به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ در کنکور سال ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره روزانه گروه علوم ریاضی و فنی ۴۲ هزار و ۵۹ نفر بوده که این تعداد در سال ۹۴ به ۴۹ هزار و ۹۸۴ نفر افزایش یافته، ۹۰۳ نفر از این تعداد مختص به پذیرش با سوابق تحصیلی می باشد.

 ظرفیت پذیرش پولی در گروه ریاضی حذف شد

پردیس های خودگردان سال ۹۳ در گروه ریاضی ۱۷۵ نفر پذیرش داشتند که این تعداد در سال ۹۴ حذف گردید.

 پذیرش در دوره های شهریه پرداز در سال ۹۳ در گروه علوم ریاضی و فنی ۱۹۲ هزار و ۸۹۰ نفر بود، که در سال ۹۴ به ۲۲۸ هزار و ۸۷۸ نفر افزایش یافت.

ظرفیت دوره روزانه علوم تجربی افزایش یافت

در گروه علوم تجربی نیز در سال ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره روزانه ۴۴ هزار و ۱۰۵ نفر بود که این تعداد در سال ۹۴ به ۵۳ هزار و ۹۲۹ نفر افزایش یافت. از این تعداد، ۴ هزار و ۴۶۱ نفر مختص به پذیرش با سوابق تحصیلی بود.  

پذیرش پردیس پولی در علوم تجربی افزایش یافت

پردیس های خودگردان در گروه علوم تجربی در سال ۹۳ تعداد ۱ هزار و ۵۴۸ نفر پذیرش داشتند که این تعداد در سال ۹۴ به ۱ هزار و ۸۴۴ نفر افزایش یافت.

آمار پذیرش در دوره های شهریه پرداز گروه علوم تجربی ۱۳۴ هزار و ۸۱۳ نفر در سال ۹۳ بود که در سال ۹۴ به ۱۷۰ هزار و ۷۰۲ نفر افزایش یافت.  

ظرفیت پذیرش دوره های روزانه در علوم انسانی افزایش یافت

در گروه علوم انسانی نیز در سال ۹۳ ظرفیت اسمی پذیرش در دوره روزانه ۱۶ هزار و ۷۵۷ نفر بود که این تعداد در سال ۹۴ به ۱۷ هزار و ۹۱۵ نفر افزایش یافت. ۱۷۳ نفر از این تعداد مختص به پذیرش با سوابق تحصیلی بود.  

ظرفیت پردیس پولی در علوم انسانی ایجاد شد

پردیس های خودگردان در سال ۹۳ در گروه علوم انسانی بدون پذیرش بودند اما در سال ۹۴ در این دوره ها برای ۴۵ نفر ظرفیت ایجاد گردید.

آمار پذیرش در دوره های شهریه پرداز سال ۹۳، در گروه علوم انسانی ۱۹۳ هزار و ۸۲۶ نفر می باشد که در سال ۹۴ به ۱۹۸ هزار و ۵۷۵ نفر افزایش یافت.  

ظرفیت پذیرش در دوره های روزانه دانشگاهها افزایش یافت

در مجموع آمار پذیرش دوره های روزانه در سه گروه علوم ریاضی، تجربی و انسانی تعداد ۱۲۱ هزار و ۸۲۸ نفر است که این تعداد در مقایسه با سال گذشته ۱۸ هزار و ۹۰۷ نفر افزایش پیدا کرد.

 آمار ظرفیت دوره های نوبت دوم یا شبانه به تنهایی درج نگردیده اما در سرجمع آمار کلی دوره های شهریه پرداز محاسبه گردید.