان ایثارگران دوست داشتند مشغول به کار میشدند ولی برای کنکور که یه رقابت علمیه نمیشد از سهمیه استفاده کرد

 • تصویر فرد

  محمد مهدی‏ - 00/10/29

  سلام ببخشید ی سوال داشتم...من سهمیه ۲۵ درصد دارم ی بار برای ورود به دانشگاه غیر دولتی برای رشته مهندسی پزشکی استفاده کردم و در همون دانشگاه تغییر رشته دادم به علوم ورزش و مرخصی گرفتم میتونم برای کنکور ۱۴۰۱ از سهمیه ام استفاده کنم؟البته برای رشته های روزانه؟ممنون

 • تصویر فرد

  شقایق‏ - 00/10/16

  سلام وقت بخیر من ۱۴۰۰کنکور دادم قبول شدم از سهمیه هم استفاده کردم بعددد
  انتخاب رشد کردم ولی ت انتخاب رشته قبول نشدم میتونم بازم استفاده کنم ؟!؟

 • تصویر فرد

  امین مقدم درخشان‏ - 00/10/18

  بله شما می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 00/9/13

  :آن دسته از داوطلبانی که یک بار از طریق سهمیه ایثارگران و شاهد در یکی از رشته های تحصیلی دوره های روزانه کنکور پذیرفته شده اند، حق استفاده مجدد از سهمیه ایثارگری را ندارند. این قانون شامل تمام پذیرفته گانی است که از رشته قبلی خود انصراف داده، در رشته مورد نظر ثبت نام کرده و یا حتی نکرده باشند.
  همچنین، بر اساس قوانین محدودیت استفاده از سهمیه ایثارگران در کنکوراگر داوطلبی در سنوات گذشته در یکی از رشته های تحصیلی غیر روزانه، اعم از دانشگاه پیام نور، دوره های شبانه و نیمه حضوری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، موسسات آموزش عـالی غیردولتی و غـیرانتفاعی و یا دوره های پردیس خودگـردان (بین الملل) و مجازی پذرفته شده باشند، چنانچه در رشته قبلی خود انصراف دهند، تنها یک بار امکان استفاده مجدد از سهمیه ایثارگری را خواهند داشت.علاوه بر این، استفاده مجدد از سهمیه ایثارگران در دانشگاه آزاد برای افرادی که در این دانشگاه پذیرفته شده، در صورت اصراف از رشته قبلی خود تنها یک بار دیگر فرصت بهره مندی از تسهیلات سهمیه ایثارگران راخواهند داشت

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/9/7

  سلام وقت بخیر
  من سال۹۹ از سهمیه ۵ددصدی استفاده کردم و رفتم دانشگاه اما تصمیم دارم سال۱۴۰۰ آزمون کانون وکلا بدم آیا میتونم این ۵ درصد را در کانون بزنم؟
  (ضمن اینکه من در آزمون امسال مرکز وکلا ۵ درصد زدم ولی هنوز نتایج اعلام نشده)

 • تصویر فرد

  ترنم‏ - 00/8/13

  سلام
  من کنور1400 بودم و سهمیه 5 درصد داشتم الان هم در یکی از دانشگاه های روزانه مشغول تحصیل هستم ولی میخواستم بدونم اگر بخوام کنکور 401 را هم شرکت کنم باز هم میتونم از این سهمیه استفاده کنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  محمد احمدی‏ - 00/8/9

  سلام من دوسال کنکور دادم سال اول که مجاز نبودم ولی سال دوم مجاز بودم و انتخاب رشته کردم ولی قبول نشدم خاستم بدونم هنوز میتونم از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  هدیه‏ - 00/8/6

  سلام
  من سال 96 با سهمیه 5 درصد کارشناسی دوره روزانه قبول شدم و امسال میخوام کنکور ارشد شرکت کنم ایا میتونم بازم از سهمیه 5 درصد در مقطع ارشد استفاده کنم؟ (حدود 11 ماه حضور در جهبه )

 • تصویر فرد

  حنا‏ - 00/7/28

  سلام و عرض ادب.
  من میخواهم در دو کنکور برای ارشد شرکت کنم،ایا میتوانم در هر دو سهمیه ٥٪؜ایثارگر را اعمال کنم یا فقط در یکی امکانش هست؟
  باتشکر از پاسخ گویی شما

