تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

تعداد بازدید 45089 دفعه

در مطلب زیر تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران را با توجه به دوره های پذیرفته شده روزانه، نوبت دوم، پردیس و... با توجه به قوانین سهمیه 5 درصد ایثارگران درج شده در دفترچه سنجش بررسی میکنیم. داوطلبان باید حتما به سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران کنکور سراسری توجه داشته باشند که در آینده با مشکل مواجه نشوند.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

رزرو مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران تبدیل به یکی از سوالات متداول انتخاب رشته داوطلبان سهمیه 5 درصد شده است. در جلسات مشاوره ای که با این داوطلبان عزیز در مورد انتخاب رشته داریم یکی از عمده سوالات آن ها این است که " چند بار می شود از سهمیه ایثارگران استفاده کرد". به همین خاطر لازم دیدیم تا در مورد قوانین مربوط به دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد که در دفترچه انتخاب رشته سنجش درج شده است صحبت کنیم

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره روزانه ، در دفترچه سنجش آمده است که :

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎی رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. پس داوطلبان سهمیه 5 درصد ایثارگران در انتخاب رشته  به این نکته توجه داشته باشند که در صورتی که به هر دلیلی ممکن است پس از قبولی در دوره های روزانه، در دانشگاه مربوطه ثبت نام نکنند، دیگر نمی توانند مجددا از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنند.

برای اطلاع از رتبه های قبولی سهمیه 5 درصد ایثارگران و همچنین تخمین شانس قبولی رتبه در سهمیه خود، می توانید از نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کنید.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )

در مورد تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره نوبت دوم (شبانه )، در دفترچه سنجش ذکر شده که داوطلبانی که از قبولی خود انصراف دهند تنها یک بار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصد خود در کنکور می باشند. 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خودگردان

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پردیس خود گران طبق متن دفترچه سنجش دوبار می باشد یعنی داوطلبانی که مایل به انتخاب دوره های پردیس خودگردان باشند در صورت یکبار استفاده از سهمیه 5 درصد و انصراف از قبولی تنها یک بار دیگر برای استفتده از سهمیه ایثارگری خود فرصت دارند.برای اطلاع از شرایط و هزینه های دوره پردیس خودگردان و دوره های دیگر می توانید مطلب  انتخاب رشته کنکور سراسری 98 را مطالعه کنید.    

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره غیرانتفاعی

برای دوره غیر انتفاعی هم مانند دوره های پردیس خودگردان، تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای داوطلبان تا سقف دوبار می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره پیام نور

داوطلبان دارای سهمیه 5 درصد ایثارگران که مایل به انتخاب دوره های پیام نور در انتخاب رشته خود هستند در نظر داشته باشند که سقف استفاده از سهمیه 5 درصد ایثار گران برای دوره پیام نور تا دو بار مجاز می باشد.

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

رزرو مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

 

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای دوره های نیمه حضوری، مجازی و مازاد

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران برای این دوره ها هم تا سقف دوبار استفاده می باشد.

تعداد دفعات مجاز استفاده از سهمیه 5 درصد ایثارگران - متن دفترچه سنجش

  داوﻃﻠﺒﺎن ﻣﺸﻤﻮل ﺳﻬﻤﻴﺔ رزﻣﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺠﻲ ، داوﻃﻠﺐ وزارت ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی و ﺳﺘﺎد ﻛﻞ ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ از ﺳﺎل 1368 ﺑﻪ ﺑﻌـﺪ و داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺸـﻤﻮل ﺳـﻬﻤﻴﻪ ﻫـﺎی رزﻣﻨـﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان ﺑﻨﻴﺎد ﺷﻬﻴﺪ و اﻣﻮر اﻳﺜﺎرﮔﺮان بعد از ﺳﺎل 1376، ﻓﻘﻂ  یک ﺑﺎر  ﻣی ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴه 5 درصد ایثارگران  در رشتهﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ دوره ی روزاﻧﻪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ، اﻳـﻦ داوﻃﻠﺒـﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺠﺪد از ﺳﻬﻤﻴﻪ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻬﻤﻴﻪ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و اﻳﺜﺎرﮔﺮان در دوره ﻫﺎی ﻧﻮﺑﺖ دوم (ﺷﺒﺎﻧﻪ) ، ﭘﻴﺎم ﻧﻮر، ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔـﺎﻋﻲ، ﻧﻴﻤﻪ حضوری، ﻣﺠﺎزی، ﭘﺮدﻳﺲ  خود گردان و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻣﺎزاد آزﻣﻮن سراسری پذیرفته شوند. در ﺻﻮرت اﻧﺼﺮاف از ﻗﺒﻮﻟﻲ اوﻟﻴﻪ منحصرا ﻳﻚ ﺑﺎر دﻳﮕﺮ ﻣﺠـﺎز ﺑـﻪ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﻬﻤﻴﻪ 5 درصد ایثار گران خواهند بود.

 

نرم افزار انتخاب رشته سهمیه 5 درصد ایثارگران

رزرو مشاوره حضوری و تلفنی انتخاب رشته

نظرات این مطلب

افزودن نظر جدید
 • تصویر فرد

  ملیکا‏ - 00/7/5

  سلام
  لطفااااااااا، توروخدا ازتون خواهش میکنم به این سوال من جواب بدین
  من توی کنکور ۱۴۰۰ برای دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم و حقوق قبول شدم ، الان برای سال ۱۴۰۱ میتونم از سهمیه ۵ درصد دوباره استفاده کنم؟ باید جیکار کنم که بتونم؟

 • تصویر فرد

  سینا شریفی‏ - 00/7/4

  سلام من امسال قبول شدم برای دوره های روزانه آیا تا چند بار دیگر میتوانم ازش استفاده کنم برای ۲ الی ۳زیاد دیگر میشود استفاده کرد برای دوره های روزانه

 • تصویر فرد

  فاطمه دستیار‏ - 00/6/16

  سلام من با سهمیه 5درصد سال 99کنکور دادم وانتخاب رشته نکردم. وسال 1400کنکور دادم وتمام کد رشته هارا فرهنگیان زدم ودعوت به مصاحبه نشدم. ومیخوام بخونم برا کنکور 1401 ایا میتونم بازهم از سهمیم استفاده کنم

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/6/12

  سلام ....من سال ۹۸ در کنکور ارشد با سهمیه ۵ درصدی شرکت کردم و انتخاب رشته نکردم...۱گه امسال با سهمیه ۵ درصدی انتخاب رشته کنم و شبانه قبول شم و نرم میتونم برای سال بعد از سهمیه روزانه و شبانه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  نرگس‏ - 00/6/4

  سلام خسته نباشید
  ببخشید اگه توی کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصد استفاده کنیم
  برای کنکور ارشدم میشه استفاده کرد مجدد؟

 • تصویر فرد

  امیرحسین‏ - 00/5/31

  سلام ببخشید من الان هم در سراسری انتخاب رشته کردم هم در ازاد حال اگر در دو دانشگاه یک رشته قبول بشم مثلاً اگه غیرانتفاعی قبول بشم و ازاد هم قبول بشم و یکیشو برم و از اون یکی انصراف بدم میتونم باز از سهمیه واسه دوره روزانه در ارشد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  یونس‏ - 00/5/26

  ممنون از مطلب خوبتون من در کنکور ۹۹ سهمیه ایثارگران را زده بودم ولی چون فرهنگیان مجاز نشدم انتخاب رشته نکردم ایا در کنکور ۱۴۰۱ میتونم از سهمیه ایثارگران استفاده کنم یا نه ممنونم

