ثبت نام آزمون ارشد فراگیر پیام نور 98
لیست کامل رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

 

لیست کامل رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را در جداول زیر مشاهده می کنید. یک از سوالات متداول دانشجویان در مورد رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور این است که : با مدرک کارشناسی خود در چه رشته هایی می توانند برای ارشد فراگیر شرکت کنیم؟" دقت داشته باشید که شما با داشتن هر مدرک کارشناسی می توانید در هر یک از رشته هایی که در جداول زیر هستند شرکت کنید و هیچ محدودیتی برای شما وجود نخواهد داشت. در قسمت پایین جداول رشته های کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را برای گروه های آزمایشی مختلف مشاهده می کنید.
جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم انسانی
جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم پایه
جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - فنی مهندسی

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - کشاورزی
جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - هنر

لیست کامل رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های علوم انسانی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را به ترتیب حروف الفبا همراه با کد رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

 

 

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم انسانی

کد رشته امتحانی لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم انسانی
1001 آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی محیطی
1002 آب و هواشناسی گرایش تغییر اقلیم
1003 آب و هواشناسی گرایش سینوپتیک
1004  آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی
1005  آموزش زبان انگلیسی
1006  آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان
1007  آموزش و بهسازی منابع انسانی
1008  اخلاق گرایش اخلاق کاربردی
1009  اخلاق گرایش اخلاق اسلامی
1010  اخلاق گرایش فلسفه اخلاق
1011 ادبیات عربی
1012  الهیات و معارف اسلامی - ادیان و عرفان
1013  الهیات و معارف اسلامی - فقه و مبانی حقوق اسلامی
1014  الهیات و معارف اسلامی گرایش تاریخ و تمدن ملل اسلامی
1015 بر نامه ریزی آمایش سرزمین
1016  برنامه ریزی درسی
1017  برنامه ریزی رفاه اجتماعی
1018  تاریخ گرایش تاریخ اسلام
1019  تاریخ گرایش تاریخ ایران اسلامی
1020 تاریخ گرایش تاریخ تشیع
1021 تاریخ گرایش مطالعات آسیای مرکزی و قفقاز
1022  تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش گرایش تعلیم و تربیت اسلامی
1023  تحقیقات آموزشی
1024  تکنولوژی آموزشی
1025  جامعه شناسی
1026 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش برنامه ریزی کالبدی - فضایی
1027 جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش توسعه اقتصاد روستایی
1028  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی گرایش مدیریت توسعه پایدار روستایی
1029  جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش محیط زیست شهری
1030  جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش آمایش شهری
1031  جغرافیا و برنامه ریزی شهری گرایش برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری
1032  جغرافیای سیاسی گرایش فضای شهری
1033 جمعیت شناسی
1034  حسابداری
1035 حسابرسی
1036 حقوق بین الملل
1037  حقوق جزا و جرم شناسی
1038  حقوق خصوصی
1039 حقوق دادرسی اداری
1040  رفتار حرکتی گرایش رشد حرکتی
1041  روان شناسی اسلامی گرایش روان شناسی مثبت گرا
1042  روان شناسی بالینی
1043  روان شناسی بالینی کودک و نوجوان
1044  روان شناسی تربیتی
1045  روان شناسی شخصیت
1046  روان شناسی عمومی
1047  روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی (عقب مانده ذهنی)
1048 روزنامه نگاری
1049  زبان شناسی همگانی
1050  زبان و ادبیات انگلیسی
1051  زبان و ادبیات فارسی
1052  زبان و ادبیات فارسی گرایش آموزش زبان فارسی
1053 زبان و ادبیات فارسی گرایش ویرایش و نگارش
1054 ژئومورفولوژی گرایش ژئومورفولوژی و آمایش محیط
1055  علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت اطلاعات
1056  علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مدیریت کتابخانه های دیجیتال
1057  علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های عمومی
1058 علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش مطالعات کتابخانه های دانشگاهی
1059 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی
1060 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد انرژی
1061 علوم اقتصادی گرایش اقتصاد و تجارت الکترونیک
1062 علوم اقتصادی گرایش بانکداری اسلامی
1063 علوم اقتصادی گرایش برنامه ریزی سیستم های اقتصادی
1064 علوم اقتصادی گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
1065  علوم سیاسی
1066 علوم قرآن و حدیث
1067 فلسفه و حکمت اسلامی
1068  فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی فعالیت بدنی و تندرستی
1069  فیزیولوژی ورزشی گرایش فیزیولوژی ورزشی کاربردی
1070 کارآفرینی گرایش بین الملل
1071 کارآفرینی گرایش توسعه
1072 کارآفرینی گرایش سازمانی
1073 کارآفرینی گرایش فناوری
1074 کارآفرینی گرایش گردشگری
1075  کارآفرینی گرایش کسب و کار الکترونیکی
1076  کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید
1077 مترجمی زبان انگلیسی
1078 محیط زیست گرایش آموزش محیط زیست
1079 مدیریت آموزشی
1080  مدیریت امور شهری
1081  مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی
1082  مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل
1083  مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی تجارت الکترونیکی
1084  مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی
1085  مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک
1086  مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی داخلی
1087 مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی
1088 مدیریت دولتی گرایش بودجه و مالیه عمومی
1089 مدیریت دولتی گرایش توسعه منابع انسانی
1090 مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی
1091 مدیریت دولتی گرایش طراحی سازمان های دولتی
1092 مدیریت دولتی گرایش مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی
1094  مدیریت دولتی گرایش مدیریت تحول
1095  مدیریت دولتی گرایش مدیریت رفتار سازمانی
1096  مدیریت رسانه
1097 مدیریت سازمان های دولتی گرایش مالی و اقتصادی
1098  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعاتی پیشرفته
1099  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش کسب و کار الکترونیک
1100  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت دانش
1101  مدیریت فناوری اطلاعات گرایش مدیریت منابع اطلاعاتی
1102 مدیریت کسب و کار گرایش انرژی
1103  مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی
1104  مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی
1105  مدیریت کسب و کار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی
1106  مدیریت کسب و کار گرایش سیستم های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات 
1107  مدیریت کسب و کار گرایش عملیات زنجیره تامین 
1108  مدیریت کسب و کار گرایش فناوری
1109  مدیریت کسب و کار گرایش مالی
1110 مدیریت مالی
1111  مدیریت منابع انسانی گرایش مدیریت منابع انسانی اسلامی
1112  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت اماکن و تأسیسات ورزشی
1113  مدیریت ورزشی مدیریت اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
1114  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت بازاریابی در ورزش
1115  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی
1116  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رسانه های ورزشی
1117  مدیریت ورزشی گرایش مدیریت رویدادهای ورزشی
1118 مشاوره گرایش مشاوره توانبخشی
1119 مشاوره گرایش مشاوره خانواده
1120 مشاوره گرایش مشاوره شغلی
1121 مشاوره گرایش مشاوره مدرسه
1122 مطالعات فرهنگی
1123