 • تصویر فرد

  yasamin‏ - 00/7/24

  سلام ببخشید من امسال دوازدهم هستم سهمیه ۵درصد دارم اگه تو کنکور ۱۴۰۱شرکت کنم و از سهمیه استفاده کنم اما انتخاب رشته نکنم و بخوام پشت کنکور بمونم برای سال بعد دوباره میشه از سهمیه ۵درصدیم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمدرضا‏ - 00/7/18

  سلام وقت بخیراگه کسی سهمیه داشته باشه و صاحب سهمیه مثلا پدرش فوت کنه امکان استفاده از مجدد رو داره یا خیر

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/7/17

  سلام
  آیا سهمیه ایثارگران و سهمیه آزادگی، دو سهمیه جدا تلقی میشن؟ اگه از یکی استفاده کنی و‌ سوخت بشه، از سهمیه بعدی میشه استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 00/7/16

  سلام وقت بخیر
  در صورت استفاده از سهمیه و قبولی در مقطع دکتری،امکان استفاده مجدد برای همین مقطه در دانشگاه آزاد یا پردیس هست؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/7/11

  سلام
  اگر کسی از سهمیه 5% در کنکور سراسری استفاده کرده باشه میتونه تو کنکور ارشد دوباره از سهمیه 5% استفاده کنه؟

 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 00/7/5

  سلام
  لطفااااااااا، توروخدا ازتون خواهش میکنم به این سوال من جواب بدین
  من توی کنکور ۱۴۰۰ برای دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم و حقوق قبول شدم ، الان برای سال ۱۴۰۱ میتونم از سهمیه ۵ درصد دوباره استفاده کنم؟ باید جیکار کنم که بتونم؟

 • تصویر فرد

  سینا شریفی‏ - 00/7/4

  سلام من امسال قبول شدم برای دوره های روزانه آیا تا چند بار دیگر میتوانم ازش استفاده کنم برای ۲ الی ۳زیاد دیگر میشود استفاده کرد برای دوره های روزانه

 • تصویر فرد

  فاطمه دستیار‏ - 00/6/16

  سلام من با سهمیه 5درصد سال 99کنکور دادم وانتخاب رشته نکردم. وسال 1400کنکور دادم وتمام کد رشته هارا فرهنگیان زدم ودعوت به مصاحبه نشدم. ومیخوام بخونم برا کنکور 1401 ایا میتونم بازهم از سهمیم استفاده کنم

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/12

  سلام ....من سال ۹۸ در کنکور ارشد با سهمیه ۵ درصدی شرکت کردم و انتخاب رشته نکردم...۱گه امسال با سهمیه ۵ درصدی انتخاب رشته کنم و شبانه قبول شم و نرم میتونم برای سال بعد از سهمیه روزانه و شبانه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 00/6/4

  سلام خسته نباشید
  ببخشید اگه توی کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصد استفاده کنیم
  برای کنکور ارشدم میشه استفاده کرد مجدد؟

 • تصویر فرد

  امیرحسین‏ - 00/5/31

  سلام ببخشید من الان هم در سراسری انتخاب رشته کردم هم در ازاد حال اگر در دو دانشگاه یک رشته قبول بشم مثلاً اگه غیرانتفاعی قبول بشم و ازاد هم قبول بشم و یکیشو برم و از اون یکی انصراف بدم میتونم باز از سهمیه واسه دوره روزانه در ارشد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  یونس‏ - 00/5/26

  ممنون از مطلب خوبتون من در کنکور ۹۹ سهمیه ایثارگران را زده بودم ولی چون فرهنگیان مجاز نشدم انتخاب رشته نکردم ایا در کنکور ۱۴۰۱ میتونم از سهمیه ایثارگران استفاده کنم یا نه ممنونم

 • تصویر فرد

  سهره‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر . من ۱۴۰۰ کنکور دادم ، و انتخاب رشته کردم . اگه امسال دانشگاه آزاد با سهمیه ۵٪ قبول بشم و دانشگاه نرم ولی رزرو کنم . میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  سهره‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر . من ۱۴۰۰ کنکور دادم ، و انتخاب رشته کردم . اگه امسال دانشگاه آزاد با سهمیه ۵٪ قبول بشم ولی دانشگاه نرم میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/20

