آخرین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران 2020
آخرین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران 2020

 

آخرین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران 2020

آخرین رتبه بندی دانشگاه ها در دسته بندی علوم پزشکی، بالینی و سلامت بر اساس شاخص تایمز برای سال 2020 منتشر شد.  این رتبه بندی بین 775 دانشگاه در این حوزه انجام شده است. در جدیدترین رتبه بندی  براساس شاخص تایمز سال 2020، در موضوع علوم پزشکی  تعداد 9 دانشگاه ایرانی هم حضور دارند که دانشگاه علوم پزشکی تهران در صدر دانشگاه های ایران در این رتبه بندی قرار دارد.

جدول جدیدترین رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی ایران 2020

ردیف نام دانشگاه رتبه جهانی
۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳۰۱–۴۰۰ 
۲ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۵۰۱–۶۰۰ 
۳ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ 
۴ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۵۰۱–۶۰۰ 
۵ دانشگاه تبریز ۵۰۱–۶۰۰ 
۶ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۱–۶۰۰ 
۷ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۶۰۱+
۸ دانشگاه شاهد ۶۰۱+
۹ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۶۰۱+