 • تصویر فرد

  سهره‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر . من ۱۴۰۰ کنکور دادم ، و انتخاب رشته کردم . اگه امسال دانشگاه آزاد با سهمیه ۵٪ قبول بشم و دانشگاه نرم ولی رزرو کنم . میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  سهره‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر . من ۱۴۰۰ کنکور دادم ، و انتخاب رشته کردم . اگه امسال دانشگاه آزاد با سهمیه ۵٪ قبول بشم ولی دانشگاه نرم میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/20

  سلام خدمت شما بله می تونید از سهمیه دوباره استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  زهرا شکرگزار‏ - 00/5/19

  سلام وقتتون بخیر ، ممنون از اطلاعت خوبی که دردسترس گذاشتید
  میخواستم بدونم من برادرم از سهمیه ایثارگری ۵ درصد استفاده کرده منم میتونم استفاده کنم ؟ چون دوتا بچه ایم هرکدوممون میتونیم یبار استفاده کنیم یا نه ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/20

  سلام خدمت شما بله هر دو می تونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  زهررررا.......‏ - 00/5/12

  سلام وقت بخیر
  من سال94دررشته زمین شناسی دانشگاه روزانه فارغ التحصیل شدم.میخاستم بدونم میتونم دوباره درکنکور1401دردوره روزانه شرکت کنم.دارم که برای باراول از سهمیه 5درصدی پدرم استفاده کنم یانه..
  لطفا راهنمایی کنید

 • تصویر فرد

  محمد کرم دخت‏ - 00/5/5

  سلام ترخدا ترخدا ترخدا ترخدا ترخدا جواب بدین
  من برای ارشد میخوام از کد لیثار پدرم لستفاده کنم برادر من هم میتونه برای آزمون استخدامی از همین کد استفاده کنه؟؟

 • تصویر فرد

  farnoosh‏ - 00/5/2

  سلام من سال ۹۸ کنکور کاردانی به کارشناسی دادم و دانشگاه روزانه قبول شدم و‌ از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم، سوالم اینه که الان میتونم برای کنکور سراسری از سهمیم برای دانشگاه ازاد استفاده کنم؟ (با توجه به اینکه سهمیم روی کارتم درج نمیشه و مناطق میخوره)

 • تصویر فرد

  فرنوش‏ - 00/5/2

  سلام من یکبار از سهمیم برای کاردانی به کارشناسی نا پیوسته استفاده کردم و‌ روزانه قبول شدم، الان میتونم از سهمیم توی کنکور سراسری کارشناسی پیوسته استفاده کنم یا ن؟

 • تصویر فرد

  شهرزاد‏ - 00/4/29

  سلام
  من سال نود و نه اولین کنکورم رو دادم، و واسه ی دانشگاه روزانه مجاز شدم، انتخاب رشته کردم، اما چیزی قبول نشدم، امسال هم دوباره کنکور دادم، میخوام بدونم هنوزم سهمیه دارم و میتونم ازش استفاده کنم واسه دانشگاه روزانه یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/2

  سلام خدمت شما بله می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  ملینا‏ - 00/4/29

  سلام خسته نباشید من پارسال از سهمیه ۵ درصد استفاده کردم و دانشگاه آزاد قبول شدم ولی به خاطر مشکلات مالی نتونستم ثبت نام کنم امسال می‌تونم دوباره از سهمیه پنج درصدم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/5/2

  سلام خدمت شما بله میتونید از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/4/12

  سلام دختر من منطقه 3 درس خونده و سهمیه پنج درصد داره آیا هر دو اعمال میشه یا فقط یکی ؟

 • تصویر فرد

  mahsa_dashtban‏ - 00/4/10

  سلام من سال ٩٧داشنگاه شبانه قبول شدم با سهمیه و میخوام بعد تموم شدن درسم دوباره کنکور تجربی بدم قبلا رشتم انسانی بود میشه دوباره از سهمیه ٥درصدی استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  رومینا‏ - 00/4/9

  سلام خسته نباشیدببخشیدمن سال۹۹وامسال۱۴۰۰که شرکت کردم ازسهمیه جانبازیم استفاده کردم حالامیخوام بدونم اگه برم دانشگاه پیام نوریاازاداگه بخوام دوباره کنکوربدم میتونم مجددازسهمیم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/12

  سلام خدمت شما بله به جز دانشگاه روزاه در صورت قبولی در بقیه دوره ها دو بار می تونید از سهمیه استفاده کنید

 • تصویر فرد

  معصومه‏ - 00/4/9

  با سلام
  من دانشجو کارشناسی روزانه سال99 هستم وسهمیه5 درصدم را استفاده کردم امسال برای کنکور دانشگاه ازاد و پردیس خورگردان میتوانم از سهمیه5 درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  غلامرضا‏ - 00/4/9

  با سلام اینجانت با سهمیه5 درصد ایثار گران در دوره ی کارشناسی روزانه دانشگاه دولتی در سال99 پذیرفته شده ام و در حال تحصیل میباشم
  ولیکن برای کنکور1400 ثبت نام نموده ام و قصد شرکت در ان را دارم درکارت ورود به جلسه ی من سهمیه ی مناطق درج شده است ایا برای قبولی در پردیس خود گردان یا دانشگاه ازاد میتوانم از سهمیه ی 5درصد ایثارگری خود استفاده کنم؟ چگونه پیگیر استفاده از سهمیه5 درصد خود شوم؟؟

 • تصویر فرد

  مبینا‏ - 00/4/8

  سلام وقت بخیر آیا برای فرهنگیان هم لحاظ میشه سهمیه ۵ درصد؟؟

 • تصویر فرد

  مهیا‏ - 00/4/8

  سلام .من کنکور۴۰۰هستم ،۵درصد سهمیه ایثارگری دارم ،اگه انتخاب رشته کنم واون دانشگاهی که دوس دارم ،اسم نیارم
  ایا میتونم ازسهمیه ام در کنکور۴۰۱و۴۰۲استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مهلا‏ - 00/4/7

  سلام من دوسال کنکور دادم و از سهمیه استفاده کردم و عیر انتفاعی قبول شدم .اونم برای سوابق اما الان کارت ورود به جلسه ام زده ک نمیتونم استفاده کنم باید چیکار کنم آخه من توی این دوسال ک غیر انتفاعی اونم با سوابق قبول شدم نرفتم ‌.۱۳۹۸هم آزاد قبول شدم نرفتم.الان گفتن که درخواست بدم ب سنجش
  به نظرتون چیکار کنم میتونم استفاده کنم یا ن؟

 • تصویر فرد

  طاهره‏ - 00/4/6

  سلام...ببخشید من دخترم پارسال روزانه قبول شد اما مجوز شرکت درکنکور گرفت ودوباره امسال شرکت کرد نمدونستیم فک کردیم انصراف داده ومجوز گرفته از سازمان سنجش وموقع ثبت نام کد ایثارگری رو دوباره زدیم الان تو کارتش زده سهمیه ایثارگری این ممکنه مشکلی پیش بیاره؟؟ باید حذفش کنیم یا باشه اشکال نداره؟؟ ممکنه متخلف محسوب بشه؟؟

 • تصویر فرد

  میلادنادم‏ - 00/4/6

  سلام من دوسال باسهمیه کنکور دادم و یه سال انتخاب رشته کردم اما قبول نشدم آیا دوباره میتوانم از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 00/4/5

  سلام و عرض احترام
  ببخشید بنده کنکوری 98 بودم و میخوام در کنکور 1400 شرکت کنم و چون در دانشگاه آزاد نوشتم ؛ در سیستم دانشگاه آزاد ؛ برای من نوشته ، نوع قبولی ؛ 5 درصد ایثارگران , حالا آیا هنوز میتونم از سهمیه 5 درصد هم استفاده کنم ؟؟ چون شنیدم میگن اگه دانشگاه آزاد نوشتی ؛ 1 بار دیگه میتونی استفاده کنی ؛ حالا بنظرتون فقط برای کنکور 1400 میتونم استفاده کنم یا هنوز میتونم برای کنکور 1401 هم استفاده کنم ؟
  توروخدا دقیق راهنماییم کنید ؛ ممنون

