دفترچه و کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99، سوالات رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت 99را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. مطالعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت 99، به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 1400 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوال دهی طراحان سوال هر رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند. 


دفترچه و کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99

عنوان دفترچه سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99 عنوان کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 99
سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی
سوالات کارشناسی ارشد آموزش هوشبری 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد آموزش هوشبری
سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
سوالات کارشناسی ارشد اتاق عمل 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد اتاق عمل
سوالات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت
سوالات کارشناسی ارشد ارگونومی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد ارگونومی
سوالات کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 
سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
سوالات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی
سوالات کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
سوالات کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی 
سوالات کارشناسی ارشد سلامت سالمندی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
سوالات کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک
سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی
سوالات کارشناسی ارشد شیمی دارویی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد شیمی دارویی
سوالات کارشناسی ارشد علوم تشریحی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم تشریحی
سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی-گرایش کنترل کیفی و بهداشتی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی-گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
سوالات کارشناسی ارشد فن آوری تصویربرداری پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد فن آوری تصویربرداری پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی 
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه اپیدمیولوژی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه اپیدمیولوژی 
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1- 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 2- 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 2
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3- 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه 99  کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد
سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت
سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی 
سوالات کارشناسی ارشد کاردرمانی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد کاردرمانی
سوالات کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
سوالات کارشناسی ارشد گفتار درمانی 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد گفتار درمانی
سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح جمعه 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح جمعه
سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح پنج شنبه 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح پنج شنبه
سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر جمعه 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر جمعه
سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر پنج شنبه 99 کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر پنج شنبه

 

 

دفترچه و کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

در این قسمت جهت رفاه حال داوطلبان گرامی آزمون کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98، سوالات رشته های کنکور ارشد وزارت بهداشت 98 را به همراه پاسخنامه جهت دانلود قرار داده ایم. مطالعه سوالات کنکور ارشد وزارت بهداشت 98، به داوطلبانی که قصد شرکت در کنکور ارشد وزارت بهداشت 99 را دارند کمک می کند تا با نحوه سوال دهی طراحان سوال هر رشته آشنا شوند و در فضای کنکور نیز قرار بگیرند. 


دفترچه و کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98

عنوان سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 عنوان کلید سوالات کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی کلید سوالات کارشناسی ارشد آمار زیستی
سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت کلید سوالات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
سوالات کارشناسی ارشد اتاق عمل کلید سوالات کارشناسی ارشد اتاق عمل
سوالات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت کلید سوالات کارشناسی ارشد ارزیابی فناوری سلامت
سوالات کارشناسی ارشد ارگونومی کلید سوالات کارشناسی ارشد ارگونومی
سوالات کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی  کلید سوالات کارشناسی ارشد اعضای مصنوعی و وسایل کمکی 
سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت کلید سوالات کارشناسی ارشد اقتصاد بهداشت
سوالات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد انفورماتیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی کلید سوالات کارشناسی ارشد اکولوژی انسانی
سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی کلید سوالات کارشناسی ارشد بهداشت و ایمنی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی کلید سوالات کارشناسی ارشد بینایی سنجی
سوالات کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد تاریخ علوم پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون کلید سوالات کارشناسی ارشد تکنولوژی گردش خون
سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین کلید سوالات کارشناسی ارشد حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین
سوالات کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی  کلید سوالات کارشناسی ارشد رفاه اجتماعی 
سوالات کارشناسی ارشد سلامت سالمندی کلید سوالات کارشناسی ارشد سلامت سالمندی
سوالات کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک کلید سوالات کارشناسی ارشد سلامت و ترافیک
سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد سم شناسی
سوالات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد شنوایی شناسی
سوالات کارشناسی ارشد شیمی دارویی کلید سوالات کارشناسی ارشد شیمی دارویی
سوالات کارشناسی ارشد علوم تشریحی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم تشریحی
سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی-گرایش کنترل کیفی و بهداشتی کلید سوالات کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی-گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
سوالات کارشناسی ارشد فن آوری تصویربرداری پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد فن آوری تصویربرداری پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت کلید سوالات کارشناسی ارشد فن آوری اطلاعات سلامت
سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی  کلید سوالات کارشناسی ارشد فیزیولوژی 
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه آموزش پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه اپیدمیولوژی  کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه اپیدمیولوژی 
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه بهداشت محیط
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه روانشناسی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 1
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 2 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 2
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3 کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم آزمایشگاهی 3
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه علوم تغذیه
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیوتراپی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه فیزیک پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه مامایی
سوالات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری  کلید سوالات کارشناسی ارشد مجموعه پرستاری
سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی  کلید سوالات کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی  کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی 
سوالات کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست  کلید سوالات کارشناسی ارشد مدیریت سلامت، ایمنی و محیط زیست 
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی بیوالکتریک
سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد کلید سوالات کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی زیست مواد
سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی کلید سوالات کارشناسی ارشد میکروب شناسی مواد غذایی
سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت کلید سوالات کارشناسی ارشد پدافند غیر عامل در نظام سلامت
سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی  کلید سوالات کارشناسی ارشد ژورنالیسم پزشکی 
سوالات کارشناسی ارشد کاردرمانی کلید سوالات کارشناسی ارشد کاردرمانی
سوالات کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی کلید سوالات کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
سوالات کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی کلید سوالات کارشناسی ارشد کنترل مواد خوراکی و آشامیدنی
سوالات کارشناسی ارشد گفتار درمانی کلید سوالات کارشناسی ارشد گفتار درمانی
سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح جمعه کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح جمعه
سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح پنج شنبه کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان صبح پنج شنبه
سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر جمعه کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر جمعه
سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر پنج شنبه کلید سوالات کارشناسی ارشد زبان عصر پنج شنبه