  سلام خدمت شما بله می تونید از سهمیه دوباره استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  زهرا شکرگزار‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر ، ممنون از اطلاعت خوبی که دردسترس گذاشتید
  میخواستم بدونم من برادرم از سهمیه ایثارگری ۵ درصد استفاده کرده منم میتونم استفاده کنم ؟ چون دوتا بچه ایم هرکدوممون میتونیم یبار استفاده کنیم یا نه ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/20

  سلام خدمت شما بله هر دو می تونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  زهررررا.......‏ - 00/5/12

  سلام وقت بخیر
  من سال94دررشته زمین شناسی دانشگاه روزانه فارغ التحصیل شدم.میخاستم بدونم میتونم دوباره درکنکور1401دردوره روزانه شرکت کنم.دارم که برای باراول از سهمیه 5درصدی پدرم استفاده کنم یانه..
  لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  محمد کرم دخت‏ - 00/5/5

  سلام ترخدا ترخدا ترخدا ترخدا ترخدا جواب بدین
  من برای ارشد میخوام از کد لیثار پدرم لستفاده کنم برادر من هم میتونه برای آزمون استخدامی از همین کد استفاده کنه؟؟

 • تصویر فرد

  farnoosh‏ - 00/5/2

  سلام من سال ۹۸ کنکور کاردانی به کارشناسی دادم و دانشگاه روزانه قبول شدم و‌ از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم، سوالم اینه که الان میتونم برای کنکور سراسری از سهمیم برای دانشگاه ازاد استفاده کنم؟ (با توجه به اینکه سهمیم روی کارتم درج نمیشه و مناطق میخوره)

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 00/5/2

  سلام من یکبار از سهمیم برای کاردانی به کارشناسی نا پیوسته استفاده کردم و‌ روزانه قبول شدم، الان میتونم از سهمیم توی کنکور سراسری کارشناسی پیوسته استفاده کنم یا ن؟

 • تصویر فرد

  شهرزاد‏ - 00/4/29

  سلام
  من سال نود و نه اولین کنکورم رو دادم، و واسه ی دانشگاه روزانه مجاز شدم، انتخاب رشته کردم، اما چیزی قبول نشدم، امسال هم دوباره کنکور دادم، میخوام بدونم هنوزم سهمیه دارم و میتونم ازش استفاده کنم واسه دانشگاه روزانه یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/2

  سلام خدمت شما بله می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  ملینا‏ - 00/4/29

  سلام خسته نباشید من پارسال از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم و دانشگاه آزاد قبول شدم ولی به خاطر مشکلات مالی نتونستم ثبت نام کنم امسال می‌تونم دوباره از سهمیه پنج درصدم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/2

  سلام خدمت شما بله میتونید از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/4/12

  سلام دختر من منطقه 3 درس خونده و سهمیه پنج درصد داره آیا هر دو اعمال میشه یا فقط یکی ؟

 • تصویر فرد

  mahsa_dashtban‏ - 00/4/10

  سلام من سال ٩٧داشنگاه شبانه قبول شدم با سهمیه و میخوام بعد تموم شدن درسم دوباره کنکور تجربی بدم قبلا رشتم انسانی بود میشه دوباره از سهمیه ٥درصدی استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  رومینا‏ - 00/4/9

  سلام خسته نباشیدببخشیدمن سال۹۹وامسال۱۴۰۰که شرکت کردم ازسهمیه جانبازیم استفاده کردم حالامیخوام بدونم اگه برم دانشگاه پیام نوریاازاداگه بخوام دوباره کنکوربدم میتونم مجددازسهمیم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/12

  سلام خدمت شما بله به جز دانشگاه روزاه در صورت قبولی در بقیه دوره ها دو بار می تونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  معصومه‏ - 00/4/9

  با سلام
  من دانشجو کارشناسی روزانه سال99 هستم وسهمیه5 درصدم را استفاده کردم امسال برای کنکور دانشگاه ازاد و پردیس خورگردان میتوانم از سهمیه5 درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  غلامرضا‏ - 00/4/9