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/6

  سلام روزتون بخیر برای دانشگاه ازاد می تونید یکبار دیگه از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 00/4/1

  سلام ببخشید من سال ۹۹ با سهمیه ۵ درصد انتخاب رشته کردم و مردود شدم کنکور ۱۴۰۰ سهمیه را ثبت کردم اما میخوام بمونم برای ۱۴۰۱ ایا سهمیه برای ۱۴۰۱ میمونه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/4/2

  سلام بله می تونید دوباره از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  هادی‏ - 00/3/30

  سلام خسته نباشید
  من در پذیرش رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد سال ۹۹ از سهمیه ایثارگران ۲۵ درصد استفاده کردم میتونم در کنکور سال ۱۴۰۰ از این سهمیه برای پردیس و دانشگاه آزاد یا دوره های شبانه استفاده کنم؟
  در ضمن من استفاده رو از سهمیه رو انتخاب کردم در ثبت نام و خطا نداد سایت

 • تصویر فرد

  رزا‏ - 00/3/22

  سلام وقت بخیر من سال ۹۶ با سهمیه ۵ درصد دانشگاه روزانه پذیرفته شدم اما ثبت نام نکردم. دانشگاه آزاد هم با سهمیه دو ترم رفتم اما انصراف دادم برای کنکور ۱۴۰۰ آیا می‌توانم از سهمیه ۵ درصد مجددبرای پردیس خودگردان یا آزاد استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد نبی بلوچی‏ - 00/3/21

  سلام خسته نباشید من سال 99 پیام نور علوم تربیتی رفتم و میخوام برای 1401 برم کنمور یدم میشه از سهمیه استفاده کنم و میخام از دانشگاه انصراف ندم میشه از پیام نور انصراف نداد و سهمیه استفاده کرد ممنون

 • تصویر فرد

  طهماسبی‏ - 00/3/21

  سلام دوست من وقت بخیر
  من یک بار از سهمیه 25% ایثارگران برای کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد استفاده کرده ام . و میخوام برای سال بعد کنکور ارشد یه رشته ی دیگه ثبت نام کنم . آیا می توانم مجدد از همین سهمیه برای مقطع ارشد در دانشگاه آزاد استفاده کنم ؟ ممنونم از پاسخگویی تون

 • تصویر فرد

  ریحانه‏ - 00/3/21

  سلام وقت بخیر...یعنی اگر سهمیه ۵ درصد داشته باشیم و شرکت کنیم کنکور رو اما انتخاب رشته نکنیم بازم میتونیم توی کنکور ۱۴۰۱ ازش استفاده کنیم؟؟

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 00/3/19

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم اگر بخواهم کنکور ارشد وزارت بهداشت بدم آیا سهمیه 5 درصد ایثارگری به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  شیما‏ - 00/3/19

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم اگر بخواهم کنکور ارشد وزارت بهداشت بدم آیا سهمیه 5 درصد ایثارگری به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/3/16

  سلام ببخشیدمن درکنکور99شرکت کردم باسهمیه پنج درصدوانتخاب رشته هم کردم اماقبول نشدم بازهم درکنکور،1400شرکت کردم باهمون سهمیه پنج درصد اگ انتخاب رشته نکنم بازمیتونم باهمین سهمیه درکنکور1401شرکت کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/17

  سلام بله می تونید از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  شیما اصلانی‏ - 00/3/15

  سلام من کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم و از سهمیه 5 درصد ایثارگری استفاده کردم و الان میخوام دوباره در مقطع کارشناسی ارشد وزارت بهداشت شرکت کنم. آیا سهمیه 5 درصد به من تعلق میگیره؟

 • تصویر فرد

  سمیه‏ - 00/3/15

  سلام ، من امسال میخوام از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم اگر قبول نشم اون دانشگاه مورد نظر و دانشگاه های دیگ قبول بشم اما نرم می تونم سال بعد هم استفاده کنم؟؟
  و یه سوال دیگه این دوستان چجوری از ۵ درصد گفتن تغییر پیدا کرده شده ۲۵ درصد ؟؟

 • تصویر فرد

  شیوا‏ - 00/3/12

  با سلام
  من از سهمیه ی ۵درصد استفاده کردم و ارشد دانشگاه آزاد قبول شدم و فارغ‌التحصیل شدم.
  اگر بخوام ۱۴۰۱ کنکور سراسری بدم چون روزانه نبودم میتونم دوباره از سهمیه استفاده کنم یا چون انصراف ندادم و درسمو تمام کردم دیگه سهمیه شامل حال من نمیشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/12

  سلام خدمت شما می تونید یبار دیگه از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  شین‏ - 00/3/9

  سلام من امسال کنکور میدم با سهمیه 5 درصدی اما اگه تعیین رشته نکنم میتونم سال دیگه دوباره با سهمیه 5 درصدی کنکور بدم؟ یا دیگه نمیتونم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/10

  سلام خدمت شما بله مشکلی نیست می تونید بازم از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  Fffff‏ - 00/3/6

  سلام
  ببخشید من سال۹۹ با سهمیه ۵درصد کنکور دادم و رادیولوژی قبول شدم ولی امسال درصد جانبازی زیاد شد و دارای سهمیه ۲۵ درصد ام آیا دو سال دیگه بعد رفع محرومیت میتونم با سهمیه۲۵ درصد برای پردیس کنکور بدهم

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 00/2/30

  سلام وقت بخیر من از سهمیه برای اموزش الکترونیکی تربیت مدرس استفاده کردم در دوران ارشد
  ایا برای دکترا هم سهمیه ۵ درصدی رو‌میتونم استفاده کنم؟
  یا این سهیمه فقط برای یک دوره ی تحصیلی اعمال میشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/3/1

  سلام می تونید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  شرقی‏ - 00/2/12

  سلام
  من از سهمیه ٢٥ درصد به بالا در کنکور سراسری روزانه استفاده کردم و قبول شدم امسال هم فارغ اتحصیل می شوم
  ایا می توانم برای پزشکی از سهمیه دوباره در شبانه و ازاداستفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 00/2/11

  سلام من در کنکور ارشد ۹۸ از سهمیه استفاده کردم و روزانه قبول شدم.اما اخراج شدم از دانشگاه. در کنکور ۱۴۰۰ سهمیه لحاظ نمیشه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/12

  سلام دیگه از سهمیه برای قبولی تو دوره ورزانه نمی تونید استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  یلدا‏ - 00/2/11

  سلام ایا فرزند پنج درصد ایثارگری که سال 96از سهمیه استفاده کرده فرزند دیگری در کنکور 1400 میتونه از سهمیه استفاده کنه. مدت حضور در جبهه نه ماه.... لطفا جواب دهید

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/12

  بله هر فرزند به صورت جداگانه مجاز به استفاده از سهمیه هست

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 00/2/5

  سلام ببخشید من داوطلب کنکور ۱۴۰۰ هستم میخواستم ببینم از سهمیه ۵٪ ایثارگری چندبار میشه استفاده کرد مثلا چند سال پیش خواهر من از این سهمیه استفاده کرده و دانشگاه قبول شده من امسال دوباره میتونم از این سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/6

  سلام وقت بخیر بله هر فرزند به صورت جدا گانه می تونه از سهمیه استفاده کنه 

 • تصویر فرد

  Mina‏ - 00/2/4

  سلام وقت بخیر
  اگر برای کنکورارشد ۱۴۰۰ از سهمیه ایثارگری ۵درصد استفاده کنیم اما انتخاب رشته نکنیم،برای کنکورارشد ۱۴۰۱ میتوانیم ازان استفاده کنیم برای دوره روزانه