نهج البلاغه گرایش اجتماعی ، سیاسی و حقوق عمومی

 

لیست کامل رشته هایعلوم پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های علوم پایه کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را به ترتیب حروف الفبا همراه با کد رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

 

 

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم پایه

کد رشته امتحانی لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - علوم پایه
2001 آمار ریاضی
2002  آموزش رياضی
2003 بیوشیمی
2004 بیوفیزیک
2005 ریاضی كاربردی گرایش بهینه سازی
2006 ریاضی كاربردی گرایش ریاضی مالی
2007 ریاضی محض گرایش آنالیز
2008 ریاضی محض گرایش جبر
2009  زيست شناسي جانوري گرايش سلولي تکويني
2010  زيست شناسي جانوري گرايش فیزیولوژی
2011 زیست فناوری گرایش میکروبی
2012 زیست شناسی گیاهی سلولی و تکوینی
2013  زيست شناسي گياهي گرايش فيزيولوژي
2014 ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
2015 ژنتیک
2016  شيمي گرايش شيمی آلی
2017  شيمي گرايش شيمی تجزيه
2018 علوم زمین گرایش پترولوژی
2019 علوم زمین گرایش چینه نگاری و دیرینه شناسی
2020 علوم زمین گرایش زمین ساخت ( تکتونیک )
2021 علوم زمین گرایش زمین شناسی زیست محیطی
2022 فیزیک گرایش اپتیک و لیزر
2023 فیزیک گرایش ذرات بنیادی و نظریه میدان ها
2024 فیزیک گرایش فیزیک پلاسما
2025 فیزیک گرایش فیزیک ماده چگال
2026 فیزیک گرایش فیزیک هسته ای
2027 فیزیک گرایش گرانش و کیهان شناسی
2028 فیزیک گرایش نجوم و اختر فیزیک