  با سلام اینجانت با سهمیه5 درصد ایثار گران در دوره ی کارشناسی روزانه دانشگاه دولتی در سال99 پذیرفته شده ام و در حال تحصیل میباشم
  ولیکن برای کنکور1400 ثبت نام نموده ام و قصد شرکت در ان را دارم درکارت ورود به جلسه ی من سهمیه ی مناطق درج شده است ایا برای قبولی در پردیس خود گردان یا دانشگاه ازاد میتوانم از سهمیه ی 5درصد ایثارگری خود استفاده کنم؟ چگونه پیگیر استفاده از سهمیه5 درصد خود شوم؟؟

 • تصویر فرد

  مبینا‏ - 00/4/8

  سلام وقت بخیر آیا برای فرهنگیان هم لحاظ میشه سهمیه ۵ درصد؟؟

 • تصویر فرد

  مهیا‏ - 00/4/8

  سلام .من کنکور۴۰۰هستم ،۵درصد سهمیه ایثارگری دارم ،اگه انتخاب رشته کنم واون دانشگاهی که دوس دارم ،اسم نیارم
  ایا میتونم ازسهمیه ام در کنکور۴۰۱و۴۰۲استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مهلا‏ - 00/4/7

  سلام من دوسال کنکور دادم و از سهمیه استفاده کردم و عیر انتفاعی قبول شدم .اونم برای سوابق اما الان کارت ورود به جلسه ام زده ک نمیتونم استفاده کنم باید چیکار کنم آخه من توی این دوسال ک غیر انتفاعی اونم با سوابق قبول شدم نرفتم ‌.۱۳۹۸هم آزاد قبول شدم نرفتم.الان گفتن که درخواست بدم ب سنجش
  به نظرتون چیکار کنم میتونم استفاده کنم یا ن؟

 • تصویر فرد

  طاهره‏ - 00/4/6

  سلام...ببخشید من دخترم پارسال روزانه قبول شد اما مجوز شرکت درکنکور گرفت ودوباره امسال شرکت کرد نمدونستیم فک کردیم انصراف داده ومجوز گرفته از سازمان سنجش وموقع ثبت نام کد ایثارگری رو دوباره زدیم الان تو کارتش زده سهمیه ایثارگری این ممکنه مشکلی پیش بیاره؟؟ باید حذفش کنیم یا باشه اشکال نداره؟؟ ممکنه متخلف محسوب بشه؟؟

 • تصویر فرد

  میلادنادم‏ - 00/4/6

  سلام من دوسال باسهمیه کنکور دادم و یه سال انتخاب رشته کردم اما قبول نشدم آیا دوباره میتوانم از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 00/4/5

  سلام و عرض احترام
  ببخشید بنده کنکوری 98 بودم و میخوام در کنکور 1400 شرکت کنم و چون در دانشگاه آزاد نوشتم ؛ در سیستم دانشگاه آزاد ؛ برای من نوشته ، نوع قبولی ؛ 5 درصد ایثارگران , حالا آیا هنوز میتونم از سهمیه 5 درصد هم استفاده کنم ؟؟ چون شنیدم میگن اگه دانشگاه آزاد نوشتی ؛ 1 بار دیگه میتونی استفاده کنی ؛ حالا بنظرتون فقط برای کنکور 1400 میتونم استفاده کنم یا هنوز میتونم برای کنکور 1401 هم استفاده کنم ؟
  توروخدا دقیق راهنماییم کنید ؛ ممنون

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/6

  سلام روزتون بخیر برای دانشگاه ازاد می تونید یکبار دیگه از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 00/4/1

  سلام ببخشید من سال ۹۹ با سهمیه ۵ درصد انتخاب رشته کردم و مردود شدم کنکور ۱۴۰۰ سهمیه را ثبت کردم اما میخوام بمونم برای ۱۴۰۱ ایا سهمیه برای ۱۴۰۱ میمونه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/2

  سلام بله می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 00/3/30

  سلام خسته نباشید
  من در پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد سال ۹۹ از سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد استفاده کردم میتونم در کنکور سال ۱۴۰۰ از این سهمیه برای پردیس و دانشگاه آزاد یا دوره های شبانه استفاده کنم؟
  در ضمن من استفاده رو از سهمیه رو انتخاب کردم در ثبت نام و خطا نداد سایت