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/5

  سلام وقت بخیر بله مجاز هستین از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  هانیه‏ - 00/2/3

  سلام وقتتون بخیر
  من امسال کنکور دکتری شرکت کردم از سهمیه 5 درصد جانبازی هم استفاده کردم و برای دوره روزانه مجار شدم، اگر انتخاب رشته بکنم برای مصاحبه هم پذیرفته بشم ولی تو مصاحبه شرکت نکنم میتونم سال دیگه دوباره از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/2/4

  سلام وقت بخیر بله می تونید مجدد از سهمیتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  علی‏ - 00/1/27

  سلام من دانشجوی پیام نور هستم و می خواهم امسال توی کنکور از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم....آیا همین الان باید انصراف بدم یا بعد از کنکور موقع ثبت نام توی داشگاه جدید باید انصراف بدم....می خواهم امسال سهمیه رو استفاده کنم لطفا زود جواب بدید با تشکر

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 00/1/27

  سلام و خداقوت بهتون. ببخشید اگر کسی با سهمیه 5٪ یه رشته شبانه قبول شده باشه اما بعد ثبت نام انصراف داده باشه، میتونه در کنکور 1400 از سهمیه ش مجددا استفاده کنه برای دوره های روزانه؟ ممنون میشم جواب بدین ضروریه.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/28

  سلام خدمت شما بله می تونید مجددا از سهمیتون استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  محمد‏ - 00/1/25

  ممنون از سایت خوبتون من با خوندن نظرات به جوابم رسیدم. موفق باشید.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/28

  سلام خدمت شما خوشحالیم که این مطلب مفید بوده براتون و پاسختون رو گرفتین 

 • تصویر فرد

  سیده مریم هاشمی‏ - 00/1/16

  سلام امکانش هست برای یک ازمون استخدامی دوفرزند همزمان از سهمیه ایثارگری 5درصدی استفاده کنن مشکلی نیست ؟؟؟لطفا زود جوابمو بدید ممنون

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 00/1/14

  سلام وقتتون بخیر .اگر از سهمیه استفاده کنیم اما در انتخاب رشته ،دانشگاه سراسری روزانه قبول نشیم برای سال بعد میتونیم از سهمیه استفاده کنیم ؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 00/1/15

  سلام خدمت شما 
  بله اگر قبول نشید مجاز هستین که دوباره از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/12/25

  سلام
  من 2بار با سهمیه ایثارگران5درصد کنکوردادم یکبار آزاد ویکبار پردیس قبول شدم ولی ثبت نام نکردم امسال پدرم ایثارگری 25درصدی گرفتن آیا دوباره میتونم امسال استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  مریم دودانگه‏ - 99/12/21

  سلام وقت بخیر
  من یک بار از سهمیه در دوره روزانه استفاده کرده ام و لیسانس گرفتم.
  می خواستم بدونم امکان این هست که در دوره های شبانه یا دانشگاه آزاد دوباره بتونم از سهمیه در همین مقطع استفاده کنم؟
  متشکرم از پاسخگوییتون

 • تصویر فرد

  جمشیدی‏ - 99/12/13

  سلام. وقتتون بخیر
  اگر هم سهمیه رزمندگان و هم جانبازان داشته باشیم و از یکی قبلا استفاده شده باشه(فرضا جانبازان) حالا از سهمیه دیگر(فرضا رزمندگان) برای همون مقطع می شود استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  Milad Madanchi‏ - 99/12/12

  سلام.اگه تو کنکور دکتری با سهمیه 5درصد قبول بشیم ولی از مصاحبه قبول نشیم مجددا سال اینده میتونیم استفاده کنیم؟

 • تصویر فرد

  جواد‏ - 99/12/12

  سلام. من یک بار از سهمیه ۵ درصد واسه قبولی کنکور ارشد استفاده کردم و روزانه قبول شدم و ارشد رو گذروندم حالا واسه کنکور دکتری میتونم بازم استفاده کنم از این سهمیه؟

 • تصویر فرد

  N‏ - 99/12/10

  سلام وقتتون بخیر
  ایا از یک کد رهگیری میشه هم در ارشد وزارت بهداشت استفاده کرد و هم علوم ؟
  ممنون میشم پاسخ بدید
  اگر در هردو کنکور استفاده کنم ولی بخوام سال دیگه شرکت کنم دیگه سهمیمه نمیتونم استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فائزه‏ - 99/12/9

  سلام
  وقت بخیر
  اگر کسی از سهمیه 5% در کنکور سراسری استفاده کرده باشد، می تواند در کنکور ارشد با توجه به جدیدترین تغییرات سازمان سنجش پزشکی دوباره استفاده کند؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/12/10

  سلام وقت بخیر بله سقف مجاز استفاده از سهمیه در هر مقطع به صورت جداگانه محاسبه میشه 

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/12/7

  سلام
  من دوبارازسهمیه5درصدی ایثارگری یکبار آزاد ویکبارهم پردیس قبول شدم ولی ثبت نام نکردم
  امسال سهمیه25درصدی ایثارگری گرفتیم آیا میتونم دوباره استفاده کنم

 • تصویر فرد

  احسان‏ - 99/12/7

  سلام
  من فارغ التحصیل رشته کارشناسی از دانشگاه دولتی هستم و از سهمیه استفاده کردم امسال مجدد میخوام برای رشته ی پزشکی کنکور بدم ایا سهمیه دارم یا خیر

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/11/27

  سلام خسته نباشید توروخدا ج منو بدین
  من پارسال اصلا انتخاب رشته نکردم ولی سهمیه ۵درصدی استفاده کردم ولی اصلا انتخاب رشته نکردم و دانشگاه نرفتم
  امسال میتونم از اون سهمیه واسه ازاد استفاده کنم ؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/11/27

  سلام بله اگه انتخاب رشته نکرده باشید می تونید مجدد از سهمیه خودتون استفاده کنید

 • تصویر فرد

  مریم حقی‏ - 99/11/27

  سلام ببخشید من دوبار ازسهمیه 5درصد ایثارگری برای پردیس وآزاد استفاده کرده ام وانصراف دادم ولی امسال سهمیه 25درصد گرفتیم آیا باز میشه استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/11/22

  سلام ببخشید کسی که یک بادا در استخدامی از سهمیه ۵درصد استفاده کرده بعدا میتونه در آزمون دستیاری مجددا از این سهمیه استفاده کنه‌?

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/11/22

  با سلام ببخشید سوالم اینه که از سهمیه ۵درصد میشه هم در آزمون سراسری هم در آزمون استخدامی استفاده کرد یا اگر در یکی استفاده شده مجاز به استفاده مجدد نیستیم ممنونم

 • تصویر فرد

  امیرمحمد‏ - 99/11/19

  سلام اگه تو ۳ رشته کنکور بدیم سهیمه ۵% رو کدوم اعمال میشه؟؟؟

 • تصویر فرد

  آرسام‏ - 99/11/19

  سلام وقتتون بخیر
  من و برادرم هر دو کنکوری هستیم پارسال نمیدونستیم که سهمیه ۵درصد داریم برای همین از ان استفادت نکردیم امسال میتونیم هردومون از سهمیه استفاده کنیم؟رشته هر دومون یکی هست

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/11/19

  سلام بله مشکلی نیست هر دو می تونید از سهمیه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  .‏ - 99/11/15

  آیا نوه هم میتونه از سهمیه جانبازی ۲۵ درصد برای کنکور استفاده کنه ؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/11/15

