به گزارش سرویس اخبار دانشگاهی 3گام به نقل از مهر، در دويست و چهل و يكمين جلسه شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي پس از بررسی  گسترش رشته هاي علوم پزشكي در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي (Ph.D) مقرر شد گسترش برخي رشته ها تا ظرف ۵ سال آينده متوقف يا اعطاي مجوز محدود شود.

 دبیر شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی گفت: پذیرش برخی از رشته های علوم پزشکی در دانشگاه ها به اندازه کافی بوده و نیازی به توسعه این رشته ها در کشور نیست.

دکتر احمد خالق نژاد طبری: به همین خاطر مقرر شد رشته هایی که نیازی به آنها نیست با رشته های بین رشته ای و همچنین رشته هایی که فناوری های نوین را در کشور به دنبال دارند جایگزین گردد.

همچنین شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی، درخواست هاي مراكز تحقيقات دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص اخذ مجوز قطعي و بررسي درخواست هاي مراكز تحقيقات دانشگاههاي علوم پزشكي در خصوص تغيير نام تصویب گردید.

و موافقت شد ۳ پژوهشكده در دانشگاههاي علوم پزشكي شيراز، بوشهر و بابل و تاسيس ۳ مركز رشد فناوري در دانشگاههاي علوم پزشكي جهرم ، شهركرد و موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي تاسيس شود.

همچنین موافقت با راه اندازي برخي از رشته هاي دكتري تخصصي (Ph.D) در دانشگاههاي علوم پزشكي و رشته هاي تخصصي جراحي عمومي و راديولوژي در برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي در این جلسه اعلام گردید.