 • تصویر فرد

  رزا‏ - 00/3/22

  سلام وقت بخیر من سال ۹۶ با سهمیه ۵ درصد دانشگاه روزانه پذیرفته شدم اما ثبت نام نکردم. دانشگاه آزاد هم با سهمیه دو ترم رفتم اما انصراف دادم برای کنکور ۱۴۰۰ آیا می‌توانم از سهمیه ۵ درصد مجددبرای پردیس خودگردان یا آزاد استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد نبی بلوچی‏ - 00/3/21

  سلام خسته نباشید من سال 99 پیام نور علوم تربیتی رفتم و میخوام برای 1401 برم کنمور یدم میشه از سهمیه استفاده کنم و میخام از دانشگاه انصراف ندم میشه از پیام نور انصراف نداد و سهمیه استفاده کرد ممنون

 • تصویر فرد

  طهماسبی‏ - 00/3/21

  سلام دوست من وقت بخیر
  من یک بار از سهمیه 25% ایثارگران برای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد استفاده کرده ام . و میخوام برای سال بعد کنکور ارشد یه رشته ی دیگه ثبت نام کنم . آیا می توانم مجدد از همین سهمیه برای مقطع ارشد در دانشگاه آزاد استفاده کنم ؟ ممنونم از پاسخگویی تون

 • تصویر فرد

  ریحانه‏ - 00/3/21

  سلام وقت بخیر...یعنی اگر سهمیه ۵ درصد داشته باشیم و شرکت کنیم کنکور رو اما انتخاب رشته نکنیم بازم میتونیم توی کنکور ۱۴۰۱ ازش استفاده کنیم؟؟

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 00/3/19

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم اگر بخواهم کنکور ارشد وزارت بهداشت بدم آیا سهمیه 5 درصد ایثارگری به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 00/3/19

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم اگر بخواهم کنکور ارشد وزارت بهداشت بدم آیا سهمیه 5 درصد ایثارگری به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/3/16

  سلام ببخشیدمن درکنکور99شرکت کردم باسهمیه پنج درصدوانتخاب رشته هم کردم اماقبول نشدم بازهم درکنکور،1400شرکت کردم باهمون سهمیه پنج درصد اگ انتخاب رشته نکنم بازمیتونم باهمین سهمیه درکنکور1401شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/17

  سلام بله می تونید از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  شیما اصلانی‏ - 00/3/15

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم و الان میخوام دوباره در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم. آیا سهمیه 5 درصد به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  سمیه‏ - 00/3/15

  سلام ، من امسال میخوام از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم اگر قبول نشم اون دانشگاه مورد نظر و دانشگاه های دیگ قبول بشم اما نرم می تونم سال بعد هم استفاده کنم؟؟
  و یه سوال دیگه این دوستان چجوری از ۵ درصد گفتن تغییر پیدا کرده شده ۲۵ درصد ؟؟

 • تصویر فرد

  شیوا‏ - 00/3/12

  با سلام
  من از سهمیه ی ۵درصد استفاده کردم و ارشد دانشگاه آزاد قبول شدم و فارغ‌التحصیل شدم.
  اگر بخوام ۱۴۰۱ کنکور سراسری بدم چون روزانه نبودم میتونم دوباره از سهمیه استفاده کنم یا چون انصراف ندادم و درسمو تمام کردم دیگه سهمیه شامل حال من نمیشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/12

  سلام خدمت شما می تونید یبار دیگه از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  شین‏ - 00/3/9

  سلام من امسال کنکور میدم با سهمیه 5 درصدی اما اگه تعیین رشته نکنم میتونم سال دیگه دوباره با سهمیه 5 درصدی کنکور بدم؟ یا دیگه نمیتونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/10

  سلام خدمت شما بله مشکلی نیست می تونید بازم از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  Fffff‏ - 00/3/6

  سلام
  ببخشید من سال۹۹ با سهمیه ۵درصد کنکور دادم و رادیولوژی قبول شدم ولی امسال درصد جانبازی زیاد شد و دارای سهمیه ۲۵ درصد ام آیا دو سال دیگه بعد رفع محرومیت میتونم با سهمیه۲۵ درصد برای پردیس کنکور بدهم