  سلام من پنج سال پیش کنکور شرکت کردم و سهمیه پنج درصد زدم ولی چون پدرم کارت ایثارشو نداشت نتونستم کدرهیگیری درست وارد کنم ، بعد از جواب پایین کارنامم نوشت که سهمیه شما یافت نشده و از مناطق استفاده شده .. خلاصه اون سال روزانه قبول شدم یک رشته ای ک بدون کنکور هم قبولن.. الان پدرم رفته اقدام کرده کارتش تایید کردن . میتونم در کنکور ازش استفاده کنم؟ کنکور سراسری منظورمه

 • تصویر فرد

  Pari‏ - 99/11/15

  با سلام من در کنکور ۹۹با سهمیه ۵درصدی ایثارگران در دوره روزانه قبول شدم اما به تازگی سهمیه من به ۲۵درصد جانبازان افزایش یافته ،میخواستم بپرسم من میتونم در کنکور ۱۴۰۰از سهمیه ۲۵درصدی برای دانشگاه های روزانه و آزاد استفاده کنم؟؟ممنون

 • تصویر فرد

  عماد‏ - 99/11/13

  سلام من ۲ بار کنکور دادم و در سراسری قبول نشدم ولی برای نرفتن به سربازی در پیام نور ثبت نام کردم با سوابق تحصیلی
  از آنجایی که سهمیه ۵ درصد داشتم و پذیرش من با این سهمیه هست . برای بار سوم کنکور دیگه ۵ درصد لحاظ نمیشه ؟
  لطفا جواب بدید

 • تصویر فرد

  Saren‏ - 99/11/11

  سلام اگ پارسال با سهمیه ۵ درصد همه چی مجاز شده باشیم اما فقط دانشگاه فرهنگیان ثبت نام کرده باشیم و قبول نشده باشیم چی؟ میشه امسالم از سهمیه استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  saleh‏ - 99/11/3

  دو برادر به طور همزمان میتونن یکی در ارشد و یکی در کارشناسی میتونه از سهمیه 5 درصدی استفاده کنه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/11/5

  سلام وقت بخیر بله هر فرزند به صورت مجزا می تونه از سهمیه ایثارگران استفاده کنه 

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/10/27

  سلام برادر من از این سهمیه‌ استفاده‌ کرده دیگه من نمی توانم استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  مونا‏ - 99/10/12

  سلام
  اگه تو اولین کنکور تجربی از سهمیه ایثارگری 5%استفاده کنیم (جواب)قبول نشیم باز بخوایم از سهمیه ایثارگری 5%استفاده کنیم باید دوباره کد ایثار گری جدید از ارگان بگیریم؟ممنون میشم اگه جواب بدین

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/10/5

  سلام من براساس سوابق تحصیلی غیزانتفاعی شرکت کردم و از سهمیه ۵درصدی جانبازی استفاده کردم. الان درصد جانبازی به ۲۵درصد رسیده و میخام دوباره کنکور ۱۴۰۰رو شرکت کنم. میخاستم بدونم میشه دوباره از سهمیه استفاده کنم یا نه؟

 • تصویر فرد

  فاطمه آجودانی‏ - 99/10/4

  سلام من یکبار برای کنکور کاردانی به کارشناسی (کارودانش و فنی حرفه ای) از سهمیه 5درصد استفاده کردم و روزانه قبول شدم ولی نرفتم اصلا ثبتنامم نکردم آیا میتونم امسال کنکور سراسری 1400 با سهمیه 5درصد شرکت کنم؟!

 • تصویر فرد

  M‏ - 99/10/3

  سلام وقتتون بخیر من برادرم سال ۹۹ کنکور داد و از سهمیه استفاده کرد ولی امسال موند پشت کنکور و دانشگاه نرفت. خودمم کنکوری ۱۴۰۰ هستم میخواستم بدونم الان هم خودم و هم برادرم میتونیم از سهمیه جانبازی برا کنکور ۱۴۰۰ استفاده کنیم؟؟ ممنون

 • تصویر فرد

  هلیا‏ - 99/10/1

  سلام وقتتون ب خیر من در کنکور ۹۹ از سهمیه ۵درصد استفاده کردم اما انتخاب رشته نکردم و صرفا فقط در کنکور شرکت کردم میتونم در کنکور ۱۴۰۰ دوباره از سهمیه استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  Hosna‏ - 99/9/19

  سلام، خواهش میکنم جواب بدین من میخوام امسال هم وزارت علوم هم بهداشت کنکور بدم میشه دوبار کد سهمیه دریافت کنم یا خیر؟

 • تصویر فرد

  امینه‏ - 99/9/12

  سلام من برای ارشد از سهمیه فرزندان جانباز زیر ۲۵ درصد استفاده کردم و قبول شدم الان برای آزمون دکتری می‌تونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  ف.ص‏ - 99/9/11

  سلام من ارشد آزاد میخونم و از سهمیه استفاده کردم میخواستم بدونم برای کنکور ارشد بهداشت میتونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  پارسا فتاحی‏ - 99/9/3

  سلام من در کنکور ۱۳۹۶ از سهمیه ایثارگران ۲۵% استفاده کردم و قبول شدم برای کنکور ۱۹۶نمیتونم ازش استفاده کنم

 • تصویر فرد

  مونا‏ - 99/9/3

  سلام و خسته نباشید من مهندسی معماری شبانه قبول شدم یعنی از سهمیم استفاده کردم .. الان میخوام برای پزشکی دانشگاه آزاد بخونم امکانش هست از سهمیه استفاده کنم ؟ برای سری اول از سهمیه ۲۵ درصد به بالا استفاده کرده بودم .. الان میشه دوباره استفاده کرد ؟ از ۵ درصد یا ۲۵ درصد ؟

 • تصویر فرد

  سینا‏ - 99/9/3

  سلام و خسته نباشید خدمت شما من یکبار سال گذشته از سهمیه استفاده کردم ولی در انتخاب رشته هیچ جا پذیرفته نشدم امسال هم استفاده کردم و علوم آزمایشگاهی (شبانه) و زیست سلولی دانشگاه آزاد پذیرفته شدم آیا میتونم امسال هم از سهمیه استفاده کنم؟؟ چون گفته میشه دوبار در صورت پذیرفته شدن ضمن اینکه سهمیه ای که دارم ایثارگر 5 درصد است ممنون

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/9/2

  سلام من دو بار از سهمیه 5 درصد برای ارشد استفاده کردم و هر دو بار شبانه قبول شدم، یکی رو وارد دانشگاه نشدم و دیگری رو حین تحصیل انصراف دادم، اما روزانه قبول نشدم، امکانش نیست که دوباره از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  بهنام‏ - 99/8/30

  سلام.من یکبار با سهمیه ایثارگران دانشگاه پیام نور براساس سوابق تحصیلی قبول شدم ولی بعد از 2ترم انصراف دادم و مجددا با سهمیه ایثارگری رشته دکترای عمومی دامپزشکی روزانه قبول شدم ولی الان به دلایلی نمیخام به این رشته وارد بشم. آیا میشه مجددا ازسهمیه ایثارگری برای دانشگاه آزاد برای قبولی در پزشکی استفاده کرد؟لطفا اگه میشه در اسرع وقت جواب بدین‌ممنون.

