به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر؛ بعضی از كد رشته محل های تحصیل مندرج در دفترچه راهنما انتخاب رشته، تغییراتی ایجاد شده كه داوطلبان، باید ضمن اطلاع دقیق از مفاد این تغییرات و در صورت تمایل نسبت به انتخاب این كدرشته ها اقدام نمایند. تغییرات شامل تغییرات گرایش ها و افزایش و کاهش ظرفیت ها می باشد. ​

مثل كدرشته محل های مجموعه علوم جغرافیایی ژئومورفولوژی گرایش  برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان، مجموعه الهیات و معارف اسلامی علوم قرآنی دانشگاه شهید بهشتی، مجموعه مهندسی برق مهندسی برق الكترونیك قدرت و ماشین های الكتریكی دانشگاه  تربیت دبیر شهید رجایی از فترچه راهنما حذف و پذیرش دانشجو در این كدرشته ها صورت نمی گیرد.

در گروه علوم انسانی 18 کدرشته، ۴ کد رشته در گروه علوم پایه، ۱۰ کد رشته در گروه فنی و مهندسی به مجموع رشته ها اضافه گردیده است.