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 00/2/30

  سلام وقت بخیر من از سهمیه برای اموزش الکترونیکی تربیت مدرس استفاده کردم در دوران ارشد
  ایا برای دکترا هم سهمیه ۵ درصدی رو‌میتونم استفاده کنم؟
  یا این سهیمه فقط برای یک دوره ی تحصیلی اعمال میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/1

  سلام می تونید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  شرقی‏ - 00/2/12

  سلام
  من از سهمیه ٢٥ درصد به بالا در کنکور سراسری روزانه استفاده کردم و قبول شدم امسال هم فارغ اتحصیل می شوم
  ایا می توانم برای پزشکی از سهمیه دوباره در شبانه و ازاداستفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/2/11

  سلام من در کنکور ارشد ۹۸ از سهمیه استفاده کردم و روزانه قبول شدم.اما اخراج شدم از دانشگاه. در کنکور ۱۴۰۰ سهمیه لحاظ نمیشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/12

  سلام دیگه از سهمیه برای قبولی تو دوره ورزانه نمی تونید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  یلدا‏ - 00/2/11

  سلام ایا فرزند پنج درصد ایثارگری که سال 96از سهمیه استفاده کرده فرزند دیگری در کنکور 1400 میتونه از سهمیه استفاده کنه. مدت حضور در جبهه نه ماه.... لطفا جواب دهید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/12

  بله هر فرزند به صورت جداگانه مجاز به استفاده از سهمیه هست

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 00/2/5

  سلام ببخشید من داوطلب کنکور ۱۴۰۰ هستم میخواستم ببینم از سهمیه ۵٪ ایثارگری چندبار میشه استفاده کرد مثلا چند سال پیش خواهر من از این سهمیه استفاده کرده و دانشگاه قبول شده من امسال دوباره میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/6

  سلام وقت بخیر بله هر فرزند به صورت جدا گانه می تونه از سهمیه استفاده کنه 

 • تصویر فرد

  Mina‏ - 00/2/4

  سلام وقت بخیر
  اگر برای کنکورارشد ۱۴۰۰ از سهمیه ایثارگری ۵درصد استفاده کنیم اما انتخاب رشته نکنیم،برای کنکورارشد ۱۴۰۱ میتوانیم ازان استفاده کنیم برای دوره روزانه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/5

  سلام وقت بخیر بله مجاز هستین از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 00/2/3

  سلام وقتتون بخیر
  من امسال کنکور دکتری شرکت کردم از سهمیه 5 درصد جانبازی هم استفاده کردم و برای دوره روزانه مجار شدم، اگر انتخاب رشته بکنم برای مصاحبه هم پذیرفته بشم ولی تو مصاحبه شرکت نکنم میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/4

  سلام وقت بخیر بله می تونید مجدد از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/1/27

  سلام من دانشجوی پیام نور هستم و می خواهم امسال توی کنکور از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم....آیا همین الان باید انصراف بدم یا بعد از کنکور موقع ثبت نام توی داشگاه جدید باید انصراف بدم....می خواهم امسال سهمیه رو استفاده کنم لطفا زود جواب بدید با تشکر

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/1/27

  سلام و خداقوت بهتون. ببخشید اگر کسی با سهمیه 5٪ یه رشته شبانه قبول شده باشه اما بعد ثبت نام انصراف داده باشه، میتونه در کنکور 1400 از سهمیه ش مجددا استفاده کنه برای دوره های روزانه؟ ممنون میشم جواب بدین ضروریه.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/28

  سلام خدمت شما بله می تونید مجددا از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/1/25

  ممنون از سایت خوبتون من با خوندن نظرات به جوابم رسیدم. موفق باشید.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/28

  سلام خدمت شما خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون و پاسختون رو گرفتین 

 • تصویر فرد

  سیده مریم هاشمی‏ - 00/1/16

  سلام امکانش هست برای یک ازمون استخدامی دوفرزند همزمان از سهمیه ایثارگری 5درصدی استفاده کنن مشکلی نیست ؟؟؟لطفا زود جوابمو بدید ممنون

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

loading

3گام: مسیر مطمئن موفقیت