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/9/1

  سلام وقت بخیر شما دیگه مجاز به استفاده از سهمیتون تو دوره روزانه نیستین ولی می تونید برای دوره های دیگه استفاده کنید 

 • تصویر فرد

  علی پارسا‏ - 99/8/25

  سلام
  من امسال از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کردم و در اعلام نتایج اولیه مجاز به انتخاب رشته روزانه شدم ولی بعد از انتخاب رشته هیچ دانشگاهی قبول نشدم
  میخواستم بدونم سال بعد هم میتونم از سهمیه استفاده کنم
  چون خودتون گفتید که تا استفاده از سهمیه منجر به قبولی در دانشگاه نشه میتونیم از سهمیه استفاده کنیم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/8/26

  سلام بله همونطور که تو متن هم گفته شده مشکلی در استفاده مجدد از  سهمیه برای سال اینده ندارین

 • تصویر فرد

  محم‏ - 99/8/14

  سلام من اگه سازمان سنجش با لغو محرومیتم موافقت کنه سال بعد سهمیه ایثارگریم حفظ میشه؟یا ازبین میره چون امسال با سوابق تحصیلی روزانه قبول شدم لغو محرومیت زدم

 • تصویر فرد

  علی پارسا‏ - 99/8/14

  سلام من امسال از سهمیه 5 درصد ایثارگران استفاده کردم ولی هیچ دانشگاهی قبول نشم میخواستم بدونم سال بعد هم میتونم از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  سعید‏ - 99/8/14

  سلام.پدرم دارای ۲۴ ماه جبهه از سال ۶۷ به بعد چرا سهمیه پنج درصد را بهم نمیداند از کجا وبا چه شرایطی خواهشا کمک کمک کنید برای شرکت کنکور ۱۴۰۰

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 99/8/14

  سلام
  من در مقطع کارشناسی از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و دانشگاه پذیرفته شدم.(دولتی)
  الان که میخوام ارشد شرکت کنم، دیگه نمیتونم از سهمیه استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Ha‏ - 99/8/14

  سلام خسته نباشید
  ببخشید بین منی که پدرم ۱۸ ماه دواطلبانه در جبهه بوده
  با کسی که پدرش ۲0 ما ه دواطلبانه بوده از نظرتاثیر سهمیه ۵درصد فرق وجودداره؟؟

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/8/12

  اگر در پذیرش بدون کنکورپیام نور ایثارگری استفاده کرده باشی وقبول بشی در ازمون سراسری سهمیه داری ؟
  انصراف از دانشگاه برای کسانی که معافیت تحصیلی گرفتند برای شرکت در کنکور ۱۴۰۰همراه ثبت نام است ؟

 • تصویر فرد

  اکرم‏ - 99/8/9

  سلام یکی از پسرم دانشگاه آزاد بدون کنکور از سهمیه ۵درصد استفاده کرده .آیا میتونه اون یکی پسرم درکنکور ۱۴۰۰ ازسهمیه ۵درصد استفاده کند؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/8/10

  سلام بله مشکلی نداره ایشون هم می تونن از سهمیه ایثارگری استفاده کنن 

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/8/2

  سلام
  برای دانشگاه آزاد چند بار میشه سهمیه 5 درصد استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  نگار‏ - 99/7/6

  سلام امسال اگه قبول نشم میتونم برای سال از سهمیه‌ ام استفاده کنم ؟ شرایطش چجوریه؟

 • تصویر فرد

  زهرا‏ - 99/7/3

  سلام وقت بخیر ، بنده یکبار از سهمیه ایثارگر استفاده کردم و سراسری قبول شدم و فارغ التحصیل شدم ،الان میخوام دوباره کنکور تجربی بدم ،دیگه نمیتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Tin‏ - 99/7/2

  سلام من برادرم سال ۹۶ کنکور داد
  نمیدونم از سهمیه ایثارگری پدرم استفاده کرد یا نه
  الان من برای کنکور ۱۴۰۰ نمیتونم استفاده کنم اگه اون استفاده کرده باشه ؟
  چجوری میتونم بفهمم اون استفاده کرده یا نه ؟
  چون یادمون نمیاد

 • تصویر فرد

  راض‏ - 99/7/1

  سلام ببخشید من یک بار از سهمیه ایثارگری برای روزانه استفاده کردم الان دوباره کنکور شرکت کردم ولی میخام از سهمیه برای ازاد استفاده کنم توی کارنامه نوشته اگه مدارکو تحویل ندم ک قبلا استفاده نکردم سهمیه اعمال نمیشه برای دانشگاه ازاد چطور میتونم ازش استفاده کنم؟چون اگه توی کنکور سراسری سهمیه تایید نشه برای انتخاب رشته ازاد سهمیه اعمال نمیشه خواهش میکنم جواب بدیدن ضروریه

 • تصویر فرد

  سکینه‏ - 99/7/1

  سلام ببخشید من سال قبل از سهمیه رزمندگان استفاده کردم انتخاب رشته کردم ولی مردود شدم ودر کنکور امسال هم موقع ثبت نام با همون کد قبلی ثبت نام کردم ولی الان که نتیجه اومده برام سهمیه مناطق میتونم سال 1400از سهمیه رزمندگان باز استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  لیلا‏ - 99/6/27

  سلام
  من ی بار از سهمیه ایثارگران استفاده کردم و روزانه مجاز شدم ولی تو دانشگاه ثبت نام نکردم میتونم ی بار دیگ از این سهمیه استفاده کنم ؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/23

  با سلام ..بنده پارسال دکتری شرکت کردم و هنگام اعلام نتایج مرحله اول در قسمت توضیحات از سهمیه رزمندگان استفاده شده بود ولی در نتیجه نهایی قبول نشدم اما امسال در قسمت توضیحات چیزی از سهمیه رزمندگان ذکر نشده بود بنظرتون سهمیه بنده اعمال نشده ؟

 • تصویر فرد

  ava‏ - 99/6/21

  سلام خسته نباشید
  ببخشید امکانش هست دریک سال از سهمیه ۵درصدی در هردو‌ازمون وزارت علوم و بهداشت استفاده کرد؟؟

 • تصویر فرد

  پریسا‏ - 99/6/19

  سلام خسته نباشید
  سهمیه فقط روی رتبه تاثیر داره یا موقه انتخاب رشته هم شانس قبولی رو افزایش میده؟

 • تصویر فرد

  الهام‏ - 99/6/16

  سلام من از سهمیه 5 درصد برای کارشناسی ارشد یکبار استفاده کردم و قبول شدم آیا میتونم برای آزمون استخدامی هم از آن استفاده کنم؟؟؟.. لطفا جواب بدین

 • تصویر فرد

  سادات‏ - 99/6/16

  سلام و خسته نباشید
  بنده امسال تو ازمون ارشد با سهمیه 5 درصدایثارگری شرکت کردم و باتوجه به سهمیه مجاز به انتخاب رشته شدم
  رشته نیازمند به مصاحبه هستش، اگه بنده روزانه انتخاب رشته کنم و تو مصاحبه پذیرفته نشم آیا سهمیه ام از بین میره یا میتونم دوباره سال بعد تو ازمون ارشد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/6

  من توی ثبت نام کنکور، زدم سهمیه 5%. الان میتونم با سهمیه منطقه انتخاب رشته کنم که 5% بمونه برای سال بعد؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/6/10

  انتخاب سهمیه دست شما نیست و رتبتون یبار با سهمیه محاسبه میشه و شانس قبولیتون چک میشه یبار هم با سهمیه مناطق با هرکدوم قبول بشین سنجش اعلامش می کنه 

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/6

  چرا پاسخ نمیدید؟

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/3

  استفاه مجدد از سهمیه

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/6/3

  استفاه مجدد از سهمیه

 • تصویر فرد

  MMMM‏ - 99/6/2

  سلام. من امسال سه تا کنکور هنر زبان و ریاضی رو شرکت کردم
  اگه فقط هنر و زبان رو انتخاب رشته کنم، میتونم برای سال بعد ار سهمیم برای ریاضی استفاده کنم؛

 • تصویر فرد

  نگین‏ - 99/6/2

  سلام اگر با سهمیه 5درصد دانشگاه آزاد قبول بشم تا کی باید انصراف بدم که بتونم دوباره از سهمیه ام برای 1400 استفاده کنم؟؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/29

  سلام ، لطفا جواب بدین ممنونم ، من پارسال از سهمیه ام استفاده کردم و غیرانتفاعی قبول شدم ثبت نام نکردم ، آیا میتونم امسال در صورتی که تو انتخاب رشته ام مردود بشم برای سال ۱۴۰۰ از سهمیه ام استفاده کنم ؟؟

