به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ شصت و دومین آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و نهمین آزمون فوق تخصصی پزشکی ۱۹ شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.

دستیارانی که تا پایان آبان ماه سال جاری دوره دستیاری آنها به پایان رسیده باشد و در گواهینامه آزمون تیرماه ۹۴ قبول گردیدند می توانند در شصت و دومین آزمون دانشنامه تخصصی برای دستیارانی برگزار می شود  شرکرت داشته باشند.

جزئیات شصت و دومین آزمون دوره دانشنامه تخصصی
ثبت نام متقاضیان شرکت در این آزمون از ۱۹ مرداد آغاز و ۲ شهریورماه ادامه دارد. متقاضیان با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی می توانند اقدام به ثبت نام نمایند.
آزمون کتبی درهمه رشته ها  ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد و کارت ورود به جلسه در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریورماه از طریق سایت مرکز آزمون قابل دریافت می باشد.
اعلام نتایج آزمون کتبی از طریق سایت می باشد و سپس محل حوزه های امتحانی آزمون شفاهی به صورت PMP ، OSCE و سایر روش های نوین ارزشیابی در روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه اطلاع رسانی می شود.
این آزمون در دو قسمت کتبی و شفاهی برگزار و حداقل نمره قبولی جهت کسب مدرک دانشنامه تخصصی ۷۰ درصد کل نمره آزمون كتبی و ۷۰ درصد کل نمره آزمون شفاهی می باشد. شرکت کنندگانی که تواسنتند ۷۰ درصد از نمره کل آزمون کتبی را کسب کنند (نمره ۱۰۵ از نمره کل ۱۵۰) قبول شده در آزمون کتبی حساب می شود و مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می باشد 
دفعات شرکت در مرحله کتی آزمون دارای محدودیت نمی باشد.
هزینه ثبت نام متقاضیان برای بار اول شرکت در آزمون ۴۱۶ هزار و ۸۷۰ ريال، متقاضیانی که بار دوم شرکت می کنند ۸۳۳ هزار و ۱۷۰ ريال و متقاضیان بار سوم و یا بیشتر یک میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۰۰ ريال و داوطلبانی که صرفا در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی شرکت می نمایند ۴۱۶ هزار و ۸۷۰ ريال می باشد.
جزئیات بیست و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی
آزمون كتبی بیست و نهمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی در ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۱۹ شهریورماه در دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزار خواهد شد.
ثبت نام متقاضیان از ۱۹ مرداد آغاز و ۲ شهریورماه ادامه دارد. متقاضیان شرکت در آزمون با ورود به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی می توانند ثبت نام اینترنتی انجام دهند.
 دستیاران فوق تخصصی که تا ۱۵ آذرماه سال جاری دوره دستیاری خود را به تمام کرده اند می توانند در این آزمون شرکت نمایند. همه دستیاران رشته های فوق تخصصی باید حداکثر ظرف مدت یکسال پس از اتمام آموزش در آزمون دانشنامه رشته مربوطه شرکت نمایند و در صورت عدم شرکت یک دوره مردود می گردند.
طبق مصوبات شورای آموزش پزشكی و تخصصی، مردودين سه بار آزمون کتبی نهايی فوق تخصصی پس از يکسال تمديد دوره بدون دريافت کمک هزينه تحصيلی مجاز به شرکت مجدد در آزمون کتبی می باشند.
اعتبار قبولی آزمون نهایی کتبی فوق تخصصی ۵ سال می باشد و اگر در آزمون شرکت نکنند و یا در آزمون شفاهی در مدت مذکور قبول نشوند، داوطلبان موظف به شرکت مجدد در آزمون نهایی کتبی می باشند.
کارت ورود به جلسه در روزهای ۱۷ و ۱۸ شهریورماه از طریق سایت مرکز آزمون قابل دسترسی می باشد و نتایج آزمون کتبی از طریق سایت اعلام گردیده و بعد محل حوزه های امتحانی آزمون شفاهی به صورت PMP ، OSCE و سایر روش های نوین ارزشیابی در روزهای ۲۲ و ۲۳ شهریورماه اطلاع رسانی می شود.
آزمون كتبی دارای ۱۰۰ یا ۱۵۰ سؤال چند گزینه ای است و حدنصاب نمره قبولی در آزمون کتبی حداقل ۷۰ درصد کل نمره آزمون می باشد. در صورت قبولی در آزمون کتبی، داوطلب مجاز به شرکت در آزمون شفاهی می شود و معیار قبولی در آزمون شفاهی نیز کسب حداقل ۷۰ درصد از کل نمره آزمون شفاهی می باشد.
هزینه ثبت نام متقاضیانی که بار اول در آزمون شرکت می نمایند ۴۱۶ هزار و ۸۷۵ ريال، آنه دسته از داوطلبانی که بار دوم شرکت می نمایند ۷۰۸ هزار و ۴۰۰ ريال، متقاضیان سومین بار و یا بیشتر یک میلیون و ۲۵۰ هزار و ۵۰ ريال و شرکت کنندگان صرفا در آزمون شفاهی دانشنامه تخصصی  ۴۱۶ هزار و ۸۷۵ ريال می باشد
تغییرات ثبت نام برای دانش آموختگان سال ها متفاوت
زمان ثبت نام از دانش آموختگان و فارغ التحصیلان دوره های تخصصی و فوق تخصصی پزشکی امسال تغییر نمود.
ثبت نام از داوطلبان سالهای گذشته که تمايل به شرکت مجدد در آزمون بورد تخصصی و فوق تخصصی ۱۹ مرداد آغاز و ۲ شهریورماه ادامه دارد. ولی ثبت نام از فارغ التحصیلان جديد که اولین بار متقاضی شرکت در آزمون دانشنامه بورد تخصصی و دانشنامه بورد فوق تخصصی می باشند در روزهای شنبه ۲۴ مرداد تا ۲ شهریورماه انجام می شود.
آزمون های دانشنامه بالاترین آزمون های کشوری می باشند که افرادی که در این آزمون ها موفق می شوند می توانند عضو هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی شوند.