 

لیست کامل رشته های فنی مهندسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های فنی مهندسی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را به ترتیب حروف الفبا همراه با کد رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

 

 

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - فنی مهندسی

کد رشته امتحانی لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 -فنی مهندسی
3001 مهندسی برق - افزاره های میکرو و نانو الکترونیک
3002 مهندسی برق - مدارهای مجتمع الکترونیک
3003 مهندسی شیمی گرایش صنایع غذایی
3004 مهندسی شیمی گرایش محیط زیست
3005 مهندسی شیمی گرایش پلیمر
3006 مهندسی شیمی گرایش مدل سازی ، شبیه سازی و کنترل
3007 مهندسی شیمی گرایش طراحی فرآیند
3008 مهندسی صنایع گرایش بهینه سازی سیستم ها
3009 مهندسی صنایع گرایش سیستم های کلان
3010 مهندسی صنایع گرایش مدیریت مهندسی
3011 مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی
3012 مهندسی عمران گرایش راه و ترابری
3013 مهندسی عمران گرایش ژئوتکنیک
3014 مهندسی عمران گرایش سازه
3015 مهندسی عمران گرایش محیط زیست
3016 مهندسی عمران گرایش مدیریت ساخت
3017 مهندسی فناوری اطلاعات
3018 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سیستم های اطلاعات ( ITS )
3019 مهندسی فناوری اطلاعات گرایش معماری سازمانی
3020 مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
3021 مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
3022 مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
3023 مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید
3024 مهندسی مکانیک گرایش طراحی کاربردی
3025 مهندسی مواد گرایش شناسایی و انتخاب مواد مهندسی

 

لیست کامل رشته های کشاورزی وعلوم طبیعی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های کشاورزی و علوم طبیعی کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را به ترتیب حروف الفبا همراه با کد رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

 

 

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - کشاورزی و علوم طبیعی

کد رشته امتحانی لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - کشاورزی و علوم طبیعی
4001 اقتصاد كشاورزی گرایش اقتصاد تولید و مدیریت واحدهای کشاورزی
4002 اقتصاد كشاورزی گرایش سیاست و توسعه كشاورزی
4004 بیوتكنولوژی كشاورزی
4005 توسعه روستایی
4006 علوم دامی گرایش تغذیه دام
4007 علوم و مهندسی محیط زیست گرایش ارزیابی و آمایش سرزمین
4008 مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی گرایش انرژی

 

لیست کامل رشته های هنر کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98

لیست کامل رشته های هنر کارشناسی ارشد فراگیر پیام نور 98 را به ترتیب حروف الفبا همراه با کد رشته در جدول زیر مشاهده می کنید. 

 

 

 

جدول لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - هنر

کد رشته امتحانی لیست رشته های ارشد فراگیر پیام نور 98 - هنر
5001  پژوهش هنر
5002  طراحی شهری *
5003  مهندسی معماری **

* با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی ( اسکیس طراحی شهری ) ، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد طراحی شهری ، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته شهرسازی یا معماری ( و کارشناسی ناپیوسته شهرسازی یا معماری، که کاردانی شهرسازی یا معماری دارند ) صورت می گیرد .

** با توجه به عدم امکان برگزاری آزمون پروژه عملی طراحی ( اسکیس معماری ) ، گزینش دانشجو برای دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، تنها از میان فارغ التحصیلان کارشناسی رشته معماری و کارشناسی ناپیوسته معماری ( که کاردانی معماری دارند ) صورت می گیرد .