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  مطلبی که گفتم برام خیلی واجبه خواهشا جواب بدید چون تا 1شهریور وقت دارم ممنون

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  چون موقع ثبت نام برا کنکور 99سهمیمو وارد کردم ولی الان موقع گرفتن کارت زده منطقه 3.نمیشه برا ازاد از سهمیه استفاده کرد چون اصن از سهمیه استفاده نکرده ام قبلا لطفا زود جواب بدید ممنون

 • تصویر فرد

  اکبر‏ - 99/5/29

  سلام من سال 90 سراسری دادم و از سهمیه ایثارگری استفاده نکردم و روزانه قبول شدم با سهمیه منطقه 3.میخوام بدونم الان ک برا 99 ثبت نام کرده ام میتونم از سهمیه ام برا انتخاب رشته دانشگا ازاد استفاده کنم

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/28

  سلام من ۳بار در کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصدی استفاده کردم و مردود شدم و امسال روی کارت ازمون برام سهمیه مناطق لحاظ شده!!
  آیا دیگه نمیتونم از سهمیه ۵ درصدی استفاده کنم برای امسال؟؟

 • تصویر فرد

  Sadaf‏ - 99/5/28

  سلام خواهش میکنم جواب بدید من دانشجوی شبانه هستم که با سهمیه ی آزادگی قبول شدم امسال دوباره میخوام کنکور بدم و چون میشه از هر سهمیه در هر مقطع یکبار استفاده کرد امسال من ویرایش کردم و سهمیه ی جانباز بالای ۲۵ درصد رو زدم چون پدرم جانباز و ازاده هستند ویرایش من ثبت شد اما الان که کارت ورود به جلسه گرفتم نوع سهمیه رو فرزنده ازاده زده تو رو خدا راهنماییم کنید من باید چیکار کنم الان امکان ویرایش هم وجود نداره

 • تصویر فرد

  علی‏ - 99/5/28

  سلام من و خواهرم امسال کنکور داریم ایا سهمیه 5 درصد فقط برای یکیمون در نظر گرفته میشه و اینکه اگه من امسال مجاز به روزانه بشم ولی انتخاب رشته نکنم برای سال بعد میتونم دوباره از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/28

  سلام وقت بخیر 
  هر دوتون مجاز به استفاده از سهمیه هستین مشکلی پیش نمیاد
  برای سوال دوتون هم به شرطی که انتخحاب رشته نکنید می تونید سال بعد هم از سهمیه استفاده کنید.

 • تصویر فرد

  صهیب‏ - 99/5/25

  سلام لطفا پاسخ بدید ضروریه
  من پارسال در کنکور شرکت کردم با سهمیه ولی تعیین رشته نکردم
  امسال باز شرکت کردم ولی یه مشکلاتی پیش اومد و نتونستم درس بخونم
  ایا سال بعد میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  Seppp‏ - 99/5/24

  سلام وقتتون بخیر
  من ۹۸ روزانه یا سوابق قبول شدم با سهمیه ۵ درصد و یک ترم درس خوندم اما نصراف دادم اسفند
  امسال کنکور ثبتنام کردم و سهنیه ۵ درصد وارد کردم
  ایا امسال سهمیه ۵ درصد برام میشه برای دانشگاه ازاد؟
  چون از دولتی محرومم کلا امسال.

 • تصویر فرد

  ت‏ - 99/5/19

  سلام وقت بخیر.اگر کسی در کارشناسی از سهمیه ۵ درصد استفاده کنه و در ارشد هم میتونه از سهمیه استفاده کنه؟اگر سهمیه ۵ درصد درج بشه و سایت قبول نکنه مشکل از کجاست؟

 • تصویر فرد

  امیر‏ - 99/5/18

  سلام..من امسال کنکور ارشد دادم با سهمیه 5 درصد میدونم ک رتبم جوری میشه که میتونم روزانه از یه دانشگاهی قبول بشم ولی قصد دارم انتخاب واحد نکنم و برای سال بعد خودمو اماده کنم در این صورت میشه سال بعد از این سهمیه استفاده کنم یا نه؟؟
  یعنی امسال اصلا انتخاب واحد نکنم میشه سال بعد ازش استفاده کنم منظورم از امتیاز روزانش هست؟؟؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/19

  سلام اگر انتخاب رشته نکنید مجاز هستین که از سهمیتون مجدد استفاده کنید و مشکلی پیش نمیاد

 • تصویر فرد

  طاهره‏ - 99/5/18

  سلام من هنگام ثبت نام ارشد و ویرایش اطلاعات استفاده از سهمیه 5 درصد را درج نکردم با توجه به اینکه الان زمان گذشته امکان پیگیری برایلحاظ نمودن سهمیه هست؟ ممنون

 • تصویر فرد

  m‏ - 99/5/15

  چرا سنجش رک نگفته که کسانی که فقط مجاز روزانه شوند سهمیه 5 درصد باطل میشود ...نیاز به طرح معما نبود واینهمه بچه ها را گیج کنند واقعا متاسفم برای سنجش با این همه سواد ودرکش ؟؟؟

 • تصویر فرد

  رضا‏ - 99/5/13

  سلام.ببخشید من یه بار از سهمیه 5 درصدی تو کارشناسی استفاده کردم و مشغول تحصیلم.الان درصد پدرم بیشترشده ایا میتونم از سهمیه 25درصدی تو مقطع کارشناسی استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  فاطمه‏ - 99/5/10

  سلام ابتدا تشکر میکنم از سایت خوبتان که بسیار مفید است.
  من ارشد 97 هم از سهمیه 5 درصد و هم از سهمیه شاگرد اولی استفاده کردم که بعد از پذیرش در مقطع ارشد به سایت دانشگاه و پورتال خود مراجعه کردم متوجه شدم از سهمیه شاگرد اولی پذیرفته شده ام.
  امسال دکتری99 شرکت کردم و وقتی کارت ورود به جلسه ام آمد سهمیه آزاد لحاظ شده بود،با اینکه موقع ثبتنام 5 درصد انتخاب کرده بود و اطلاعات رو وارد کردم.ولی من باز درزمان دریافت کارت، ویرایش اطلاعات سهمیه 5 درصد رو وارد کردم که شاید پذیرفته بشود.
  آیا من مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصد نیستم که سهمیه ازاد نوشته بود؟؟؟
  پیشاپیش ممنونم از پاسخگویی :)

 • تصویر فرد

  مهدی‏ - 99/5/2

  سلام خسته نباشید
  فقط میتوانیم از یک سهمیه استفاده کنیم؟
  اگر از سهمیه ۵درصد استفاده کنیم نمیتوانیم از سهمیه منطقه ۳ استفاده کنیم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/5/4

  سلام وقت بخیر 
  این دو سهمیه با هم اعمال میشن سهمیه مناطق یه سهمیه عمومی هست 

 • تصویر فرد

  بهناز‏ - 99/4/13

  محمد
  با سلام من در کنکور ارشد٩٨شرکت کردم با سهمیه ٥٪

  ودر مقطع ارشد روزانه شهیدبهشتی در حال تحصیل هستم
  ایا میشود من از این رشته انصراف بدهم .
  و در کنکور سراسری (کارشناسی)سال اینده شرکت کنم
  و سهمیه ۵٪برای من اعمال میشود؟ یا نه؟
  ایا امکان استفاده دوبار از سهمیه ٥٪؜برای من
  با اینکه یک بار از این سهمیه استفاده کردم در مقطع ارشد ، و الان میخواهم برای کنکور کارشناسی بدهم است

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/4/14

  بله تو هر مقطع یکبار مجاز به استفاده از سهمیه 5 درصدی ایثارگران برای دوره روزانه هستین 

 • تصویر فرد

  حسین‏ - 99/3/9

  سلام.
  من تو آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ شرکت کردم و سهمیه ۵ درصدی داشتم و قبول نشدم امسال هم تو آزمون کارشناسی ارشد ۹۹شرکت کردم و همون کد پیگیری سال قبل رو بهم دادن (یعنی شماره ۱۲ رقمی تغییر نکرده)
  می خواستم بدونم که کد ایثارگری باید متفاوت باشه؟

 • تصویر فرد

  عاطفه‏ - 99/3/6

  سلام من پارسال کدایثارگری گرفتم اما چون اشتباه وارد کردم برام اعمال نشد امسال همون کد پارسالو وارد کردم دوباره اایا باید دوباره کد میگرفتم یا همون قبلیه اخه توی دفترچه سنجش نوشته بود کد برای هرازمون متفاوته لطفا پاسخم رو بدید ممنون درضکم فرمی هم برای ترگان مربوطه پرنکردم اخذه تو دفترچه نوشته باد فرم پر کنید

 • تصویر فرد

  همراز‏ - 99/3/4

  سلام وقتتون بخیر من از سهمیه 5% استفاده کردم و خودگردان قبول شدم الانم مشغول به تحصیلم ایا میتونم برای ارشد هم مجددا ازش استفاده کنم؟ بازم تاکید میکنم الان خودگردان میخونم ارشد هم میخوام همین ازاد یا خدگردان باشه بازم میتونم استفاده کنم؟/

 • تصویر فرد

  M.H‏ - 99/2/29

  سلام من سهمیه۵درصدم رادرکنکور۹۷استفاده کردم والان انصراف دادم،میتونم درکنکور۱۴۰۰ازسهمیه ام دوباره استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 99/2/30

  سلام در چه دوره ای پذیرفته شده بودین که انصراف دادین؟

 • تصویر فرد

  حسینی‏ - 99/2/24

  سلام،من یکبار از سهمیه ۵درصدی واسه کنکور کارشناسی استفاده کردم دانشگاه دولتی قبول شدم ولی نرفتم الان میخوام واسه کنکور ارشد شرکت کنم میتونم از سهمیه ام استفاده کنم؟اگه میتونم و استفاده کردم ولی انتخاب رشته و ثبت نام نکردم سال بعد باز میتونم استفاده کنم یا همون یکبار؟ممنون

 • تصویر فرد

  زینب‏ - 99/2/23

  سلام من کنکور98 باسهمیه 5 درصد کنکور دادم ولی استفاده نکردم ازش برای انتخاب رشته امسال هم براکنکور99 سپاه همون کد پارسال و بهم داد مشکلی نداره؟؟ جواب لازم هستم شدید

 • تصویر فرد

  فاطیما‏ - 99/2/7

  با سلام و عرض ادب.
  سؤالی داشتم از خدمتتون.
  فردی سال های ۹۶_۹۷_۹۸ با سهمیه ۵٪ ایثارگری در کنکور سراسری شرکت کرده اما تنها در سال ۹۷ انتخاب رشته کرد و در نهایت یه رشته شبانه قبول شد!
  ثبت نام هم کرد اما بعد انصراف داد!
  حالا برای کنکور ۹۹ میتونه مجددا از سهمیه ۵٪ استفاده کنه یا خیر؟
  شدیدا به پاسخگوییتون نیازمندیم!
  ممنون میشم در اسرع وقت پاسخمو بدید.
  در پناه حق.

 • تصویر فرد

  fatemeh‏ - 99/1/29

  سلام من پارسال کنکورشرکت کردم وقتی رتبمو دیدم انتخاب رشته نکردم میدونستم ک روزانه قبول نمیشم
  چندبارمیتونم استفاده کنم؟؟؟

 • تصویر فرد

  ali y‏ - 99/1/13

  سلام ببخشید من کنکور ۹۸ با ۵ درصد سهمیه امتحان دادم ولی رشته ای که میخواستم رو قبول نشدم و الان دارم برای ۹۹ میخونم میخواستم بدونم امسال و ساله دیگ هم میشه از سهمیه ی ۵ درصد ایثارگران استفاده کرد؟

 • تصویر فرد

  مهسا‏ - 99/1/13

  سلام من از سهمیه ۵ درصدی استفاده کردم و الان در یک رشته روزانه دولتی دارم درس می خونم میخاستم بپرسم میتونم برای دانشگاه آزاد استفاده کنم از این سهمیه؟

 • تصویر فرد

  فریدون‏ - 99/1/5

  سلام عذر خواهی میکنم من کنکو ر۹۸باسهمیه ۵درصدی دانشگاه دولتی دوره روزانه ودانشگاه آزاد قبول شدم که دانشگاه آزاد ثبت نام کردم ،امسال کنکور ۹۹ میتونم باسهمیه ۵درصدی مجددا دوره های غیرروزانه و یا دانشگاه آزاد شرکت کنم ؟؟ خیلی ممنون اگه جواب بدید.

 • تصویر فرد

  مبینا‏ - 98/12/26

  سلام ..برا دانشگاه آزاد هم میشه دو بار از سهمیه استفاده کرد؟؟؟

 • تصویر فرد

  مرتضی‏ - 98/12/18

  سلام خسته نباشید بنده از سهمیه استفاده کردم قبول شدم برای مقطع کارشناسی اگر این کارشناسی رو تموم کنم میتونم دوباره بای ارشد از سهمیه استفاده کنم

 • تصویر فرد

  Sahar‏ - 98/12/14

  سلام من پارسال از سهمیه ۵٪ استفاده کردم و مجاز نشدم
  برای امسال باید باز کد رهگیری جدید بگیرم یا باهمون کد قبلی امکانش هست ؟

 • تصویر فرد

  سید امیر‏ - 98/12/9

  سلام من با سهمیه پنج درصد در کنکور 98 دوره روزانه قبول شدم ولی شرکت نکردم
  درخواست رفع محرومیت دوره های روزانه 99 دادم و موافقت شد
  آیا در 99میتوانم از سهمیه پنج درصد استفاده کنم؟

 • تصویر فرد

  یاس‏ - 98/12/8

  سلام خسته نباشید،
  من امسال از سهمیه 5% در کنکور ارشد میخوام استفاده کنم، میخواستم بدونم خواهرم که امسال کنکور سراری داره اونم میتونم از این سهمیه استفاده کنه!? تا حالا هم هیچ یک از اعضای خونواده از این سهمیه استفاده نکردیم

 • تصویر فرد

  مریم‏ - 98/12/6

  سلام خسته نباشید، ببخشید من میخوام برای کارشناسی ارشد از سهمیه ۵ درصد استفاده کنم، آیا خواهرم هم میتونه سال بعد برای کنکور سراسری از سهمیه ۵ درصد استفاده کنه یا نه؟

 • تصویر فرد

  محمد مقدم درخشان‏ - 98/12/6

  سلام خدمت شما
  بله هر فرزند به صورت جداگانه مجاز به استفاده از سهمیه در مقاطع مختلف هستش

 • تصویر فرد

  محمد منصوری‏ - 98/11/28

  سلام اگر کسی پارسال از سهمیه رزمندگان 5 درصد استفاده کند برا پردیس خودگردان ودانشگاه ازاد ایا میتواند امسال هم از این سهمیه استفاده کند

 • تصویر فرد

  داریوش‏ - 98/11/23

  سلام خسته نباشید پارسال کد ایثارگری نیروی انتظامی گرفتم آیا همون کد ایثارگری را می توان دوباره استفاده کرد؟یا دوباره باید درخواست داد

شما هم نظرتان را در مورد این مطلب بگویید.

تصویر فرد
CaptchaMvc